Search result for

management

(115 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -management-, *management*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
management[N] การจัดการ, See also: การบริหาร, การควบคุม, การปกครอง, Syn. administration, supervision
management[N] คณะผู้บริหาร, See also: คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา, Syn. directors, administrators, executives
management[N] ความสามารถในการจัดการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
management(แมน'นิจเมินทฺ) n. การจัดการ,การบริหาร,การควบคุม,การปกครอง,ผู้จัดการ,คณะผู้จัดการ,คณะผู้บริหาร, Syn. government
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
file managementการจัดการแฟ้มข้อมูลหมายถึงการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การปรับปรุงแฟ้ม และการเรียกหาข้อมูลมาใช้จากแฟ้ม
paged memory management uใช้ตัวย่อว่า PMMU (อ่านว่า พีเอ็มเอ็มยู) หมายถึง ชิป (chip) หรือวงจรตัวหนึ่งในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ขยายหน่วยความจำเสมือน (virtual memory)
task managementการจัดภารกิจหมายถึงการจัดภารกิจในด้านการปฏิบัติการของชุดคำสั่ง เป็นต้นว่า การกำหนด ตำแหน่งที่เก็บข้อมูล (เป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ หรือ operating system)

English-Thai: Nontri Dictionary
management(n) การปกครอง,การบริหาร,การจัดการ
mismanagement(n) การจัดการไม่ดี,การจัดการผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managementการจัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management by objectiveการจัดการตามวัตถุประสงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management gameเกมการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management of affairs without mandateการจัดการงานนอกสั่ง [ดู negotiorum gestio] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management scienceวิทยาการจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management, multiple; multiple managementการจัดการโดยคณะบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management, projectการบริหารโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Managementการจัดการ [TU Subject Heading]
Managementการจัดการ, การบริหาร, การบริหารงาน, การรักษา [การแพทย์]
Management auditการตรวจสอบด้านการบริหาร [TU Subject Heading]
Management auditการตรวจสอบการจัดการ [การบัญชี]
Management by Objectiveวิธีการจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์, การบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก [การแพทย์]
Management by objectivesการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ [TU Subject Heading]
Management committesคณะกรรมการบริหาร [TU Subject Heading]
Management gamesเกมส์การบริหาร [TU Subject Heading]
Management in literatureการจัดการในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Under new management. Reopening soon]กำลังปรับปรุงร้าน จะเปิดใหม่เร็ว ๆ นี้ The Bank Job (2008)
Management skills, poor!การควบคุมความสามารถ : แย่(ห่วย) Wanted (2008)
In business management...ในการบริหารธุรกิจ... Episode #1.7 (2008)
Whether the management staff or coal miners, we all have a fate we can't escape from.ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร หรือคนงานเหมือง, เราล้วนมีชะตากรรมที่เราต้องเผชิญร่วมกัน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ Episode #1.7 (2008)
/Turned his back on the world /of luxury hotel managementเขาทิ้งตำแหน่งผู้บริหารโรงแรมอันแสนหรู Bedtime Stories (2008)
Programs exist that guarantee sustainable forest management.แบบแผนที่ใช้อยู่สามารถยืนยันได้ ถึงการจัดการป่าไม้อย่างสร้างสรรค์ Home (2009)
Turns out he's still middle management.กลายเป็นว่า เค้าเป็นแค่ผู้บริหารระดับกลาง แค่นั้น Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
In light of recent management changes, it's important that you and I get along.เมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้ อำนาจการจัดการเปลี่ยนไปแล้ว มันจึงสำคัญที่ว่าคุณกับผมยังคงทำงานร่วมกัน Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Go above his head. Upper management.ไปคุยกับพวกผู้จัดการเบื้องบน Dead Like Me: Life After Death (2009)
Have to wait to hear from upper management.ต้องคอยฟังจากผู้จัดการใหญ่ Dead Like Me: Life After Death (2009)
You're talking about more of a management role, taking a piece of the profits, stuff like that.แต่ถ้าเกิดมันเป็นไปไม่ได้ ผมก็เข้าใจแต่ผมคงต้องไป ตามทางของผม คุณกำลังพูดถึงบทบาทการจัดการ The Girlfriend Experience (2009)
Our results are published in this report, but the upshot is that unr complies with every standard set forth in the international environmental management system-- iso 14001.ผลที่เราตรวจสอบทั้งหมดอยู่ใน รายงานฉบับนี้ครับ แต่ผลสรุปก็คือUNRได้ปฏิบัติตาม ทุกมาตฐานที่กำหนดไว้ ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 4 I Agree, It Wasn't Funny (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
managementA good management would listen to reasonable demands.
managementA successful business is built on careful financial management.
managementConfidence in management practices was undermined by the crash.
managementConversations with the management, reports and such should be very freely interpreted into normal language.
managementHe is accountable to the management for what he does.
managementHe's well respected for his management skills.
managementHis son took on the management of the factory.
managementHowever, although our companions were willing, they knew nothing about management or getting money.
managementHowever fine the words of the management, those working for them see what is to be seen.
managementI don't know why the management submitted to the striker's demands so easily.
managementI'm a management consultant.
managementIs management really going to consider our bonus, or was that just lip service?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายจัดการ[N] management division, Example: เราไม่สามารถจะสร้างระบบข้อมูลระดับสูงเพื่อนำมาใช้ในกลวิธีของฝ่ายจัดการได้ในเวลาสั้นๆ, Count unit: ฝ่าย
ธุรการ[N] administration, See also: management, supervision, superintendence, Example: สมคิดเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ, Thai definition: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ
คณะบริหาร[N] management team, See also: executive management, Syn. คณะผู้บริหาร, Example: งานนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดเพราะความสามารถของคณะบริหารทุกคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริหารการสื่อสาร[n. exp.] (børihān kān seūsān) EN: communication management   FR: management en communication [m]
การบัญชีบริหาร[n. exp.] (kān banchī børihān) EN: management accounting ; managerial accounting   
การบริหาร[n.] (kān børihān) EN: administration ; management   FR: administration [f] ; gestion [f]
การบริหารแบบเผด็จการ[n. exp.] (kān børihān baēp phadetkān) EN: autocratic management   FR: gestion autocratique [f]
การบริหารเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān børihān choēng konlayut) EN: strategic management   
การบริหารบุคลากร[n. exp.] (kān børihān bukkhalākøn) EN: personal management   
การบริหารโดยวัตถุประสงค์[n. exp.] (kān børihān dōi watthuprasong) EN: management by objectives (MBO)   FR: gestion par objectifs [f]
การบริหารจัดการ[n. exp.] (kān børihān jatkān) EN: management   FR: gestion [f]
การบริหารจัดการความรู้ [n. exp.] (kān børihān jatkān khwāmrū) EN: knowledge management   FR: gestion du savoir [m]
การบริหารจัดการภาครัฐ [n. exp.] (kān børihān jatkān phāk rat) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA)   

