Search result for

organ

(173 entries)
(0.0396 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -organ-, *organ*
English-Thai: Longdo Dictionary
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
organ[N] หีบเพลงปาก, See also: ออร์แกน, Syn. mouth organ
organ[N] อวัยวะ, See also: อวัยวะที่สำคัญต่างๆ
organdy[N] สิ่งทอ
organic[ADJ] เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต, See also: เกี่ยวกับสารอินทรีย์, ซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิต, Syn. live, natural, Ant. inorganic
organic[ADJ] เกี่ยวกับอวัยวะ
organic[N] สารอินทรีย์
organza[N] ผ้าโปร่งบางใช้ทำเสื้อผ้า
organdie[N] สิ่งทอ
organism[N] สิ่งมีชีวิต, Syn. creature, being
organism[N] ระบบ, Syn. organization, network

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
organ(ออร์'เกิน) n. อวัยวะ,หีบเพลง,หีบเพลงเป่า,ออร์แกน,กระบอกเสียง,หนังสือพิมพ์,นิตยสาร,เครื่องมือ,องค์การ, Syn. voice,instrument
organdie(ออร์'เกินดี) n. สิ่งทอเนื้อละเอียดที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้ามัสลิน,ผ้าแก้ว. adj. ซึ่งทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว
organdy(ออร์'เกินดี) n. สิ่งทอเนื้อละเอียดที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้ามัสลิน,ผ้าแก้ว. adj. ซึ่งทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว
organic(ออร์แกน'นิค) adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะ,อินทรีย์,องค์ประกอบ,เนื้อเยื่อชีวิต,กฎ,องค์,องค์การ. n. อินทรียสาร., See also: organicity n.
organic chemistryn. อินทรียเคมี
organic diseasen. โรคที่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรือเนื้อเยื่อ
organise(ออร์'กะไนซ) vt.,vi. สร้าง,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง,รวบรวม,ทำให้มีประสิทธิภาพ., See also: organisable adj. organizable adj. organisation n. organization n., Syn. systematize,sort
organiser(ออร์'กะไนเซอะ) n. ผู้รวบรวม,แฟ้มจัดแยก
organism(ออร์'กะนิสซึม) n. ร่างของสิ่งมีชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ระบบ,องค์การ,องค์กร., See also: organismic,organismal adj., Syn. creature
organist(ออร์'กะนิสทฺ) n. ผู้เล่นหีบเพลง,ผู้เล่นออร์แกน

