ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in particular

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in particular-, *in particular*
English-Thai: Longdo Dictionary
in particular(adv) โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, S. especially

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
in particularกล่าวโดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And they're gonna be combing through all the diaries, uh, looking in particular for any contact with right-wing groups.และพวกเขากำลัง gonna จะ combing ผ่านไดอารี่ทั้งหมด เอ่อล็อคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการติดต่อใด ๆ กับกลุ่มปีกขวา Denial (2016)
Now, can you think of anyone in particular who would want to save your life?เอาล่ะ คุณคิดบ้างไหม ว่าจะเป็นใคร ใครกันที่อยากช่วยชีวิตคุณ? Maiden Quest (2015)
Anything in particular you want me to look out for?มีอะไรที่คุณอยากได้เพิ่มเติมอีกไหม Spirit of the Goat (2014)
All emotions, and in particular love, stand opposed to the pure, cold reason I hold above all things.ความรู้สึกทั้งหมด เเละโดยเฉพาะความรัก มันตรงข้ามเหตุผลที่ผมยึดถือ เหตุผลที่ทั้งบริสุทธิ์และเย็นชา The Sign of Three (2014)
But there was one time, one time in particular that I thought you should know about.แต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่งที่แตกต่าง ที่พ่อคิดว่า ลูกควรจะได้รู้ Oh, What a World! (2013)
Do you remember anything in particular about your dream?พี่จำรายละเอียดอะไร ในฝันนั่นได้หรือเปล่า? Today I Am a Witch (2013)
Any information about the Initiative you uncover, in particular a woman by the name of Helen Crowley, you let me know first.เกี่ยวกับข้อมูลของ Initiative ที่นายขุดเจอ โดยเฉพาะ ผู้หญิงที่ชื่อ เฮเลนท์ คราว์ทลี่ย์ บอกให้ฉันรู้คนแรก Power (2013)
There was one in particular I remember seeing compete.มีอยู่คนหนึ่งโดยเฉพาะ ผมจำได้ว่าได้ดูแข่งขัน Portrait of a Lady Alexander (2012)
He developed one test in particular that expressed highly complex hidden patterns using geometric forms.เขาได้พัฒนาชุดทดสอบ ที่สามารถแสดงให้เห็น ถึงรูปแบบที่ซ่อนอยู่อย่างซับซ้อน โดยใช้รูปเรขาคณิต Tessellations (2012)
The DEA, in particular your peach of a brother-in-law, has taken a keen interest in my activities.ป.ป.ส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไอ้น้องเขยสารเลวของนาย ได้หันมาให้ความสนใจ ในความคลื่อนไหวของฉัน Buyout (2012)
Was there anything in particular that prompted his departure?มีอะไรพิเศษที่ทำให้เขา ไปที่นั่นแบบกะทันหันไหม Closing Time (2012)
Was there anything in particular you were looking for?มีอะไรที่คุณต้องการ หาเป็นพิเศษใช่ไหมครับ Lucky (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in particular"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."
in particularAt school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.
in particularCats like fish in particular.
in particular"Do you have anything to do?" "Nothing in particular."
in particularDo you have anything to say in particular?
in particularFor the moment there's nothing in particular I need to be doing.
in particularHe is fond of vegetables, and cabbages in particular.
in particularHe shows partiality to no one in particular.
in particularI am not alluding to any person in particular.
in particularI am pleased with this vivid portrait in particular.
in particularI'd like you to help me if you have nothing in particular to do.
in particularI don't want to go anywhere in particular.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[adv.] (dōi chaphǿ yāngying) EN: especially ; particularly ; in particular   FR: en particulier

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break [Add to Longdo]
或る人;ある人[あるひと, aruhito] (n) someone (unspecified, but someone in particular); a certain person [Add to Longdo]
逆縁[ぎゃくえん, gyakuen] (n) (1) {Buddh} bad deed which ultimately results in the creation of a good Buddhist; (2) older person conducting a funeral service for a younger relative, in particular, a parent for a child [Add to Longdo]
愚図つく;愚図付く[ぐずつく, guzutsuku] (v5k) (1) to dawdle; to waste time doing nothing in particular; (2) to fret; to sulk; to complain; (3) to rain on and off [Add to Longdo]
取り立てて;取立てて[とりたてて, toritatete] (exp) in particular; worth mentioning [Add to Longdo]
特になし[とくになし, tokuninashi] (exp) nothing in particular; none in particular [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particular \Par*tic"u*lar\, n.
   1. A separate or distinct member of a class, or part of a
    whole; an individual fact, point, circumstance, detail, or
    item, which may be considered separately; as, the
    particulars of a story.
    [1913 Webster]
 
       Particulars which it is not lawful for me to reveal.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       It is the greatest interest of particulars to
       advance the good of the community.  --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. Special or personal peculiarity, trait, or character;
    individuality; interest, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For his particular I'll receive him gladly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If the particulars of each person be considered.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Temporal blessings, whether such as concern the
       public . . . or such as concern our particular.
                          --Whole Duty
                          of Man.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) One of the details or items of grounds of claim; --
    usually in the pl.; also, a bill of particulars; a minute
    account; as, a particular of premises.
    [1913 Webster]
 
       The reader has a particular of the books wherein
       this law was written.         --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of particulars}. See under {Bill}.
 
   {In particular}, specially; specifically; peculiarly;
    particularly; especially. "This, in particular, happens to
    the lungs." --Blackmore.
 
   {To go into particulars}, to relate or describe in detail or
    minutely.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in particular
   adv 1: specifically or especially distinguished from others;
       "loves Bach, particularly his partitas"; "recommended one
       book in particular"; "trace major population movements
       for the Pueblo groups in particular" [syn:
       {particularly}, {in particular}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top