ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corporation

K AO2 R P ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corporation-, *corporation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corporation(n) บริษัท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corporation(คอร์พะเร'เชิน) n. บริษัท, หมู่, คณะ, สมาคม, นิติบุคคล, สโมสร, วิสหกิจ, เทศบาล
incorporation(อินคอร์พะเร' เชิน) n. การรวมเข้าเป็นบริษัท, การรวมตัวกัน
private corporationn. บริษัทเอกชน
public corporationn. เทศบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
corporation(n) บริษัท, บรรษัท, คณะ, สโมสร, สมาคม, นิติบุคคล, เทศบาล
incorporation(n) บรรษัท, บริษัท, ห้างร้าน, การรวมตัวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corporationบรรษัท, บริษัท (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporationบรรษัท, บริษัท (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation insuranceการประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ มีความหมายเหมือนกับ business insurance และ partnership insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, municipalองค์การเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporation, municipalองค์การเทศบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, publicบริษัทมหาชน (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporation, publicบริษัทมหาชน (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, quasiหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporation, quasiหน่วยงานของท้องถิ่น (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, quasi-publicองค์การกึ่งราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corporationบรรษัท, บรรษัท, [เศรษฐศาสตร์]
Corporationบริษัท (อเมริกัน) [เศรษฐศาสตร์]
Corporationบริษัท จำกัด [การบัญชี]
Corporation lawกฎหมายว่าด้วยบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporation lawกฎหมายบริษัท [TU Subject Heading]
Corporation reportรายงานของบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporation reportsรายงานบริษัท [TU Subject Heading]
Corporation taxภาษีเงนิได้นิติบุคคล [เศรษฐศาสตร์]
Corporationsบริษัท [TU Subject Heading]
Corporations, Americanบริษัทอเมริกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
when we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง Spies Like Us (1985)
it'll be the corporations that name everything.เพื่อพิสูจน์ว่ามันทำจากมือ, เป็นของแท้ที่แสนจะเรียบง่าย Fight Club (1999)
You have to guarantee me that you will bring this corporation down.คุณมีอะไรเป็นประกันกับฉัน คุณจะเริ่มล้มบริษัท Resident Evil (2002)
150 years ago the business corporation was a relatively insignificant institution.150 ปีก่อน บรรษัทธุรกิจ เป็นแค่สถาบันที่ไม่ค่อยสำคัญ The Corporation (2003)
Like the church the monarchy and the communist party in other times and places the corporation is today's dominant institution.เช่นเดียวกับศาสนจักร ระบอบกษัตริย์และพรรคคอมมิวนิสต์ ในบางยุคและบางสถานที่ The Corporation (2003)
Initially given a narrow legal mandate what has allowed today's corporation to achieve such extraordinary power and influence over our lives?ในยุคเริ่มต้น บรรษัทได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายที่จำกัดมาก แต่อะไรทำให้บรรษัทในวันนี้มีอำนาจล้นเหลือ และมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรา? The Corporation (2003)
Through the voices of CEOs whistle blowers brokers gurus and spies insiders and outsiders we present the corporation as a paradox an institution which creates great wealth but causes enormous and often hidden harms.ในสารคดีนี้ เราจะให้ซีอีโอ, นักข่าวที่ขุดคุ้ยความจริง โบรกเกอร์, ผู้เชี่ยวชาญและสายลับ คนในวงการและนอกวงการมาพูดถึงบรรษัทธุรกิจ The Corporation (2003)
I see the corporation as part of a jigsaw in society as a whole which if you remove it the picture's incomplete.ผมเห็นว่าบรรษัทเป็นชิ้นส่วนหนึ่ง ในจิ๊กซอว์ของสังคมทั้งหมด ถ้าคุณเอาชิ้นส่วนนี้ออกไป The Corporation (2003)
A corporations like a family unit.บรรษัทเป็นเหมือนครอบครัว The Corporation (2003)
People in a corporation work together for a common endทุกคนในบรรษัททำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน The Corporation (2003)
It's funny that I've taught in a business school for as long as I have without ever having been asked so pointedly to say what I think a corporation is.บรรษัทคืออะไร? เรื่องตลกก็คือ ผมสอนในวิทยาลัยธุรกิจนี้มานมนาน (โจ บาดารัคโค ศาสตราจารย์วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ วิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด) แต่ไม่เคยถูกตั้งคำถามจัง ๆ อย่างนี้เลยว่า The Corporation (2003)
The modern corporation has grown out of the industrial age.บรรษัทสมัยใหม่เติบโตขึ้นมาจากยุคอุตสาหกรรม (เรย์ แอนเดอร์สัน ซีอีโอ บริษัทอินเตอร์เฟซ ผู้ผลิตพรมรายใหญ่ที่สุดในโลก) The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corporationCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.
corporationCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
corporationCorporations are competing to fill the vacuum.
corporationHe set out on his career as a corporation lawyer.
corporationInternational Business Machines Corporation, based in Armonk, New York, is the world's largest computer firm.
corporationInternational Business Machines Corporation is headquartered in Armonk, New York.
corporationJapanese corporations are slashing their capital spending programs.
corporationManagement practices at Japanese corporation are often very different from those at foreign companies.
corporationMr Gardner of ABC Corporation is staying at the Marriott Hotel during Feb 20-27, and would like very much to meet with you.
corporationMy father holds the major interest in the corporation.
corporationShe works for a large American corporation.
corporationSome board members questioned his ability to run the corporation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรษัท[bansat] (n) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation  FR: société [ f ] ; compagnie [ f ] ; entreprise publique [ f ] ; société publique [ f ]
บรรษัทข้ามชาติ[bansat khāmchāt] (n, exp) EN: multi-national corporation  FR: société multinationale [ f ] ; multinationale [ f ]
บีบีซี[Bī.Bī.Sī.] (org) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)  FR: BBC ([ f ]
บริษัท[børisat] (n) EN: company ; corporation ; firm ; agency  FR: société [ f ] ; firme [ f ] ; entreprise [ f ] ; compagnie [ f ] ; agence [ f ] ; établissement [ m ]
บริษัทเอกชนจำกัด[børisat ēkkachon jamkat] (n, exp) EN: Private Corporation ; Company Limited
บริษัทข้ามชาติ[børisat khāmchāt] (n, exp) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)  FR: société multinationale [ f ]
บริษัทมหาชน[børisat mahāchon] (n, exp) EN: public company ; public corporation  FR: société publique [ f ]
บริษัทมหาชนจำกัด[børisat mahāchon jamkat] (n, exp) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)
บริษัทนานาชาติ[børisat nānāchāt] (n, exp) EN: multinational corporation
กรรมการ[kammakān] (n) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director  FR: membre d'un bureau directeur [ m ] ; membre d'un comité directeur [ m ] ; membre d'un comité/conseil [ m ] ; directeur de société [ m ] ; directrice de société [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CORPORATION K AO2 R P ER0 EY1 SH AH0 N
CORPORATIONS K AO2 R P ER0 EY1 SH AH0 N Z
CORPORATION'S K AO2 R P ER0 EY1 SH AH0 N Z
CORPORATIONS' K AO2 R P ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corporation (n) kˌɔːpərˈɛɪʃən (k oo2 p @ r ei1 sh @ n)
corporations (n) kˌɔːpərˈɛɪʃənz (k oo2 p @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公司法[gōng sī fǎ, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄈㄚˇ, ] corporations law, #11,083 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
アイキャン[aikyan] (n) { comp } Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
オムロン[omuron] (n) Omron Corporation (Japanese electronics firm); (P) [Add to Longdo]
コーポレーション[ko-pore-shon] (n) corporation; (P) [Add to Longdo]
ダミー会社[ダミーがいしゃ, dami-gaisha] (n) dummy corporation; front company; shell corporation [Add to Longdo]
バーチャルコーポレーション[ba-charuko-pore-shon] (n) { comp } virtual corporation; VC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
日立[ひたち, hitachi] Hitachi (corporation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corporation \Cor`po*ra"tion\ (k[^o]r`p[-o]*r[=a]"sh[u^]n), n.
   [L. corporatio incarnation: cf. F. corporation corporation.]
   A body politic or corporate, formed and authorized by law to
   act as a single person, and endowed by law with the capacity
   of succession; a society having the capacity of transacting
   business as an individual.
   [1913 Webster]
 
