Search result for

within

(77 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -within-, *within*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
within    [PREP] ภายใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, Syn. inside, in, inwardly, Ant. outside, without
within    [ADV] ภายใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, Syn. inside, in, inwardly, Ant. outside, without
within    [PREP] (ซึ่งเกิดขึ้น) ภายใน (สังคม, องค์กร, ระบบ)
within    [ADV] (ซึ่งเกิดขึ้น) ภายใน (สังคม, องค์กร, ระบบ)
within    [PREP] ภายในขอบเขตของ
within    [PREP] ภายในร่างกายหรือจิตใจ
within    [ADV] ภายในร่างกายหรือจิตใจ, See also: ในร่างกาย, ในจิตใจ
withindoors    [ADV] ในร่ม (คำโบราณ), See also: ภายในบ้าน, ในอาคาร, Syn. indoors, Ant. outdoors
within limits    [IDM] ภายในที่กำหนด, See also: ภายในขอบเขตที่กำหนด
within reason    [IDM] ภายในที่กำหนด, See also: ภายในขอบเขตที่กำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
within a reasonable timeภายในเวลาอันสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within or before the timeภายในเวลาหรือก่อนเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within the meaningตามความหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within the prescribed period of timeภายในระยะเวลาที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within the prescribed timeภายในเวลาที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withinHe can run 100 meters within twelve seconds.
withinCome back within a month.
withinI don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.
withinWe'll arrive there within an hour.
withinI'll be back within an hour.
withinI will call you within a week.
withinI made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.
withinI'll have you all speaking fluent English within a year.
withinSum up the passage within 200 words.
withinWe deliver your order free of charge within a 20-mile limit.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
within(วิธ'อิน) adv.,prep.,n. ภายใน,ส่วนใน

English-Thai: Nontri Dictionary
within(adv) ภายใน,ข้างใน,ใน
within(pre) ภายใน,เข้าข้างใน,วงใน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายใน    [PREP] within, See also: in, Example: กรมการศาสนาได้เสนอให้ดำเนินการตาม เงื่อนไขภายใน 7 วัน, Thai definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่าอยู่ในช่วงเวลานั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนดชำระเงิน 10 วันจากวันที่ส่งของ[xp] (kamnot chamra ngoen sip wan jāk wanthī song khøng) EN: payable within 10 days after delivery   
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within   FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่เอื้อม[X] (khaē eūam) EN: within reach ; close at hand   FR: à portée de main
แค่ 10 นาที[X] (khaē sip nāthī) EN: within 10 minutes   FR: en 10 minutes
เข้าข่าย[v. exp.] (khao khāi) EN: be within the scope of   
เข้าข่ายข้อกำหนดของข้อตกลง[v. exp.] (khao khāi khøkamnot khøng khøtoklong) EN: be within the terms of the agreement   
ใน[X] (nai) EN: in ; inner ; inside ; within ; on ; at ; out of ; during   FR: dans ; en ; parmi ; à l'intérieur de ; durant ; lors
ภายใน[X] (phāinai) EN: inside ; within   FR: à l'intérieur (de) ; au sein de ; au-dedans ; endéans
ภายในประเทศ[adj.] (phāinai prathēt) EN: domestic ; in-house ; within the country ; local   FR: intérieur ; national ; domestique
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour   FR: de justesse ; sur le fil

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHIN    W AH0 DH IH1 N
WITHIN    W IH2 TH IH1 N
WITHINGTON    W IH1 TH IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
within    (a) (w i1 dh ii1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erreichbarwithin reach [Add to Longdo]
in Rufweitewithin hail; within hailing distance [Add to Longdo]
menschenmöglichwithin human power [Add to Longdo]
in der Londoner Citywithin the sound of Bowbell [coll.] [Add to Longdo]
seit Menschengedenkenwithin living memory [Add to Longdo]
innerstädtisch {adj}within the city; within the town [Add to Longdo]
Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung ...Within the framework of the proposed urban-planning development ... [Add to Longdo]
binnen {prp; +Genitiv; alt: + Dativ} | binnen Jahresfrist | binnen drei Monaten; binnen dreier Monatewithin | within a year | within three month [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
オナガザメ科[オナガザメか, onagazame ka] (n) Alopiidae (family with three species of thresher sharks all within the genus Alopias) [Add to Longdo]
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face [Add to Longdo]
ミニコミ[, minikomi] (n) communications within a small range (wasei [Add to Longdo]
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender [Add to Longdo]
以内[いない, inai] (n,n-suf) within; inside of; less than; (P) [Add to Longdo]
一時間以内[いちじかんいない, ichijikan'inai] (n) within one hour [Add to Longdo]
一年以内に[いちねんいないに, ichinen'inaini] (adv) within a year [Add to Longdo]
一両日中[いちりょうじつじゅう, ichiryoujitsujuu] (n-adv,n) within the next couple of days; in a day or two [Add to Longdo]
院内会派[いんないかいは, innaikaiha] (n) in-house faction (political groups within the Diet) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不日[bù rì, ㄅㄨˋ ㄖˋ, ] within the next few days; in a few days time [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [Add to Longdo]
以内[yǐ nèi, ㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within; less than [Add to Longdo]
唾手可得[tuò shǒu kě dé, ㄊㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ, ] within spitting distance (成语 saw); within easy reach [Add to Longdo]
在华[zài Huá, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] within China; during one's visit to China [Add to Longdo]
境内[jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ, / ] within the borders; internal (to a country); domestic [Add to Longdo]
境内外[jìng nèi wài, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] within and without the borders; domestic and foreign; home and abroad [Add to Longdo]
时间内[shí jiān nèi, ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄋㄟˋ, / ] within (a period of time) [Add to Longdo]
体内[tǐ nèi, ㄊㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within the body; in vivo (vs in vitro); internal to [Add to Longdo]
党内[dǎng nèi, ㄉㄤˇ ㄋㄟˋ, / ] within the party (esp. Chinese communist party) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
範囲内[はんいない, han'inai] in range, within range [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Within \With*in"\, prep. [OE. withinne, withinnen, AS.
   wi[eth]innan; wi[eth] with, against, toward + innan in,
   inwardly, within, from in in. See {With}, prep., {In}, prep.]
   [1913 Webster]
   1. In the inner or interior part of; inside of; not without;
    as, within doors.
    [1913 Webster]
 
       O, unhappy youth!
       Come not within these doors; within this roof
       The enemy of all your graces lives.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Till this be cured by religion, it is as impossible
       for a man to be happy -- that is, pleased and
       contented within himself -- as it is for a sick man
       to be at ease.            --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. In the limits or compass of; not further in length than;
    as, within five miles; not longer in time than; as, within
    an hour; not exceeding in quantity; as, expenses kept
    within one's income. "That he repair should again within a
    little while." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Within these five hours lived Lord Hastings,
       Untainted, unexamined, free, at liberty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, inside the limits, reach, or influence of; not
    going outside of; not beyond, overstepping, exceeding, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
       Both he and she are still within my power. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Within himself
       The danger lies, yet lies within his power.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Were every action concluded within itself, and drew
       no consequence after it, we should, undoubtedly,
       never err in our choice of good.   --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Within \With*in"\, adv.
   1. In the inner part; inwardly; internally. "The wound
    festers within." --Carew.
    [1913 Webster]
 
       Ills from within thy reason must prevent. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. In the house; in doors; as, the master is within.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 within
   adv 1: on the inside; "inside, the car is a mess" [syn:
       {inside}, {within}] [ant: {outside}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top