Search result for

in angriff nehmen

(53 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in angriff nehmen-, *in angriff nehmen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา in angriff nehmen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *in angriff nehmen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're ready to go ahead.Und wir möchten dieses Projekt sofort in Angriff nehmenThe Greasy Pole (1981)
As of noon today, Lawton Enterprises will embark on the most ambitious urban renewal project in this city's history.Lawton Enterprises wird heute um 12 Uhr das größte Sanierungsprojekt in der Stadtgeschichte in Angriff nehmenOff the Wall (1991)
Now I've decided to move on to something really difficult.Jetzt will ich etwas richtig Schwieriges in Angriff nehmenThe Ghost and the Darkness (1996)
let's go organize our papers. Huh?Lassen Sie uns unseren Papierkram in Angriff nehmenLost July (1998)
"The safety of persons and property is a topic that politicians often hesitate to tackle.""Die Sicherheit der Bürger und ihres Eigentums ist ein Thema," "das Politiker oftmals nur zögernd in Angriff nehmen." La sociologie est un sport de combat (2001)
Let's get jinky with it.Lasst uns die Sache in Angriff nehmenScooby-Doo (2002)
Now, before we tackle this succulent-looking bird we have some honored guests with us today.Bevor wir diesen köstlich aussehenden Vogel in Angriff nehmen, sollten wir unsere Ehrengäste begrüßen. Must Love Dogs (2005)
If we go forward with this, it's gonna take money-- a lot of it, even at my rates.Wenn wir das hier in Angriff nehmen, wird das Geld kosten — eine Menge Geld, selbst zu meinen Preisen. Adrift (2005)
All right. Which of your fears would you like to work on first?Welche von Ihren Ängsten wollen Sie zuerst in Angriff nehmenMr. Monk and the Astronaut (2006)
This is something I have to do myself.Das muss ich allein in Angriff nehmenHot Fuzz (2007)
In the meantime, you can handle anything that comes up.Bis dahin können Sie alles in Angriff nehmen, was ansteht. Day 6: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2007)
Well, if we look at the larger trend-- well, I'll have it for you first thing in the morning.Wenn man den Langzeittrend betrachtet... Ich werde es gleich morgen früh in Angriff nehmenEpisode 210 (2008)
And we have to map out our assault on the Strip.Und wir müssen noch planen, wie wir den Strip in Angriff nehmenWhat Happens in Vegas (2008)
It doesn't mean I'm ever gonna act on it.Es bedeutet nicht, dass ich es jemals in Angriff nehmen werde. Little Minnesota (2008)
But if I could get an advance on my salary, I could at least get the surgery ball rolling.Mit einem Vorschuss könnte ich die OPs wenigstens in Angriff nehmenBurn After Reading (2008)
Let's do this, people.Lasst es uns in Angriff nehmenVirtuality (2009)
The Casii Ravensburg come later from the archive you can then immediately be addressed.Die, äh, Casii Ravensburg kommen nachher aus dem Archiv, die können Sie dann gleich in Angriff nehmenYoung Goethe in Love (2010)
She does actually, and you should get on that before Math does.- Ja, ja. Braucht sie wirklich und du solltest das in Angriff nehmen, bevor Math es macht. Formal Reformed (2010)
But until we figure out this soul business, you keep doing what you're doing.Aber bevor wir diese Sache mit deiner Seele in Angriff nehmen, verhältst du dich ruhig. Family Matters (2010)
We can re-attack this in a couple hours.Wir können das in ein paar Stunden noch mal in Angriff nehmenAll Dogs Go to Heaven (2010)
Charge V-fib?Kammerflimmern in Angriff nehmenDo Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Before you go to make new plans, you must first accept it.Bevor Sie irgendetwas anderes in Angriff nehmen, müssen Sie das ein für alle Mal bewältigen. Del 2 (2010)
In fact, you all go about your dayEigentlich könnt ihr alle euren Tag in Angriff nehmenThe Big Bang (2011)
If I asked her to, if I said it was important I'm sure that AnnaBeth would out us.Ich müsste nur zu ihr gehen und sie bitten, mit Lemon zu sprechen. Und dann würde sie 100%-ig die Sache sofort in Angriff nehmenMistress & Misunderstandings (2012)
But he is the agent and there are things we must get started on, if you agree.Aber er ist der Vertreter und es gibt Dinge, die wir in Angriff nehmen müssen, wenn du zustimmst. Episode #3.7 (2012)
Susanna, you have to get on that this summer.Susanna, du musst das diesen Sommer in Angriff nehmenThe Way Way Back (2013)
We must resolve this or it will be resolved for us.Wir müssen das in Angriff nehmen, oder es nimmt uns in Angriff. The Gunpowder Plot (2013)
