Search result for

in brief

(34 entries)
(0.2238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in brief-, *in brief*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in brief[ADV] โดยสังเขป, See also: อย่างสั้นๆ, อย่างย่อ, Syn. concisely, in short

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In brief, this rigid impetus projectโปรเจคนี้อาจจะเกิดปัญหาได้ครับ Episode #1.2 (2011)
Depersonalization disorder, in brief, involved the persistent or recurrent experience of feeling detached, as if one was an outside observer of one's mental processes or body.โรครู้สึกเหมือนไม่จริง อธิบายย่อๆก็คือ... การที่มีความรู้สึกเป็นประจำ หรือเป็นๆ หายๆ ว่าตัวเองได้แยกออกมา เป็นอีกคนนึงที่คอยเฝ้ามองกระบวนการทางความคิด หรือร่างกายของตัวเองจากภายนอก Numb (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in briefHe answered in brief.
in briefHe gave his reasons in brief.
in briefI can't tell you the whole story now, but in brief, my parents aren't coming here this summer.
in briefIn brief he was careless.
in briefIn brief he was wrong.
in briefIn brief, if the individual accepts the values of democracy, he must also accept the responsibilities of democracy.
in briefIn brief, I need money. Please lend it to me!
in briefIn brief, Sherlock lives.
in briefIn brief, the party was splendid.
in briefIn brief, you should have accepted the responsibility.
in briefIt was a long letter, but in brief, he said, "No."
in briefI would define, in brief, the poetry of words as the Rhythmical Creation of Beauty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่นย่อ[ADV] in short, See also: in brief, briefly, shortly, Syn. ย่อย่น, รวบรัด, Example: บทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างย่นย่อที่สุด
สังเขป[ADV] in brief, See also: in short, briefly, shortly, concisely, Syn. ย่อ, สรุป, รวบรัด, Example: เขาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังโดยสังเขป
โดยสังเขป[ADV] briefly, See also: in brief, concisely, Syn. อย่างสังเขป, โดยสรุป, สรุป, อย่างย่อๆ, Ant. โดยละเอียด, Example: กล่าวโดยสังเขป การออกกำลังกายควรเหมาะสำหรับคนแต่ละวัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสังเขป[adv.] (dōi sangkhēp) EN: briefly ; in brief   
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief   FR: en résumé ; en bref ; brièvement
ข่าวสั้น [n. exp.] (khāo san) EN: news in brief   FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'information [m]
ข่าวย่อ ๆ[n. exp.] (khāo yø-yø) EN: news in brief   FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'actualité [m]
กล่าวโดยย่อ[adv.] (klāo dōi yø) EN: in short ; in brief   FR: en bref ; en résumé
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials   FR: dans les grandes lignes
สรุป[adv.] (sarup) EN: concisely ; briefly ; in brief   FR: brièvement
ย่นย่อ[adv.] (yonyø) EN: in short ; in brief ; briefly ; shortly   

Japanese-English: EDICT Dictionary
概略[がいりゃく, gairyaku] (n-t) outline; summary; gist; in brief; (P) [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
詰まる所;詰まるところ;つまる所;詰まる処;つまる処[つまるところ, tsumarutokoro] (adv) (See 詰まり・つまり・2) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it [Add to Longdo]
手短に言うと[てみじかにいうと, temijikaniiuto] (exp) in brief; to put it succinctly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
要之[yào zhī, ㄧㄠˋ ㄓ, ] in brief; in a word [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brief \Brief\ (br[=e]f), a. [OE. bref, F. brief, bref, fr. L.
   brevis; akin to Gr. brachy`s short, and perh. to Skr. barh to
   tear. Cf. {Breve}.]
   1. Short in duration.
    [1913 Webster]
 
       How brief the life of man.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Concise; terse; succinct.
    [1913 Webster]
 
       The brief style is that which expresseth much in
       little.                --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. Rife; common; prevalent. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {In brief}. See under {Brief}, n.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Short; concise; succinct; summary; compendious;
     condensed; terse; curt; transitory; short-lived.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brief \Brief\ (br[=e]f), n. [See {Brief}, a., and cf. {Breve}.]
   1. A short concise writing or letter; a statement in few
    words.
    [1913 Webster]
 
       Bear this sealed brief,
       With winged hastle, to the lord marshal. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And she told me
       In a sweet, verbal brief.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An epitome.
    [1913 Webster]
 
       Each woman is a brief of womankind.  --Overbury.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) An abridgment or concise statement of a client's
    case, made out for the instruction of counsel in a trial
    at law. This word is applied also to a statement of the
    heads or points of a law argument.
    [1913 Webster]
 
       It was not without some reference to it that I
       perused many a brief.         --Sir J.
                          Stephen.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England, the brief is prepared by the attorney; in
      the United States, counsel generally make up their own
      briefs.
      [1913 Webster]
 
   4. (Law) A writ; a breve. See {Breve}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
   5. (Scots Law) A writ issuing from the chancery, directed to
    any judge ordinary, commanding and authorizing that judge
    to call a jury to inquire into the case, and upon their
    verdict to pronounce sentence.
    [1913 Webster]
 
   6. A letter patent, from proper authority, authorizing a
    collection or charitable contribution of money in
    churches, for any public or private purpose. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   7. pl. a type of men's underpants without legs, fitting
    tightly and held by an elastic waistband; also called
    {Jockey shorts}.
    [PJC]
 
   {Apostolical brief}, a letter of the pope written on fine
    parchment in modern characters, subscribed by the
    secretary of briefs, dated "a die Nativitatis," i. e.,
    "from the day of the Nativity," and sealed with the ring
    of the fisherman. It differs from a bull, in its
    parchment, written character, date, and seal. See {Bull}.
    
 
   {Brief of title}, an abstract or abridgment of all the deeds
    and other papers constituting the chain of title to any
    real estate.
 
   {In brief}, in a few words; in short; briefly. "Open the
    matter in brief." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in brief
   adv 1: in a concise manner; in a few words; "the history is
       summed up concisely in this book"; "she replied briefly";
       "briefly, we have a problem"; "to put it shortly" [syn:
       {concisely}, {briefly}, {shortly}, {in brief}, {in
       short}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top