Search result for

ขบวนการ

(61 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขบวนการ-, *ขบวนการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขบวนการ[N] process, See also: procedure, course, Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน, กรรมวิธี, วิธีการ, Example: ขบวนการการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนที่ซับซ้อน
ขบวนการ[N] movement, See also: organization, campaign, drive, gang, Syn. องค์การ, เครือข่าย, Example: ขบวนการเสรีไทยก่อตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขบวนการน. กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
movementขบวนการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementขบวนการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social movementขบวนการทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Sturm und Drang (storm and stress)ขบวนการพายุและแรงอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mass movementขบวนการมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeขบวนการรวมกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป (ไม่รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeanขบวนการรวมกลุ่มยุโรป (รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Art and Craft Movementขบวนการศิลปหัตถกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new social movementขบวนการสังคมแนวใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour movementขบวนการแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reformingขบวนการกลั่นน้ำมัน
เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันให้มีค่าออกเทนสูงขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอน แต่ไม่ใช่การทำให้โมเลกุลแตกตัวเหมือนอย่าง Cracking (ดูคำ cracking) [ปิโตรเลี่ยม]
Zionism ขบวนการไซออนนิสต์ [TU Subject Heading]
Antislavery movementsขบวนการต่อต้านการเป็นทาส [TU Subject Heading]
Chipko movementขบวนการชิปโก้ [TU Subject Heading]
Fabian Society (Great Britain)ขบวนการเฟเบียน [TU Subject Heading]
Ion exchange processesขบวนการแลกเปลี่ยนไอออน [TU Subject Heading]
Labor movementขบวนการแรงงาน [TU Subject Heading]
Labour movementขบวนการแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
New Age movementขบวนการยุคใหม่ [TU Subject Heading]
Organized crimeขบวนการอาชญากรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So i just gave you an answer So you could get back to your train of thought.ให้คำตอบนาย ดังนั้นนายกลับไป ยังขบวนการทางความคิดของนาย Not Cancer (2008)
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)
You're in league with that moronic woman. You're part of a league of morons.แกทำงานร่วมกับคนบ้า แกเป็นหนึ่งในขบวนการคนบ้า Burn After Reading (2008)
The leader of the arms syndicate, Rod Ross.หัวหน้าขบวนการค้าอาวุธเถื่อนชื่อ รอส โรด Death Note: L Change the World (2008)
To say that Juma's death means standing up to tyranny works, and that your decision to send troops into Sangala was the right one.ทีจะบอกว่าการตายของนายพลจูมา หมายถึงการต่อต้าน ขบวนการทรราช และการตัดสินใจของแม่ ที่ส่งกองกำลังเข้า ซังกาลา เป็นส่ิงที่ถูกต้อง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
In the meantime, please me by not qualified procedures leading, right?ระหว่างนี้ ปล่อยให้ผมทำตามขบวนการคัดเลือก เผื่อว่าน่ะ ตกลงไหม? Drag Me to Hell (2009)
He's part of the human supremacist movement.สมาชิกของขบวนการต่อต้านผู้ต่างถิ่น Legion (2009)
CAMERON: TrueIRAispicking up momentum.กลุ่มขบวนการIRA Albification (2009)
I want Cameron Hayes's true IRA contacts.ฉันต้องการตัวคาเมรอน เฮย์ส ผู้ประสานงานขบวนการIRA Balm (2009)
I know he excommunicated you from the IRA, that he stole your wife, raised your daughter.ฉันยังรู้มาว่าเขาไล่นายออก จากกลุ่มขบวนการก่อการร้ายIRA เขาขโมยเมียนายไป เลี้ยงดูลูกสาวของนาย Balm (2009)
I don't want the sons. I want the IRA.ฉันไม่ต้องการพวก the sons ฉันต้องการพวกขบวนการIRA Balm (2009)
I know that you are a little cog in a big green wheel, and I am perfectly willing to look past the illegal guns and the decades of jail time.ฉันรู้ว่านายเป็นเเค่พวกปลายเเถว ในกลุ่มขบวนการใหญ่ แล้วฉันได้ข้อมูลที่เยี่ยม การขนส่งชิ้นส่วนปืนที่ผิดกฏหมาย และทศวรรษของการติดคุกมาเยือน Balm (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: process ; procedure ; course   
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang   FR: mouvement [m] ; organisation [f]
ขบวนการเสรีไทย[org.] (Khabūankān Sērī Thai) EN: Free Thai Movement   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fining[N] ขบวนการกรองไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
fixation[N] ขบวนการที่ก๊าซเปลี่ยนไปเป็นของแข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
aluminothermy(อะลู' มิโนเธอมี) n. ขบวนการเพิ่มอุณหพูมิให้สูง โดยการให้ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจนที่ได้จากอ๊อคไซด์โลหะอื่น., Syn. aluminothermics
ammonolysisขบวนการหนึ่งที่คล้าย hydrolysis แต่เป็นแอมโมเนียแทนที่จะเป็นน้ำ
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
anaclisis(แอนนะไคล' ซิส) n. ขบวนการเลือกแบบหนึ่งทางจิตวิเคราะห์ โดยดูจากปมที่เกี่ยวกับตัณหา (livido) . -anaclitic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
distillation(n) การกลั่น,การสกัด,ขบวนการกลั่น
fermentation(n) การหมัก,ขบวนการหมัก
ignition(n) การจุดไฟ,ขบวนการเผาไหม้
metabolism(n) ขบวนการสันดาป
movement(n) การเคลื่อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค์
mutation(n) ขบวนการเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนรูป
ossification(n) ขบวนการสร้างกระดูก
procedure(n) ระเบียบการ,วิธีดำเนินการ,การปฏิบัติ,พฤติการณ์,ขบวนการ,แนวทาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
戦隊[せんたい, sentai] (n ) ขบวนการ,กลุ่มปฏิบัติการ,กลุ่มก่อการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top