Search result for

in-

(162 entries)
(0.1468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: in,-in-, *in*. Possible hiragana form: いん-
English-Thai: Longdo Dictionary
turn in(vi slang) เข้านอน
take in(vi.) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด
safety pin(n) เข็มกลัดซ่อนปลาย
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
in vain(adv.) อย่างสูญเปล่า เช่น I don't want to wait in vain.
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
hand in(vt) ส่ง(รายงาน หรือการบ้าน) เช่น Reports will normally be handed in on or before the due date, to the course instructor.
plantain(n) กล้วยกล้าย, กล้าย พบและใช้รับประทานมากในทวีปแอฟริกา เช่น How to cook plantain is a matter of choice. You can cook plantain fried, boiled or baked.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in    [PREP] ใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน, Syn. inside, within
in    [ADV] ใน, See also: ภายใน, ข้างใน, Syn. inside, within
in    [ADJ] ใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน, Syn. inner, inside
in    [PRF] ใน, See also: ข้างใน
in    [PRF] ไม่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inI play the guitar in my spare time.
inWhere the drink goes in, there the wit goes out.
inWhen wine is in, truth is out.
inWhen the wine is in, the wit is out.
inDon't indulge yourself too much in drinking.
inYou must not get drowned in your sake.
inThere is very little wine in the bottle, if any.
inIt's best to drink in moderation.
inTry to be moderate in drinking.
inIt is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
in(อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า., See also: in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
acaroid resinยางไม้สีแดงหรือเหลืองที่ใช้ในการทำยาขัดหรือ Lacquers (accroides gum)
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
acromatin(แอคโคร' มาทิน) n. l่วนของนิวเคลียสของเซลล์ที่ไม่ติดสีย้อมได้ง่าย
actin(แอค' ทิน) globulin ที่เกี่ยวกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border)
adrenalin(อะเดรน' นาลิน) n. ชื่อการค้าของยา epinephrine

English-Thai: Nontri Dictionary
in(adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน
in(pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง
abstain(vi) เว้น,ละเว้น,อด
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
akin(adj) เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง,เป็นพี่เป็นน้อง,คล้ายกัน
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
appertain(vi) เกี่ยวกับ,พาดพิงถึง,เป็นของ
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายใน    [PREP] within, See also: in, Example: กรมการศาสนาได้เสนอให้ดำเนินการตาม เงื่อนไขภายใน 7 วัน, Thai definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่าอยู่ในช่วงเวลานั้น
ใน [PREP] in, Syn. ข้างใน, ภายใน, Ant. นอก, Example: เขาต้องการจะสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล
ใส่ [PREP] on, See also: in, Example: เขาเขียนข้อความใส่กระดาษชิ้นเล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แอ่งน้ำ[n. exp.] (aeng nām) EN: basin   
แอสไพริน[n.] (aēsphairin) EN: aspirin   FR: aspirine [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อมนุษย์[adj.] (amanut) EN: inhuman   FR: inhumain
อเมริกัน[adj.] (Amērikan) EN: American   FR: américain
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[num.] (Anboēt Aisatai) EN: Albert Einstein   FR: Albert Einstein
อ่างบ้วนปาก[n.] (āng būan pāk) EN: basin   FR: crachoir [m] ; bassinet [m]
อ่างล้างมือ [n. exp.] (āng lāng meū) EN: washbasin   

CMU English Pronouncing Dictionary
IN    AH0 N
IN    IH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
in    (n) (i n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
陰気[いんき, inki] (adv ) มืดมน หม่นหมอง
インシュアランス[いんしゅあらんす, inshuaransu] (n) ประกันภัย
院生[いんせい, insei] (n ) นักศึกษาปริญญาโท
インチング[いんちんぐ, inchingu] (n) inching , See also: S. 寸動,
インパルス[いんぱるす, inparusu] (n) impulse
飲料水[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน

German-Thai: Longdo Dictionary
in(Präp.) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
in(prep) |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel)
in(adj colloq) กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Verein(n) |der, pl. Vereine| ชมรม, สมาคม, สโมสร
allein(adj) ตามลำพัง เช่น allein reisen เที่ยวตามลำพัง
bin, See also: sein
darinในนั้น
einหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น ein Hund (m)สุนัขตัวหนึ่ง, ein Haus (n) บ้านหนึ่งหลัง, See also: eins
hinโน่น (ทิศทางจากตรงนี้ไป)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vornin front [Add to Longdo]
darinin it [Add to Longdo]
worinin what [Add to Longdo]
vornein the front [Add to Longdo]
im Nuin a jiffy [Add to Longdo]
fallsin case [Add to Longdo]
im Nuin no time [Add to Longdo]
im Nuin an instant [Add to Longdo]
reihumin turn [Add to Longdo]
läufigin heat [Add to Longdo]
stillosin bad style [Add to Longdo]
sowiesoin any case [Add to Longdo]
im Tranin a daze; befuddled [Add to Longdo]
früherin the past [Add to Longdo]
eilendsin a hurry [Add to Longdo]
stilechtin proper style [Add to Longdo]
in Güteamicably [Add to Longdo]
zeitlichin terms of time [Add to Longdo]
ungewissin the air [Add to Longdo]
vielfachin many cases; frequently [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
demain(adv) พรุ่งนี้
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ
vin(n) |m| ไวน์
faire son chemin(phrase) ประสบความสำเร็จตามทางที่ตนเลือก

