ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

within

W IH0 DH IH1 N   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -within-, *within*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
within[PREP] ภายใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, Syn. inside, in, inwardly, Ant. outside, without
within[ADV] ภายใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, Syn. inside, in, inwardly, Ant. outside, without
within[PREP] (ซึ่งเกิดขึ้น) ภายใน (สังคม, องค์กร, ระบบ)
within[ADV] (ซึ่งเกิดขึ้น) ภายใน (สังคม, องค์กร, ระบบ)
within[PREP] ภายในขอบเขตของ
within[PREP] ภายในร่างกายหรือจิตใจ
within[ADV] ภายในร่างกายหรือจิตใจ, See also: ในร่างกาย, ในจิตใจ
withindoors[ADV] ในร่ม (คำโบราณ), See also: ภายในบ้าน, ในอาคาร, Syn. indoors, Ant. outdoors
within limits[IDM] ภายในที่กำหนด, See also: ภายในขอบเขตที่กำหนด
within reason[IDM] ภายในที่กำหนด, See also: ภายในขอบเขตที่กำหนด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
within(วิธ'อิน) adv.,prep.,n. ภายใน,ส่วนใน

English-Thai: Nontri Dictionary
within(adv) ภายใน,ข้างใน,ใน
within(pre) ภายใน,เข้าข้างใน,วงใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
within a reasonable timeภายในเวลาอันสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within or before the timeภายในเวลาหรือก่อนเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within the meaningตามความหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within the prescribed period of timeภายในระยะเวลาที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within the prescribed timeภายในเวลาที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
St Luke says, "The Kingdom of God is within man."เซนต์ลูกล่าวไว้ว่า "อาณาจักรของพระเจ้า อยู่ในตัวมนุษย์ The Great Dictator (1940)
The LMG shall cease firing when the main attack is mounted and is within - figures - 50 yards of the objective.เอลเอมจี จะหยุดยิง เมื่อโจมตีหลักคือการติดตั้งและ เป็น ภายในตัวเลข 50 หลาของ วัตถุประสงค์ How I Won the War (1967)
Newer and bluer Meanies have been sighted within the vicinity of this theatre.มีนีส ใหม่และสีฟ้าได้รับการมองเห็น อยู่ใกล้กับโรงละครแห่งนี้ Yellow Submarine (1968)
Within an hour, he signed a release for a certified check of $ 1,000.ภายในหนึ่งชั่วโมง เขาเซ็นสัญญาเปิดตัวสำหรับการตรวจสอบได้รับการรับรอง 1,000 ดอลลาร์ The Godfather (1972)
That's where we go riding into town and a-whapping and a-whooping every living thing that moves within an inch of its life!เราก็ขี่ม้าเข้าไปในเมือง... ...แล้วยำเละทุกชีวิต... ...ที่ขยับในเมืองนั่น Blazing Saddles (1974)
Two people killed within a week. It'll happen again.ตายไปสองคนในอาทิตย์เดียว มันจะเกิดขึ้นอีก Jaws (1975)
If we wish to enjoy the fruit of our stay within these walls let us revise some of our rulesถ้าเราปราถนาเพื่อมีความสุขผลไม้... ...ของพักของเราภายในกำแพงเหล่านี้... ...ให้เราปรับปรุงใหม่จำนวนหนึ่งของกฏของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
If I ever see him within a mile of this school again, I'll have him put to death!ถ้าฉันเห็นมันอีกในรัศมีหนึ่งไมล์ จาก ร.ร., จะฆ่ามันทิ้งซะ! Suspiria (1977)
We must have the recipient on the operating table within six hours.ผู้รับการผ่าตัดต้อง อยู่บนเตียงผ่าตัดใน 6 ชั่วโมง Airplane! (1980)
That money's got to be in the Cook County Assessor's Office within 11 days.เงินนั้นจะต้องอยู่ในที่ทำงานผู้ประเมินเขตปกครองคูคภายใน11วัน The Blues Brothers (1980)
And it's within my reach.และมันอยู่แค่เอื้อมของผม. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม" Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withinAn army is a nation within a nation; it is one of the vices of our age.
withinApply within.
withinAre any of these within walking distance?
withinA sprain like this should heal within a week or so.
withinBe sure to keep in mind that you're supposed complete the work within a week.
withinBooks are now within the reach of everybody.
withinCan the meeting be finished within two hours?
withinCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
withinCome back within a month.
withinConservative people always tell us to act within our station.
withinDon't commit yourself to doing it within a week.
withinEach house is within cry of another.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายใน[PREP] within, See also: in, Example: กรมการศาสนาได้เสนอให้ดำเนินการตาม เงื่อนไขภายใน 7 วัน, Thai definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่าอยู่ในช่วงเวลานั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนดชำระเงิน 10 วันจากวันที่ส่งของ[xp] (kamnot chamra ngoen sip wan jāk wanthī song khøng) EN: payable within 10 days after delivery   
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within   FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่เอื้อม[X] (khaē eūam) EN: within reach ; close at hand   FR: à portée de main
แค่ 10 นาที[X] (khaē sip nāthī) EN: within 10 minutes   FR: en 10 minutes
เข้าข่าย[v. exp.] (khao khāi) EN: be within the scope of   
เข้าข่ายข้อกำหนดของข้อตกลง[v. exp.] (khao khāi khøkamnot khøng khøtoklong) EN: be within the terms of the agreement   
ใน[X] (nai) EN: in ; inner ; inside ; within ; on ; at ; out of ; during   FR: dans ; en ; parmi ; à l'intérieur de ; durant ; lors
ภายใน[X] (phāinai) EN: inside ; within   FR: à l'intérieur (de) ; au sein de ; au-dedans ; endéans
ภายในประเทศ[adj.] (phāinai prathēt) EN: domestic ; in-house ; within the country ; local   FR: intérieur ; national ; domestique
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour   FR: de justesse ; sur le fil

