Search result for

ขบวนการ

(61 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขบวนการ-, *ขบวนการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขบวนการ    [N] process, See also: procedure, course, Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน, กรรมวิธี, วิธีการ, Example: ขบวนการการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนที่ซับซ้อน
ขบวนการ    [N] movement, See also: organization, campaign, drive, gang, Syn. องค์การ, เครือข่าย, Example: ขบวนการเสรีไทยก่อตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขบวนการน. กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
movementขบวนการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementขบวนการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social movementขบวนการทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Sturm und Drang (storm and stress)ขบวนการพายุและแรงอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mass movementขบวนการมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeขบวนการรวมกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป (ไม่รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeanขบวนการรวมกลุ่มยุโรป (รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Art and Craft Movementขบวนการศิลปหัตถกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new social movementขบวนการสังคมแนวใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour movementขบวนการแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reformingขบวนการกลั่นน้ำมัน
เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันให้มีค่าออกเทนสูงขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอน แต่ไม่ใช่การทำให้โมเลกุลแตกตัวเหมือนอย่าง Cracking (ดูคำ cracking) [ปิโตรเลี่ยม]
Zionism ขบวนการไซออนนิสต์ [TU Subject Heading]
Antislavery movementsขบวนการต่อต้านการเป็นทาส [TU Subject Heading]
Chipko movementขบวนการชิปโก้ [TU Subject Heading]
Fabian Society (Great Britain)ขบวนการเฟเบียน [TU Subject Heading]
Ion exchange processesขบวนการแลกเปลี่ยนไอออน [TU Subject Heading]
Labor movementขบวนการแรงงาน [TU Subject Heading]
Labour movementขบวนการแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
New Age movementขบวนการยุคใหม่ [TU Subject Heading]
Organized crimeขบวนการอาชญากรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, if you'd read your industry breakdown,... ..you'd see that our success in the action-figure area... ..has climbed from 27 per cent to 45 per cent in the last two years.ผมเอาตารางเวลาทํางานให้เขาดู เขาบอกว่า... มันไม่ใช่ขบวนการบัญชีที่ถูกต้อง ขอผมผ่อนประสาทหน่อยเถอะ Big (1988)
The men and women who fought in secret-- brave guerrillas, reunited in Rome... for the first Resistance Rally.ชายและหญิง ที่ต่อสู้ในขบวนการ-- ลับของ กูเรอริลล่า, ได้กลับมารวมกลุ่มใน โรม... ในการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก. Cinema Paradiso (1988)
The People's Liberation Army is one million troops strong.ขบวนการปลดปล่อยประชาชน มีกำลังเป็นล้านนาย Seven Years in Tibet (1997)
So, Louis has ordered me... to discover the true identity of the general of the Jesuit order... and to kill him.หลุยส์ได้สั่งให้ข้า สืบหาตัวหัวหน้าขบวนการ แล้วฆ่าเขา The Man in the Iron Mask (1998)
It's just that the whole process it sounds so messy.คือขบวนการทั้งหมด... มันฟังดู... ยุ่งเหยิง Bicentennial Man (1999)
Our target tonight is a drug trafficking cartelคืนนี้เป้าหมายของเราคือ ขบวนการค้าขายยา Infernal Affairs (2002)
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป The Corporation (2003)
Resistance grew throughout the country.ก่อให้เกิดขบวนการต่อต้านขึ้นแทบทั่วประเทศ The Great Raid (2005)
By 1945. hundreds of ordinary people had joined the underground.ในปี 1945 จึงมีประชาชนนับร้อย เข้าร่วมขบวนการใต้ดิน The Great Raid (2005)
We know this woman is the head of an underground movement in Manila... responsible for smuggling stolen medicine into this camp.เรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวของขบวนการใต้ดิน.. และถูกตั้งข้อสงสัยว่าลักลอบขนยารักษาโรค มาให้กับเชลยศึก.. The Great Raid (2005)
Can quote obscure lines from Ghostbusters?จำประโยคเด็ดจากเรื่องขบวนการปราบผีได้? เรย์! Pilot (2005)
Alahi is an international financier for the opium cartel, which is why the Drug Enforcement Administration has asked us to cooperate.อลาฮีเป็นนายทุนให้ขบวนการค้าฝิ่น ปปส.เลยขอให้เราร่วมมือด้วย Chuck Versus the Wookiee (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: process ; procedure ; course   
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang   FR: mouvement [m] ; organisation [f]
ขบวนการเสรีไทย[org.] (Khabūankān Sērī Thai) EN: Free Thai Movement   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fining    [N] ขบวนการกรองไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
fixation    [N] ขบวนการที่ก๊าซเปลี่ยนไปเป็นของแข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
aluminothermy(อะลู' มิโนเธอมี) n. ขบวนการเพิ่มอุณหพูมิให้สูง โดยการให้ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจนที่ได้จากอ๊อคไซด์โลหะอื่น., Syn. aluminothermics
ammonolysisขบวนการหนึ่งที่คล้าย hydrolysis แต่เป็นแอมโมเนียแทนที่จะเป็นน้ำ
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
anaclisis(แอนนะไคล' ซิส) n. ขบวนการเลือกแบบหนึ่งทางจิตวิเคราะห์ โดยดูจากปมที่เกี่ยวกับตัณหา (livido) . -anaclitic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
distillation(n) การกลั่น,การสกัด,ขบวนการกลั่น
fermentation(n) การหมัก,ขบวนการหมัก
ignition(n) การจุดไฟ,ขบวนการเผาไหม้
metabolism(n) ขบวนการสันดาป
movement(n) การเคลื่อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค์
mutation(n) ขบวนการเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนรูป
ossification(n) ขบวนการสร้างกระดูก
procedure(n) ระเบียบการ,วิธีดำเนินการ,การปฏิบัติ,พฤติการณ์,ขบวนการ,แนวทาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
戦隊[せんたい, sentai] (n ) ขบวนการ,กลุ่มปฏิบัติการ,กลุ่มก่อการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top