Search result for

inquire

(80 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquire-, *inquire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquire[VT] ไต่ถาม, See also: ถามถึง, สอบถาม, Syn. ask, question, Ant. inform
inquire[VI] สืบหาความจริง, See also: ตรวจสอบ, สืบสวน, Syn. examine, inspect, investigate
inquire of[PHRV] ถามเกี่ยวกับ, Syn. enquire of
inquire for[PHRV] สืบหา, See also: ถามหา, ค้นหา, ถามถึง, Syn. enquire for
inquire into[PHRV] สอบสวน, See also: สืบสวน, ไต่ถาม, Syn. enquire into
inquire about[PHRV] สอบถามเกี่ยวกับ, See also: ถามเกี่ยวกับ, Syn. enquire about
inquire after[PHRV] ไต่ถามทุกข์สุขของ, See also: ถามถึงสุขภาพของ, Syn. enquire after
inquire within[PHRV] สอบถามข้างใน, See also: ถามข้างใน, ถามตรงด้านใน, Syn. enquire within

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inquire(อินไคว'เออะ) vt. ถามหา,ไต่ถาม,สอบถาม. vi. ถาม,สอบถาม,สืบสวน,สอบสวน. -Phr. (inquire after ถามทุกข์สุข), See also: inquirable adj. inquirer n., Syn. enquire

English-Thai: Nontri Dictionary
inquire(vi,vt) ถาม,สอบสวน,สืบสวน,ไต่สวน,สอบถาม
inquirer(n) ผู้ถาม,ผู้สอบถาม,ผู้สืบสวน,ผู้ไต่สวน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Gil Lawford from the Philadelphia Inquirer.-จิล ลอว์ฟอร์ม จากฟิลาเดเฟีย อินไควเรอร์ Marley & Me (2008)
The Philadelphia Inquirer.จากฟิลาเดเฟีีย อินไควเรอร์น่ะ Marley & Me (2008)
I'm so pleased you inquired.ดีใจที่เจ้าถามนะ Blue Shadow Virus (2009)
He inquires as to the nuances of..เขาแค่ถามเรื่องเกี่ยวกับ... . Legends (2010)
I suggest you inquire.ฉันขอแนะนำให้เธอไปถามหาความจริงซะ Home (2010)
Why do you want to inquire about that?ทำไมถึงถามเรื่องนี้ล่ะ Dae Mul (2010)
Madame Choi of Song Jin inquired about that art piece before.มาดามชเวถามหางานชิ้นนั้นน่ะ Episode #1.2 (2010)
I was just gonna casually inquire if you're busy without making it seem like I'd been up all night planning something elaborate.ผมก็แค่อยากสบาย ๆ สอบถามถ้าคุณกำลังยุ่ง โดยไม่ต้องทำให้มันดูเหมือนว่าฉันได้รับการขึ้นทุกคืนวางแผนอะไรบางอย่างประณีต The Beaver (2011)
I got worried as you didn't come to inquire about my sister-in-law.ข้าเป็นห่วงเมื่อเห็นท่านไม่มาสอบถามเรื่องพี่สะใภ้ข้า Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Uh, you had inquired about Nathaniel Roland.เห็นคุณถามถึงนาเธเนียล โรแลนด์ Where There's a Will (2011)
You have inquired about JC Consulting?พ่อได้ตรวจสอบเกี่ยวกับบริษัทที่ปรึกษาJCแล้วยัง  ()
Did you not think that we would inquire about someone living under our roof?Νо, nо, nо, Τіmmy. Μy fun hаѕ јuѕt bеgun. Cloud Atlas (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inquireAfter returning home I will inquire into the matter.
inquireA stranger inquired about the train schedule.
inquireA stranger inquired about the way to the station.
inquireHe had to inquire into the record of the event.
inquireHe says he will inquire into the matter.
inquire"How do you feel?", he inquired.
inquire"How long does it take to get to Vienna on foot?" he inquired.
inquireHow should I answer if she inquires after you?
inquireI inquired about the book in many stores.
inquireI inquired after him.
inquireI inquired at the school only to find there was no student by the name of Yamada.
inquireI inquired what he wanted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอบถาม[V] ask, See also: inquire, interrogate, Syn. ไต่ถาม, ซักถาม, ถาม, Ant. ตอบ
สอบปากคำ[V] interrogate, See also: inquire, ask, Syn. ไต่สวน, สอบสวน
สอบสวน[V] investigate, See also: inquire, Syn. ไต่สวน, ซักถาม, สอบปากคำ
ร้องถาม[V] inquire, See also: question, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ผู้เสียหายจะร้องถามใครได้บ้างว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
เรียนถาม[V] ask, See also: inquire, question, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ในแง่การเป็นพันธมิตร ผมอยากเรียนถามว่าคุณสมัครเป็นพันธมิตรพรรคไหนมากกว่ากัน
สืบรู้[V] inquire, See also: probe, go into, explore, investigate, inspect, look into, Example: เขาสืบรู้หมดแล้วว่าพวกมันมีการต่อรองกันอย่างไร, Thai definition: เสาะหาข้อเท็จจริงจนรู้
พิจาร[V] consider, See also: inquire, meditate, examine, investigate, Syn. ตรวจตรา, ตริตรอง, สอบสวน, ไต่ตรอง
พิจารณ์[V] consider, See also: inquire, meditate, examine, investigate, Syn. ตรวจตรา, ตริตรอง, สอบสวน, ไต่ตรอง
พิจารณา[V] consider, See also: inquire, meditate, examine, investigate, Syn. พินิจ, ตรึกตรอง, ใคร่ครวญ, พินิจพิเคราะห์, Example: รัฐบาลพิจารณาการตัดงบประมาณด้านการฝึกอบรม และสัมมนาของราชการใหม่อีกครั้งหนึ่ง
สืบสวน[V] investigate, See also: inquire, look into, sift, probe, Syn. ไต่สวน, สืบสาว, สืบเสาะ, สอบสวน, Example: ตำรวจกำลังสืบสวนคดีความจากผู้ต้องสงสัยอยู่ ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใด, Thai definition: แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดค้นหามูลเหตุ[v. exp.] (khit khonhā mūnhēt) EN: inquire into the causes   
คิดค้นหาสาเหตุ [v. exp.] (khit khonhā sāhēt) EN: inquire into the causes   
ค้นหามูลเหตุ[v. exp.] (khonhā mūnhēt) EN: inquire into the causes   
ค้นหาสาเหตุ [v. exp.] (khonhā sāhēt) EN: inquire into the causes   
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse   FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger
เรียนถาม[v.] (rīenthām) EN: ask ; inquire ; question ; ask for instructions   FR: demander ; questionner
ซักถาม[v.] (sakthām) EN: question ; interrogate ; inquire ; ask ; make an inquiry   FR: questionner ; interroger
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect   FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบสวน[v.] (seūpsūan) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe   FR: enquêter ; investiguer
สืบถาม[v.] (seūpthām) EN: question ; ask ; inquire   

