Search result for

untouchable

(33 entries)
(0.1297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untouchable-, *untouchable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untouchable[ADJ] ที่ไม่สามารถแตะต้องได้, See also: ซึ่งสัมผัสไม่ได้, Syn. intangible
untouchable[ADJ] ที่ไม่สามารถวิจารณ์ได้, Ant. criticized
untouchable[ADJ] ซึ่งแตะไม่ถึง, See also: ซึ่งอยู่ไกลเกินที่จะแตะได้, Syn. inaccessible, out of reach, Ant. accessible
untouchable[ADJ] ที่เป็นสมาชิกวรรณะจัณฑาล (ศาสนาฮินดู)
untouchable[ADJ] ซึ่งห้ามแตะต้อง, See also: ซึ่งห้ามยุ่ง, ซึ่งห้ามสัมผัส
untouchable[N] วรรณะจัณฑาล, See also: สมาชิกวรรณะจัณฑาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
untouchable(อันทัช'ชะเบิล) adj. แตะต้องไม่ได้,แตะไม่ถึง,ห้ามแตะ,ห้ามยุ่ง,ห้ามสัมผัส. n. วรรณะจัณฑาล,สมาชิกวรรณะจัณฑาล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it is a boy, then the Boleyns will be untouchable.หากออกมาเป็นบุตรชาย ตระกูลโบลีนก็จะไม่มีใครเทียบเท่า The Other Boleyn Girl (2008)
The bastard is untouchable.ไอ้ชั่วนี่แตะต้องไม่ได้เลย You've Got Yale! (2009)
He's untouchable.เเตะต้องตัวเขาไม่ได้ Na Triobloidi (2009)
He's untouchable.เขาไม่สามารถแตะต้องได้ MacGruber (2010)
As long as Percy has it, he is untouchable.ตราบเท่าที่เพอร์ซี่มีมันอยู่ ก็ไม่มีใครแตะเขาได้ The Guardian (2010)
And makes Percy and his division untouchable.และทำให้เพอร์ซี่และดิวิชั่น อยู่เหนือกฏหมาย Resistance (2010)
With the help of Alex, my partner on the inside, we discovered the location of a black box, a hard drive that holds our government's darkest secrets and makes Percy and his Division untouchable.ด้วยความช่วยเหลือของอเล็กซ์ คู่หูของฉันที่อยู่ในนั้น พวกเราได้ค้นพบตำแหน่งของกล่องดำ ฮาร์ดไดรว์ที่เก็บความลับดำมืดของรัฐบาล Dark Matter (2010)
Before you came to Division, you were an anarchist, right, trying to prove that no power in the world was untouchable.ก่อนที่นายจะเข้ามาทำงานกับดิวีชั่น นายเป็นพวกอยากล้มกฎหมายและการปกครอง พยายามจะพิสูจน์ว่า ไม่มีอำนาจใดๆ ในโลกที่หลบหนีได้ Free (2011)
You're untouchable.ไม่มีใครแตะต้องคุณได้ Dog Eat Dog (2011)
Until we prove something definitively, the account's untouchable.จนกว่าเราจะพิสูจน์อะไรที่ชัดเจนได้ เราจะแตะต้องบัญชีนั้นไม่ได้ Taking Account (2011)
Without him, Arbogast is untouchable.ไม่มีเขา ไม่มีทางเข้าถึงอาร์บอกัส Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
They're acting like he's untouchable.พวกนั้นทำเหมือนว่าแตะเขาไม่ได้ Tower Heist (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัณฑาล[N] untouchable, See also: outcast, Example: ปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในวรรณะจัณฑาลซึ่งเป็นวรรณะต่ำสุดก็สามารถเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองได้, Count unit: คน, Thai definition: ลูกคนต่างวรรณะ ที่มารดามีวรรณะสูงกว่า ถือว่าเป็นคนต่ำทราม, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้องห้าม[adj.] (tǿng hām) EN: forbidden ; prohibited ; taboo ; untouchable   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTOUCHABLE    AH0 N T AH1 CH AH0 B AH0 L
UNTOUCHABLES    AH0 N T AH1 CH AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untouchable    (n) (uh1 n t uh1 ch @ b l)
untouchables    (n) (uh1 n t uh1 ch @ b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unbestechliche {m,f}; Unbestechlicher | Unbestechlichen {pl}; Unbestechlicheuntouchable | untouchables [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンタッチャブル[, antacchaburu] (adj-na,n) untouchable [Add to Longdo]
ハリジャン[, harijan] (n) (See 不可触民) Harijan (member of India's untouchable caste) [Add to Longdo]
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive [Add to Longdo]
不可触賎民;不可触賤民[ふかしょくせんみん, fukashokusenmin] (n) (See 不可触民) untouchable (of India's caste system) [Add to Longdo]
不可触民[ふかしょくみん, fukashokumin] (n) (See ハリジャン) untouchable (of the Indian caste system) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untouchable \Untouchable\
   See {touchable}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untouchable
   adj 1: beyond the reach of criticism or attack or impeachment;
       "for the first time criticism was directed at a hitherto
       untouchable target"- Newsweek
   2: impossible to assail [syn: {unassailable}, {untouchable}]
   3: forbidden to the touch; "in most museums such articles are
     untouchable"
   4: ( especially used in traditional Hindu belief of the lowest
     caste or castes) defiling
   5: not capable of being obtained; "a rare work, today almost
     inaccessible"; "timber is virtually unobtainable in the
     islands"; "untouchable resources buried deep within the
     earth" [syn: {inaccessible}, {unobtainable}, {unprocurable},
     {untouchable}]
   n 1: belongs to lowest social and ritual class in India [syn:
      {untouchable}, {Harijan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top