ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

system

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -system-, *system*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
civil service system(n, phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
system(n) ระบบ, See also: หลักการ
systemic(adj) ซี่งเป็นระบบ
systemics(n) ยาฆ่าแมลง
systematic(adj) ซึ่งเป็นระบบ, Syn. orderly, well-organized
systematize(vi) กลายเป็นระบบ, Syn. organize, establish, Ant. confuse, disorder
systematize(vt) ทำให้กลายเป็นระบบ, Syn. organize, establish, Ant. confuse, disorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
system(ซิส'เทิม) n. ระบบ, ระบอบ,
system 7ซิสเต็มเจ็ดหมายถึง ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ซิสเต็มเจ็ดไม่เหมือนกับเอ็มเอสดอส (MS DOS) ของคอมพิวเตอร์พีซีทีเดียวนัก ทั้งนี้เพราะระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอชนั้น จะสร้างเป็นรหัสเอาไว้ในรอม (ROM) เกือบทั้งสิ้น และเน้นในเรื่องตัวประสานการค้นหา (Finder interface) มาก
system clockนาฬิการะบบหมายถึง นาฬิกาในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งควบคุมโดยระบบปฏิบัติการของเครื่อง
system crashระบบขัดข้องหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งต่อไปได้
system diskจานบันทึกระบบหมายถึง จานบันทึกที่บรรจุระบบปฏิบัติการ (ถ้าเป็นพีซี ก็หมายถึง MS DOS) สามารถนำมาใช้เริ่มเครื่องใหม่ได้ (boot) โดยใส่ในหน่วยบันทึก A : จานบันทึกระบบต้องมีโปรแกรม 3 โปรแกรม เป็นอย่างน้อย คือ lo.sys, Msdos.sys และ Command.com สองแฟ้มแรกจะถูกซ่อนอยู่ (hidden files) แม้ว่าจะใช้คำสั่ง Dir ก็จะไม่แสดงบนจอภาพโปรแกรม lo.Sys จะดูแลในเรื่องการนำข้อมูลเข้า และการแสดงผล ส่วน MSDOS.sys จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องการอ่านและการบันทึกข้อมูลลงในแผ่นจานบันทุกนั้น ส่วน Command.com ก็จะมีคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ เช่น dir, copy, delete จานบันทึกระบบนี้มีความสำคัญมาก (โดยเฉพาะเครื่องที่ไม่มีฮาร์ดดิสก์) ถ้าไม่มีจานบันทึกนี้จะเริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้เลย ถ้ามีฮาร์ดดิสก์ อาจใช้ฮาร์ดดิสก์เป็นจานบันทึกระบบเลยก็ได้
system engineerวิศวกรระบบหมายถึง วิศวกรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์อาจมีหน้าที่ออกแบบ หรือวางข้อกำหนดในการซื้อหรือหาเครื่องให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ ชี้แนะจุดผิดพลาดกว้าง ๆ เมื่อเครื่องทำงานผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งชี้แนะว่า ควรใช้เครื่องมากน้อยอย่างใดจึงจะคุ้มค่า หรืออาจหมายถึง การชี้แนะในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์บางชนิดเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
system failureความขัดข้องของระบบการที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งระบบ อาจเป็นเพราะมีข้อขัดข้องก็ได้
system folderโฟลเดอร์ระบบหมายถึง โฟลเดอร์ในเครื่องแมคอินทอช ที่บรรจุแฟ้มระบบทั้งหมดเอาไว้ เพื่อใช้ในการเริ่มเครื่องใหม่ (boot) รวมทั้งโปรแกรมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
systematic(ซิสทะแมท'ทิค) adj. เป็นระบบ, เป็นระบอบ, มีกฎเกณฑ์, มีหลักเกณฑ์, Syn. systematical.
systematise(ซิส'ทะมะไทซ) vt. จัดให้เป็นระบบ, See also: systematisation n. systematization n. systemiser n. systemiszer n., Syn. classify, arrange, order

