Search result for

องค์การ

(100 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -องค์การ-, *องค์การ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (n ) The World Fellowship of Buddhist Youth

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
องค์การ[N] organization, See also: agency, Syn. หน่วยงาน, Example: เขาได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์การนักศึกษาขึ้น, Count unit: องค์การ, Thai definition: ศูนย์รวมของกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน
องค์การตลาด[N] Marketing Organization
องค์การแก้ว[N] The Glass Organization, Syn. องค์การแก้ว
องค์การทอผ้า[N] The Textile Organization
องค์การเอกชน[N] private organization, Example: องค์การเอกชนต่างๆ ต้องปรับปรุงสินค้าและบริการของตนให้เป็นที่พอใจของลูกค้า
องค์การธุรกิจ[N] business organization, Example: ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลมากอาจทำให้องค์การธุรกิจต่างๆ ประสบกับสภาวะชะงักงันได้
องค์การรัฐบาล[N] government organization, Example: ชุมชนจำต้องมีองค์การรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่บริหารกิจการของส่วนรวม
องค์การสวนยาง[N] Rubber Estate Organization
องค์การสวนสัตว์[N] Zoological Park Organization
องค์การสะพานปลา[N] Fish Marketing Organization, See also: FMO, Syn. อสป.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
องค์การน. ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทจำกัด สมาคม หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยทับซ้อนกับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น มีอำนาจหน้าที่ในการประสานและร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น รวมตลอดทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตน. (ดู ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบ)
องค์การบริหารส่วนตำบลน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีพื้นที่ครอบคลุมตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐาน. (ดู ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบ)
องค์การมหาชนน. องค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะตามแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะของรัฐบาล.
องค์การสหประชาชาติดู สหประชาชาติ.
สหภาพองค์การของลูกจ้าง เช่น สหภาพแรงงาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก (โอเปก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก (โอเปก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quasi-public corporationองค์การกึ่งราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quasi-public corporationองค์การกึ่งราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporation, quasi-publicองค์การกึ่งราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corporation, quasi-publicองค์การกึ่งราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Organization for European Economic Cooperation (OEEC)องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป (โออีอีซี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
OEEC (Organization for European Economic Cooperation)องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป (โออีอีซี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Cominternองค์การคอมมิวนิสต์สากล [ดู Third International ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
First Internationalองค์การคอมมิวนิสต์สากลที่ ๑ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
National Information Standards Organization - NISOองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
National Information Standards Organizatองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Organizing of Petroleum Exporting Countryองค์การระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออก
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 ประเทศสมาชิกได้แก่ อัลจีเรีย อินโดนีเซีย อิหร่านอิรัก คูเวต ลิบยา ไนจีเรีย กาต้า ซาอุดิอาราเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสและเวเนซุเอลา [ปิโตรเลี่ยม]
International Energy Agencyองค์การพลังงานระหว่างประเทศ
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1974 เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์พลังงานของโลก ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้ใช้พลังงาน และจัดทำแนวนโยบายสำหรับการจัดหาพลังงานในสถานการณ์คับขัน [ปิโตรเลี่ยม]
Community organizationองค์การชุมชน [เศรษฐศาสตร์]
Employers organizationองค์การนายจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
European Patent Officeองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปที่เกี่ยวข้องกับระบบสิทธิบัตร, องค์การระหว่างประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปที่เกี่ยวข้องกับระบบสิทธิบัตร
จัดตั้งขึ้นโดย EPC [ทรัพย์สินทางปัญญา]
World Trade Organizationองค์การการค้าโลก [ธุรกิจ]
World Health Organization องค์การอนามัยโลก [TU Subject Heading]
ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO)องค์การรัฐสภาอาเซียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fuck you. Shit. Isn't that a KKK bonfire?ไอ้บ้าเอ๊ย นั่นกองไฟพวก KKK ใช่มั้ย (KKK คูคลักซ์แคลน องค์การต่อต้านคนผิวดำ) Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Clearly an ongoing operation. One which was well-organised...เห็นได้ชัดจากการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง องค์การที่ถูกแต่งตั้ง... Pilot (2008)
The phone company said the line was shorted out on-site.องค์การโทรศัพท์แจ้งว่า สายโทรศัพท์เสียบริเวณนั้น Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
And in Geneva, the League of Nations voted the USSR full membership.และในเจนนิวา องค์การระหว่างชาติ โหวตรับรองสมาชิกภาพ Public Enemies (2009)
I'll bring in Fiona and I'll task Interpol with Kerrianne.ฉันจะให้องค์การตำรวจระหว่างประเทศเฉพาะกิจ ดูเเลฟีโอน่าและแคร์ลอน Balm (2009)
I don't think that a similar tragedy would happen because of the dolphin meat.ด้วยระดับของสารปรอท ที่สูง 20 เท่า เกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกรับรอง The Cove (2009)
