ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corporation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corporation-, *corporation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corporation(n) บริษัท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corporation(คอร์พะเร'เชิน) n. บริษัท, หมู่, คณะ, สมาคม, นิติบุคคล, สโมสร, วิสหกิจ, เทศบาล
incorporation(อินคอร์พะเร' เชิน) n. การรวมเข้าเป็นบริษัท, การรวมตัวกัน
private corporationn. บริษัทเอกชน
public corporationn. เทศบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
corporation(n) บริษัท, บรรษัท, คณะ, สโมสร, สมาคม, นิติบุคคล, เทศบาล
incorporation(n) บรรษัท, บริษัท, ห้างร้าน, การรวมตัวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corporationบรรษัท, บริษัท (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporationบรรษัท, บริษัท (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation insuranceการประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ มีความหมายเหมือนกับ business insurance และ partnership insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, municipalองค์การเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporation, municipalองค์การเทศบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, publicบริษัทมหาชน (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporation, publicบริษัทมหาชน (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, quasiหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporation, quasiหน่วยงานของท้องถิ่น (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, quasi-publicองค์การกึ่งราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corporationบรรษัท, บรรษัท, [เศรษฐศาสตร์]
Corporationบริษัท (อเมริกัน) [เศรษฐศาสตร์]
Corporationบริษัท จำกัด [การบัญชี]
Corporation lawกฎหมายว่าด้วยบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporation lawกฎหมายบริษัท [TU Subject Heading]
Corporation reportรายงานของบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporation reportsรายงานบริษัท [TU Subject Heading]
Corporation taxภาษีเงนิได้นิติบุคคล [เศรษฐศาสตร์]
Corporationsบริษัท [TU Subject Heading]
Corporations, Americanบริษัทอเมริกัน [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
corporation(n) a business firm whose articles of incorporation have been approved in some state, Syn. corp
pot(n) slang for a paunch, Syn. tummy, bay window, corporation, potbelly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Corporation

n. [ L. corporatio incarnation: cf. F. corporation corporation. ] A body politic or corporate, formed and authorized by law to act as a single person, and endowed by law with the capacity of succession; a society having the capacity of transacting business as an individual. [ 1913 Webster ]

☞ Corporations are aggregate or sole. Corporations aggregate consist of two or more persons united in a society, which is preserved by a succession of members, either forever or till the corporation is dissolved by the power that formed it, by the death of all its members, by surrender of its charter or franchises, or by forfeiture. Such corporations are the mayor and aldermen of cities, the head and fellows of a college, the dean and chapter of a cathedral church, the stockholders of a bank or insurance company, etc. A corporation sole consists of a single person, who is made a body corporate and politic, in order to give him some legal capacities, and especially that of succession, which as a natural person he can not have. Kings, bishops, deans, parsons, and vicars, are in England sole corporations. A fee will not pass to a corporation sole without the word “successors” in the grant. There are instances in the United States of a minister of a parish seized of parsonage lands in the right of his parish, being a corporation sole, as in Massachusetts. Corporations are sometimes classified as public and private; public being convertible with municipal, and private corporations being all corporations not municipal. [ 1913 Webster ]


