Search result for

corporation

(81 entries)
(0.1159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corporation-, *corporation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corporation    [N] บริษัท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corporationบรรษัท, บริษัท (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporationบรรษัท, บริษัท (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation insuranceการประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ มีความหมายเหมือนกับ business insurance และ partnership insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, municipalองค์การเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporation, municipalองค์การเทศบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, publicบริษัทมหาชน (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporation, publicบริษัทมหาชน (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, quasiหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporation, quasiหน่วยงานของท้องถิ่น (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, quasi-publicองค์การกึ่งราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corporationบรรษัท, บรรษัท, [เศรษฐศาสตร์]
Corporationบริษัท (อเมริกัน) [เศรษฐศาสตร์]
Corporationบริษัท จำกัด [การบัญชี]
Corporation lawกฎหมายว่าด้วยบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporation lawกฎหมายบริษัท [TU Subject Heading]
Corporation reportรายงานของบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporation reportsรายงานบริษัท [TU Subject Heading]
Corporation taxภาษีเงนิได้นิติบุคคล [เศรษฐศาสตร์]
Corporationsบริษัท [TU Subject Heading]
Corporations, Americanบริษัทอเมริกัน [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corporation(คอร์พะเร'เชิน) n. บริษัท,หมู่,คณะ,สมาคม,นิติบุคคล,สโมสร,วิสหกิจ,เทศบาล
incorporation(อินคอร์พะเร' เชิน) n. การรวมเข้าเป็นบริษัท, การรวมตัวกัน
private corporationn. บริษัทเอกชน
public corporationn. เทศบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
corporation(n) บริษัท,บรรษัท,คณะ,สโมสร,สมาคม,นิติบุคคล,เทศบาล
incorporation(n) บรรษัท,บริษัท,ห้างร้าน,การรวมตัวกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
when we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง Spies Like Us (1985)
I believe Truman is the first child to be adopted by a corporation.ดังนั้น ทรูแมนคือเด็กคนแรกที่... เป็นบุตรบุญธรรมตามกม. The Truman Show (1998)
it'll be the corporations that name everything.เพื่อพิสูจน์ว่ามันทำจากมือ, เป็นของแท้ที่แสนจะเรียบง่าย Fight Club (1999)
At the beginning of the 21st century, the Umbrella Corporation... had become the largest commercial entity in the United States.ตอนต้นของศตวรรษที่ 21, แอมเบลล่า คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด และทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐ Resident Evil (2002)
We all work for the Umbrella Corporation.พวกเราทำงาน ให้กับแอมเบลล่า Resident Evil (2002)
A top-secret research facility... owned and operated by the Umbrella Corporation... the Hive houses over 500 technicians, scientists and support staff.เป็นที่สำหรับการทำโครงการวิจัยลับสุดยอด ที่สร้างขึ้นโดย องค์กรของแอมเบลล่า ที่นี่เป็นบ้านที่อยู่โดยรวมของพนักงานเทคนิค นักวิจัย และทีมสนับสนุน Resident Evil (2002)
Maybe the corporation's keeping a few secrets down here.บางทีบริษัทคงเก็บความลับบางอย่างไว้ที่นี่ Resident Evil (2002)
Corporations like Umbrella think they're above the law.บริษัททั่วไปก้อเหมือนอัมเบลล่า คิดว่าพวกเขาอยู่เหนือกฏหมาย Resident Evil (2002)
You have to guarantee me that you will bring this corporation down.คุณมีอะไรเป็นประกันกับฉัน คุณจะเริ่มล้มบริษัท Resident Evil (2002)
The corporation's guilty here, not you.อัมเบลล่าสิ ที่มีความผิด ไม่ใช่คุณ Resident Evil (2002)
150 years ago the business corporation was a relatively insignificant institution.150 ปีก่อน บรรษัทธุรกิจ เป็นแค่สถาบันที่ไม่ค่อยสำคัญ The Corporation (2003)
Like the church the monarchy and the communist party in other times and places the corporation is today's dominant institution.เช่นเดียวกับศาสนจักร ระบอบกษัตริย์และพรรคคอมมิวนิสต์ ในบางยุคและบางสถานที่ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corporationCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.
corporationCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
corporationCorporations are competing to fill the vacuum.
corporationHe set out on his career as a corporation lawyer.
corporationInternational Business Machines Corporation, based in Armonk, New York, is the world's largest computer firm.
corporationInternational Business Machines Corporation is headquartered in Armonk, New York.
corporationJapanese corporations are slashing their capital spending programs.
corporationManagement practices at Japanese corporation are often very different from those at foreign companies.
corporationMr Gardner of ABC Corporation is staying at the Marriott Hotel during Feb 20-27, and would like very much to meet with you.
corporationMy father holds the major interest in the corporation.
corporationShe works for a large American corporation.
corporationSome board members questioned his ability to run the corporation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บรรษัทข้ามชาติ[n. exp.] (bansat khāmchāt) EN: multi-national corporation   FR: société multinationale [f] ; multinationale [f]
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkkachon jamkat) EN: Private Corporation ; Company Limited   
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khāmchāt) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)   FR: société multinationale [f]
บริษัทมหาชน[n. exp.] (børisat mahāchon) EN: public company ; public corporation   FR: société publique [f]
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
บริษัทนานาชาติ[n. exp.] (børisat nānāchāt) EN: multinational corporation   
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORPORATION    K AO2 R P ER0 EY1 SH AH0 N
CORPORATIONS    K AO2 R P ER0 EY1 SH AH0 N Z
CORPORATION'S    K AO2 R P ER0 EY1 SH AH0 N Z
CORPORATIONS'    K AO2 R P ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corporation    (n) (k oo2 p @ r ei1 sh @ n)
corporations    (n) (k oo2 p @ r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
オムロン[, omuron] (n) Omron Corporation (Japanese electronics firm); (P) [Add to Longdo]
コーポレーション[, ko-pore-shon] (n) corporation; (P) [Add to Longdo]
ダミー会社[ダミーがいしゃ, dami-gaisha] (n) dummy corporation; front company; shell corporation [Add to Longdo]
バーチャルコーポレーション[, ba-charuko-pore-shon] (n) {comp} virtual corporation; VC [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公司法[gōng sī fǎ, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄈㄚˇ, ] corporations law [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
日立[ひたち, hitachi] Hitachi (corporation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corporation \Cor`po*ra"tion\ (k[^o]r`p[-o]*r[=a]"sh[u^]n), n.
   [L. corporatio incarnation: cf. F. corporation corporation.]
   A body politic or corporate, formed and authorized by law to
   act as a single person, and endowed by law with the capacity
   of succession; a society having the capacity of transacting
   business as an individual.
   [1913 Webster]
 
