Search result for

inst

(179 entries)
(0.0441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inst-, *inst*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
instagram[อิน-สตะ-แกรม] (n ) อินสตาแกรม (transliterated word)

English-Thai: Longdo Dictionary
instagram(n ) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น
installment(n) เงินผ่อน
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, S. nursing instructor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instar[N] แมลงหลังระยะตัวอ่อนระหว่างการลอกคราบ
instep[N] หลังเท้า, See also: ส่วนเท้าของถุงเท้าหรือรองเท้า
install[VT] ติดตั้ง
install[VT] สถาปนา, See also: ตั้งขึ้น, ก่อตั้ง
instant[ADJ] รีบด่วน, See also: ทันที, ฉับพลัน
instate[VT] มอบตำแหน่งให้, See also: แต่งตั้ง
instead[ADV] แทน, See also: แทนที่
instill[VT] ค่อยๆ ซึมเข้าไป, See also: นำเข้าไปทีละน้อย, นำเข้าไปทีละหยด
instill[VT] ทำให้ประทับใจ, See also: ทำให้ฝังใจ
instill[VT] ปลูกฝัง, See also: เพาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
instable(อินสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไม่แน่นอน, Syn. unstable
instal(อินสทอล') vt. ติดตั้ง,สถาปนา,ประกอบ,แต่งตั้ง,นำไปนั่ง,ทำให้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, Syn. place
install(อินสทอล') vt. ติดตั้ง,สถาปนา,ประกอบ,แต่งตั้ง,นำไปนั่ง,ทำให้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, Syn. place
installation(อินสทอลเล'เชิน) n. การติดตั้ง,การสถาปนา,การแต่งตั้ง,เครื่องมือติดตั้ง,ที่ทำการ,กองบัญชาการ,ค่าย, Syn. establishment
installment(อินสทอล'เมินทฺ) n. เงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นงวด ๆ ,งวด,ส่วน,ตอน ,การติดตั้ง,การสถาปนา
instalment(อินสทอล'เมินทฺ) n. เงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นงวด ๆ ,งวด,ส่วน,ตอน ,การติดตั้ง,การสถาปนา
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
instancy(อิน'สเทินซี) n. ความรีบด่วน,ความเร่งด่วน, Syn. urgency
instant(อิน'สเทินทฺ) adj.,adv. รีบด่วน,เร่งด่วน,ชั่วประเดี๋ยว,ทันทีทันใด,ของเดือนนี้., Syn. immediate