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHIN W IH0 DH IH1 N
WITHIN W IH0 TH IH1 N
WITHINGTON W IH1 TH IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
within (a) wˈɪðˈiːn (w i1 dh ii1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese, #17 [Add to Longdo]
境内[jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ, / ] within the borders; internal (to a country); domestic, #3,636 [Add to Longdo]
体内[tǐ nèi, ㄊㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within the body; in vivo (vs in vitro); internal to, #3,662 [Add to Longdo]
以内[yǐ nèi, ㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within; less than, #5,683 [Add to Longdo]
党内[dǎng nèi, ㄉㄤˇ ㄋㄟˋ, / ] within the party (esp. Chinese communist party), #6,398 [Add to Longdo]
不日[bù rì, ㄅㄨˋ ㄖˋ, ] within the next few days; in a few days time, #37,110 [Add to Longdo]
唾手可得[tuò shǒu kě dé, ㄊㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ, ] within spitting distance (成语 saw); within easy reach, #50,049 [Add to Longdo]
在华[zài Huá, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] within China; during one's visit to China [Add to Longdo]
境内外[jìng nèi wài, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] within and without the borders; domestic and foreign; home and abroad [Add to Longdo]
时间内[shí jiān nèi, ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄋㄟˋ, / ] within (a period of time) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in der Londoner Citywithin the sound of Bowbell [coll.] [Add to Longdo]
in Rufweitewithin hail; within hailing distance [Add to Longdo]
binnen {prp; +Genitiv; alt: + Dativ} | binnen Jahresfrist | binnen drei Monaten; binnen dreier Monatewithin | within a year | within three month [Add to Longdo]
erreichbarwithin reach [Add to Longdo]
innerstädtisch {adj}within the city; within the town [Add to Longdo]
menschenmöglichwithin human power [Add to Longdo]
seit Menschengedenkenwithin living memory [Add to Longdo]
Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung ...Within the framework of the proposed urban-planning development ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
オナガザメ科[オナガザメか, onagazame ka] (n) Alopiidae (family with three species of thresher sharks all within the genus Alopias) [Add to Longdo]
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face [Add to Longdo]
ミニコミ[, minikomi] (n) communications within a small range (wasei [Add to Longdo]
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender [Add to Longdo]
以内[いない, inai] (n,n-suf) within; inside of; less than; (P) [Add to Longdo]
一時間以内[いちじかんいない, ichijikan'inai] (n) within one hour [Add to Longdo]
一年以内に[いちねんいないに, ichinen'inaini] (adv) within a year [Add to Longdo]
一両日中[いちりょうじつじゅう, ichiryoujitsujuu] (n-adv,n) within the next couple of days; in a day or two [Add to Longdo]
院内会派[いんないかいは, innaikaiha] (n) in-house faction (political groups within the Diet) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
範囲内[はんいない, han'inai] in range, within range [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Within \With*in"\, prep. [OE. withinne, withinnen, AS.
   wi[eth]innan; wi[eth] with, against, toward + innan in,
   inwardly, within, from in in. See {With}, prep., {In}, prep.]
   [1913 Webster]
   1. In the inner or interior part of; inside of; not without;
    as, within doors.
    [1913 Webster]
 
       O, unhappy youth!
       Come not within these doors; within this roof
       The enemy of all your graces lives.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Till this be cured by religion, it is as impossible
       for a man to be happy -- that is, pleased and
       contented within himself -- as it is for a sick man
       to be at ease.            --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. In the limits or compass of; not further in length than;
    as, within five miles; not longer in time than; as, within
    an hour; not exceeding in quantity; as, expenses kept
    within one's income. "That he repair should again within a
    little while." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Within these five hours lived Lord Hastings,
       Untainted, unexamined, free, at liberty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, inside the limits, reach, or influence of; not
    going outside of; not beyond, overstepping, exceeding, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
       Both he and she are still within my power. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Within himself
       The danger lies, yet lies within his power.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Were every action concluded within itself, and drew
       no consequence after it, we should, undoubtedly,
       never err in our choice of good.   --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Within \With*in"\, adv.
   1. In the inner part; inwardly; internally. "The wound
    festers within." --Carew.
    [1913 Webster]
 
       Ills from within thy reason must prevent. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. In the house; in doors; as, the master is within.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 within
   adv 1: on the inside; "inside, the car is a mess" [syn:
       {inside}, {within}] [ant: {outside}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top