Search result for

องค์กร

(56 entries)
(0.4634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -องค์กร-, *องค์กร*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
LDSC (org ) องค์กรเพื่อการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้าย Latter-day Saint Charities
See also: S. LDS Church,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
องค์กรยุวสงฆ์โลก (n uniq ) World Buddhist Sangha Youth

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
องค์กร    [N] organization, See also: unit, body, organ, Syn. หน่วยงาน, Example: เขาเป็นผู้วางแผนพัฒนาองค์กรแห่งนี้ขึ้นมาด้วยตนเอง, Count unit: องค์กร, Thai definition: ส่วนประกอบย่อยของหน่วยใหญ่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกันและกัน
องค์กรอิสระ    [N] independent entity, Example: ได้มีการจัดตั้ง สถาบันราชวิทยาลัยครุศาสตร์ เป็นองค์กรอิสระ ที่มีหน้าที่สำคัญๆ คือให้รางวัลและสนับสนุนขวัญกำลังใจของครู
องค์กรเอกชน    [N] private organization, See also: private institution, Syn. หน่วยงานเอกชน, Ant. องค์กรของรัฐ, Example: องค์กรเอกชนมักให้ค่าตอบแทนพนักงานในอัตราที่สูง, Count unit: องค์กร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
องค์กรน. บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซึ่งเป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกัน เช่น คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรบริหารของรัฐ สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรของรัฐสภา, ในบางกรณี องค์กร หมายความรวมถึงองค์การด้วย.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน. องค์กรของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ. (ดู ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบ)
อัยการองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบด้วยคณะกรรมการอัยการ อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอื่น โดยมีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่งหรือคดีปกครอง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ตรวจร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เรียกว่า องค์กรอัยการ, เดิมเรียกว่า กรมอัยการ, ถ้าหมายถึงเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายแผ่นดิน เรียกว่า พนักงานอัยการ หรือ ข้าราชการอัยการ, โบราณเรียกว่า พนักงานรักษาพระอัยการ ยกกระบัตร หรือ ยกบัตร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organองค์กร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organองค์กร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
The Most Admired Knowledge Enterprisesองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่ดีเลิศทั่วโลก [การจัดการความรู้]
Learning organizationองค์กรแห่งการเรียนรู้ [การจัดการความรู้]
The Organisation for Economic Co-operation and Developmentองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศสมาชิกได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสมาชิกสหภาพยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน [ธุรกิจ]
Community organizationองค์กรชุมชน [TU Subject Heading]
Independent regulartory commissionsองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ [TU Subject Heading]
Legislative bodiesองค์กรนิติบัญญัติ [TU Subject Heading]
Non-governmental organizationsองค์กรพัฒนาเอกชน [TU Subject Heading]
Organizational learningองค์กรเรียนรู้ [TU Subject Heading]
School management and organizationองค์กรและการบริหารโรงเรียน [TU Subject Heading]
International Campaign to Ban Landminesองค์กรสากลรณรงค์เพื่อยุติกับระเบิด [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องค์กร[n.] (ongkøn) EN: organ ; body ; organization ; company ; corporation ; authority   FR: organisation [f]
องค์กรการศึกษา[org.] (ongkøn kānseuksā) EN: Harry Durance Foundation For Education in Thailand   
องค์กรของสังคม[n. exp.] (ongkøn khøng sangkhom) EN: social organization   FR: organisation sociale [f]
องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน[org.] (Ongkøn Nakkhāo Rai Phromdaēn) EN: Reporters Without Borders (RWB)   FR: Reporters sans frontières (RSF)
องค์กรพัฒนาเอกชน = อพช. (abv)[n. exp.] (ongkøn phatthanā ēkkachon) EN: Non Government Organization ; NGO (abbr.)   FR: organisation non gouvernementale [f] ; ONG [f] (abrév.)
องค์กรภาครัฐ [n. exp.] (ongkøn phāk rat) EN: government authority   
องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (ongkøn anurak thammachāt) FR: organisation de défense de la nature [f]
องค์กรอิสระ[n. exp.] (ongkøn itsara) EN: independent entity   FR: organisme indépendant [m]
องค์กรเสมือนจริง[n. exp.] (ongkøn sameūoen jing ) EN: virtual organization   
องค์กรเอกชน[n. exp.] (ongkøn ēkkachon) EN: private organization   FR: organisation privée [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
policy maker(phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
companywide(adj) ทั่วทั้งองค์กร เช่น Adobe has announced company wide layoffs of about 600 full time positions, and has pulled out of Macworld Expo., S. company wide, company-wide

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basket case    [N] องค์กรหรือประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำมาก
conservancy    [N] องค์กรที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ
freemasonary    [N] องค์กรของพวก Freemason, See also: แนวปฏิบัติหรือความเชื่อของพวก Freemason
Girl Guide    [N] สมาชิกของ Guides Association ในอังกฤษ, See also: องค์กรเพื่อหญิงสาวและเด็กหญิงในอังกฤษ
institution    [N] สถาบัน, See also: องค์กรสำคัญๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร, Syn. academy, foundation, institute
international    [N] องค์กรระหว่างประเทศ
machine    [N] คณะหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่ควบคุมโดยตรง (โดยเฉพาะทางการเมือง), See also: องค์กรที่เป็นกลไกสำคัญ, Syn. party, gang, system
news agency    [N] องค์กรรวบรวมข่าวให้สื่อมวลชน, Syn. news service
NGO    [ABBR] องค์กรเอกชน (คำย่อ non-governmental organization)
organization    [N] องค์กร, See also: องค์การ, คณะ, สมาคม, Syn. association, institution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
council(เคา'เซิล) n. สภา,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ,กลุ่มคณะที่ปรึกษา,การประชุม,องค์กรร่วม,คณะมนตรี -Conf. counsel
echelon(เอช'ชะลอน) n. การจัดกำลังทหารเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นเป็นขั้นบันได,ระดับตำแหน่ง,ระดับขั้นในระบบองค์กร vt.,vi. จัดเป็นขั้นบันได,จัดเป็นระดับ, Syn. rank
ifips(ไอฟิปส์) ย่อมาจาก International Federation of Information Processing Societies แปลว่า สหพันธ์สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการประมวลผลสารสนเทศ เป็นองค์กรหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกัน ในอันที่จะพัฒนาวิทยาการสารสนเทศ (information science) และการประมวลผลข้อมูลให้ก้าวหน้า
nihilism(ไน'อะลิสซึม) n. ลัทธิยกเลิกกฎหมายและองค์กรบริหารทั้งหลาย,คนสงสัยอย่างยิ่งยวด,ลัทธิทำลาย,สภาวะที่ไร้กฎหมาย มีการก่อการร้ายและการปฏิวัติอื่น ๆ ,การทำลายสิ้นเชิง., See also: nihilist n.,adj. nihilistic adj.
organism(ออร์'กะนิสซึม) n. ร่างของสิ่งมีชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ระบบ,องค์การ,องค์กร., See also: organismic,organismal adj., Syn. creature

English-Thai: Nontri Dictionary
organism(n) อินทรีย์,สิ่งมีชีวิต,องค์การ,องค์กร
organization(n) การจัดระเบียบ,การจัดตั้ง,องค์กร,คณะ,องค์การ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
協会[きょうかい, kyoukai] (n) องค์กร, สมาคม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
団体[だんたい, dantai] Thai: องค์กร English: organization
協会[きょうかい, kyoukai] Thai: องค์กร English: organization

German-Thai: Longdo Dictionary
in etw. (Akk) eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เช่น Ich bin in den Tennisverein eingetreten.

Are you satisfied with the result?

Go to Top