English-Thai: Nontri Dictionary
system(n) แนวการ, ระบบ, แผนการ, วิธี, ระเบียบ, หลักการ
systematic(adj) ตามระบบ, มีแนวการ, มีระเบียบ, มีกฎเกณฑ์
systematically(adv) ตามระบบ, ตามแนวการ, อย่างเป็นระบบ, อย่างมีระเบียบ
systematize(vt) จัดให้เป็นระบบ, ทำให้เป็นระเบียบ
SOLAR solar system(n) ระบบสุริยจักรวาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
system๑. ระบบ๒. แบบวิธี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
systemระบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system analystนักวิเคราะห์ระบบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
system chartแผนภูมิระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system control languageภาษาควบคุมระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system crashระบบขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system crashระบบขัดข้อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
system definition๑. การนิยามระบบ๒. บทนิยามระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system designการออกแบบระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system engineerวิศวกรระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
systemระบบ, ที่รวมของส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน มีจุดประสงค์ร่วมกัน และมีขอบเขตโดยแน่ชัด เช่น คอมพิวเตอร์เป็นระบบ เพราะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาตามที่ผู้ใช้กำหนด ร่างกายมนุษย์เป็นระบบเพราะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ ระบบทั้งหลายต้องรับอินพุดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้าไปในระบบ ต่อจากนั้นจึงนำอินพุดเหล่านั้นมาดำเนินการให้เกิดเป็นเอาท์พุต หรือปรับอินพุดหรือการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การนำเอาท์พุดมาพิจารณาแล้วปรับ ดังนี้เรียกว่า การป้อนกลับ (feedback) [คอมพิวเตอร์]
systemระบบ, กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่มีสมาชิกหรือองค์ประกอบภายในกลุ่มทำงานสัมพันธ์กันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ ตัวป้อน(input) กระบวนการ(process) และผลผลิต(output) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
system administratorผู้ดูแลระบบ, ผู้ทำหน้าที่บริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร โดยดูแลการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ การติดตั้งฮาร์ดแวร์ การติดตั้งและการปรับปรุงซอฟต์แวร์ สร้าง ออกแบบและบำรุงรักษาบัญชีผู้ใช้ สำหรับองค์กรขนาดเล็กเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาจต้องดูแลและบริหารระบบเคร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
System analysisการวิเคราะห์ระบบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
System analysisการวิเคราะห์ระบบ [TU Subject Heading]
system analystนักวิเคราะห์ระบบ, ผู้ทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบจะทำการวิเคราะห์ระบบงานและออกแบบระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึงงานด้านการออกแบบฐานข้อมูลด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
System availabilityความพร้อมใช้งานของระบบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
system dateวันที่ระบบ, Example: วันที่ วันนี้ที่เก็บรักษาโดยระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เวลานี้มีแบตเตอรีสำหรับใชเดินนาฬิกา แม้ว่าเราจะปิดเครื่องแต่เวลาภายในยังคงเดิมอยู่ ทำให้เมื่อเราเปิดเครื่องเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ก้ยังแสดงเวลาและวันที่ขณะนี้ได้อย่างถูกต้อง ข้อดีของการมีวันที่ระบบก็คือเราอาจเขียนโปรแกรมอ่านวันที่ระบบแล้วพิมพ์วันที่นั้นลงไปในรายงาน หรือแสดงบนจอภาพได้ด้วย [คอมพิวเตอร์]
System designการออกแบบระบบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
System designการออกแบบระบบ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
System is designed for web-based(n, modal, verb, adv, pron) System is designed for web-based