English-Thai: Nontri Dictionary
inst(adv) เดือนนี้
instability(n) ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความไม่คงที่
install(vt) เอาเข้าประจำตำแหน่ง,สถาปนา,ติดตั้ง,นำไปไว้,ประกอบ
installation(n) การเข้าประจำตำแหน่ง,การสถาปนา,การติดตั้ง,ที่ทำการ
instalment(n) การติดตั้ง,การสถาปนา,ตอน,ส่วน,เงินผ่อน
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
instance(vt) ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
instant(adj) ด่วน,ปัจจุบัน,ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจเดียว,ชั่วพริบตา
instant(adv) ทันทีทันใด,ฉับพลัน
instantaneous(adj) ชั่วขณะ,ในพริบตาเดียว,ทันทีทันใด,ฉับพลัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
installation๑. การติดตั้ง๒. สถานที่ติดตั้ง๓. ระบบเครื่องที่ติดตั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
installationพิธีเข้ารับตำแหน่ง [ดู inauguration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
installation๑. การติดตั้ง๒. สถานที่ติดตั้ง๓. ระบบเครื่องที่ติดตั้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instalmentการผ่อนชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instalment premiumเบี้ยประกันภัยผ่อนชำระ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instanceกรณีตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instance methodวิธีกรณีตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instance variableตัวแปรกรณีตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instant certificatesใบรับรองชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instantaneous accelerationความเร่งบัดดล, ความเร่งขณะหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instabilityไม่มั่นคง, อารมณ์หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงง่ายแบบอารมณ์เด็ก ๆ, ความไม่คงตัว [การแพทย์]
Instability Constantค่าคงที่ความไม่เสถียร [การแพทย์]
Instability lineแนวอเสถียรภาพ หรือ แนวอากาศไม่ทรงตัว [อุตุนิยมวิทยา]
Instability, Pureความไม่มั่นคงแข็งแรง [การแพทย์]
INSTALL.BATโปรแกรมติดตั้งเพื่อคลายโปรแกรมกลับสู่รูปแบบที่จะนำมาดำเนินการได้ [คอมพิวเตอร์]
Installationการติดตั้ง [TU Subject Heading]
Installation program โปรแกรมติดตั้ง [คอมพิวเตอร์]
Installmentเงินค่างวด [การบัญชี]
Installment method of accountingวิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง [การบัญชี]
Installment saleการขายผ่อนส่ง [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
instance[ดิสแทน] ตัวอย่าง
instant noodle (n) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
institutionalised (adj ) to make institutional
instruction[อิน'ซตรัคช'น] (n ) การสอน, การชี้แนะ, คำสั่ง, คำชี้แนะ
Instruction (n ) คำสั่ง, การสอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She doesn't deserve that, but instead of hurting blair,เธอไม่ควรจะโดนแบบนั้น แต่แทนที่จะทำร้ายแบลร์ Pret-a-Poor-J (2008)
Well, how about you take me for a ride instead?งั้น คุณพาฉันไปซิ There Might be Blood (2008)
Instead of reading it in the papers tomorrow.แทนที่จะอ่านจากหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้ There Might be Blood (2008)
To your baser instincts.ต่อสัญชาติญาณของเธอ. There Might be Blood (2008)
Per Lex's written instructions, I'm now the acting C.E.O. of LuthorCorp, and all its subsidiaries.จากพินัยกรรมของเล็กซ์ ฉันเป็นซีอีโอของลูเธอร์คอร์ป และบริษัทในเครือทุกบริษัท Odyssey (2008)
So you're going to kill us all instead.คุณก็เลยจะฆ่าเราแทนอย่างนั้นรึ Dead Space: Downfall (2008)
I'm gonna trust your first instinct.ฉันค่อนข้างวางใจสัญชาติญานแรกของคุณ Not Cancer (2008)
From here, it looks like saline instead of chemo.จากที่นี่ มันดูเหมือน เกลือ มาแทนที่ คีโม Not Cancer (2008)
Instead of creepy stalking.อาจมีการพูดถึงที่น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
A move, a little wheeze, whatever you thought was in my pocket instead of your inhaler.ที่จะย้ายบ้าน อึดอัดนิดหน่อย อะไรที่คุณคิดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผม แทนที่อันที่คุณเอาไว้สูด Lucky Thirteen (2008)
Instead of getting sweaty with a stranger, why don't you try taking it to the next level?แทนที่จะไปออกแรงกับคนแปลกหน้า ทำไมคุณไม่พยายามเลื่อนระดับขึ้นไป เล่นกับพระเจ้า Lucky Thirteen (2008)
You think that when you tell me what I should do, my instincts are to push back, so that by not telling me what you think I should do,นายคิดว่าเมื่อนายบอกฉัน ว่าควรทำอย่างไร สัญชาติญานของฉันจะกลับมา ดังนั้นไม่ต้องบอกฉัน ว่าฉันควรทำอะไร Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instThe most instinctive act of nearly every creature is to protect its young, and with humans this response persists for a lifetime.
instThe act known as terrorism, that rips away from us in an instant our peaceful days of happiness, is certainly worthy of being called an enemy to all mankind.
instWill you drink wine instead of milk?
instOnly five instead of ten units were delivered.
instIn the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.
instInstead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.
instTo be a good batter, you've got to hang loose and follow your instincts.
instCorporate borrowings from financial institutions are rising due to low interest rate.
instInstead of going himself, he sent his son to the political meeting.
instThe research institute was established in the late 1960s.
instThey shake hands instead of bowing.
instThey instigated the two boys to quarrel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานสอน[N] teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
ผู้บงการ[N] instigator, See also: manipulator, Syn. คนบงการ, Example: เจ้าพ่อชิคาโกผู้นี้ เคยเป็นผู้บงการสั่งฆ่าคนนับไม่ถ้วน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ควบคุมดูแลสั่งการอย่างเฉียบขาด
อาหารสำเร็จรูป[N] delicatessen, See also: instant food, Example: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม, Thai definition: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
เครื่องมือผ่าตัด[N] instruments for surgery
แม่พิมพ์[N] teacher, See also: instructor, Count unit: คน
สถาบัน[N] institution, Count unit: สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา[N] institution of education, Syn. มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
สั่งสอน[V] teach, See also: instruct, Syn. อบรม, สอน, อบรมสั่งสอน
สัญชาติญาณ[N] instinct
สำเร็จรูป[ADJ] instant