English-Thai: Nontri Dictionary
organ(n) ออร์แกน,หีบเพลง,อวัยวะ,เครื่องมือ,กระบอกเสียง
organic(adj) เกี่ยวกับอวัยวะ,เป็นองค์ประกอบ
organism(n) อินทรีย์,สิ่งมีชีวิต,องค์การ,องค์กร
organist(n) คนเล่นออร์แกน,คนเล่นหีบเพลง
organization(n) การจัดระเบียบ,การจัดตั้ง,องค์กร,คณะ,องค์การ
organize(vt) จัดระเบียบ,รวบรวม,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
HAND hand organ(n) หีบเพลง
inorganic(adj) อนินทรีย์,ไม่มีรูปร่าง,มาจากภายนอก
reorganization(n) การปรับปรุง,การจัดใหม่,การปฏิรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organองค์กร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organอวัยวะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
organองค์กร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organ, genital; genitalia; genitalsอวัยวะเพศ, อวัยวะสืบพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organelleออร์แกเนลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
organelleอวัยวะเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic-อินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic analogyการเปรียบเทียบรัฐกับสิ่งมีชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic anxiety syndromeกลุ่มอาการวิตกกังวลเหตุพยาธิสภาพทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
organอวัยวะ, ส่วนหนึ่งของร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีโครงสร้างแน่นอนและทำหน้าที่เฉพาะอย่าง  เช่น ใบไม้ หัวใจ จมูก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Organ (Musical instrument)ออแกน [TU Subject Heading]
organ banksorgan banks, ธนาคารอวัยวะ [ชีวจริยธรรม]
Organ donorsผู้บริจาคอวัยวะ [TU Subject Heading]
Organ preservationการสงวนและรักษาอวัยวะ [TU Subject Heading]
Organ scoresโน้ตเพลงบรรเลงออแกน [TU Subject Heading]
Organ transplantation ; Transplantation of organs, tissues, etcการปลูกถ่ายอวัยวะ [TU Subject Heading]
organelleออร์แกเนลล์, โครงสร้างภายในเซลล์ซึ่งทำหน้าที่เฉพาะอย่าง  เช่น ไมโทคอนเดรีย ไรโบโซม ซิเลีย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
organic acid [carboxylic acid]กรดอินทรีย์, สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) อยู่ในโมเลกุล เช่น กรดแอซีติก (CH3COOH)  กรดฟอร์มิก (HCOOH)  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
organic chemistryอินทรีย์เคมี, วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สมบัติและการเกิดเป็นสารประกอบของสารอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
organizational commitment (n ) ความผูกพันต่อองค์กร
organized crime task force (phrase) กองกําลังปราบปรามอาชญากรรม
See also: S. OCTF,
Organogram (n ) โครงสร้างองค์กร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every other patient who had a transplanted organ From that donor is either dead or dying.คนไข้ทุกรายที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะจากผู้บริจาคคนนั้น ต่างก็ตาย รึกำลังจะเสียชีวิต Not Cancer (2008)
It could lay dormant- Five organ systems hit.ก็เท่ากับมีภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิด 5 ระบบอวัยวะที่ถูกทำลาย Not Cancer (2008)
None of the donated organs were hit.อวัยวะของผู้บริจาคไม่ได้รับอันตรายเลย Not Cancer (2008)
They have a progression. They affect specific organs.มันพัฒนาได้ มันมีผลต่อเจาะจงเป็นบางอวัยวะ Not Cancer (2008)
No single type of cancer blew up three organsไม่มีมะเร็งชนิดไหนที่จะระเบิดอวัยวะทั้ง 3 อย่างในหน้าอกได้ Not Cancer (2008)
Everyone else's transplanted organs were fine. It means her eye is fine.อวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายของคนอื่นๆ ไม่ได้มีปัญหา ซึ่งหมายความว่า ตาของเธอไม่ได้มีปัญหา Not Cancer (2008)
It does if one of the other organ recipients Also had a brain issue.มันเป็นแน่ ถ้าหนึ่งในอวัยวะอื่นๆของผู้รับ ได้รับเนื้อเยื่อสมอง Not Cancer (2008)
And then taken a step backwards. Each of these people were killed by one thing That attacked one organ.แต่ละคนที่ตายไป จะมีสิ่งหนึ่งโจมตีหนึ่งอวัยวะ Not Cancer (2008)
But never the same organ.แต่ไม่ใช่อวัยวะเดียวกัน Not Cancer (2008)
Then they would affect every organ through the blood stream.ดังนั้นเราต้องตรวจทุกๆอวัยวะที่เส้นเลือดไปถึง Not Cancer (2008)
They floated around, they landed on an organ,พวกมันลอยไปรอบๆ แล้วพวกมันก็ฝังตัวในอวัยวะ Not Cancer (2008)
Unless it's a multiple cyst, with connections to other organs...ไม่มีประโยชน์ซีสแบบผสมเกี่ยวข้องกับระบบอื่น Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
organAlong with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
organAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
organA research organization investigated the effect.
organCan you play the organ?
organFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
organFor his length of loyal service to his organization, he was only repaid in chicken feed.
organHave you heard anything about the organization?
organHe has poor ability to organize.
organHe organized a boycott of the bus service.
organHe organized a summer rock festival.
