Search result for

increasingly

(41 entries)
(0.0323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -increasingly-, *increasingly*, increasing
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
increasingly[ADV] อย่างมากขึ้น, See also: อย่างเพิ่มพูนขึ้น, Syn. more

English-Thai: Nontri Dictionary
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น,อย่างทวีคูณ,อย่างเพิ่มพูน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The chieftains' opposition is increasingly serious.ท่านหัวหน้าเผ่าจะต้องเผชิญกับความเคร่งเครียดมากขึ้น The Kingdom of the Winds (2008)
The same hopes and illusions that proliferate along with our needs, increasingly insatiable desires and profligacy.ความหวังและภาพลวงตาเดิมๆ ที่มาพร้อมกับความต้องการของพวกเรา ความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอ และไม่มีที่สิ้นสุด Home (2009)
Palm oil not only caters to our growing demand for food, but also cosmetics, detergents and, increasingly, alternative fuels.น้ำมันปาล์มไม่ได้แค่ตอบสนอง ความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นของเรา แต่รวมถึงเครื่องสำอาง,ผงซักฟอก และพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้น Home (2009)
What's left is increasingly unsuitable for agriculture.สิ่งที่เหลืออยู่คือการเพิ่มขึ้นของ เกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสม Home (2009)
We look farther and farther afield in previously unspoilt territory and in regions that are increasingly difficult to exploit.เรามองไปไกลขึ้นและไกลขึ้นเรื่อยๆ ในเพื่อหาดินแดนที่ยัง ไม่ถูกทำลายก่อนหน้านี้ และยิ่งหาพื้นที่ใช้ประโยชน์ ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)
They are increasingly concerned.พวกเขากังวลมากขึ้น Home (2009)
The combined impact of increasingly dramatic floods and hurricanes could make a third of its land mass disappear.ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากน้ำท่วม และพายุเฮอริเคนรวมกัน สามารถทำให้ผืนดิน1 ใน 3 หายไป Home (2009)
It is increasingly stronger.มันดังขึ้นเรื่อยๆ Drag Me to Hell (2009)
It will become increasingly difficultมันยากเกินกว่าที่ Air: Part 1 (2009)
My raft had grown increasingly grotesque reflecting my own transformation.My raft had grown increasingly grotesque... ...reflecting my own transformation. Watchmen (2009)
But despite the enormity of this discovery, it would be just the first of many increasingly bizarre and disturbing findings.ฮาร์ด เกนเซล ได้ทำ การค้นพบที่ชัดเจน ครั้งแรกของหลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)
Increasingly negative.เพิ่มขึ้นในเชิงลบ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
increasinglyIn recent years electronic computers have become increasingly important.
increasinglyModern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated.
increasinglyShe has a boyfriend she's been going out with since high school but feels their relationship has become a matter of habit and is increasingly dissatisfied.
increasinglyThe talk made me buy the car increasingly.
increasinglyThe world's aviation industry is growing increasingly worried about crashes.
increasinglyThis is the age of information, and computers are playing an increasingly important role in our everyday life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิญโญ[ADV] more and more, See also: increasingly, Syn. ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยิ่งขึ้นไป[ADV] increasingly, Syn. มากขึ้นไป, Example: หากเรามีกำลังคนมากขึ้นก็ยิ่งดีขึ้นไปอีก
อย่างรวดเร็ว[ADV] increasingly, See also: sharply, dramatically, Syn. อย่างเร็ว, ฉับพลัน, Example: ความต้องการใช้รถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ราคารถยนต์มีราคาขายสูงขึ้น
ขึ้น[ADV] increasingly, See also: to a higher degree, Syn. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Ant. ลง, ลด, Example: เธอพิมพ์ดีดได้คล่องขึ้นกว่าเดิมเยอะ, Thai definition: เป็นคำประกอบท้าย หมายความว่า อย่างมากกว่าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างรวดเร็ว[adv.] (yāng rūatreo) EN: rapidly ; fast ; increasingly   FR: rapidement
ยิ่ง[X] (ying) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many   FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่งขึ้น[adv.] (ying kheun) EN: more ; still more ; even more ; increasingly ; further   FR: de plus en plus
ยิ่งขึ้นไป[adv.] (ying kheun pai) EN: increasingly   
ยิ่งนัก[adv.] (ying-nak) EN: exceedingly ; extremely ; increasingly ; more and more ; supremely   
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: become increasingly arrogant   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCREASINGLY    IH2 N K R IY1 S IH0 NG L IY0
INCREASINGLY    IH2 N K R IY1 S IH0 NG G L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
increasingly    (a) (i1 n k r ii1 s i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
immer leistungsfähigerincreasingly powerful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
益々(P);益益;益;増す増す[ますます, masumasu] (adv) (uk) increasingly; more and more; decreasingly; less and less; (P) [Add to Longdo]
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe [Add to Longdo]
弥;愈[いや(弥);いよ(弥);よ(弥);いよよ, iya ( ya ); iyo ( ya ); yo ( ya ); iyoyo] (adv) (1) (arch) (See 愈々・いよいよ・1) more and more; increasingly; (2) (いや only) (arch) extremely; very [Add to Longdo]
愈々(P);愈愈;愈[いよいよ, iyoiyo] (adv) (1) (uk) more and more; all the more; increasingly; (2) at last; finally; beyond doubt; (3) (at the) last moment; worst possible time; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
益发[yì fā, ㄧˋ ㄈㄚ, / ] increasingly; more and more; ever more; all the more [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Increasingly \In*creas"ing*ly\, adv.
   More and more.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 increasingly
   adv 1: advancing in amount or intensity; "she became
       increasingly depressed" [syn: {increasingly},
       {progressively}, {more and more}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top