ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conquest

K AA1 NG K W EH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conquest-, *conquest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conquest(n) ชัยชนะ, Syn. victory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conquest(คอน'เควสทฺ) n. การปราบ, การพิชิต, การเอาใจหรือความรัก, ผู้ถูกชนะใจหรือความรัก, สิ่งที่พิชิตมาได้, Syn. triumph, victory

English-Thai: Nontri Dictionary
conquest(n) ชัยชนะ, สิ่งที่ได้มา, การปราบ, การพิชิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conquestการพิชิตดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conquestการพิชิตดินแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By now, the conquest of Nanga Parbat is a national obsession-- a matter of German pride.ถึงตอนนี้ ชัยชนะเหนือยอดเขานังกาปาร์บัต ครอบงำจิตใจคนทั้งชาติ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเยอรมัน Seven Years in Tibet (1997)
you get tired of doing reps at the gym... and bragging about your latest conquests and all the rest of your stupid, shallow little life?แล้วไปคุยที่ฟิตเนส เกี่ยวกับการทำดีให้กับไอ้งั่งคนนึง เพียงเพราะสงสาร Latter Days (2003)
Yeah, what could be more dull than the conquest of space?ใช่ มันเป็นเรื่องที่น่่าเบื่อมากกว่า ชัยชนะของการเหยียบพื้นผิวดาวใช่ไหม Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Conquest is just a dream.มันเป็นเเค่ความฝัน Crows Zero (2007)
DaiShocker world conquest is spreading.ไดช๊อกเกอร์ได้กระจายไปทั่วโลกแล้ว Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
Conquest not of men but of the evils that beset them.ไม่ใช่ชนะต่อมนุษย์... ...แต่ต่อมารที่ครอบงำมนุษย์ Watchmen (2009)
The conquest of Britain is a lost cause.ชัยชนะของอังกฤษ ก่อให้เกิดการสูญเสีย Centurion (2010)
Because males tended to find those duties onerous, they took every opportunity to avoid them, mostly through geographic exploration, meaningless conquests and war.เพราะผู้ชายชอบ ตามหาภาระหน้าที่ลำบากนั่น พวกเขาใช้ทุกโอกาส ที่จะหลีกหนีมัน ส่วนมากผ่านการสำรวจทางภูมิศาสตร์ The Death of the Queen Bee (2010)
You prefer to leave your conquests for dead.คุณชอบให้ตายมากกว่า There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
And the title of the whole book is "An History of Aegon the Conqueror and His Conquest of Westeros."ส่วนชื่อหนังสือ คือ "ประวัติของเอกอน ผู้พิชิต และการปราบปรามเวสเทอรอส" Kissed by Fire (2013)
You shall find no easy conquest here, khaleesi.ท่านกำชัยมิได้ง่ายๆ ดอก คาลีซี The Bear and the Maiden Fair (2013)
Yet another female conquest hell-bent on your destruction.ชัยชนะของผู้หญิงเป็นนรกสำหรับการทำลายของคุณ Truth: Part 1 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conquestThe Normans' conquest of England had a great effect on the English language.
conquestThey extended their territory by conquest.
conquestThis is what is called the Norman Conquest.
conquestWe should try make the conquest of peace.
conquestWe should try to make the conquest of peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมีชัย(n) victory, See also: conquest, win, triumph, success, Syn. ชัยชนะ, ความสำเร็จ, Ant. ความพ่ายแพ้, Example: ความมีชัยของฝ่ายรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ฝ่ายค้านต้องพลาดการเป็นรัฐบาลไปอย่างน่าเสียดาย
อัปราชัย(n) victory, See also: conquest, triumph, win, Syn. ชัยชนะ, อปราชัย, ความชนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เดโชชัย(n) conquest or victory by might and power, Syn. ความชนะด้วยอำนาจ, Thai Definition: ความชนะด้วยอำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อปราชัย = อัปราชัย[aparāchai] (n) EN: victory ; triumph ; conquest ; win  FR: victoire [ f ] ; triomphe [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONQUEST K AA1 NG K W EH0 S T
CONQUESTS K AA1 N K W EH2 S T S
CONQUEST'S K AA1 NG K W EH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conquest (n) kˈɒŋkwɛst (k o1 ng k w e s t)
conquests (n) kˈɒŋkwɛsts (k o1 ng k w e s t s)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] TH: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม  EN: conquest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eroberung { f } | Eroberungen { pl }conquest | conquests [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノルマン征服[ノルマンせいふく, noruman seifuku] (n) Norman Conquest [Add to Longdo]
克服[こくふく, kokufuku] (n, vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P) [Add to Longdo]
勝利(P);捷利[しょうり, shouri] (n, vs) victory; triumph; conquest; success; win; (P) [Add to Longdo]
世界征服[せかいせいふく, sekaiseifuku] (n, vs) world conquest; world domination; taking over the world [Add to Longdo]
制覇[せいは, seiha] (n, vs) conquest; domination; mastery; (P) [Add to Longdo]
征討[せいとう, seitou] (n, vs) subjugation; conquest [Add to Longdo]
征伐[せいばつ, seibatsu] (n, vs) conquest; subjugation; overcoming [Add to Longdo]
征服[せいふく, seifuku] (n, vs) conquest; subjugation; overcoming; (P) [Add to Longdo]
征服欲[せいふくよく, seifukuyoku] (n) the lust for conquest [Add to Longdo]
席巻(P);席捲[せっけん, sekken] (n, vs) sweeping conquest; sweeping over; conquering; invading; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conquest \Con"quest\, n. [OF. conquest, conqueste, F.
   conqu[^e]te, LL. conquistum, conquista, prop. p. p. from L.
   conquirere. See {Conquer}.]
   1. The act or process of conquering, or acquiring by force;
    the act of overcoming or subduing opposition by force,
    whether physical or moral; subjection; subjugation;
    victory.
    [1913 Webster]
 
       In joys of conquest he resigns his breath.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Three years sufficed for the conquest of the
       country.               --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is conquered; possession gained by force,
    physical or moral.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore rejoice? What conquest brings he home?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Feudal Law) The acquiring of property by other means than
    by inheritance; acquisition. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of gaining or regaining by successful struggle;
    as, the conquest of liberty or peace.
    [1913 Webster]
 
   {The Conquest} (Eng. Hist.), the subjugation of England by
    William of Normandy in 1066. The {Norman Conquest}.
 
   Syn: Victory; triumph; mastery; reduction; subjugation;
     subjection.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conquest
   n 1: the act of conquering [syn: {conquest}, {conquering},
      {subjection}, {subjugation}]
   2: success in mastering something difficult; "the conquest of
     space"
   3: an act of winning the love or sexual favor of someone [syn:
     {seduction}, {conquest}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top