Search result for

inward

(47 entries)
(0.0068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inward-, *inward*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inward    [ADJ] เข้าข้างใน, Ant. outward
inward    [ADJ] ในใจ, Syn. inner, internal, inside, Ant. outward
inwards    [ADV] โดยเข้าด้านใน, See also: เข้าข้างใน, Ant. outwards
inwardly    [ADV] ภายในใจ, See also: ซึ่งอยู่ในใจ, Syn. privately, secretly, inside, Ant. outwardly
inwardness    [N] ความรู้สึกลึกๆ ในใจ, See also: ความคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inward vectorเวกเตอร์ชี้เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inwards reinsuranceธุรกิจรับประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inwardข้างใน [การแพทย์]
Inward and Mediallyเข้าในทางกลางๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inwardHands reveal our inward emotions.
inwardThe Japanese are often criticized for being inward looking and insufficiently international in their outlook.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inward(อิน'เวิร์ด) adv.,adj. สู่ภายใน,ภายในใจ,ภายใน,ข้างใน,อยู่ภายใน,ภายในประเทศ. n. ส่วนใน
inwardly(อิน'เวิร์ดลี) adv. ภายใน,ข้างใน
inwardness(อิน'เวิร์ดนิส) n. ความในใจ,ความรู้สึกในใจ,ความหมายที่ลึกซึ้ง,แก่นสาร,ธาตุแท้

English-Thai: Nontri Dictionary
inward(adj) ข้างใน,ภายใน,ในใจ
inwards(adv) เข้าข้างใน,เข้ามา,กลับบ้าน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาเข้า    [ADJ] inbound, See also: inward, Ant. ขาออก, Example: ฉันเห็นรถเมล์ขาเข้าตอนเช้าๆ จะมีคนแน่นมาก, Thai definition: ที่เข้าสู่ข้างใน, ซึ่งเข้ามาสายข้างใน
คุด    [ADJ] ingrown, See also: inward, inside, Example: การผ่าฟันคุดสำหรับเธอเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก, Thai definition: งอกงออยู่ภายในไม่โผล่ออกมาตามปกติ เช่น หนวดคุด รากคุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rāsī) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence   
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)   FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
ขาเข้า[adj.] (khākhao) EN: on the way in ; inward ; inbound ; import   FR: entrant ; vers l'intérieur ; d'importation
ขาลง[n.] (khālong) EN: return leg ; inward trip   
เหนือลม[adj., adv.] (neūa lom) EN: winward   FR: qui est au vent ; qui est contre le vent ; qui est du côté du vent ; au vent

CMU English Pronouncing Dictionary
INWARD    IH1 N W ER0 D
INWARDLY    IH1 N W ER0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inward    (j) (i1 n w @ d)
inwards    (a) (i1 n w @ d z)
inwardly    (a) (i1 n w @ d l ii)
inwardness    (n) (i1 n w @ d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
繰入(P);繰り入れ(P);繰入れ[くりいれ, kuriire] (n) inward transfer (of money); carry over (money from previous period); (P) [Add to Longdo]
心密かに[こころひそかに, kokorohisokani] (adv) inwardly; secretly [Add to Longdo]
人知れず[ひとしれず, hitoshirezu] (exp,adv) secret; hidden; unseen; inward [Add to Longdo]
人知れぬ[ひとしれぬ, hitoshirenu] (adj-pn) secret; hidden; unseen; inward [Add to Longdo]
対内投資[たいないとうし, tainaitoushi] (n) inward investment [Add to Longdo]
内開き[うちびらき, uchibiraki] (n) opening inward (e.g. door, window) [Add to Longdo]
内巻き;内巻[うちまき, uchimaki] (n) curling inwards (esp. the tips of one's hair) [Add to Longdo]
内股;内腿[うちまた(内股);うちもも, uchimata ( uchimata ); uchimomo] (n) (1) inner thigh; (n,vs) (2) (うちまた only) (walking) pigeon-toed; one's toes turned inward; (3) (うちまた only) uchimata (judo); throwing an opponent by putting one's leg between their legs [Add to Longdo]
内向き[うちむき, uchimuki] (n) (See 外向き) facing inward [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内流[nèi liú, ㄋㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] inward flowing (of river); flowing into desert [Add to Longdo]
内流河[nèi liú hé, ㄋㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄜˊ, / ] inward flowing river; river flowing into desert or salt lake, e.g. Tarim river 塔裡木河|塔里木河 [Add to Longdo]
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy) [Add to Longdo]
暗自[àn zì, ㄢˋ ㄗˋ, ] inwardly; to oneself; secretly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inward \In"ward\, n.
   1. That which is inward or within; especially, in the plural,
    the inner parts or organs of the body; the viscera. --Jer.
    Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Then sacrificing, laid the inwards and their fat.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The mental faculties; -- usually pl. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. An intimate or familiar friend or acquaintance. [Obs.] "I
    was an inward of his." --Shak. Inward

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inward \In"ward\, Inwards \In"wards\, adv. [AS. inweard. The
   ending -s is prop. a genitive ending. See {Inward}, a.,
   {-wards}.]
   [1913 Webster]
   1. Toward the inside; toward the center or interior; as, to
    bend a thing inward.
    [1913 Webster]
 
   2. Into, or toward, the mind or thoughts; inwardly; as, to
    turn the attention inward.
    [1913 Webster]
 
       So much the rather, thou Celestial Light,
       Shine inward.             --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inward \In"ward\ ([i^]n*w[~e]rd), a. [AS. inweard, inneweard,
   innanweard, fr. innan, inne, within (fr. in in; see {In}) +
   the suffix -weard, E. -ward.]
   [1913 Webster]
   1. Being or placed within; inner; interior; -- opposed to
    {outward}. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Seated in the mind, heart, spirit, or soul. "Inward
    beauty." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Intimate; domestic; private. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All my inward friends abhorred me.  --Job xix. 19.
    [1913 Webster]
 
       He had had occasion, by one very inward with him, to
       know in part the discourse of his life. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inward
   adv 1: toward the center or interior; "move the needle further
       inwards!" [syn: {inward}, {inwards}] [ant: {outward},
       {outwards}]
   2: to or toward the inside of; "come in"; "smash in the door"
     [syn: {in}, {inwards}, {inward}]
   adj 1: relating to or existing in the mind or thoughts; "a
       concern with inward reflections" [ant: {outward}]
   2: directed or moving inward or toward a center; "the inbound
     train"; "inward flood of capital" [syn: {inbound}, {inward}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top