ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disorganization

D IH2 S AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disorganization-, *disorganization*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disorganization[N] ความสับสน, See also: ความไม่เป็นระเบียบ, Syn. discomposure, sabotage, chaos

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disorganizationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disorganization; disorganisationความไม่สมประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความระส่ำระสาย[N] disorganization, See also: turbulence, turmoil, unrest, state of chaos, disorder, confusion, riot, disarray, Syn. ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ความวุ่นวาย, Example: การวางมือของหัวหน้าพรรคสร้างความระส่ำระสายให้กับบรรดาลูกพรรค

CMU English Pronouncing Dictionary
DISORGANIZATION    D IH2 S AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disorganization    (n) dˈɪsˌɔːgənaɪzˈɛɪʃən (d i1 s oo2 g @ n ai z ei1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disorganization \Dis*or`gan*i*za"tion\, n. [Cf. F.
   d['e]sorganisation. See {Disorganize}, v. t.]
   1. The act of disorganizing; destruction of system.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being disorganized; as, the disorganization
    of the body, or of government.
    [1913 Webster]
 
       The magazine of a pawnbroker in such total
       disorganization, that the owner can never lay his
       hands upon any one article at the moment he has
       occasion for it.           --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disorganization
   n 1: a condition in which an orderly system has been disrupted
      [syn: {disorganization}, {disorganisation},
      {disarrangement}]
   2: the disturbance of a systematic arrangement causing disorder
     and confusion; "the disorganization of the enemy troops by a
     flank attack" [syn: {disorganization}, {disorganisation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top