ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

increasingly

IH2 N K R IY1 S IH0 NG G L IY0   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -increasingly-, *increasingly*, increasing
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
increasingly[ADV] อย่างมากขึ้น, See also: อย่างเพิ่มพูนขึ้น, Syn. more

English-Thai: Nontri Dictionary
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น,อย่างทวีคูณ,อย่างเพิ่มพูน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As time went by, he turned increasingly pale, and his eyes took on a sharp gleamเมื่อเวลาผ่านไป หน้าเขาซีดลง และตาของเขาส่องสว่าง Spirited Away (2001)
Because of our advances, Jap movements have become increasingly fluid - retreating at night, hiding during the day to avoid our aircraft.เพราะเราบุกเข้ามาเร็วมาก การเคลื่อนไหว.. ของกองทัพญี่ปุ่นจึงเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย มีการหลบไปตั้งหลักช่วงค่ำ.. The Great Raid (2005)
It's my instinct that if you don't tell me where I can find this man, your life will become increasingly uncomfortable.ถ้าหากคุณไม่ยอมบอกว่า ไต้จื่อหลงอยู่ที่ไหน ผมคงต้องมารบกวนคุณอีกเรื่อยๆ House of Fury (2005)
It looks like he may get increasingly violent with some women.มันดูเหมือนโจรอาจจะทำอะไรกับผู้หญิงมากกว่านี้ Episode #1.1 (2006)
Unless of course that day has already arrived, the human genome project has discovered that tiny variations in man's genetic code are taking place at increasingly rapid rates.แน่นอนว่าวันนั้นได้มาถึงแล้ว ความลับโครงสร้างโครโมโซมของมนุษย์ ได้ถูกเปิดเผยแล้ว ตัวแปรต่างๆในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ Chapter One 'Genesis' (2006)
Actually, the research paper is on libraries and how during the digital age they're becoming increasingly obsolete for our generation.ที่จริงแล้ว เป็นรายงาน เกี่ยวกับ ห้องสมุด กับการค่อยๆ หมดสมัยไป ของมันในยุคดิจิตอล ต่อรุ่นของเรา Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
but around these parts, traditional increasingly means irrelevant.แต่ภูมิภาคแถบนี้ ไม่เห็นความสำคัญ ของการทำตามแบบแผนอยู่แล้ว Pilot (2008)
Each scenario has been increasingly complex.สถา๊ณที่แต่ละที่เพิ่มรายละเอียดขึ้นทุกที Brothers in Arms (2008)
The chieftains' opposition is increasingly serious.ท่านหัวหน้าเผ่าจะต้องเผชิญกับความเคร่งเครียดมากขึ้น The Kingdom of the Winds (2008)
The same hopes and illusions that proliferate along with our needs, increasingly insatiable desires and profligacy.ความหวังและภาพลวงตาเดิมๆ ที่มาพร้อมกับความต้องการของพวกเรา ความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอ และไม่มีที่สิ้นสุด Home (2009)
What's left is increasingly unsuitable for agriculture.สิ่งที่เหลืออยู่คือการเพิ่มขึ้นของ เกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสม Home (2009)
We look farther and farther afield in previously unspoilt territory and in regions that are increasingly difficult to exploit.เรามองไปไกลขึ้นและไกลขึ้นเรื่อยๆ ในเพื่อหาดินแดนที่ยัง ไม่ถูกทำลายก่อนหน้านี้ และยิ่งหาพื้นที่ใช้ประโยชน์ ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
increasinglyIn recent years electronic computers have become increasingly important.
increasinglyModern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated.
increasinglyShe has a boyfriend she's been going out with since high school but feels their relationship has become a matter of habit and is increasingly dissatisfied.
increasinglyThe talk made me buy the car increasingly.
increasinglyThe world's aviation industry is growing increasingly worried about crashes.
increasinglyThis is the age of information, and computers are playing an increasingly important role in our everyday life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิญโญ[ADV] more and more, See also: increasingly, Syn. ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยิ่งขึ้นไป[ADV] increasingly, Syn. มากขึ้นไป, Example: หากเรามีกำลังคนมากขึ้นก็ยิ่งดีขึ้นไปอีก
อย่างรวดเร็ว[ADV] increasingly, See also: sharply, dramatically, Syn. อย่างเร็ว, ฉับพลัน, Example: ความต้องการใช้รถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ราคารถยนต์มีราคาขายสูงขึ้น
ขึ้น[ADV] increasingly, See also: to a higher degree, Syn. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Ant. ลง, ลด, Example: เธอพิมพ์ดีดได้คล่องขึ้นกว่าเดิมเยอะ, Thai definition: เป็นคำประกอบท้าย หมายความว่า อย่างมากกว่าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างรวดเร็ว[adv.] (yāng rūatreo) EN: rapidly ; fast ; increasingly   FR: rapidement
ยิ่ง[X] (ying) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many   FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่งขึ้น[adv.] (ying kheun) EN: more ; still more ; even more ; increasingly ; further   FR: de plus en plus
ยิ่งขึ้นไป[adv.] (ying kheun pai) EN: increasingly   
ยิ่งนัก[adv.] (ying-nak) EN: exceedingly ; extremely ; increasingly ; more and more ; supremely   
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: become increasingly arrogant   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCREASINGLY IH2 N K R IY1 S IH0 NG G L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
increasingly (a) ˈɪnkrˈiːsɪŋliː (i1 n k r ii1 s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
益发[yì fā, ㄧˋ ㄈㄚ, / ] increasingly; more and more; ever more; all the more, #50,994 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
immer leistungsfähigerincreasingly powerful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
益々(P);益益;益;増す増す[ますます, masumasu] (adv) (uk) increasingly; more and more; decreasingly; less and less; (P) [Add to Longdo]
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe [Add to Longdo]
弥;愈[いや(弥);いよ(弥);よ(弥);いよよ, iya ( ya ); iyo ( ya ); yo ( ya ); iyoyo] (adv) (1) (arch) (See 愈々・いよいよ・1) more and more; increasingly; (2) (いや only) (arch) extremely; very [Add to Longdo]
愈々(P);愈愈;愈[いよいよ, iyoiyo] (adv) (1) (uk) more and more; all the more; increasingly; (2) at last; finally; beyond doubt; (3) (at the) last moment; worst possible time; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Increasingly \In*creas"ing*ly\, adv.
   More and more.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 increasingly
   adv 1: advancing in amount or intensity; "she became
       increasingly depressed" [syn: {increasingly},
       {progressively}, {more and more}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top