Of department protocol.องค์การเรา Hello, Dexter Morgan (2009)
Listen, Marcie ran through the T.S.A. employee database, and there aren't any J. Murphys working customs at any of the airports in the continental United States.ฟังนะ มาร์ซี่ ค้นในฐานข้อมูล ขององค์การบริหารความ ปลอดภัยในการขนส่ง และไม่มีคนชื่อ เจ.เมอร์ฟีเลย ทำงานที่ด่านศุลกากร และในทุกสนามบินที่อยู่ ในผืนแผ่นดินใหญ่ ของอเมริกา 137 Sekunden (2009)
I heard there was an FBI field office which appointed themselves solely responsible for investigating the blackout.ฉันได้ยินมาว่า ทางสำนักงาน FBI ระบุว่าเป็นองค์การเดียว รับผิดชอบ การสืบสวนเรื่อง การวูบหมดสติ White to Play (2009)
Officially, the Russian space agency states he died in space.คำแถลงอย่างเป็นทางการ ขององค์การบริหารอวกาศรัสเซีย บอกว่าเขาตายในอวกาศ Earthling (2009)
Well, actually, Senator Clemente, the F.O.A., the E.P.A. and the C.D.C.อันที่จริง วุฒิสมาชิกคลาเมนเต องค์การอาหารโลก สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมโรค Gimme Some Truth (2009)
N.S.A. finally sent back a new rendering of that suspect zero photo.องค์การความมั่นคงแห่งชาติ ในที่สุดเขาก็ตอบกลับมา รูปถ่ายผู้ต้องสงสัย หมายเลขศูนย์ Playing Cards with Coyote (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องค์การ[n.] (ongkān) EN: organization ; agency   FR: organisation [f] ; organisme [m]
องค์การการค้าโลก[org.] (Ongkān Kānkhā Lōk) EN: World Trade Organization (WTO)   FR: Organisation mondiale du commerce (OMC)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ = องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ[org.] (Ongkān Khonsong Mūanchon Krungthēp) EN: Bangkok Mass Transit Authority (BMTA )   
องค์การธุรกิจ[n. exp.] (ongkān thurakit) EN: business organization   
องค์การนาซา[n. prop.] (ongkān Nāsā) EN: NASA   FR: NASA = N.A.S.A. [f]
องค์การนิติบุคคล[n. exp.] (ongkān nitibukkhon) EN: juristic organization   
องค์การมหาชน[n. exp.] (ongkān mahāchon) EN: public agency ; public organization   FR: organisation publique [f] ; organisme public [m ] ; agence publique [f]
องค์การแรงงาน [n. exp.] (ongkān raēng-ngān) EN: labour organization   FR: organisation du travail [f]
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ[org.] (Ongkān Raēng-ngān Rawāng Prathēt) EN: International Labour Organization (ILO)   
องค์การแห่งความรู้ [n. exp.] (ongkān haeng khwāmrū) EN: knowledge organization   FR: organisation du savoir [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
UNEP(abbrev) ย่อมาจาก United Nations Environment Programme หมายถึง องค์การควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
EPA(n) องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม, S. Environmental Protection Agency,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cadet corps[N] องค์การสำหรับฝึกทางทหารให้แก่นักเรียนในบางโรงเรียนของอังกฤษ
government organization[N] องค์การรัฐบาล
Interpol[N] องค์การตำรวจสากล, See also: องค์การตำรวจระหว่างประเทศ
Ku Klux Klan[N] องค์การลับของสหรัฐอเมริกา, See also: องค์การลับของชนผิวขาวทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาที่มุ่งต่อต้านผู้ที่มีเชื้อชาติแตกต่าง
local government[N] เทศบาล, See also: องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
movement[N] คณะบุคคล, See also: องค์การ, ขบวนการ, Syn. campaign, cause, crusade, drive, effort
NASA[ABBR] องค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา (คำย่อของ National Aeronautics and Space Administration), See also: องค์การนาซ่า, นาซ่า
NATO[ABBR] องค์การนาโต้ (คำย่อ North Atlantic Treaty Organization), Syn. Nato
Nato[ABBR] องค์การนาโต้ (คำย่อ North Atlantic Treaty Organization), Syn. NATO
North Atlantic Treaty Organization[N] องค์การนาโต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afl-cioabbr. American Federation of Labor and congress of Industrial Organization สหภาพแรงงานและองค์การสภาอุตสาหกรรมแห่งอเมริกา
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ
classisn. องค์การพระคริสเตียน
eecabbr. European Economic Community องค์การร่วมทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
fraternity(ฟระเทอ'นิที) n. องค์การหรือสมาคมเชื่อมความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง,บุคคลในกลุ่มอาชีพเดียวกัน,ความเป็นพี่เป็นน้อง
ginger groupกลุ่มที่ กระฉับกระเ ฉงที่สุดขององค์การ
guild(กิลดฺ) n. สมาคม,สมาคมอาชีพ,องค์การ,องค์การอาชีพ,สหภาพ,ประเภท,กลุ่ม
home page(โฮม' เพจ) n. หน้าแรกของข่าวสารบนองค์การ มหาวิทยาลัยหรือบุคคล เป็นต้น บนเครือข่ายWWW (World Wide Web)
i.l.o.abbr. International Labo (u) r Organization องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
establishment(n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ
gild(n) สมาคมอาชีพ,สมาคม,สหภาพ,กลุ่ม,องค์การ
guild(n) สมาคมอาชีพ,สมาคม,สหภาพ,กลุ่ม,องค์การ
institute(n) สิ่งที่จัดขึ้น,องค์การ,สถาบัน,หลักฐาน,วิทยาลัย
organism(n) อินทรีย์,สิ่งมีชีวิต,องค์การ,องค์กร
organization(n) การจัดระเบียบ,การจัดตั้ง,องค์กร,คณะ,องค์การ
syndicate(n) องค์การ,คณะกรรมการ,สมาคม,กงสี,การรวมตัวของห้างร้าน
underground(n) ชั้นใต้ดิน,รถไฟใต้ดิน,องค์การลับ,อุโมงค์,ชั้นล่าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[แบงคอก ทรานซิท อาธอริตี] (n ) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
humane society (n) องค์การส่งเสริมการมีมนุษยธรรม
International Civil Aviation Organization (name org ) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
See also: S. ICAO,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
国連[こくれん, kokuren] Thai: องค์การสหประชาชาติ English: United Nations(UN)

French-Thai: Longdo Dictionary
OMS(abbrev) องค์การอนามัยโลก ย่อจาก l'Organization Mondiale de la Santé (ซึ่งตรงกับ World Health Organisation (WHO)ในภาษาอังกฤษ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top