Japanese-English: EDICT Dictionary
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
インライン[いんらいん, inrain] in-line (a-no) [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
オフライン[おふらいん, ofurain] offline, off-line [Add to Longdo]
オンライン[おんらいん, onrain] online, on-line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いん, in] MITGLIED [Add to Longdo]
[いん, in] Mitglied [Add to Longdo]
[いん, in] URSACHE [Add to Longdo]
[いん, in] HEIRAT [Add to Longdo]
[いん, in] ANSTALT, INSTITUT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (30 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In- \In-\ ([i^]n-). [See {In}, prep. Cf. {Em-}, {En-}.]
   A prefix from Eng. prep. in, also from Lat. prep. in, meaning
   in, into, on, among; as, inbred, inborn, inroad; incline,
   inject, intrude. In words from the Latin, in- regularly
   becomes il- before l, ir- before r, and im- before a labial;
   as, illusion, irruption, imblue, immigrate, impart. In- is
   sometimes used with an simple intensive force.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In- \In-\ ([i^]n-). [L. in-; akin to E. un-. See {Un-}.]
   An inseparable prefix, or particle, meaning not, non-, un-
   as, inactive, incapable, inapt. In- regularly becomes il-
   before l, ir- before r, and im- before a labial.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -in \-in\
   A suffix. See the Note under {-ine}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In \In\, prep. [AS. in; akin to D. & G. in, Icel. [imac], Sw. &
   Dan. i, OIr. & L. in, Gr. 'en. [root]197. Cf. 1st {In-},
   {Inn}.]
   The specific signification of in is situation or place with
   respect to surrounding, environment, encompassment, etc. It
   is used with verbs signifying being, resting, or moving
   within limits, or within circumstances or conditions of any
   kind conceived of as limiting, confining, or investing,
   either wholly or in part. In its different applications, it
   approaches some of the meanings of, and sometimes is
   interchangeable with, within, into, on, at, of, and among. It
   is used: 
   [1913 Webster]
 
   1. With reference to space or place; as, he lives in Boston;
    he traveled in Italy; castles in the air.
    [1913 Webster]
 
       The babe lying in a manger.      --Luke ii. 16.
    [1913 Webster]
 
       Thy sun sets weeping in the lowly west. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Situated in the forty-first degree of latitude.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
       Matter for censure in every page.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. With reference to circumstances or conditions; as, he is
    in difficulties; she stood in a blaze of light. "Fettered
    in amorous chains." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wrapt in sweet sounds, as in bright veils.
                          --Shelley.
    [1913 Webster]
 
   3. With reference to a whole which includes or comprises the
    part spoken of; as, the first in his family; the first
    regiment in the army.
    [1913 Webster]
 
       Nine in ten of those who enter the ministry.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. With reference to physical surrounding, personal states,
    etc., abstractly denoted; as, I am in doubt; the room is
    in darkness; to live in fear.
    [1913 Webster]
 
       When shall we three meet again,
       In thunder, lightning, or in rain?  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. With reference to character, reach, scope, or influence
    considered as establishing a limitation; as, to be in
    one's favor. "In sight of God's high throne." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Sounds inharmonious in themselves, and harsh.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   6. With reference to movement or tendency toward a certain
    limit or environment; -- sometimes equivalent to into; as,
    to put seed in the ground; to fall in love; to end in
    death; to put our trust in God.
    [1913 Webster]
 
       He would not plunge his brother in despair.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       She had no jewels to deposit in their caskets.
                          --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   7. With reference to a limit of time; as, in an hour; it
    happened in the last century; in all my life.
    [1913 Webster]
 
   {In as much as}, or {Inasmuch as}, in the degree that; in
    like manner as; in consideration that; because that;
    since. See {Synonym} of {Because}, and cf. {For as much
    as}, under {For}, prep.
 
   {In that}, because; for the reason that. "Some things they do
    in that they are men . . .; some things in that they are
    men misled and blinded with error." --Hooker.
 
   {In the name of}, in behalf of; on the part of; by authority;
    as, it was done in the name of the people; -- often used
    in invocation, swearing, praying, and the like.
 
   {To be in for it}.
    (a) To be in favor of a thing; to be committed to a
      course.
    (b) To be unable to escape from a danger, penalty, etc.
      [Colloq.]
 
   {To be in with} or {To keep in with}.
    (a) To be close or near; as, to keep a ship in with the
      land.
    (b) To be on terms of friendship, familiarity, or intimacy
      with; to secure and retain the favor of. [Colloq.]
 
