ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in the meantime

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in the meantime-, *in the meantime*
English-Thai: Longdo Dictionary
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, S. meanwhile

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- In the meantime, everybody downstairs.-ตอนนี้, ทุกคนลงไปข้างล่าง. Suspiria (1977)
In the meantime, for tonight, I've thought of a makeshift arrangement.ในระหว่างนี้, ตอนกลางคืน, ฉันกำลังคิดถึงเรื่องจัดเวรเฝ้ว. Suspiria (1977)
But in the meantime, rest well and dream of large women.แต่ในตอนนี้ หลับให้สบายนะ \ ขอให้ฝันถึงสาวร่างใหญ่ๆล๊ะกันนะ The Princess Bride (1987)
And in the meantime, to make it easier, we'll all have a drink on the house.ระหว่างนี้เชิญดื่ม เครื่องดื่มฟรีครับทุกท่าน Punchline (1988)
In the meantime, make an appointment with a probation officer who will make a recommendation to me regarding your sentence.ลืมซะเถอะ แล้วช่วยพูดอะไรที่มันจิงใจกว่านี้ได้มั้ย มันไม่ใช่แค่เพราะความโกรธแค้นที่คุณมีต่อ DAESE Daily งั้นหรอกเหรอ มีใครมาทำอะไรคุณ Hero (1992)
In the meantime, let's have our doctor take a look at you.ระหว่างที่รอ ให้หมอเข้าไปหน่อย Junior (1994)
In the meantime... all you gotta do is come here every once in awhile... and I'll dish it out so you can have a little fun.เธอสามารถมาที่นี่ได้ตลอดเวลา... และฉันจะให้เงินเธอครั้งละนิดหน่อย Léon: The Professional (1994)
In the meantime, you won't be taken seriously. Your career will be over!ในขณะเดียวกันคุณจะไม่ได้ รับการดำเนินการอย่างจริงจัง Contact (1997)
In the meantime, my office has made out a preliminary budget. Wait a minute.ในขณะเดียวกันสำนักงานของฉัน ได้ทำออกมางบประมาณเบื้องต้น Contact (1997)
And in the meantime, you can explain to me what is an elevator.แล้วระหว่างนั้น ช่วยอธิบายหน่อย ว่าลิฟต์มันคืออะไร Seven Years in Tibet (1997)
In the meantime, don't talk about my sex life.เธอก็รู้ ว่าฉันเป็นแม่เลี้ยงนี่ Valentine (2001)
I'll distract them In the meantime, you escapeข้าจะล่อพวกมัน ระหว่างนั้น เจ้ารีบหนีไป ไม่ อย่าไป! Spirited Away (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in the meantimeHe'll be back in two hours; in the meantime let's prepare dinner.
in the meantimeIn the meantime he went to sleep.
in the meantimeIn the meantime she began to cry.
in the meantimeMother was busily cooking; in the meantime, I was just watching TV.
in the meantimeShe was busy knitting. In the meantime, he was taking a nap by the fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร้อมกันนี้[ADV] at the same time, See also: in the meantime, simultaneously, meanwhile, Syn. ในเวลาเดียวกันนี้, Example: รัฐบาลได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมกันนี้ก็ได้เตรียมสิ่งของเพื่อแจกให้กับผู้ป่วยด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขณะ[conj.] (khana) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while   FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะเดียวกัน[conj.] (khana dīokan) EN: at the same time ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime   FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ในระหว่างนี้[adv.] (nai rawāng nī) EN: in the meantime   FR: en attendant
พลาง[X] (phlāng) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile   FR: en ; tout en ; en attendant
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether   FR: en même temps ; simultanément ; en choeur
ระหว่าง[adv.] (rawāng) EN: during ; while ; meanwhile ; in the meantime ; in the time of ; in the course of   FR: pendant ; durant
ระหว่างนั้น[adv.] (rawāng nan) EN: meanwhile ; meantime ; in the meantime   FR: entre-temps

Japanese-English: EDICT Dictionary
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
既にして[すでにして, sudenishite] (conj) in the meantime; meanwhile [Add to Longdo]
話変わって[はなしかわって, hanashikawatte] (exp) meanwhile; in the meantime; on the other hand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in the meantime
   adv 1: during the intervening time; "meanwhile I will not think
       about the problem"; "meantime he was attentive to his
       other interests"; "in the meantime the police were
       notified" [syn: {meanwhile}, {meantime}, {in the
       meantime}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top