Search result for

questionnaire

(47 entries)
(0.0443 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -questionnaire-, *questionnaire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
questionnaire[N] แบบสอบถาม, Syn. inquiry, poll, census, survey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
questionnaire(เควส'ชะแนร์) n. แบบข้อคำถามที่สามารถนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลที่มีประโยชน์

English-Thai: Nontri Dictionary
questionnaire(n) แบบสอบถาม,กระทู้ถาม,การสอบถาม,คำถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
questionnaireแบบสอบถาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
questionnaireแบบข้อคำถาม, แบบสอบถาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
questionnaireแบบสอบถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Questionnairesแบบสอบถาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've made that questionnaire assigned to the sports festival's committee.ฉันร่างแบบสอบถามสำหรับคณะกรรมการในงานกีฬา From Me to You (2010)
After the break let's check the sports festival questionnaires.หลังพัก เราจะมากรอกแบบสอบถามสำหรับงานกีฬากัน From Me to You (2010)
Miss, we'll give you a free gift if you fill this questionnaire in for us.ทําแบบสอบถามแบบสั้น และคุณก็จะได้รับของสมนาคุณค่ะ โปรดช่วยด้วยค่ะ Episode #1.14 (2010)
No, thank you, thank you. Fairy questionnaires.ไม่ล่ะ ไม่ล่ะครับ ขอบคุณ พวกให้ตอบแบบสอบถามนางฟ้าน่ะ Tooth Fairy (2010)
I have ten minutes to fill out a questionnaire.ฉันมีเวลา 10 นาที เพื่อตอบแบบสอบถาม Falling Ash (2011)
We're supposed to fill out this parenting style questionnaire.อะไรนั้น.. และเราต้องเติม คำถามวิธีเลี้ยงลูกนี้ Hecking Order (2011)
People who buy advance tickets fill out a questionnaire.คนที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าและ กรอกแบบสอบถาม Magnificent Light (2012)
Now, you didn't list it in your questionnaire, but... have you had any surgical procedures in your pelvic area?คุณไม่ได้ระบุไว้ในแบบสอบถามก็จริง แต่ว่า... คุณเคยเข้ารับการผ่าตัดบริเวณเชิงกรานหรือเปล่า Upstream Color (2013)
How about I just go through the questionnaire?ถ้างั้นข้ามไปถามคำถามกันเลยดีมั้ย Don't You Feel Me (2013)
All right, so why don't you two keep looking into that, and then we can devise a neighborhood canvass questionnaire, check for any attempted break-ins in the area.เอาล่ะ งั๊นคุณสองคน ลองเจาะประเด็นนี้ต่อ แล้วเราจะได้วางแผนสอบถามจากเพื่อนบ้าน หาดูว่ามีการพยายามงัดบ้านแถวนั้นไหม The Inspiration (2013)
It'll be the list to end all lists. A grand-slam questionnaire.มันจะเป็นรายการที่จะจบรายการทั้งหมด แบบสอบถามแกรนด์สแลม- The Russia House (1990)
Just don't ask me to fill in your questionnaires.ไม่ใช่แค่ถาม คำถามพวกเติมคำในช่องว่างนะ eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
questionnaireI don't feel like filling out this questionnaire. There are too many items.
questionnaireI'll mail this questionnaire as soon as I finish.
questionnaireOur company is a small but elect venture business that assists in entry and totalling of questionnaires.
questionnairePlease fill out this questionnaire and send it to us.
questionnaire"Say, shall we try a questionnaire with the boarding students?" "Ah! One of those things they call 'marketing research'."
questionnaireThe following descriptive analysis was derived from over 1500 closely-monitored questionnaires.
questionnaireThe questionnaire form was distributed properly.
questionnaireThe questionnaires were distributed at random.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบบข้อคำถาม[N] questionnaire, Syn. แบบสอบถาม, Example: คำตอบในแบบข้อคำถามเหล่านี้จะถูกนำมารวมคะแนน และประเมินออกมาในรูปเปอร์เซนต์ไทล์, Count unit: ชุด, Thai definition: แบบรายการคำถามที่ให้บุคคลต่างๆ กรอกคำตอบเพื่อหาข้อมูล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบสอบถาม[n.] (baēpsøpthām) EN: questionnaire   FR: questionnaire [m]
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject   FR: question [f] ; interrogation [f]
ข้อถาม[n.] (khøthām) FR: questionnaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUESTIONNAIRE    K W EH2 S CH AH0 N EH1 R
QUESTIONNAIRES    K W EH2 S CH AH0 N EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
questionnaire    (n) (k w e2 s ch @ n e@1 r)
questionnaires    (n) (k w e2 s ch @ n e@1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンケート[, anke-to] (n) questionnaire (fre [Add to Longdo]
アンケート結果[アンケートけっか, anke-to kekka] (n) questionnaire results; survey results [Add to Longdo]
アンケート調査[アンケートちょうさ, anke-to chousa] (n) questionnaire survey [Add to Longdo]
アンケート用紙[アンケートようし, anke-to youshi] (n) questionnaire (form) [Add to Longdo]
フェースシート[, fe-sushi-to] (n) face sheet (top copy); questionnaire that asks for a demographic profile [Add to Longdo]
回答選択肢[かいとうせんたくし, kaitousentakushi] (n) answer choices (e.g. for a questionnaire); answer frame [Add to Longdo]
質問状[しつもんじょう, shitsumonjou] (n) written question; questionnaire [Add to Longdo]
質問表[しつもんひょう, shitsumonhyou] (n) questionnaire [Add to Longdo]
質問用紙[しつもんようし, shitsumonyoushi] (n) questionnaire [Add to Longdo]
調査票[ちょうさひょう, chousahyou] (n) questionnaire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 questionnaire \ques`tion`naire"\, n.; pl. {-naires} (F. ?). [F.]
   1. same as {Questionary}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A list of questions, usually on a printed form, to be
    answered by an individual. The forms often have blank
    spaces in which the answers can be written. Sets of such
    forms are distributed to groups and the answers used for
    various purposes, such as to obtain statistical
    information for social science, political, or marketing
    research, or to obtain information about a patient for the
    use of medical practitioners.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 questionnaire
   n 1: a form containing a set of questions; submitted to people
      to gain statistical information

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top