Search result for

enigma

(40 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enigma-, *enigma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enigma[N] คนหรือสิ่งที่เป็นปริศนา, See also: คนลึกลับ, คนที่เป็นปริศนา, Syn. mystery, puzzler
enigmatic[ADJ] ยากที่จะเข้าใจ, See also: ยากที่จะอธิบาย, Syn. mysterious, obscure, unfathomable
enigmatically[ADV] อย่างยากที่จะเข้าใจ, See also: อย่างยากที่จะอธิบาย, Syn. cryptically, mysteriously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enigma(อะนิก'มะ) n.,ปริศนา,คำพูดปริศนา,คนลึกลับ,สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์, Syn. puzzle
enigmatic(เอนนิกแมท'ทิค) adj. เป็นปริศนา,ลึกลับ,น่าฉงนสนเท่ห์., See also: enigmatically adv. ดูenigmatic, Syn. mysterious

English-Thai: Nontri Dictionary
enigma(n) ปริศนา,ความสงสัย,สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์,เรื่องลึกลับ
enigmatic(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
enigmatical(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're a real enigma, Bauer.คุณนี้แปลกจริงๆ,บาวเออร์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
The enigmatic Lana Lang in the flesh.สตรีลึกลับ ลาน่า แลงก์, ตัวจริงเลย Bulletproof (2009)
In a few hours, the enigma that is trinityในไม่กี่ชั่วโมง, บุคคลลึกลับซึ่งก็คือ ทรินิตี้ Dirty Harry (2009)
You're like this... riddle wrapped inside an enigma wrapped inside a taco?นายเหมือนกับ มนุษย์เจ้าปัญหาที่อยู่ในตัวอีนิกม่า ที่ถูกห่ออยู่ในทาโก้อีกที Free to Be You and Me (2009)
I'm sure you've heard of the 23 enigma.ผมแน่ใจว่าคุณเคยได้ยินปริศนาเลข 23 Human (2010)
Most rational people acknowledge the enigma is merely evidence of the mind's power to perceive truth in almost anything.ผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับปริศนานั่น ว่าเป็นเพียงหลักฐานของพลังงานจิตใจ ที่จะรับรู้ความจริงแทบจะทุกอย่าง Human (2010)
There will be no enigma with Alice Morgan at the heart of it.จะไม่มีอลิซ มอร์แกนผู้ลึกลับ ผู้ที่เป็นหัวใจสำคัญหลักของเรื่อง Episode #1.1 (2010)
I'm better at the enigmatic one- liners, Katherine.ผมดีกว่าที่จะเป็นคนเข้าใจยาก แคทธารีน The Return (2010)
Enigmatic? - Late?ลึกลับ รึว่าชอบสาย The Blind Banker (2010)
Try to penetrate the enigma that is me.พยายามอ่าน คนประหลาดเช่นข้า Baelor (2011)
Hetty's a riddle wrapped in a mystery inside an enigma, clutching a hand grenade.ปริศนาของแฮตตี้จะหมกมุ่นอยู่กับความลึกลับภายในในปริศนา กำระเบิดมือ Cyber Threat (2011)
We keep the town's history and guard its most enigmatic secrets.พวกเราเก็บประวัติของเมือง และรักษามันไว้ ให้เป็นความลับปริศนา Silent Night (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาถรรพ์[N] mystery, See also: enigma, Syn. อาถรรพณ์, อาถรรพณะ, Example: การพบสุสานของฟาโรห์ตุตังคาเมนกลายเป็นเรื่องฮิตติดอันดับโลก และอาถรรพ์ของคำสาปนี้เป็นเรื่องแปลกพิลึก, Thai definition: อำนาจลึกลับที่เชื่อกันว่าอาจบันดาลให้มีอันเป็นไป
ความลี้ลับ[N] mystery, See also: enigma, Syn. ความเร้นลับ, ความลึกลับ, Example: ป่าดงดิบนี้มีสัตว์ร้ายนานาชนิดไข้ป่าที่ชุกชุมรวมทั้งอาถรรพ์ความลี้ลับจากผีป่าผีไม้วิญญาณภูติผีต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; uncanny ; inexplicable   FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché
ปริศนา[n.] (pritsanā) EN: puzzle ; enigma ; riddle ; mystery ; conundrum ; poser   FR: énigme [f] ; devinette [f] ; mystère [m] ; colle [f] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENIGMA    AH0 N IH1 G M AH0
ENIGMATIC    EH2 N IH0 G M AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enigma    (n) (i1 n i1 g m @)
enigmas    (n) (i1 n i1 g m @ z)
enigmatic    (j) (e2 n i g m a1 t i k)
enigmatically    (a) (e2 n i g m a1 t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エニグマ[, eniguma] (n) enigma [Add to Longdo]
刺青蒟蒻鯵[いれずみこんにゃくあじ;イレズミコンニャクアジ, irezumikonnyakuaji ; irezumikonnyakuaji] (n) (uk) ragfish (Icosteus aenigmaticus) [Add to Longdo]
[なぞ, nazo] (n) (1) riddle; puzzle; enigma; mystery; (adj-no) (2) enigmatic; mysterious; (P) [Add to Longdo]
謎々(P);謎謎[なぞなぞ, nazonazo] (n) riddle; puzzle; enigma; (P) [Add to Longdo]
謎めく[なぞめく, nazomeku] (v5k,vi) to be enigmatic or puzzling; to be wrapped in mystery [Add to Longdo]
鵺的;ぬえ的;ヌエ的[ぬえてき(鵺的;ぬえ的);ヌエてき(ヌエ的), nueteki ( nue teki ; nue teki ); nue teki ( nue teki )] (adj-na) mysterious; strange; sphinx-like; enigmatic; noncommital [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫测高深[mò cè gāo shēn, ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ ㄍㄠ ㄕㄣ, / ] enigmatic; beyond one's depth; unfathomable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 enigma \e*nig"ma\ ([-e]*n[i^]g"m[.a]), n.; pl. {enigmas}
   ([-e]*n[i^]g"m[.a]z). [L. aenigma, Gr. a'i`nigma, fr.
   a'ini`ssesqai to speak darkly, fr. a'i^nos tale, fable.]
   1. A dark, obscure, or inexplicable saying; a riddle; a
    statement, the hidden meaning of which is to be discovered
    or guessed.
    [1913 Webster]
 
       A custom was among the ancients of proposing an
       enigma at festivals.         --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. An action, mode of action, or thing, which cannot be
    satisfactorily explained; a puzzle; as, his conduct is an
    enigma. Enigmatic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enigma
   n 1: something that baffles understanding and cannot be
      explained; "how it got out is a mystery"; "it remains one
      of nature's secrets" [syn: {mystery}, {enigma}, {secret},
      {closed book}]
   2: a difficult problem [syn: {riddle}, {conundrum}, {enigma},
     {brain-teaser}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 enigma
   enigma; puzzle; riddle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top