   Note: Corporations are aggregate or sole. {Corporations
      aggregate} consist of two or more persons united in a
      society, which is preserved by a succession of members,
      either forever or till the corporation is dissolved by
      the power that formed it, by the death of all its
      members, by surrender of its charter or franchises, or
      by forfeiture. Such corporations are the mayor and
      aldermen of cities, the head and fellows of a college,
      the dean and chapter of a cathedral church, the
      stockholders of a bank or insurance company, etc. A
      {corporation sole} consists of a single person, who is
      made a body corporate and politic, in order to give him
      some legal capacities, and especially that of
      succession, which as a natural person he can not have.
      Kings, bishops, deans, parsons, and vicars, are in
      England sole corporations. A fee will not pass to a
      corporation sole without the word "successors" in the
      grant. There are instances in the United States of a
      minister of a parish seized of parsonage lands in the
      right of his parish, being a corporation sole, as in
      Massachusetts. Corporations are sometimes classified as
      public and private; public being convertible with
      municipal, and {private corporations} being all
      corporations not municipal.
      [1913 Webster]
 
   {Close corporation}. See under {Close}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corporation
   n 1: a business firm whose articles of incorporation have been
      approved in some state [syn: {corporation}, {corp}]
   2: slang for a paunch [syn: {pot}, {potbelly}, {bay window},
     {corporation}, {tummy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top