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUIRE    IH2 N K W AY1 R
INQUIRED    IH2 N K W AY1 ER0 D
INQUIRER    IH2 N K W AY1 R ER0
INQUIRES    IH2 N K W AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquire    (v) (i1 n k w ai1 @ r)
inquired    (v) (i1 n k w ai1 @ d)
inquirer    (n) (i1 n k w ai1 @ r @ r)
inquires    (v) (i1 n k w ai1 @ z)
inquirers    (n) (i1 n k w ai1 @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
メスが入る[メスがいる, mesu gairu] (exp,v5r) (See メスを入れる・メスをいれる) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
メスを入れる[メスをいれる, mesu woireru] (exp,v1) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
求法者[ぐほうしゃ, guhousha] (n) {Buddh} inquirer [Add to Longdo]
伺いを立てる[うかがいをたてる, ukagaiwotateru] (exp,v1) to ask for someone's opinion; to inquire of; to invoke an oracle [Add to Longdo]
伺う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) (hum) to ask; to inquire; to hear; to be told; (2) to implore (a god for an oracle); to seek direction (from your superior); (v5u,vi) (3) (hum) to visit; (4) (from 御機嫌を伺う) to speak to (a large crowd at a theatre, etc.); (P) [Add to Longdo]
質す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・4,問い質す) to enquire of someone about something (inquire); to question [Add to Longdo]
尋ねる(P);訊ねる[たずねる, tazuneru] (v1,vt) (1) to ask; to enquire; to inquire; (2) to search; to look for; to look into; to investigate; (P) [Add to Longdo]
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P) [Add to Longdo]
跡付ける[あとづける, atodukeru] (v1,vt) to trace; to inquire into [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] (v1,vt) to examine; to investigate; to check up; to sense; to study; to inquire; to search; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
访[fǎng, ㄈㄤˇ, 访 / ] inquire; seek; visit [Add to Longdo]
[xún, ㄒㄩㄣˊ, / ] inquire [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquire \In*quire"\, v. i. [imp. & p. p. {Inquired}; p. pr. &
   vb. n. {Inquiring}.] [OE. enqueren, inqueren, OF. enquerre,
   F. enqu['e]rir, L. inquirere, inquisitum; pref. in- in +
   quarere to seek. See {Quest} a seeking, and cf. {Inquiry}.]
   [Written also {enquire}.]
   1. To ask a question; to seek for truth or information by
    putting queries.
    [1913 Webster]
 
       We will call the damsel, and inquire. --Gen. xxiv.
                          57.
    [1913 Webster]
 
       Then David inquired of the Lord yet again. And the
       Lord answered him.          --1 Sam.
                          xxiii. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To seek to learn anything by recourse to the proper means
    of knowledge; to make examination.
    [1913 Webster]
 
       And inquire
       Gladly into the ways of God with man. --Miltom.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is followed by of before the person asked;
      as, to inquire of a neighbor. It is followed by
      concerning, after, or about, before the subject of
      inquiry; as, his friends inquired about or concerning
      his welfare. "Thou dost not inquire wisely concerning
      this." --Eccl. vii. 10. It is followed by into when
      search is made for particular knowledge or information;
      as, to inquire into the cause of a sudden death. It is
      followed by for or after when a place or person is
      sought, or something is missing. "Inquire in the house
      of Judas for one called Saul of Tarsus." --Acts ix. 11.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquire \In*quire"\, v. t.
   1. To ask about; to seek to know by asking; to make
    examination or inquiry respecting.
    [1913 Webster]
 
       Having thus at length inquired the truth concerning
       law and dispense.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And all obey and few inquire his will. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To call or name. [Obs.] --Spenser.
 
   Syn: To ask; question. See {Question}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquire
   v 1: inquire about; "I asked about their special today"; "He had
      to ask directions several times" [syn: {ask}, {inquire},
      {enquire}]
   2: have a wish or desire to know something; "He wondered who had
     built this beautiful church" [syn: {wonder}, {inquire},
     {enquire}]
   3: conduct an inquiry or investigation of; "The district
     attorney's office investigated reports of possible
     irregularities"; "inquire into the disappearance of the rich
     old lady" [syn: {investigate}, {inquire}, {enquire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top