ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concisely

K AH0 N S AY1 S L IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concisely-, *concisely*, concise
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Concisely stated.พูดได้ตรงมาก Taking Account (2011)
Would you be willing to read a book that concisely explains how all psychics are frauds?เธอจะอ่านหนังสือเล่มนี้ไหม? มันพิสูจน์ว่า พวกหมอดูเป็นพวกหลอกลวง The Psychic Vortex (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัดกุม[ADV] concisely, See also: briefly, succinctly, carefully, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
รวบรัด[ADV] concisely, See also: as soon as possible, briefly, Example: การแก้ปัญหาต่างๆ สามารถทำได้อย่างรวบรัด, Thai definition: อย่างสั้นเข้าเร็วเข้า
สรุป[ADV] concisely, See also: briefly, in brief, Example: นักจิตวิทยากล่าวถึงทัศนคติไว้โดยสรุปว่า เป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล ที่มีส่วนในการกำหนดการแสดงออก และทิศทางของพฤติกรรม, Thai definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
กะทัดรัด[ADV] concisely, See also: tersely, Syn. กระชับ, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: ข้อความนี้ใช้ถ้อยคำได้กะทัดรัดดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief   FR: en résumé ; en bref ; brièvement
รัดกุม[adv.] (ratkum) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully   FR: succinctement ; brièvement
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials   FR: dans les grandes lignes
สรุป[adv.] (sarup) EN: concisely ; briefly ; in brief   FR: brièvement
ย่อ[adv.] (yø) EN: briefly ; shortly ; concisely   FR: brièvement

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCISELY    K AH0 N S AY1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concisely    (a) kˈənsˈaɪsliː (k @1 n s ai1 s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concisely \Con*cise"ly\, adv.
   In a concise manner; briefly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concisely
   adv 1: in a concise manner; in a few words; "the history is
       summed up concisely in this book"; "she replied briefly";
       "briefly, we have a problem"; "to put it shortly" [syn:
       {concisely}, {briefly}, {shortly}, {in brief}, {in
       short}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top