Search result for

inst

(150 entries)
(0.3534 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inst-, *inst*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
instagram[อิน-สตะ-แกรม] (n ) อินสตาแกรม (transliterated word)

English-Thai: Longdo Dictionary
instagram(n ) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น
installment(n) เงินผ่อน
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, S. nursing instructor

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
instance[ดิสแทน] ตัวอย่าง
instant noodle (n) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
institutionalised (adj ) to make institutional
instruction[อิน'ซตรัคช'น] (n ) การสอน, การชี้แนะ, คำสั่ง, คำชี้แนะ
Instruction (n ) คำสั่ง, การสอน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instar    [N] แมลงหลังระยะตัวอ่อนระหว่างการลอกคราบ
instep    [N] หลังเท้า, See also: ส่วนเท้าของถุงเท้าหรือรองเท้า
install    [VT] ติดตั้ง
install    [VT] สถาปนา, See also: ตั้งขึ้น, ก่อตั้ง
instant    [ADJ] รีบด่วน, See also: ทันที, ฉับพลัน
instate    [VT] มอบตำแหน่งให้, See also: แต่งตั้ง
instead    [ADV] แทน, See also: แทนที่
instill    [VT] ค่อยๆ ซึมเข้าไป, See also: นำเข้าไปทีละน้อย, นำเข้าไปทีละหยด
instill    [VT] ทำให้ประทับใจ, See also: ทำให้ฝังใจ
instill    [VT] ปลูกฝัง, See also: เพาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
installation๑. การติดตั้ง๒. สถานที่ติดตั้ง๓. ระบบเครื่องที่ติดตั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
installationพิธีเข้ารับตำแหน่ง [ดู inauguration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
installation๑. การติดตั้ง๒. สถานที่ติดตั้ง๓. ระบบเครื่องที่ติดตั้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instalmentการผ่อนชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instalment premiumเบี้ยประกันภัยผ่อนชำระ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instanceกรณีตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instance methodวิธีกรณีตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instance variableตัวแปรกรณีตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instant certificatesใบรับรองชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instantaneous accelerationความเร่งบัดดล, ความเร่งขณะหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instabilityไม่มั่นคง, อารมณ์หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงง่ายแบบอารมณ์เด็ก ๆ, ความไม่คงตัว [การแพทย์]
Instability Constantค่าคงที่ความไม่เสถียร [การแพทย์]
Instability lineแนวอเสถียรภาพ หรือ แนวอากาศไม่ทรงตัว [อุตุนิยมวิทยา]
Instability, Pureความไม่มั่นคงแข็งแรง [การแพทย์]
INSTALL.BATโปรแกรมติดตั้งเพื่อคลายโปรแกรมกลับสู่รูปแบบที่จะนำมาดำเนินการได้ [คอมพิวเตอร์]
Installationการติดตั้ง [TU Subject Heading]
Installation program โปรแกรมติดตั้ง [คอมพิวเตอร์]
Installmentเงินค่างวด [การบัญชี]
Installment method of accountingวิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง [การบัญชี]
Installment saleการขายผ่อนส่ง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inst"Could you do this instead of me?" "Sorry, I'm too busy."
instOnly five instead of ten units were delivered.
instBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
instHe disappeared in an instant.
instThe problem has arisen simply because you didn't follow my instructions.
instI'll do it according to your instructions.
instI will go to see him instead of you.
instYou play a musical instrument, don't you?
instWhen you rely on the team too much, it may reduce your individual competitive instincts.
instIn the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
instable(อินสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไม่แน่นอน, Syn. unstable
instal(อินสทอล') vt. ติดตั้ง,สถาปนา,ประกอบ,แต่งตั้ง,นำไปนั่ง,ทำให้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, Syn. place
install(อินสทอล') vt. ติดตั้ง,สถาปนา,ประกอบ,แต่งตั้ง,นำไปนั่ง,ทำให้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, Syn. place
installation(อินสทอลเล'เชิน) n. การติดตั้ง,การสถาปนา,การแต่งตั้ง,เครื่องมือติดตั้ง,ที่ทำการ,กองบัญชาการ,ค่าย, Syn. establishment
installment(อินสทอล'เมินทฺ) n. เงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นงวด ๆ ,งวด,ส่วน,ตอน ,การติดตั้ง,การสถาปนา
instalment(อินสทอล'เมินทฺ) n. เงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นงวด ๆ ,งวด,ส่วน,ตอน ,การติดตั้ง,การสถาปนา
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
instancy(อิน'สเทินซี) n. ความรีบด่วน,ความเร่งด่วน, Syn. urgency
instant(อิน'สเทินทฺ) adj.,adv. รีบด่วน,เร่งด่วน,ชั่วประเดี๋ยว,ทันทีทันใด,ของเดือนนี้., Syn. immediate

