Search result for

หมึก

(48 entries)
(0.0727 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมึก-, *หมึก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมึก    [N] ink, Syn. น้ำหมึก, Example: ปากกาแท่งนี้หมึกหมดเสียแล้ว, Thai definition: น้ำหรือแท่งสำหรับขีดเขียน ตามปกติมีสีดำจัด, Notes: (จีน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมึกน. นํ้าที่ใช้ในการขีดเขียนหรือการสักลวดลายตามตัว ปรกติมีสีดำจัด จึงใช้เปรียบกับของดำว่า ดำเป็นหมึก, น้ำหมึก ก็ว่า. (จ.)
หมึกโดยปริยายหมายถึงสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ขีดเขียนหรือพิมพ์หนังสือเป็นต้น เช่น หมึกแดง หมึกแห้ง หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ลายมือ.
หมึกน. ชื่อสัตว์ทะเลที่ไม่ใช่ปลา ไม่มีกระดูกสันหลัง ชั้น Cephalopoda ไฟลัม Mollurea มีอวัยวะที่เรียกกันว่า หนวดหรือแขน อยู่รอบปาก ใช้พยุงตัวและจับเหยื่อ มีถุงบรรจุน้ำสีดำคล้ายหมึกสำหรับปล่อยลงน้ำเพื่อพรางตัว มีหลายชนิด เช่น หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonisEhrenberg) ในวงศ์ Sepiidae หมึกกล้วย [Photololigo duvaucelii (d’ Orbigny)] ในวงศ์ Loliginidae, ปลาหมึก ก็เรียก.
หมึกจีนน. แท่งหมึกสีดำ ก่อนใช้ต้องฝนกับน้ำ แล้วใช้พู่กันป้ายเขียน.
มสิหมึก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bistreหมึกเขม่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic inkหมึกแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inkหมึก [TU Subject Heading]
Printing inkหมึกพิมพ์ [TU Subject Heading]
Toners (Xerography)หมึกผง (การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต) [TU Subject Heading]
Indian Inkหมึกอินเดีย [การแพทย์]
Indian Ink Preparationหมึกอินเดียน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมึก[n.] (meuk) EN: ink   FR: encre [f]
หมึก[n.] (meuk) EN: cuttlefish ; squid ; octopus   FR: calmar [m] ; seiche [f]
หมึกข้น[n. exp.] (meuk khon) EN: thick ink ; dark ink   FR: encre grasse [f]
หมึกทะเล[n. exp.] (meuk-thalē) EN: squid   FR: calmar [m] ; seiche [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cuttlefish (n) หมึกกระดอง
squid (n) หมึกกล้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
India ink    [N] หมึกสีดำสำหรับเขียนหรือวาดภาพ
ink    [N] น้ำหมึก, See also: หมึก, Syn. tusche, paint, watercolor
ink    [N] หมึกจากปลาหมึก, See also: สารสีดำ
printer's ink    [N] หมึกพิมพ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquatint(แอค'วะทินทฺ) n.ศิลปการกัดและลายเว้าด้วยกรด ทำให้เป็นภาพเหมือนเขียนด้วยหมึกหรือสีน้ำ. -aquatinter n. (tinted water)
brayer(เบร'เออะ) n. ลูกกลิ้งเล็ก ๆ สำหรับป้ายหมึก
bubble jet printerเครื่องพิมพ์แบบบับเบิลเจ็ตหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกที่ใช้ความร้อนฉีดหมึกออกมาแทนที่จะใช้ไฟฟ้า
capreolate(แคพ'ริอะเลท) adj. คล้ายหนวดปลาหมึก,เป็นเส้นหยิก
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ
color printerเครื่องพิมพ์สีหมายถึงเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์สีต่าง ๆ ได้ ส่วนมากจะเป็นประเภทฉีดหมึก (ink jet) การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ต้องใช้กระดาษชนิดพิเศษ ไม่ให้หมึกซึม สีที่ใช้อาจมีเพียง 3 สี แต่คอมพิวเตอร์สามารถสั่งให้ผสมออกมาเป็นสีต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
cps(ซีพีเอส) ย่อมาจาก characters per second แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่า เครื่องพิมพ์ สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
blot(vt) เปื้อนสี,เปื้อนน้ำหมึก,เป็นจุด,เป็นรอย
blotter(n) กระดาษซับหมึก,สมุดบันทึกเหตุการณ์
cuttlefish(n) ปลาหมึก,ลิ้นทะเล
ink(n) หมึก
ink(vt) ลงหมึก,ทาหมึก,เขียนด้วยหมึก
inkstand(n) ที่วางหมึกและปากกา,ขวดหมึก
inkwell(n) ขวดหมึก,ที่ใส่หมึก
octopus(n) ปลาหมึกยักษ์
smudge(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,จุด,หยดหมึก
spool(n) หลอด,หลอดด้าย,ฟิล์มถ่ายรูป,ผ้าหมึกพิมพ์ดีด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
インク[いんく, inku] (n) หมึก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
サキイカ[さきいか, sakiika] (n ) หมึกหยอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ
Tintenfisch(n) |der, pl. Tintenfische| ปลาหมึก

Are you satisfied with the result?

Go to Top