Close corporation. See under Close.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take this hastily scribbled note hastily to acting Lance Corporal Bhuta.ที่จะทำหน้าที่สิบตรี บูทา Help! (1965)
Hey Corporal afraid he'll get lost?เฮ้ หมู่ กลัวมันหลงทางรึไง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Finer, I think, Corporal of Musket.สิบโทของปืนคาบศิลากรอบวง กบ, How I Won the War (1967)
Corporal of Musket Transom, my troop sergeant and a good all-rounder.จ่าทหารของฉันและดีทั้งหมด กลม อยู่ที่นั่น. How I Won the War (1967)
Not all of us, Corporal of Musket.ไม่ทั้งหมดของเราโทปืนคาบ ศิลา จะมีผู้รอดชีวิต How I Won the War (1967)
- Corporal of Musket!ฉันสามารถใส่เสื้อของฉัน ในตอนนี้ครับ How I Won the War (1967)
Corporal of Musket, look at it. Will you be available for stag, sir?คุณจะสามารถใช้ได้สำหรับยอง ครับ? How I Won the War (1967)
- Wireless silence, Corporal of Musket.ความเงียบไร้สายโทของปืน คาบศิลา How I Won the War (1967)
Why, Corporal Dooley?ทำไมโท ดูลี? พวกเขาได้รับการละเลยเท้าของ พวกเขา? How I Won the War (1967)
Two days, Corporal of Musket.สองวันที่สิบโทของปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
Two, dip for remaining fuel, Corporal Dooley.สองจุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือ สิบโท ดูลี How I Won the War (1967)
I wish I had 20 like you, Corporal Dooley.ฉันต้องการฉันมี 20 เช่นเดียวกับคุณโท ดูลี How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corporationCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.
corporationCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
corporationCorporations are competing to fill the vacuum.
corporationHe set out on his career as a corporation lawyer.
corporationInternational Business Machines Corporation, based in Armonk, New York, is the world's largest computer firm.
corporationInternational Business Machines Corporation is headquartered in Armonk, New York.
corporationJapanese corporations are slashing their capital spending programs.
corporationManagement practices at Japanese corporation are often very different from those at foreign companies.
corporationMr Gardner of ABC Corporation is staying at the Marriott Hotel during Feb 20-27, and would like very much to meet with you.
corporationMy father holds the major interest in the corporation.
corporationShe works for a large American corporation.
corporationSome board members questioned his ability to run the corporation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรษัท[bansat] (n) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation  FR: société [ f ] ; compagnie [ f ] ; entreprise publique [ f ] ; société publique [ f ]
บรรษัทข้ามชาติ[bansat khāmchāt] (n, exp) EN: multi-national corporation  FR: société multinationale [ f ] ; multinationale [ f ]
บีบีซี[Bī.Bī.Sī.] (org) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)  FR: BBC ([ f ]
บริษัท[børisat] (n) EN: company ; corporation ; firm ; agency  FR: société [ f ] ; firme [ f ] ; entreprise [ f ] ; compagnie [ f ] ; agence [ f ] ; établissement [ m ]
บริษัทเอกชนจำกัด[børisat ēkkachon jamkat] (n, exp) EN: Private Corporation ; Company Limited
บริษัทข้ามชาติ[børisat khāmchāt] (n, exp) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)  FR: société multinationale [ f ]
บริษัทมหาชน[børisat mahāchon] (n, exp) EN: public company ; public corporation  FR: société publique [ f ]
บริษัทมหาชนจำกัด[børisat mahāchon jamkat] (n, exp) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)
บริษัทนานาชาติ[børisat nānāchāt] (n, exp) EN: multinational corporation
กรรมการ[kammakān] (n) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director  FR: membre d'un bureau directeur [ m ] ; membre d'un comité directeur [ m ] ; membre d'un comité/conseil [ m ] ; directeur de société [ m ] ; directrice de société [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
corporation
corporations
corporation's
corporations'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corporation
corporations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公司法[gōng sī fǎ, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄈㄚˇ,   ] corporations law #11,083 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
株式会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] (n) public company; corporation; KK; formula for an incorporated public company; (P) #288 [Add to Longdo]
会社[かいしゃ, kaisha] (n) (1) company; corporation; (2) workplace; (P) #363 [Add to Longdo]
企業[きぎょう, kigyou] (n) enterprise; undertaking; corporation; business; (P) #425 [Add to Longdo]
設立[せつりつ, setsuritsu] (n, vs) establishment; founding; incorporation (of a business); (P) #453 [Add to Longdo]
法人[ほうじん, houjin] (n) corporate body; corporation; (legal) person; (juridical) person; (P) #626 [Add to Longdo]
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n, vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) #951 [Add to Longdo]
編入[へんにゅう, hennyuu] (n, vs) admission; incorporation; (P) #1,870 [Add to Longdo]
挿入[そうにゅう, sounyuu] (n, vs) insertion; incorporation; infixing; (P) #2,794 [Add to Longdo]
社団[しゃだん, shadan] (n) corporation; association #3,565 [Add to Longdo]
合同[ごうどう, goudou] (n, vs, adj-no, adj-na) (1) combination; union; incorporation; amalgamation; fusion; (2) { math } congruence; (P) #3,581 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
日立[ひたち, hitachi] Hitachi (corporation) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top