organIf this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.
organI'm allowing all attacks except on vital organs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดระเบียบ[V] organize, See also: arrange, systematize, Example: ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดระเบียบดูแลแรงงานอพยพทำให้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง, Thai definition: จัดการให้เป็นระเบียบ
ผู้จัดทำ[N] organizer, See also: manager, Syn. คนจัดทำ, Example: ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ติชมผลงานของเรา, Count unit: คน
โอเปค[N] Organization of Petroleum Exporting Countries, See also: OPEC, Syn. องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
จัดงาน[V] arrange, See also: organize, Example: บรรดาญาติวีรชนเดือนตุลาและองค์กรประชาธิปไตยอื่นๆ ได้จัดงาน รำลึกถึงวีรชนเดือนตุลา ขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัว, Thai definition: ดำเนินการให้มีพิธีหรืองานรื่นเริงขึ้น
จัดวาง[V] arrange, See also: organize, Example: ผู้ที่ทำงานภาพวาดประกอบต้องจัดวางรูปแบบของภาพให้เสร็จก่อนลงมือทำงาน, Thai definition: วางให้เหมาะสม
จัดกลุ่ม[V] form into groups, See also: organize into groups, Syn. แบ่งประเภท, จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม, Example: รมต.ต่างประเทศเสนอให้จัดกลุ่มผู้ถือหนังสือเดินทางตามอาชีพ, Thai definition: วางระเบียบหรือแยกประเภทของคน สัตว์หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน
สถานประกอบการ[N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
สารอินทรีย์[N] organic substance, Ant. สารอนินทรีย์, Example: สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเป็นอาหารของพืชและสัตว์ชั้นต่ำ, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากสิ่งมีชีวิต
องค์[N] organ, See also: part of body, Syn. อวัยวะ, ตัว, Example: องค์พระพุทธรูปนี้เป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า ลักษณะจะไม่เหมือนองค์จริงทุกอย่าง, Thai definition: ส่วนของร่างกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อวัยวะ[N] organ, See also: limb, Example: พิษตะกั่วมีฤทธิ์ทำลายอวัยวะต่างๆ หรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะบางส่วน, Count unit: ส่วน, ชิ้น, Thai definition: ส่วนของร่างกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนินทรีย์[adj.] (aninsī) EN: inorganic   FR: inorganique
อวัยวะ[n.] (awaiyawa) EN: organ ; limb   FR: organe [m]
อวัยวะมนุษย์[n. exp.] (awaiyawa manut) EN: human organ   
อวัยวะภายใน[n. exp.] (awaiyawa phāinai) EN: internal organs   FR: organe interne [mpl]
อวัยวะภายนอก[n. exp.] (awaiyawa phāinøk) FR: organe externe [m]
อวัยวะเพศ[n. exp.] (awaiyawa phēt) EN: sexual organ ; vulva   FR: organe sexuel [m] ; organes génitaux [mpl] ; vulve [f]
อวัยวะเพศหญิง[n. exp.] (awaiyawa phēt ying) EN: vagina ; clitoris   FR: organe sexuel féminin [m] ; vagin [m] ; clitoris [m]
อวัยวะสืบพันธุ์[n. exp.] (awaiyawa seūpphan) EN: reproductive organ   FR: organe reproducteur [m]
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บริหารภายในแบบแนวราบ[n. exp.] (børihān phāinai baēp naēorāp) EN: flat organization   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORGAN    AO1 R G AH0 N
ORGANS    AO1 R G AH0 N Z
ORGANIC    AO0 R G AE1 N IH0 K
ORGANUM    AO1 R G AH0 N AH0 M
ORGANIST    AO1 R G AH0 N AH0 S T
ORGANISM    AO1 R G AH0 N IH2 Z AH0 M
ORGANIZE    AO1 R G AH0 N AY2 Z
ORGANIZES    AO1 R G AH0 N AY2 Z AH0 Z
ORGANISMS    AO1 R G AH0 N IH2 Z AH0 M Z
ORGANIZER    AO1 R G AH0 N AY2 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
organ    (n) (oo1 g @ n)
organs    (n) (oo1 g @ n z)
organic    (j) (oo1 g a1 n i k)
organdie    (n) (oo1 g a1 n d ii)
organism    (n) (oo1 g @ n i z @ m)
organist    (n) (oo1 g @ n i s t)
organize    (v) (oo1 g @ n ai z)
organisms    (n) (oo1 g @ n i z @ m z)
organists    (n) (oo1 g @ n i s t s)
organized    (v) (oo1 g @ n ai z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehorgelspieler {m}; Drehorgelspielerin {f}; Leierkastenmann {m}; Leierkastenfrau {f}organ grinder [Add to Longdo]
Organ {n} | Organe {pl}organ | organs [Add to Longdo]
Organigramm {n}organization chart [Add to Longdo]
Organisation {f} | Organisationen {pl}organization | organizations [Add to Longdo]
Organisationskontrolle {f}organizational control [Add to Longdo]
Organisationsmethoden {pl}orgware [Add to Longdo]
Organisationsausschuss {m}organizing committee [Add to Longdo]
Organisationsstruktur {f}organizational structure [Add to Longdo]
Organisator {m}; Veranstalter {m}organizer [Add to Longdo]
Organismus {m} | Organismen {pl}organism | organisms [Add to Longdo]
Organist {m}; Organistin {f} [mus.]organist [Add to Longdo]
Organspender {m}organ donor [Add to Longdo]
Orgel {f} [mus.] | Orgeln {pl}organ | organs [Add to Longdo]
Orgelbauer {m}organ builder [Add to Longdo]
Orgelpfeife {f} [mus.]organ pipe [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