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
This sunny section of the solar system is called the Sahara.ส่วนที่แดดสว่างจ้า ของระบบสุริยะนี่เรียกว่าซาฮาร่า The Little Prince (1974)
If this new filing system is to work, you must keep outdated stuff off my desk.ถ้าคุณจะจัดเเฟ้มเเบบใหม่ คุณต้องเอาเเฟ้มเก่าๆ ออกไปจากโต๊ะผม Jaws (1975)
The digestive system of this animal is very slow. Let's cut it open.ระบบยอยอาหารของมันช้ามาก เราผ่าท้องดู Jaws (1975)
At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence.ตรงจุดนี้ ระบบย่อยอาหารจะล้มเหลว ที่เกิดขึ้นเพราะ การท้องอืดแบบควบคุมไม่ได้ Airplane! (1980)
And if you truly believe in your system of law you must inflict on me the severest penalty possible.และถ้าศาลเชื่อระบบกฎหมายของท่าน ท่านต้องตัดสินด้วยโทษหนักที่สุด Gandhi (1982)
You're here to help us reactivate the Discovery and its computer systems because that is United States territory.คุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้เราเปิดใช้ งาน ดิสคัเฟอรีและระบบ คอมพิวเตอร์ เพราะเห็นว่าเป็นดินแดนของ สหรัฐอเมริกา 2010: The Year We Make Contact (1984)
No one knows those systems better than he does.ไม่มีใครรู้ว่าระบบเหล่านั้น ดีกว่าที่เขาทำ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The drive system could be operated manually so we were able to pull Discovery away from its decaying orbit around Io.ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะ ดึงดิสคัเฟอรี ห่างจากเนื้อที่โคจรรอบ ไอโอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
There's nothing in the ship's logs or the recording systems after that.ไม่มีอะไรในบันทึกของเรือ หรือเป็น ระบบบันทึกอัตโนมัติหลังจาก นั้น สิ่งที่ลับ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I will operate the onboard systems of Discovery.ฉันจะดำเนินการ ระบบออนบอร์ดแห่งดิสคัเฟอรี 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's a program that's fed into a system that will hunt down and destroy any desired memories.มันเป็นโปรแกรมที่ป้อนเข้า ระบบได้ ที่จะตามล่าและทำลาย ความทรงจำใด ๆ ที่ต้องการ 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
systemAll systems are go.
systemAmerica has an elaborate system of constitutional checks and balances.
systemApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
systemA strike disrupted the postal system.
systemAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.
systemBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
systemBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
systemBaseline design and flight capability predictions for reusable winged hybrid rocket system.
systemBecause of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.
systemBecause the personal computer here cannot change the system, anything cannot be done.
systemChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
systemCommunism is the system practiced in the Soviet Union.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรา(n) system, See also: unit, standard, Example: หน่วยวัดระยะทางต่างๆ เหล่านี้จะต้องทอนลงมาเป็นมาตราเมตริก, Thai Definition: หลักกำหนดการวัดต่างๆ
ระบอบ(n) system, See also: regime, order, form, pattern, Syn. แนวทาง, รูปแบบ, แบบแผน, Example: สังคมมีส่วนอย่างมากในการปฏิวัติสังคมจีน ให้เปลี่ยนมาอยู่ในระบอบปัจจุบัน
ระบบ(n) system, See also: method, procedure, Example: การทำงานของเครื่องแต่ละรุ่น แต่ละระบบ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว, Count Unit: ระบบ, Thai Definition: ระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งต่างๆ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนให้เข้าลำดับประสานกันเป็นอันเดียว ตามหลักเหตุผลทางวิชาการ
เครือ(n) network, See also: system, Syn. เครือข่าย, Example: บริษัทนี้เป็นบริษัทเก่าแก่ที่ตั้งมานาน มีบริษัทในเครือมากมาย
เครือข่าย(n) network, See also: system, Syn. ขอบข่าย, Example: ปัจจุบันระบบงานคอมพิวเตอร์แบบเครือข่ายได้ทำให้การใช้ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงข่าย(n) network, See also: system, Syn. เครือข่าย, ข่ายงาน, วงจรข่าย, Example: ช่างไฟฟ้าวางโครงข่ายสายไฟภายในตึก, Count Unit: โครงข่าย
กระบิล(n) system, See also: scheme, order, plan, group, Syn. ระบบ, ระเบียบ, หมู่, กบิล

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
system
systems
system's
systemat
systemic
systemix
systemix
systems'
systemone
systematic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
system
systems
systematic
systematize
systematized
systematizes
systematizing
systematically
systematization

