ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in particular

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in particular-, *in particular*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
in particular(adv) โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. especially

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
in particularกล่าวโดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Has something in particular happened?มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า? Show Me Love (1998)
There are three misconceptions in particular that bedevil our thinking.มีแนวความคิดผิดๆ 3 ประการที่ทำให้ความคิดของเราไขว้เขว An Inconvenient Truth (2006)
Anything in particular I can help you find?มองหาอะไรเป็นพิเศษรึเปล่าครับ? Otis (2006)
AND ONE IN PARTICULAR RECURS- - IT INVOLVES FINDING YOUแล้วในฝันนั้นๆ มันก็ต้องเจอคุณตลอดเลยนะ Pilot (2007)
Males in particular experience shrinking of muscle and dry skin, it seems as if they have a long mustache, so we shave them thoroughly.ผู้ชายมักจะประสบกับการหดตัวของกล้ามเนื้อและผิวหนังแห้ง คงเป็นเพราะเขามีหนวดที่ยาว เราจึงโกนมันอย่างละเอียด Departures (2008)
THERE IS ONE GUY IN PARTICULAR WHO SEEMS TO BE THE LOCAL DISTRIBUTOR, AS IT WERE.เขาเป็นผู้คุมที่คุกฮอว์ควิลล์ The Angel Maker (2008)
There is one in particular that may buy us some time.การมีชีวิตผิดธรรมดา อาจซื้อ เวลาเพิ่มเติมให้เราได้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Look, does anyone in particular here have a beef with, uh, Nick Rabin?เอาละ ในกลุ่มนี่มีใคร ที่ไม่กินเส้นกับนิค เรบิน? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
The castle walls, in particular the Western section, are near to collapse. I could go on.โดยเฉพาะด้านตะวันตก ใกล้จะพังแล้ว ข้าจะพยายามต่อ The Last Dragonlord (2009)
One in particular shows exceptional promise.และหนึ่งในนั้น ได้มอบคำสัตย์แก่ข้า Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Licinia, in particular enjoys the games.ไลคิเนีย มีบางอย่างที่พิเศษ Mark of the Brotherhood (2010)
Uh, if there was anything in particular We were looking for, with regards to the carjackings.อย่างเช่น คดีปล้นรถ Bullet Proof (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in particular"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."
in particularAt school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.
in particularCats like fish in particular.
in particular"Do you have anything to do?" "Nothing in particular."
in particularDo you have anything to say in particular?
in particularFor the moment there's nothing in particular I need to be doing.
in particularHe is fond of vegetables, and cabbages in particular.
in particularHe shows partiality to no one in particular.
in particularI am not alluding to any person in particular.
in particularI am pleased with this vivid portrait in particular.
in particularI'd like you to help me if you have nothing in particular to do.
in particularI don't want to go anywhere in particular.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[dōi chaphǿ yāngying] (adv) EN: especially ; particularly ; in particular  FR: en particulier

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょっとそこまで[chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break [Add to Longdo]
或る人;ある人[あるひと, aruhito] (n) someone (unspecified, but someone in particular); a certain person [Add to Longdo]
逆縁[ぎゃくえん, gyakuen] (n) (1) { Buddh } bad deed which ultimately results in the creation of a good Buddhist; (2) older person conducting a funeral service for a younger relative, in particular, a parent for a child [Add to Longdo]
愚図つく;愚図付く[ぐずつく, guzutsuku] (v5k) (1) to dawdle; to waste time doing nothing in particular; (2) to fret; to sulk; to complain; (3) to rain on and off [Add to Longdo]
取り立てて;取立てて[とりたてて, toritatete] (exp) in particular; worth mentioning [Add to Longdo]
特になし[とくになし, tokuninashi] (exp) nothing in particular; none in particular [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particular \Par*tic"u*lar\, n.
   1. A separate or distinct member of a class, or part of a
    whole; an individual fact, point, circumstance, detail, or
    item, which may be considered separately; as, the
    particulars of a story.
    [1913 Webster]
 
       Particulars which it is not lawful for me to reveal.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       It is the greatest interest of particulars to
       advance the good of the community.  --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. Special or personal peculiarity, trait, or character;
    individuality; interest, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For his particular I'll receive him gladly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If the particulars of each person be considered.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Temporal blessings, whether such as concern the
       public . . . or such as concern our particular.
                          --Whole Duty
                          of Man.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) One of the details or items of grounds of claim; --
    usually in the pl.; also, a bill of particulars; a minute
    account; as, a particular of premises.
    [1913 Webster]
 
       The reader has a particular of the books wherein
       this law was written.         --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of particulars}. See under {Bill}.
 
   {In particular}, specially; specifically; peculiarly;
    particularly; especially. "This, in particular, happens to
    the lungs." --Blackmore.
 
   {To go into particulars}, to relate or describe in detail or
    minutely.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in particular
   adv 1: specifically or especially distinguished from others;
       "loves Bach, particularly his partitas"; "recommended one
       book in particular"; "trace major population movements
       for the Pueblo groups in particular" [syn:
       {particularly}, {in particular}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top