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
ไอน์สไตเนียม[n.] (aisatainīem) EN: einsteinium   FR: einsteinium [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbānyāi) EN: lecturer ; instructor   
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[num.] (Anboēt Aisatai) EN: Albert Einstein   FR: Albert Einstein
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: install   
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTANT    IH1 N S T AH0 N T
INSTEAD    IH2 N S T EH1 D
INSTALL    IH2 N S T AO1 L
INSTILL    IH2 N S T IH1 L
INSTONE    IH1 N S T OW2 N
INSTINET    IH1 N S T IH2 N EH2 T
INSTITUT    IH1 N S T AH0 T UW0 T
INSTANCE    IH1 N S T AH0 N S
INSTINCT    IH1 N S T IH0 NG K T
INSTALLS    IH2 N S T AO1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Inst    (n) (i1 n s t)
instep    (n) (i1 n s t e p)
instil    (v) (i1 n s t i1 l)
install    (v) (i1 n s t oo1 l)
instant    (n) (i1 n s t @ n t)
instead    (a) (i1 n s t e1 d)
insteps    (n) (i1 n s t e p s)
instils    (v) (i1 n s t i1 l z)
Institut    (n) (i1 n s t i t uu t)
installs    (v) (i1 n s t oo1 l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
einstครั้งหนึ่งในอดีต หรือ เมื่อก่อนนี้ (โดยมากใช้ในภาษาเขียน) เช่น Stavenger ist, wo wir einst waren. สตาเวนเจอร์คือเมืองหนึ่งที่เราเคยไป, See also: S. früher
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| ขึ้นรถ, ขึ้นเครื่องบิน, See also: der Einstieg
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| เข้าร่วมหุ้นธุรกิจ เช่น in ein Unternehmen einsteigen, See also: der Einstieg

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Instabilität {f} | emotionale Instabilität | divergente Instabilitätinstability | emotional instability | divergent instability [Add to Longdo]
Installateur {m} | Installateure {pl}installer | installers [Add to Longdo]
Installateur {m}; Installateurin {f}; Klempner {m}; Klempnerin {f} | Spengler {m}; Spenglerin {f} [Ös.] [Süddt.]plumber | plumber [Add to Longdo]
Installation {f}installing [Add to Longdo]
Installation {f} | Installationen {pl} | automatisches Installations- und Diagnosesysteminstallation | installations | automated installation and diagnostic service [Add to Longdo]
Installationsmaterial {n}installation material [Add to Longdo]
Installationsqualifizierung {f}installation qualification (IQ) [Add to Longdo]
Installationsteile {pl}installation parts [Add to Longdo]
Installationsübersicht {f}installation summary [Add to Longdo]
Installieren {n}plumbing [Add to Longdo]
Installierung {f}installation [Add to Longdo]
Instandhaltbarkeit {f}maintainability [Add to Longdo]
Instandhaltung {f}; Unterhalt {m}; Unterhaltung {f}maintenance [Add to Longdo]
Instandhaltungsbereitschaft {f}maintenance-support performance [Add to Longdo]
Instandhaltungsverfahren {n}maintenance procedure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC [Add to Longdo]
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安装[ān zhuāng, ㄢ ㄓㄨㄤ, / ] install; erect; fix; mount; installation, #2,198 [Add to Longdo]
教练[jiào liàn, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] instructor; sports coach; trainer, #2,294 [Add to Longdo]
反而[fǎn ér, ㄈㄢˇ ㄦˊ, ] instead; contrary (to expectations), #2,404 [Add to Longdo]
代替[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, ] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression), #4,780 [Add to Longdo]
教导[jiào dǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄉㄠˇ, / ] instruct; teach, #6,518 [Add to Longdo]
本能[běn néng, ㄅㄣˇ ㄋㄥˊ, ] instinct, #9,919 [Add to Longdo]
方便面[fāng biàn miàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 便 / 便] instant noodles, #11,010 [Add to Longdo]
讲师[jiǎng shī, ㄐㄧㄤˇ ㄕ, / ] instructor; lecturer, #20,184 [Add to Longdo]
瞬时[shùn shí, ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ, / ] instantaneous, #28,211 [Add to Longdo]
分期付款[fēn qī fù kuǎn, ㄈㄣ ㄑㄧ ㄈㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] installment, #29,347 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI [Add to Longdo]
ゼロアドレス命令[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction [Add to Longdo]
データインスタンス[でーたいんすたんす, de-tainsutansu] data instance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
器械[きかい, kikai] Instrument, Apparat, Geraet [Add to Longdo]
器楽[きがく, kigaku] Instrumentalmusik [Add to Longdo]
維持費[いじひ, ijihi] Instandhaltungskosten [Add to Longdo]
訓令[くんれい, kunrei] Instruktion, Anordnung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 inst \inst.\ adj. [abbreviation for instant.]
   in or of the present month; same as {instant}[3], a. or
   {instant}[2], n.; as, your letter of the 10th inst.. [abbr.]
 
   Syn: instant.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inst
   adj 1: in or of the present month; "your letter of the 10th
       inst" [syn: {instant}, {inst}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 INST
     INformation Standards and technology Standardization
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top