ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in the meantime

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in the meantime-, *in the meantime*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, Syn. meanwhile

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in the meantime I strongly recommend caution to all.เอาเป็นว่าตอนนี้ ผมขอแนะนำให้ทุกคนระวังตัว อย่างมาก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- But in the meantime we've gotta be- - Okay, okay.! We'll drive.!แต่ในระหว่างนี้พวกเราจะ โอเค โอเค พวกเราจะขับไป Little Miss Sunshine (2006)
In the meantime Mrs Gennero is there anybody we can contact for you?คุณเจนเนอโรครับ คุณอยากให้ผมติดต่อใครให้มั้ยครับ Live Free or Die Hard (2007)
In the meantime I'll practice on less honorable throats...ระหว่างนี้ ฉันจะฝึกฝีมือ กับคอหอยที่ไร้เกียรติพวกนี้... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
In the meantime we've decided to extract Chuck. What?ตอนนี้เราตัดสินใจเอาตัวชัคมาคุ้มครอง Chuck Versus the Marlin (2008)
In the meantime we have no option but to get on with the job.อีกนัยคือ เราไม่มีทางเลือก แต่เราจะทำงานของเราละกัน Episode #2.5 (2008)
All right, in the meantime I want you both on that paint job of hers.ดี, ในขณะเดียวกัน, ฉันอยากให้คุณทั้งสองคนตรวจสอบเกี่ยวกับภาพเพ้นท์บนตัวของเหยื่อ Page Turner (2008)
I mean time alone will tell, but in the meantime we just have to help them hold it together.ผมหมายถึง มันขึนอยูกับเวลา แตตอนนี เราแคชวยใหพวกเขารวมกลุมกัน Rambo (2008)
But in the meantime we need you all to be on the lookout for any suspicious activity, because your safety is our number-one concern.ฉันอยากให้ทุกคนจับตาสิ่งที่น่าสงสัยในช่วงนี้ ความปลอดภัยของพวกเธอนั้นเป็นหน้าที่พวกเรา Let Me In (2010)
But in the meantime I'm faxing what we have.แต่ตอนนี้ผมจะส่งแฟกซ์ข้อมูลเท่าที่มีไปให้ก่อน Johari Window (2010)
I'm gonna go check out the drums and the sticks and in the meantime you just keep practicing coz all that is just awesome.กลองกับไม้ตีด้านนู้น แล้วระหว่างนั้น เธอก็ฝึกเล่นไปก็แล้วกัน เพราะมันยอดมากเลย Tooth Fairy (2010)
We're trying to find his aunt right now, but we're hoping that maybe in the meantime you'd be able to help us get through to him.เราพยายามหาตัว อาเขาอยู่ตอนนี้ แต่เราหวังว่า บางทีในระหว่างนี้ เขาจะสามารถช่วยเราได้ Coda (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in the meantimeHe'll be back in two hours; in the meantime let's prepare dinner.
in the meantimeIn the meantime he went to sleep.
in the meantimeIn the meantime she began to cry.
in the meantimeMother was busily cooking; in the meantime, I was just watching TV.
in the meantimeShe was busy knitting. In the meantime, he was taking a nap by the fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร้อมกันนี้(adv) at the same time, See also: in the meantime, simultaneously, meanwhile, Syn. ในเวลาเดียวกันนี้, Example: รัฐบาลได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมกันนี้ก็ได้เตรียมสิ่งของเพื่อแจกให้กับผู้ป่วยด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขณะ[khana] (conj) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while  FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะเดียวกัน[khana dīokan] (conj) EN: at the same time ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime  FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ในระหว่างนี้[nai rawāng nī] (adv) EN: in the meantime  FR: en attendant
พลาง[phlāng] (x) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile  FR: en ; tout en ; en attendant
พร้อมกัน[phrøm kan] (adv) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether  FR: en même temps ; simultanément ; en choeur
ระหว่าง[rawāng] (adv) EN: during ; while ; meanwhile ; in the meantime ; in the time of ; in the course of  FR: pendant ; durant
ระหว่างนั้น[rawāng nan] (adv) EN: meanwhile ; meantime ; in the meantime  FR: entre-temps

Japanese-English: EDICT Dictionary
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t, n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
既にして[すでにして, sudenishite] (conj) in the meantime; meanwhile [Add to Longdo]
話変わって[はなしかわって, hanashikawatte] (exp) meanwhile; in the meantime; on the other hand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in the meantime
   adv 1: during the intervening time; "meanwhile I will not think
       about the problem"; "meantime he was attentive to his
       other interests"; "in the meantime the police were
       notified" [syn: {meanwhile}, {meantime}, {in the
       meantime}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top