ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equestrian

IH0 K W EH1 S T R IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equestrian-, *equestrian*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equestrian(adj) ที่เกี่ยวกับการขี่ม้า, See also: ซึ่งเกี่ยวกับม้า
equestrian(n) นักขี่ม้า, See also: ผู้ที่สามารถขี่ม้าได้อย่างชำนาญ, Syn. horseman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equestrian(อีเควส'เทรียน) adj. เกี่ยวกับนักขี่ม้า,เกี่ยวกับเทคนิคการขี่ม้า,ซึ่งอยู่บนหลังม้า n. คนขี่ม้า, See also: equestrianism n. ดูequestrian

English-Thai: Nontri Dictionary
equestrian(adj) ซึ่งอยู่บนหลังม้า
equestrian(n) นักขี่ม้า,จ๊อกกี้,อัศวินบนหลังม้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least I wasn't watching it with the rest of the equestrian team.อย่างน้อยผมก็ไม่ได้ดู กับพวกนักกีฬาขี่ม้าทั้งทีม Crash (2004)
They have some equestrian thing in Santa Barbara.พวกเขาต้องจัดการ เรื่องม้าที่ซานตาบาบารา Little Miss Sunshine (2006)
Jan Di, do you want to join our equestrians club?จันดี คุณต้องการเข้าร่วม equestrians คลับไหม Episode #1.5 (2009)
Equestrian princesses. Shit.หยดย้อย โดน Love & Other Drugs (2010)
Yeah, because you had to open your big mouth and mention your amazing summer at equestrian camp-- which, by the way, was news to me.ใช่ เพราะเธอนะพูดมาก ต้องพูดออกมาว่าเคยเข้าแคมป์ขี่ม้า ซึ่งดูเหมือนฉันจะไม่เคยรู้มาก่อน Touched by an 'A'-ngel (2011)
Yeah, I was the captain of the equestrian club my semester in Barcelona.คะ ฉันเคยเป็นกับตันชมรมขี่ม้า ช่วงครึ่งปีการศึกษาในบาร์เซลโลน่า Trust (2011)
Daniel mentioned that you were captain of an equestrian team in Barcelona.แดลเนียลบอกว่าเธอเป็นกับตัน... ชมรมขี่ม้าตอนอยู่บาร์เซลโลเนีย Trust (2011)
I forgot you're Equestrian Barbie.ฉันลืมไปว่า เธอเป็นแม่ตุ๊กตานักขี่ม้า And the Break-Up Scene (2011)
You know, like, uh, uh... uh, high-heeled galoshes or, um, equestrian underwear-- what?เธอรู้ไหม พวก... รองเท้ายางกันน้ำส้นสูง ชุดชั้นในสำหรับขี่ม้า... Makeover (2012)
I can see why you don't feel like socializing with your father, but why would you insist on keeping your attendance at an equestrian event a secret?ฉันสามารถเห็นว่าทำไมเธอถึงไม่ชอบคบค้าสมาคมกับพ่อ แต่ทำไมเธอถึงอยากให้เก็บเรื่องที่เธอเข้าร่วม ที่งานขี่ม้าไว้เป็นความลับ Portrait of a Lady Alexander (2012)
You know, I've been considering an equestrian *** for my next line, and I want you to introduce me to those women in the fabulous fascinators.คุณรู้ใช่ไหม ฉันเคยคิดเกี่ยวกับนักขี่ม้า และในอนาคตต่อไป ฉันอยากให้คุณแนะนำฉัน กับสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์พวกนั้น Portrait of a Lady Alexander (2012)
There was an accident at the equestrian center.มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ ศูนย์แข่งม้า Jehoshaphat (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equestrianEquestrian is the only mixed-gender Olympic event.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระบรมรูปทรงม้า[Phraborom Rūpsong Mā] (n, prop) EN: King Chulalongkorn Monument ; King Rama V Monument ; Equestrian Statue of King Chulalongkorn

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUESTRIAN IH0 K W EH1 S T R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equestrian (n) ˈɪkwˈɛstrɪəʳn (i1 k w e1 s t r i@ n)
equestrians (n) ˈɪkwˈɛstrɪəʳnz (i1 k w e1 s t r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马术[mǎ shù, ㄇㄚˇ ㄕㄨˋ, / ] equestrianism; horsemanship, #24,319 [Add to Longdo]
骑射[qí shè, ㄑㄧˊ ㄕㄜˋ, / ] equestrian archery; riding and shooting, #53,967 [Add to Longdo]
骑术[qí shù, ㄑㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] equestrianism; horsemanship, #59,965 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pferdesport {m}equestrian sport [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
騎射[きしゃ, kisha] (n,vs) shooting on horseback; equestrian archery [Add to Longdo]
騎馬民族[きばみんぞく, kibaminzoku] (n) an equestrian tribe [Add to Longdo]
曲馬[きょくば, kyokuba] (n) circus; equestrian feats [Add to Longdo]
馬術[ばじゅつ, bajutsu] (n,adj-no) horse-riding; horsemanship; equestrian art; dressage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equestrian \E*ques"tri*an\, a. [L. equester, from eques
   horseman, fr. equus horse: cf. F. ['e]questre. See {Equine}.]
   1. Of or pertaining to horses or horsemen, or to
    horsemanship; as, equestrian feats, or games.
    [1913 Webster]
 
   2. Being or riding on horseback; mounted; as, an equestrian
    statue.
    [1913 Webster]
 
       An equestrian lady appeared upon the plains.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   3. Belonging to, or composed of, the ancient Roman equities
    or knights; as, the equestrian order. --Burke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equestrian \E*ques"tri*an\, n.
   One who rides on horseback; a horseman; a rider.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equestrian
   adj 1: of or relating to or composed of knights
   2: of or relating to or featuring horseback riding
   n 1: a man skilled in equitation [syn: {horseman}, {equestrian},
      {horseback rider}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top