ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meanwhile

M IY1 N W AY2 L   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meanwhile-, *meanwhile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meanwhile[ADV] ขณะที่, See also: ในขณะที่, ในระหว่าง, Syn. meantime, for the time being

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meanwhile(มีน'ไวล์) n.,adv. เวลาในระหว่างนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
meanwhile(adv) ในระหว่างนั้น,บัดนั้น,ในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You caused the Puppet Master to dive into a cyborg, then meanwhile murdered his real body?คุณหมายความว่าเจ้านักเชิดหุ่นมันเข้ามาในร่างไซบอร์ก, แล้วในระหว่างนั้นร่างจริงของเขาก็ถูกทำลายงั้นรึ? Ghost in the Shell (1995)
I had to pretend to my dad like I had been there the whole entire time, and meanwhile my aunt was remodeling her house, so when I went to go find the bathroom, I walked into a closet.และก่อนหน้านั้นอาฉันจัดบ้านใหม่ ตอนฉันเข้าห้องน้ำ มันดันกลายเป็นห้องเสื้อผ้า - ไม่มีทาง Raise Your Voice (2004)
Meanwhile the U.S. and WHO, citing the failure of the Korean government World Health Organization, Geneva, Switzerland to secure the remaining two infected family members, or to capture the creature in question, have announced a policy of direct intervention.ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาและองค์กรอนามัยโลกได้กล่าวถึง ความล้มเหลวของรัฐบาลเกาหลีใต้ องค์กรอนามัยโลก ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ในการจับกุม สมาชิกจากครอบครัวติดเชื้อสองคนที่เหลือ หรือจับสัตว์ประหลาดดังกล่าว The Host (2006)
Meanwhile we'll get to the drawing boards.แล้วพวกเราจะวางแผนให้เอง Fly, Daddy, Fly (2006)
Yeah, but meanwhile my skills are getting rusty-เข้าใจ.. แต่ว่าเดี๋ยวฝีมือฉันก็ขึ้นสนิมหรอก Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Meanwhile stay with me.ขณะที่พักอยู่กับฉัน Hachi: A Dog's Tale (2009)
Now, meanwhile outside, the other guys were blocked the enterance and exit to the carpark with a quick setting cement pool.ตอนนี้ ขณะเดียวกันข้างนอก พวกคนอื่นๆน่ะ - ก็ถูกบล๊อคไม่ให้เข้าร่วม และถูกตั้งค่าเตะออกอย่างรวดเร็ว Womb (2010)
and meanwhile I have Federales surrounding my house.และในขณะเดียวกัน ผมถูกรัฐบาลกลางบุกเข้าปิดล้อมบ้านผม I See You (2010)
Meanwhile a prezzie.ในระหว่างนี้ ปริศนาสุดท้าย Survival of the Fittest (2012)
Meanwhile we ship off ten copies to ten buyers.ในขณะที่เราส่งออกไปสิบ สำเนาให้กับผู้ซื้อสิบ The Art of the Steal (2013)
That case is currently being prosecuted, meanwhile The General is in jail serving time for a totally unrelated charge.คดีอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ระหว่างนี้ 'นายพล' กำลังอยู่ในคุกชดใช้บาป ในข้อหาที่ไม่เกี่ยวกับคดีนี้เลย Final Shot (2013)
Meanwhile we look out into inside of a Ping-Pong ball.ระหว่างนี้เราจะรออยู่ข้างใน ลูกปิงปองนี่ Meru (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meanwhileA new year began meanwhile.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระหว่าง[ADV] during, See also: meanwhile, meantime, in the meantime, Example: ระหว่างการเดินทาง เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากมาย, Thai definition: เวลาที่กำลังเป็นไปอยู่
ขณะ[CONJ] while, See also: meanwhile, in the meantime, meantime, Syn. ขณะที่, ระหว่างที่, Example: ครูสั่งนักเรียนว่าขณะกินห้ามเล่น
ขณะเดียวกัน[CONJ] at the same time, See also: meanwhile, simultaneous, in the meantime, Example: ทางโรงเรียนช่วยเหลือผู้ปกครองในการลดค่าใช้จ่ายโดยการนำอุปกรณ์การเรียนมาขายให้แก่ผู้ปกครองในราคาถูกขณะเดียวกันก็ลดค่าเทอมลง 10%, Thai definition: ณ เวลาเดียวกัน
ในขณะเดียวกัน[CONJ] meanwhile, See also: at the same time, Syn. ในเวลาเดียวกัน, Example: โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในขณะเดียวกันก็หมุนรอบตัวเองด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขณะ[conj.] (khana) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while   FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะเดียวกัน[conj.] (khana dīokan) EN: at the same time ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime   FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ในเวลานี้[n. exp.] (nai wēlā nī) EN: at this time ; now ; meanwhile   FR: à l'heure actuelle
พลาง[X] (phlāng) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile   FR: en ; tout en ; en attendant
พร้อม[adv.] (phrøm) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile   FR: en même temps
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether   FR: en même temps ; simultanément ; en choeur
ระหว่าง[adv.] (rawāng) EN: during ; while ; meanwhile ; in the meantime ; in the time of ; in the course of   FR: pendant ; durant
ระหว่างนั้น[adv.] (rawāng nan) EN: meanwhile ; meantime ; in the meantime   FR: entre-temps

CMU English Pronouncing Dictionary
MEANWHILE M IY1 N W AY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meanwhile (a) mˈiːnwaɪl (m ii1 n w ai l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在此之际[zài cǐ zhī jì, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄐㄧˋ, / ] meanwhile; at the same time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
そうした中で[そうしたなかで, soushitanakade] (exp) meanwhile [Add to Longdo]
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
既にして[すでにして, sudenishite] (conj) in the meantime; meanwhile [Add to Longdo]
此の内;此の中[このうち, konouchi] (n-adv,n-t) (obs) meanwhile; the other day; recently [Add to Longdo]
然斯[そうこう, soukou] (n) meanwhile [Add to Longdo]
転じて[てんじて, tenjite] (exp) by the way; meanwhile; on the other hand [Add to Longdo]
話変わって[はなしかわって, hanashikawatte] (exp) meanwhile; in the meantime; on the other hand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meantime \Mean"time`\, Meanwhile \Mean"while`\, n.
   The intervening time; as, in the meantime (or mean time).
   [1913 Webster] Meantime

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meantime \Mean"time`\, Meanwhile \Mean"while`\, adv.
   In the intervening time; during the interval.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meanwhile
   adv 1: at the same time but in another place; "meanwhile, back
       at the ranch..."
   2: during the intervening time; "meanwhile I will not think
     about the problem"; "meantime he was attentive to his other
     interests"; "in the meantime the police were notified" [syn:
     {meanwhile}, {meantime}, {in the meantime}]
   n 1: the time between one event, process, or period and another;
      "meanwhile the socialists are running the government" [syn:
      {interim}, {meantime}, {meanwhile}, {lag}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top