   Syn: Into; within; on; at. See {At}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In \In\ ([i^]n), v. t.
   To inclose; to take in; to harvest. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      He that ears my land spares my team and gives me leave
      to in the crop.             --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In \In\, adv.
   1. Not out; within; inside. In, the preposition, becomes an
    adverb by omission of its object, leaving it as the
    representative of an adverbial phrase, the context
    indicating what the omitted object is; as, he takes in the
    situation (i. e., he comprehends it in his mind); the
    Republicans were in (i. e., in office); in at one ear and
    out at the other (i. e., in or into the head); his side
    was in (i. e., in the turn at the bat); he came in (i. e.,
    into the house).
    [1913 Webster]
 
       Their vacation . . . falls in so pat with ours.
                          --Lamb.
    [1913 Webster]
 
   Note: The sails of a vessel are said, in nautical language,
      to be in when they are furled, or when stowed. In
      certain cases in has an adjectival sense; as, the in
      train (i. e., the incoming train); compare up grade,
      down grade, undertow, afterthought, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. (Law) With privilege or possession; -- used to denote a
    holding, possession, or seisin; as, in by descent; in by
    purchase; in of the seisin of her husband. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   {In and in breeding}. See under {Breeding}.
 
   {In and out} (Naut.), through and through; -- said of a
    through bolt in a ship's side. --Knight.
 
   {To be in}, to be at home; as, Mrs. A. is in.
 
   {To come in}. See under {Come}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In \In\, n.
 
   Note: [Usually in the plural.]
   1. One who is in office; -- the opposite of {out}.
    [1913 Webster]
 
   2. A re["e]ntrant angle; a nook or corner.
    [1913 Webster]
 
   {Ins and outs},
    (a) nooks and corners; twists and turns.
    (b) the peculiarities or technicalities (of a subject);
      intricacies; details; -- used with of; as, he knew the
      ins and outs of the Washington power scene.
      [1913 Webster +PJC]
 
         All the ins and outs of this neighborhood. --D.
                          Jerrold.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tetrazine \Tet*raz"ine\, n. Also -in \-in\ . [Tetrazo- + -ine.]
   (Chem.)
   A hypothetical compound, {C2H2N4} which may be regarded as
   benzene with four {CH} groups replaced by nitrogen atoms;
   also, any of various derivatives of the same. There are three
   isomeric varieties.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in
   adv 1: to or toward the inside of; "come in"; "smash in the
       door" [syn: {in}, {inwards}, {inward}]
   adj 1: holding office; "the in party"
   2: directed or bound inward; "took the in bus"; "the in basket"
   3: currently fashionable; "the in thing to do"; "large shoulder
     pads are in"
   n 1: a unit of length equal to one twelfth of a foot [syn:
      {inch}, {in}]
   2: a rare soft silvery metallic element; occurs in small
     quantities in sphalerite [syn: {indium}, {In}, {atomic number
     49}]
   3: a state in midwestern United States [syn: {Indiana}, {Hoosier
     State}, {IN}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IN
     Individual Network [e.v.] (org., ISP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IN
     Intelligent Network (ITU-T, Q.1200)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 in
   inwards
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 in‐
   dis‐; il‐; im‐; in‐; un‐
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 in [in]
   a; in; inside; into; on; per; within
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 in‐
   dis‐; il‐; im‐; in‐; un‐
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    at home
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    behind
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    differently, else
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    nowhere
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    by no means, in no way, not at all, not on any account
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    first, firstly, first of all
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    partially, partly
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    beyond, next, then, thereafter
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    anywhere, somewhere
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    at the right time, in time
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 burrow
 
 1. oyuk, in, yuva
 2. barınak, sığmak
 3. tünel kazmak, yuva yapmak, oyuk açmak
 4. bir oyuk veya yuvada gizlenmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 couch
 
 1. sedir, kanepe, divan, yatacak yer
 2. in, vahşi hayvan barınağı. couch grass ayrık otu, (bot.) Agropyron repens.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 den
 
 1. in, mağara
 2. sığınak
 3. küçük oda
 4. çalışma odası. den of thieves haydut yatağı. den of vice batakhane Iion' den aslan ini.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hole
 
 1. delik
 2. boşluk
 3. çukur
 4. magara, in
 5. in gibi yer
 6. hücre
 7. karanlık ve pisyer
 8. kusur
 9. (k.dili.) güç durum, zorluk
 10. delik açmak
 11. iki maden damarını birleştirmek için dehliz açmak. hole out golfta topu deliğe düşürmek. hole up saklanmak
 12. dünyadan çekilmek. a swimming hole çay veya ırmakta yüzmeye elverişli yer. The money is burning a hole in my pocket. Para batıyor bana. Harcamak istiyorum. crawl into one's hole köşesine çekilmek
 13. utanmak. in a hole müşkül mevkide, güç durumda. in the hole (k.dili.) borçlu
 14. para kaybetmiş durumda. make a hole in büyük bir kısmını sarfetmek. pick holes in kusur bulmak, ince eleyip sık dokumak. square peg in a round hole mevkiine uygun olmayan kimse. holey delikli.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 in [in]
   at; chunkily; in; into; on
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top