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
系统[xì tǒng, ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ,   /  ] system #326 [Add to Longdo]
体系[tǐ xì, ㄊㄧˇ ㄒㄧˋ,   /  ] system; setup #1,024 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] system; to make; to manufacture; to control; to regulate #1,202 [Add to Longdo]
体制[tǐ zhì, ㄊㄧˇ ㄓˋ,   /  ] system; organization #1,532 [Add to Longdo]
责任制[zé rèn zhì, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄓˋ,    /   ] system of job responsibility #7,219 [Add to Longdo]
系统性[xì tǒng xìng, ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] systematic #16,390 [Add to Longdo]
土司[tǔ sī, ㄊㄨˇ ㄙ,  ] system of appointing national minority hereditary headmen in the Yuan, Ming and Qing dynasties; toast #30,108 [Add to Longdo]
有系统[yǒu xì tǒng, ㄧㄡˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ,    /   ] systematic #40,972 [Add to Longdo]
全身中毒性毒剂[quán shēn zhōng dú xìng dú jì, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ,        /       ] systemic agent; systemic gas; systemic poison [Add to Longdo]
包产到户制[bāo chǎn dào hù zhì, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ ㄓˋ,      /     ] system of quotas for farm output per household [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
制度[せいど, seido] TH: ระบบ  EN: system
システム[しすてむ, shisutemu] TH: ระบบ  EN: system

German-Thai: Longdo Dictionary
System(n) |das, pl. Systeme| ระบบ
systematisch(adj) อย่างมีระบบแบบแผน
Sonnensystem(n) |das| ระบบสุริยะ
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagenabschaltung { f }; Systemabschaltung { f }system shut-down [Add to Longdo]
Anlagenbezeichnung { f }system code [Add to Longdo]
Anlagenbezeichnung { f } | mehrstellige Anlagenbezeichungsystem designation | multi-digit system designation [Add to Longdo]
Anlagennummerierung { f }system numbering [Add to Longdo]
Begriffssystem { n }system of concepts [Add to Longdo]
Gleichungssystem { n } [ math. ] | lineares Gleichungssystem [ math. ]system of equations | linear system of equations [Add to Longdo]
Massenpunktsystem { n }system of particles [Add to Longdo]
Ordnungssystem { n }system of ordering [Add to Longdo]
Projektplanung { f }; Systemanalyse { f }system engineering [Add to Longdo]
Ständeordnung { f } [ hist. ]system of estate [Add to Longdo]
System { n } | Systeme { pl } | modulares System | sich selbst erhaltendes System | störungssicheres Systemsystem | systems | modular system | self-perpetuating system | fail-safe system [Add to Longdo]
System { n }; Methode { f } | System der Risikoermittlung | herrschendes System; vorherrschendens Systemsystem | analytic schedule | regime [Add to Longdo]
Systemabsturz { m }; Systemzusammenbruch { m }abnormal system end [Add to Longdo]
Systemanalyse { f }system analysis [Add to Longdo]
Systemanalytiker { m }; Systemberater { m }system analyst [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
[けい, kei] (n, n-suf) (1) system; lineage; group; (2) { math } corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P) #222 [Add to Longdo]
システム[shisutemu] (n, adj-no) system; (P) #322 [Add to Longdo]
機関[きかん, kikan] (n) (1) engine; (2) agency; organisation; organization; institution; organ; body; (3) system; facility; facilities; (P) #400 [Add to Longdo]
対応[たいおう, taiou] (n, vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) { comp } software support; ability of a computer system to run specific software; (P) #670 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
組織[そしき, soshiki] (n, vs) (1) organization; organisation; (2) structure; construction; (3) tissue; (4) system; (P) #715 [Add to Longdo]
サービス(P);サーヴィス[sa-bisu (P); sa-visu] (n, vs, adj-no) (1) service; support system; (2) goods or services without charge; (P) #840 [Add to Longdo]
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P) #1,068 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス系[アクセスけい, akusesu kei] access system [Add to Longdo]
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
ウィンドウシステム[ういんどうしすてむ, uindoushisutemu] window system [Add to Longdo]
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system [Add to Longdo]
エンドシステム[えんどしすてむ, endoshisutemu] end system [Add to Longdo]
オープンシステム[おーぷんしすてむ, o-punshisutemu] open system [Add to Longdo]
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system [Add to Longdo]
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
体系[たいけい, taikei] System [Add to Longdo]
[せい, sei] System, Gesetz [Add to Longdo]
制度[せいど, seido] System, Organisation, Wesen [Add to Longdo]
[けい, kei] SYSTEM, ABSTAMMUNG [Add to Longdo]
系統[けいとう, keitou] System, Abstammung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 System \Sys"tem\, n. [L. systema, Gr. ?, fr. ? to place
   together; sy`n with + ? to place: cf. F. syst[`e]me. See
   {Stand}.]
   1. An assemblage of objects arranged in regular
    subordination, or after some distinct method, usually
    logical or scientific; a complete whole of objects related
    by some common law, principle, or end; a complete
    exhibition of essential principles or facts, arranged in a
    rational dependence or connection; a regular union of
    principles or parts forming one entire thing; as, a system
    of philosophy; a system of government; a system of
    divinity; a system of botany or chemistry; a military
    system; the solar system.
    [1913 Webster]
 