Japanese-English: EDICT Dictionary
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
もつ[, motsu] (n) (abbr) {food} (See 臓物) entrails; giblets; guts; internal organs [Add to Longdo]
アイエルオー[, aieruo-] (n) International Labour Organization (Labor, Organisation); ILO [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机构[jī gòu, ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] organization; agency; institution, #435 [Add to Longdo]
机关[jī guān, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, / ] organ; mechanism, #1,187 [Add to Longdo]
组建[zǔ jiàn, ㄗㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] organize; set up; establish, #3,969 [Add to Longdo]
有机[yǒu jī, ㄧㄡˇ ㄐㄧ, / ] organic, #5,026 [Add to Longdo]
器官[qì guān, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, ] organ (part of body tissue); apparatus, #6,144 [Add to Longdo]
机体[jī tǐ, ㄐㄧ ㄊㄧˇ, / ] organism; human body, #6,835 [Add to Longdo]
班子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, ] organized group; theatrical troupe, #8,449 [Add to Longdo]
组织者[zǔ zhī zhě, ㄗㄨˇ ㄓ ㄓㄜˇ, / ] organizer, #12,921 [Add to Longdo]
建制[jiàn zhì, ㄐㄧㄢˋ ㄓˋ, ] organizational structure, #19,336 [Add to Longdo]
有机物[yǒu jī wù, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ˋ, / ] organic substance; organic matter, #28,120 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーガナイゼーション[おーがないぜーしょん, o-ganaize-shon] organization [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
ファイル編成[ファイルへんせい, fairu hensei] file organization [Add to Longdo]
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] partitioned organization data set [Add to Longdo]
研究機関[けんきゅうきかん, kenkyuukikan] research organization [Add to Longdo]
個人用オーガナイザ[こじんようオーガナイザ, kojinyou o-ganaiza] personal organizer [Add to Longdo]
語構成記憶装置[ごこうせいきおくそうち, gokouseikiokusouchi] word organized storage [Add to Longdo]
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO [Add to Longdo]
索引編成[さくいんへんせい, sakuinhensei] indexed organization [Add to Longdo]
順編成[じゅんへんせいほう, junhenseihou] sequential organization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
組織[そしき, soshiki] Organisation, Struktur, System [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] Organisation, Einrichtung, Erstellung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Organ \Or"gan\ ([^o]r"gan), n. [L. organum, Gr. 'o`rganon; akin
   to 'e`rgon work, and E. work: cf. F. organe. See {Work}, and
   cf. {Orgue}, {Orgy}.]
   1. An instrument or medium by which some important action is
    performed, or an important end accomplished; as,
    legislatures, courts, armies, taxgatherers, etc., are
    organs of government.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) A natural part or structure in an animal or a
    plant, capable of performing some special action (termed
    its function), which is essential to the life or
    well-being of the whole; as, the heart, lungs, etc., are
    organs of animals; the root, stem, foliage, etc., are
    organs of plants.
    [1913 Webster]
 
