ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภิญโญภาพ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภิญโญภาพ-, *ภิญโญภาพ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ภิญโญภาพ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ภิญโญภาพ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิญโญภาพ[N] higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภิญโญภาพน. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป.
ภิยโยภาพน. ภิญโญภาพ, ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top