       The best way to learn any science, is to begin with
       a regular system, or a short and plain scheme of
       that science well drawn up into a narrow compass.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the whole scheme of created things regarded as
    forming one complete plan of whole; the universe. "The
    great system of the world." --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   3. Regular method or order; formal arrangement; plan; as, to
    have a system in one's business.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) The collection of staves which form a full score.
    See {Score}, n.
    [1913 Webster]
 
   5. (Biol.) An assemblage of parts or organs, either in animal
    or plant, essential to the performance of some particular
    function or functions which as a rule are of greater
    complexity than those manifested by a single organ; as,
    the capillary system, the muscular system, the digestive
    system, etc.; hence, the whole body as a functional unity.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) One of the stellate or irregular clusters of
    intimately united zooids which are imbedded in, or
    scattered over, the surface of the common tissue of many
    compound ascidians.
    [1913 Webster]
 
   {Block system}, {Conservative system}, etc. See under
    {Block}, {Conservative}, etc.
    [1913 Webster] Systematic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 system
   n 1: instrumentality that combines interrelated interacting
      artifacts designed to work as a coherent entity; "he bought
      a new stereo system"; "the system consists of a motor and a
      small computer"
   2: a group of independent but interrelated elements comprising a
     unified whole; "a vast system of production and distribution
     and consumption keep the country going" [syn: {system},
     {scheme}]
   3: (physical chemistry) a sample of matter in which substances
     in different phases are in equilibrium; "in a static system
     oil cannot be replaced by water on a surface"; "a system
     generating hydrogen peroxide"
   4: a complex of methods or rules governing behavior; "they have
     to operate under a system they oppose"; "that language has a
     complex system for indicating gender" [syn: {system}, {system
     of rules}]
   5: an organized structure for arranging or classifying; "he
     changed the arrangement of the topics"; "the facts were
     familiar but it was in the organization of them that he was
     original"; "he tried to understand their system of
     classification" [syn: {arrangement}, {organization},
     {organisation}, {system}]
   6: a group of physiologically or anatomically related organs or
     parts; "the body has a system of organs for digestion"
   7: a procedure or process for obtaining an objective; "they had
     to devise a system that did not depend on cooperation"
   8: the living body considered as made up of interdependent
     components forming a unified whole; "exercise helped him get
     the alcohol out of his system"
   9: an ordered manner; orderliness by virtue of being methodical
     and well organized; "his compulsive organization was not an
     endearing quality"; "we can't do it unless we establish some
     system around here" [syn: {organization}, {organisation},
     {system}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 system
  n.
 
   1. The supervisor program or OS on a computer.
 
   2. The entire computer system, including input/output devices, the
   supervisor program or OS, and possibly other software.
 
   3. Any large-scale program.
 
   4. Any method or algorithm.
 
   5. System hacker: one who hacks the system (in senses 1 and 2 only; for
   sense 3 one mentions the particular program: e.g., LISP hacker)
 

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 system
  system

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 System /zɵsteːm/ 
  system

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 system
  system

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top