What are the specific hardships and humiliations we can address within the larger context of legislation?Welche erschwerenden Umstände und Demütigungen können wir im Kontext der Gesetzgebung in Angriff nehmenSelma (2014)
But it's time to make a start in life.Du musst das Leben jetzt in Angriff nehmenNice and Easy (2014)
And anything that comes between us, we can take it on.Und alles, was zwischen uns kommt, können wir in Angriff nehmenTo Seek a Foe (2014)
An unregulated pasture of opportunity, should you have a burgled bag of anonymous securities to see exchanged into ready cash.So ein stilles Wasser. Ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Vielleicht sollten Sie das mal in Angriff nehmenYour Father. My Friend (2014)
I think I can guarantee that, so if you want to, you know, hit "undo" on that, then... We'll get right on it.- Ich denke, das kann ich garantieren, wenn du also einfach, du weißt schon, die "Rückgängig-Taste" klickst, dann... werden wir das sofort in Angriff nehmenWhite Out (2014)
And a part of me, really wants to, give it a shot, but Sean's just been a womanizer for so long, I'm not sure he can change.Und ein Teil von mir, will die Sache wirklich in Angriff nehmen, aber Sean ist jetzt solange ein Schürzenjäger, dass ich nicht glaube, dass er sich ändern kann. Charlie and the Case of the Curious Hottie (2014)
The ABCs keep your patient alive so you can figure out how to tackle the rest of the mess.Die ABC-Regel hält deinen Patienten am Leben, damit du den Rest des Schlamassels in Angriff nehmen kannst. Don't Let's Start (2014)
I'll start on this stuff.Ich werde das Zeug hier in Angriff nehmenBlame It on Leo (2015)
I think you got a ripe one right here.- Den könnte man in Angriff nehmenThe Best Little Horror House in Texas (2015)
He died getting his hands dirty.Als er starb, konnte er die Dinge noch alleine in Angriff nehmenThe Disappointments Room (2016)
You're a thief. Can we just work on the bathroom right now? No.- Können wir das Bad in Angriff nehmenTerm Life (2016)
And Strange would be able to accommodate it or allocate blame as he chooses.Strange könnte das für uns in Angriff nehmen. Er könnte die Vorwürfe abwälzen. Episode #1.5 (2017)
They will take on the most physically and psychologically demanding obstacle course in the world... the ultimate battle of man versus beast.Sie werden den körperlich und geistig anspruchsvollsten Hindernislauf der Welt in Angriff nehmen... den ultimativen Kampf zwischen Mensch und Biest. Beast Nation (2017)
So Simon considers himself an adrenaline junkie, so I'm gonna go out on a limb here and say he's gonna probably attempt all the bonus obstacles.Simon bezeichnet sich als Adrenalinjunkie, also gehe ich davon aus, dass er alle Bonushindernisse in Angriff nehmen wird. Beast Nation (2017)
Five competitors, all ready to take on Level 3.Fünf Kandidaten, die Level 3 in Angriff nehmenThe Beast Evolves (2017)
You going to attend to the business yourself?- Wollen Sie die Sache selbst in Angriff nehmenPost Mortem (1958)
What sort of thing would you like to tackle next?Was möchten Sie als Nächstes in Angriff nehmenTeacher's Pet (1958)
No, there's a hut at the foot of the south col. We'll sleep there tonight and attack the mountain proper tomorrow.Nein, wir übernachten in der Hütte am Südhang und werden den Gipfel dann morgen in Angriff nehmenThe Crawling Eye (1958)
It's been an exciting adventure, but I shall be glad when it's over so we can move on to the next caper.Es ist ein aufregendes Abenteuer, aber ich bin froh, wenn's vorbei ist und wir das nächste in Angriff nehmenHow to Murder Your Wife (1965)
I think we should start as soon as possibleDoktor, wir sollten die Sache möglichst bald in Angriff nehmenDracula in Pakistan (1967)
In the meantime, I've got this plan.Ich werde aufjeden Fall meinen neuen Plan in Angriff nehmenAssault on Precinct 13 (1976)

German-Thai: Longdo Dictionary
in Angriff nehmenเริ่มจัดการ, เริ่มลงมือ เช่น Der Arzt nimmt gleich die Operation in Angriff.; Der Ingenieur will nun den Bauplan in Angriff nehmen., See also: beginnen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
etw. in Angriff nehmento make a start on sth. [Add to Longdo]
(ein Problem) angehen; in Angriff nehmen; anpacken | angehend; in Angriff nehmend; anpackend | angegangen; in Angriff genommen; angepacktto tackle (a problem) | tackling | tackled [Add to Longdo]
sich über etw. hermachen; etw. in Angriff nehmento get stuck into sth. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top