   Note: Corporations are aggregate or sole. {Corporations
      aggregate} consist of two or more persons united in a
      society, which is preserved by a succession of members,
      either forever or till the corporation is dissolved by
      the power that formed it, by the death of all its
      members, by surrender of its charter or franchises, or
      by forfeiture. Such corporations are the mayor and
      aldermen of cities, the head and fellows of a college,
      the dean and chapter of a cathedral church, the
      stockholders of a bank or insurance company, etc. A
      {corporation sole} consists of a single person, who is
      made a body corporate and politic, in order to give him
      some legal capacities, and especially that of
      succession, which as a natural person he can not have.
      Kings, bishops, deans, parsons, and vicars, are in
      England sole corporations. A fee will not pass to a
      corporation sole without the word "successors" in the
      grant. There are instances in the United States of a
      minister of a parish seized of parsonage lands in the
      right of his parish, being a corporation sole, as in
      Massachusetts. Corporations are sometimes classified as
      public and private; public being convertible with
      municipal, and {private corporations} being all
      corporations not municipal.
      [1913 Webster]
 
   {Close corporation}. See under {Close}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corporation
   n 1: a business firm whose articles of incorporation have been
      approved in some state [syn: {corporation}, {corp}]
   2: slang for a paunch [syn: {pot}, {potbelly}, {bay window},
     {corporation}, {tummy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top