ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

especially

AH0 S P EH1 SH L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -especially-, *especially*, especial
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
especially(adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, See also: เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ, Syn. exceptionally, particularly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
especially(อีสเพส'เชิลลี) adv. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
especially(adv) โดยเฉพาะ,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,อย่างพิเศษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, especially relatives'.ใช่โดยเฉพาะญาติ 12 Angry Men (1957)
He was sorry for the birds, especially the small, delicate, dark terns... ... that were always flying and looking and almost never finding.เขารู้สึกเสียใจสำหรับนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขนาดเล็ก ละเอียดอ่อนเทิร์นที่มืด ที่ถูกเสมอบินและกำลังมองหา The Old Man and the Sea (1958)
Especially when they come from so far away and have so much to talk about.โดยเฉพาะเมื่อเพื่อน มาไกลแสนไกล... ...และมีเรื่องพูดเยอะแยะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Especially if you don't have anything to drink.โดยเฉพาะเมื่อไม่มี อะไรให้ดื่ม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Especially since your interests don't conflict with mine. Thank you.โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ความสนใจของคุณไม่ขัดแย้งกับเหมือง ขอบคุณ The Godfather (1972)
Especially the funeral.โดยเฉพาะงานศพ Blazing Saddles (1974)
My story will interest you all especially our dear President;เรื่องราวของฉันจะสนใจท่าน... ...แด่ของเราโดยเฉพาะประธานาธิบดี; Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Especially if you caused a good deal of trouble.โดยเฉพาะถ้าคุณสร้างปัญหามากมาย Gandhi (1982)
Especially when those people do not strike back.โดยเฉพาะเมื่อประชาชนไม่ตอบโต้ Gandhi (1982)
Nothing's more dangerous especially for an old man.นั่นล่ะอันตราย โดยเฉพาะสำหรับคนแก่ Gandhi (1982)
Especially not today.โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่วันนี้ Idemo dalje (1982)
There's nothing higher and stronger and healthier for your future than a nice memory, especially from your childhood.ไม่มีอะไรที่สูง- ขึ้นและแข็งแรงขึ้น และมีสุขภาพดี สำหรับอนาคตของคุณมา- กกว่าหน่วยความจำที่ดี, Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
especiallyAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
especiallyAntique carpets are especially valuable.
especiallyAs she watched, the birds, especially Chizuko's golden crane, looked alive in a light autumn breeze.
especiallyAutumn is when food is especially delicious.
especiallyDachshund sausages first became popular in New York, especially at baseball games.
especiallyDraft beer tastes especially good on a hot day.
especiallyEspecially it is not ignored how the divorce will affect children's mind.
especiallyEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
especiallyEspecially remarkable was her oval face.
especiallyGreenwich Village is a place which especially attracts the young.
especiallyI especially want to thank our record-breaking sales team.
especiallyI have difficulty understanding abstract modern art, especially Mondrian.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยเฉพาะ(adv) specially, See also: especially, particularly, specifically, Syn. เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Example: นักเรียนมาขอคำแนะนำเรื่องการเลือกวิชาเรียนโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง(adv) especially, See also: particularly, in particular, Syn. เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ, Example: ประเทศฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์เปียโนมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประดิษฐ์เปียโนให้เป็นเฟอร์นิเจอร์
เฉพาะ(adv) specifically, See also: especially, particularly, Syn. จำกัด, เท่านี้, เท่านั้น, Example: การศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ในเรื่องทางจิตวิทยาจะศึกษาเฉพาะสิ่งที่ผู้ศึกษาทำการสังเกตได้เท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[chaphǿ] (adv) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just  FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
โดยเฉพาะ[dōi chaphǿ] (adv) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically  FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[dōi chaphǿ yāngying] (adv) EN: especially ; particularly ; in particular  FR: en particulier
พิเศษ[phisēt] (adv) EN: specially ; especially ; extraordinarily ; particularly  FR: spécialement ; particulièrement
ปูเล[pūlē] (n) EN: sheath covering the inflorescence (especially of the areca palm)
สนม[sanom] (n) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations)  FR: femme de harem [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESPECIALLY AH0 S P EH1 SH L IY0
ESPECIALLY AH0 S P EH1 SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
especially (a) ˈɪspˈɛʃəliː (i1 s p e1 sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特别[tè bié, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] especially; special; particular; unusual, #621 [Add to Longdo]
特别是[tè bié shì, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕˋ, / ] especially, #1,050 [Add to Longdo]
尤其是[yóu qí shì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, ] especially, #1,477 [Add to Longdo]
尤其[yóu qí, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ, ] especially; particularly, #3,009 [Add to Longdo]
格外[gé wài, ㄍㄜˊ ㄨㄞˋ, ] especially; particularly, #5,964 [Add to Longdo]
特急[tè jí, ㄊㄜˋ ㄐㄧˊ, ] especially urgent; top priority [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
どや[doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
シビレ[shibire] (n) sweetbread (culinary name for the thymus and the pancreas, especially of the calf) [Add to Longdo]
チャンプルー[chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
ブリックス[burikkusu] (n) BRIC, BRICs (Brazil, Russia, India, China), referring especially to the fast-growing economies of these countries [Add to Longdo]
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially [Add to Longdo]
一子[いっし, isshi] (n) (1) a child; one child; (2) one of several children, especially the son and heir; (3) (See 一目・いちもく) one stone (in Go) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Especially \Es*pe"cial*ly\, adv.
   In an especial manner; chiefly; particularly; peculiarly; in
   an uncommon degree.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 especially
   adv 1: to a distinctly greater extent or degree than is common;
       "he was particularly fussy about spelling"; "a
       particularly gruesome attack"; "under peculiarly tragic
       circumstances"; "an especially (or specially) cautious
       approach to the danger" [syn: {particularly},
       {peculiarly}, {especially}, {specially}]
   2: in a special manner; "a specially arranged dinner" [syn:
     {specially}, {especially}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top