CMU English Pronouncing Dictionary
MANAGEMENT    M AE1 N AH0 JH M AH0 N T
MANAGEMENTS    M AE1 N IH0 JH M AH0 N T S
MANAGEMENT'S    M AE1 N IH0 JH M AH0 N T S
MANAGEMENTS'    M AE1 N IH0 JH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
management    (n) (m a1 n i jh m @ n t)
managements    (n) (m a1 n i jh m @ n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การบริหารการตลาด English: management
運営[うんえい, un'ei] Thai: การจัดการ English: management

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führung {f}; Leitung {f}; Verwaltung {f} | Führung durch Zielvereinbarungmanagement | management by objectives [Add to Longdo]
Gehaltskosten {pl}management labor costs [Add to Longdo]
Management {n}; Leitung {f} | mittleres Managementmanagement | middle management [Add to Longdo]
Management-Buy-Out {n} [econ.]management buyout [Add to Longdo]
Managementmethoden {pl}management methods [Add to Longdo]
Managementprüfung {f}management review [Add to Longdo]
Management-Schulung {f}management training [Add to Longdo]
Prüfmittelverwaltung {f}management of test tools [Add to Longdo]
Unternehmensberatung {f}management consultancy [Add to Longdo]
betriebswirtschaftliche Auswertung {f}management analysis; business assessment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
アカウント管理[アカウントかんり, akaunto kanri] (n) account management [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] (n) {comp} access management [Add to Longdo]
アセットマネージメント[, asettomane-jimento] (n) asset management [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
ウェブベース企業管理[ウェブベースきぎょうかんり, uebube-su kigyoukanri] (n) {comp} Web-Based Enterprise Management; WBEM [Add to Longdo]
エアーマネジメント[, ea-manejimento] (n) air management [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
管理学[guǎn lǐ xué, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] management studies, #17,017 [Add to Longdo]
管理站[guǎn lǐ zhàn, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄓㄢˋ, ] management station, #28,491 [Add to Longdo]
管理信息库[guǎn lǐ xìn xī kù, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄎㄨˋ, / ] Management Information Base; MIB [Add to Longdo]
管理功能[guǎn lǐ gōng néng, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, ] management function [Add to Longdo]
管理接口[guǎn lǐ jiē kǒu, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, ] management interface [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management [Add to Longdo]
システム管理[システムかんり, shisutemu kanri] systems-management [Add to Longdo]
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service [Add to Longdo]
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function [Add to Longdo]
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit [Add to Longdo]
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] systems management package [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Management \Man"age*ment\, n. [From {Manage}, v.]
   1. The act or art of managing; the manner of treating,
    directing, carrying on, or using, for a purpose; conduct;
    administration; guidance; control; as, the management of a
    family or of a farm; the management of a business
    enterprise; the management of state affairs. "The
    management of the voice." --E. Porter.
    [1913 Webster]
 
   2. Business dealing; negotiation; arrangement.
    [1913 Webster]
 
       He had great managements with ecclesiastics.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Judicious use of means to accomplish an end; conduct
    directed by art or address; skillful treatment; cunning
    practice; -- often in a bad sense.
    [1913 Webster]
 
       Mark with what management their tribes divide
       Some stick to you, and some to t'other side.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. The collective body of those who manage or direct any
    enterprise or interest; the board of managers.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Conduct; administration; government; direction;
     guidance; care; charge; contrivance; intrigue.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 management
   n 1: the act of managing something; "he was given overall
      management of the program"; "is the direction of the
      economy a function of government?" [syn: {management},
      {direction}]
   2: those in charge of running a business

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 management
  n.
 
   1. Corporate power elites distinguished primarily by their distance from
   actual productive work and their chronic failure to manage (see also
   {suit}). Spoken derisively, as in ?Management decided that ...?.
 
   2. Mythically, a vast bureaucracy responsible for all the world's minor
   irritations. Hackers' satirical public notices are often signed ?The Mgt?;
   this derives from the Illuminatus novels (see the Bibliography in Appendix
   C).
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top