English-Thai: Nontri Dictionary
inst(adv) เดือนนี้
instability(n) ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความไม่คงที่
install(vt) เอาเข้าประจำตำแหน่ง,สถาปนา,ติดตั้ง,นำไปไว้,ประกอบ
installation(n) การเข้าประจำตำแหน่ง,การสถาปนา,การติดตั้ง,ที่ทำการ
instalment(n) การติดตั้ง,การสถาปนา,ตอน,ส่วน,เงินผ่อน
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
instance(vt) ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
instant(adj) ด่วน,ปัจจุบัน,ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจเดียว,ชั่วพริบตา
instant(adv) ทันทีทันใด,ฉับพลัน
instantaneous(adj) ชั่วขณะ,ในพริบตาเดียว,ทันทีทันใด,ฉับพลัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานสอน    [N] teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
ผู้บงการ    [N] instigator, See also: manipulator, Syn. คนบงการ, Example: เจ้าพ่อชิคาโกผู้นี้ เคยเป็นผู้บงการสั่งฆ่าคนนับไม่ถ้วน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ควบคุมดูแลสั่งการอย่างเฉียบขาด
อาหารสำเร็จรูป    [N] delicatessen, See also: instant food, Example: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม, Thai definition: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
เครื่องมือผ่าตัด    [N] instruments for surgery
แม่พิมพ์ [N] teacher, See also: instructor, Count unit: คน
สถาบัน    [N] institution, Count unit: สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา    [N] institution of education, Syn. มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
สั่งสอน    [V] teach, See also: instruct, Syn. อบรม, สอน, อบรมสั่งสอน
สัญชาติญาณ    [N] instinct
สำเร็จรูป    [ADJ] instant

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
ไอน์สไตเนียม[n.] (aisatainīem) EN: einsteinium   FR: einsteinium [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbānyāi) EN: lecturer ; instructor   
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[num.] (Anboēt Aisatai) EN: Albert Einstein   FR: Albert Einstein
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: install   
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTEAD    IH2 N S T EH1 D
INSTANT    IH1 N S T AH0 N T
INSTALL    IH2 N S T AO1 L
INSTONE    IH1 N S T OW2 N
INSTILL    IH2 N S T IH1 L
INSTILLS    IH2 N S T IH1 L Z
INSTINCT    IH1 N S T IH0 NG K T
INSTINET    IH1 N S T IH2 N EH2 T
INSTITUT    IH1 N S T AH0 T UW0 T
INSTALLS    IH2 N S T AO1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Inst    (n) (i1 n s t)
instep    (n) (i1 n s t e p)
instil    (v) (i1 n s t i1 l)
install    (v) (i1 n s t oo1 l)
instant    (n) (i1 n s t @ n t)
instead    (a) (i1 n s t e1 d)
insteps    (n) (i1 n s t e p s)
instils    (v) (i1 n s t i1 l z)
Institut    (n) (i1 n s t i t uu t)
installs    (v) (i1 n s t oo1 l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
einstครั้งหนึ่งในอดีต หรือ เมื่อก่อนนี้ (โดยมากใช้ในภาษาเขียน) เช่น Stavenger ist, wo wir einst waren. สตาเวนเจอร์คือเมืองหนึ่งที่เราเคยไป, See also: S. früher
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| ขึ้นรถ, ขึ้นเครื่องบิน, See also: der Einstieg
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| เข้าร่วมหุ้นธุรกิจ เช่น in ein Unternehmen einsteigen, See also: der Einstieg

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC [Add to Longdo]
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, ] instrument console (diving) [Add to Longdo]
不稳性[bù wěn xìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] instability [Add to Longdo]
代替[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, ] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression) [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, / ] instigate; ruin; destroy [Add to Longdo]
分期付款[fēn qī fù kuǎn, ㄈㄣ ㄑㄧ ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] installment [Add to Longdo]
即时通讯[jí shí tōng xùn, ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ, / ] Instant Messaging; IM [Add to Longdo]
反而[fǎn ér, ㄈㄢˇ ㄦˊ, ] instead; contrary (to expectations) [Add to Longdo]
吹糠见米[chuī kāng jiàn mǐ, ㄔㄨㄟ ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧˇ, / ] instant results; lit. blow the husk and see the rice [Add to Longdo]
器乐[qì yuè, ㄑㄧˋ ㄩㄝˋ, / ] instrumental music [Add to Longdo]
安装[ān zhuāng, ㄢ ㄓㄨㄤ, / ] install; erect; fix; mount; installation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI [Add to Longdo]
ゼロアドレス命令[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction [Add to Longdo]
データインスタンス[でーたいんすたんす, de-tainsutansu] data instance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
器械[きかい, kikai] Instrument, Apparat, Geraet [Add to Longdo]
器楽[きがく, kigaku] Instrumentalmusik [Add to Longdo]
維持費[いじひ, ijihi] Instandhaltungskosten [Add to Longdo]
訓令[くんれい, kunrei] Instruktion, Anordnung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 inst \inst.\ adj. [abbreviation for instant.]
   in or of the present month; same as {instant}[3], a. or
   {instant}[2], n.; as, your letter of the 10th inst.. [abbr.]
 
   Syn: instant.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inst
   adj 1: in or of the present month; "your letter of the 10th
       inst" [syn: {instant}, {inst}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 INST
     INformation Standards and technology Standardization
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top