   Note: In animals the organs are generally made up of several
      tissues, one of which usually predominates, and
      determines the principal function of the organ. Groups
      of organs constitute a system. See {System}.
      [1913 Webster]
 
   3. A component part performing an essential office in the
    working of any complex machine; as, the cylinder, valves,
    crank, etc., are organs of the steam engine.
    [1913 Webster]
 
   4. A medium of communication between one person or body and
    another; as, the secretary of state is the organ of
    communication between the government and a foreign power;
    a newspaper is the organ of its editor, or of a party,
    sect, etc. A newsletter distributed within an organization
    is often called its {house organ}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   5. [Cf. AS. organ, fr. L. organum.] (Mus.) A wind instrument
    containing numerous pipes of various dimensions and kinds,
    which are filled with wind from a bellows, and played upon
    by means of keys similar to those of a piano, and
    sometimes by foot keys or pedals; -- formerly used in the
    plural, each pipe being considered an organ.
    [1913 Webster]
 
       The deep, majestic, solemn organs blow. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Note: Chaucer used the form orgon as a plural.
      [1913 Webster]
 
         The merry orgon . . . that in the church goon
         [go].
      [1913 Webster]
 
   {Barrel organ}, {Choir organ}, {Great organ}, etc. See under
    {Barrel}, {Choir}, etc.
 
   {Cabinet organ} (Mus.), an organ of small size, as for a
    chapel or for domestic use; a reed organ.
 
   {Organ bird} (Zool.), a Tasmanian crow shrike ({Gymnorhina
    organicum}). It utters discordant notes like those of a
    hand organ out of tune.
 
   {Organ fish} (Zool.), the drumfish.
 
   {Organ gun}. (Mil.) Same as {Orgue}
    (b) .
 
   {Organ harmonium} (Mus.), an harmonium of large capacity and
    power.
 
   {Organ of Corti} (Anat.), a complicated structure in the
    cochlea of the ear, including the auditory hair cells, the
    rods or fibers of Corti, the membrane of Corti, etc. See
    Note under {Ear}.
 
   {Organ pipe}. See {Pipe}, n., 1.
 
   {Organ-pipe coral}. (Zool.) See {Tubipora}.
 
   {Organ point} (Mus.), a passage in which the tonic or
    dominant is sustained continuously by one part, while the
    other parts move.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Organ \Or"gan\, v. t.
   To supply with an organ or organs; to fit with organs; to
   organize. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Thou art elemented and organed for other apprehensions.
                          --Bp.
                          Mannyngham.
   [1913 Webster] Organdie

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 organ
   n 1: a fully differentiated structural and functional unit in an
      animal that is specialized for some particular function
   2: a government agency or instrument devoted to the performance
     of some specific function; "The Census Bureau is an organ of
     the Commerce Department"
   3: (music) an electronic simulation of a pipe organ [syn:
     {electric organ}, {electronic organ}, {Hammond organ},
     {organ}]
   4: a periodical that is published by a special interest group;
     "the organ of the communist party"
   5: wind instrument whose sound is produced by means of pipes
     arranged in sets supplied with air from a bellows and
     controlled from a large complex musical keyboard [syn:
     {organ}, {pipe organ}]
   6: a free-reed instrument in which air is forced through the
     reeds by bellows [syn: {harmonium}, {organ}, {reed organ}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 organ
   organ
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 organ
   organ
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 member
 
 1. üye, aza
 2. organ, uzuv
 3. (mat.) denklemin bir tarafı. member of parliament (kıs.) MP) milletvekili. membership üyelik
 4. üyeler.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Organ [ɔrgaːn] (n) , s.(n )
   organ
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top