ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

back

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -back-, *back*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป
back-to-back(adj) อย่างต่อเนื่อง, ติดๆกัน เช่น Japanese people are shocked by many back-to-back crimes against children., back-to-back meetings, Syn. consecutive
backorder(n, vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back(n) หลัง (ส่วนของร่างกาย), See also: แผ่นหลัง, Syn. posterior, rear, Ant. front
back(n) กระดูกสันหลัง, Syn. rear
back(n) ส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย, Syn. rear, Ant. front, fore
back(n) พนักเก้าอี้, See also: ที่พิง, พนักพิง
back(n) กองหลัง, Syn. fullback, halfback, Ant. forward
back(vt) ถอยหลัง, See also: ถอย รถ, Syn. reverse, Ant. forward
back(vt) สนับสนุน, See also: หนุนหลัง, ผลักดัน, Syn. support
back(vt) เดินทางกลับ, See also: กลับมา
back(vt) หันหลังพิงกัน, See also: หันหลังชิด
back(vt) เขียนสลักหลัง, See also: สลักหลัง เช็ค, เขียนบันทึกกำกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
back(แบค) { backed, backing, backs } n., adj., vi., vt., adv. หลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง, กองหลัง, ที่เปลี่ยว, กลับคืน, ตรงกันข้าม, ค้างจ่าย, กลับ, ถอย, สนับสนุน, ถือหาง, วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต
back roadn. ทางเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ราดยาง, ถนนชนบท
back seat)n. ที่นั่งข้างหลัง
backache(แบค'เอค) n. อาการปวดหลัง
backbend(แบค'เบนดฺ) n. การงอตัวมาข้างหลังจนมือทั้งสองแตะพื้น, Syn. acrobatic feat
backbite(แบค'ไบทฺ) { backbit, backbitten, backbiting, backbites } vi., vt. ลอบกัด, See also: backbiter n. ดูbackbite, Syn. slander
backbone(แบค'โบน) n. กระดูกสันหลัง, Syn. vertebrate, spine
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
backbreakingadj. ต้องใช้ความพยายามมาก, เหน็ดเหนื่อยมาก, See also: backbreaker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
back(adj) ด้านหลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง
back(adv) ถอยหลัง, ย้อนหลัง, กลับ
back(n) หลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง, ข้างหลัง
back(vt) สนับสนุน, หนุนหลัง, ถือหาง, วางเดิมพัน
backbite(vt) ลอบกัด
backbone(n) กระดูกสันหลัง
backcountry(n) เขตทุรกันดาร
backdoor(adj) ลับ, ผิดกฎหมาย
backdrop(n) ฉากหลัง, ม่านหลังเวที
backer(n) ผู้สนับสนุน, ผู้หนุนหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
back a billสลักหลังตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
back bench; bench, backที่นั่งแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
back bencher; bencher, backสมาชิกสภาแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
back lightingการจัดแสงหลัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
back of the tongue; dorsumลิ้นส่วนหลัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
back plateแผ่นประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
back pressureความดันต้านกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
back pressureความดันท้นกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
back pressureความดันต้านกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
back pressure valveวาล์วความดันต้านกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backหลัง [TU Subject Heading]
Backหลัง, สันหลัง [การแพทย์]
Back Action Claspตะขอลอย [การแพทย์]
Back Carryอุ้มกอดหลัง [การแพทย์]
Back Crossการกลับสายพันธุ์ [การแพทย์]
back e.m.f.แรงเคลื่อนไฟฟ้ากลับ, แรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งมีทิศตรงข้ามกับกระแสในวงจรตามปกติ เช่น ขณะที่ขดลวดของมอเตอร์หมุนอยู่ในสนามแม่เหล็ก ขดลวดจะตัดเส้นแรงแม่เหล็ก ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งมีทิศตรงข้าม กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Back fileฉบับล่วงเวลา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Back issueฉบับล่วงเวลา, Example: <p>คำว่าฉบับล่วงเวลา (Back issue) หมายถึง วารสารฉบับพิมพ์ในรูปแบบตัวเล่มที่เป็นฉบับเก่า ไม่ใช่ฉบับปัจจุบันที่สำนักพิมพ์ตีพิมพ์หรือผลิตออกมา <p>วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ในการเป็นช่องทางเสนอ เผยแพร่ และติดตาม ข้อมูลผลงานวิจัยและวิชาการที่ทันสมัยและรวดเร็ว <p>การให้บริการวารสารในรูปแบบฉบับพิมพ์ โดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ คือ วารสารฉบับใหม่ และ วารสารฉบับล่วงเวลา (ฉบับเก่า) <p>วารสารฉบับใหม่ ให้บริการในระบบชั้นเปิด จัดวางไว้ที่ชั้นวารสารใหม่ จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยแยกเป็นวารสารภาษาไทย และ วารสารภาษาอังกฤษ <p>วารสารฉบับล่วงเวลา ขึ้นอยู่ว่าเป็นวารสารฉบับเก่าแค่ไหน หากย้อนหลังไม่มาก ให้บริการที่ชั้นวารสารล่วงเวลา จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยแยกเป็นวารสารภาษาไทย และ วารสารภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกัน หากฉบับเก่ามาก มักให้บริการในระบบชั้นปิด ผู้ใช้บริการที่ต้องการ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อหยิบให้บริการ <p>วารสารฉบับล่วงเวลา อาจมีทั้งฉบับปลีก และเย็บเล่ม <p>ทั้งนี้ห้องสมุดส่วนใหญ่มีระเบียบกำหนดไว้ ไม่ให้บริการยืมวารสารออกนอกห้องสมุด โดยเฉพาะวารสารฉบับปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อให้หมุนเวียนกันใช้อย่างทั่วถึง แต่บางแห่งก็ให้บริการยืมออกได้ แต่ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ <p>อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันห้องสมุดส่วนใหญ่ได้บอกรับวารสารในรูปแบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือฐานข้อมูล นอกเหนือจากวารสารฉบับพิมพ์มากขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง สืบค้นข้อมูล ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังลดภาระห้องสมุดในการบริหารจัดการตัวเล่ม และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลาเหล่านั้นด้วย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Back painปวดหลัง [TU Subject Heading]
Back Painปวดหลัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
back then(adv) ในขณะนั้น
back-end(adj) ส่วนหลัง
Backdoor account(n) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
Backplane { f } [ comp. ](n) ด้านหลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My back.ฮัลโหล... Just Go with It (2011)
We have to go back to Winterfell and save them both.เราต้องกลับไปที่วินเทอร์เฟล และเอามันคืนมา Book of the Stranger (2016)
I'd pay them back in product-- pots and pans.แล้วใช้หนี้ด้วยเครื่องครัว Schindler's List (1993)
You're going back to work there?นายจะกลับไปทำงานเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The pipe please, gentlemen, then you can go back to your little weenie roast.ขอกล้องยาเส้นด้วย.. ท่านสุภาพบุรุษ แล้วค่อยกลับไปกินไส้กรอกปิ้ง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Rip him open, take it back guys!จัดการมัน เอามันคืน กัน! Aladdin (1992)
Come back here, you little thieves!กลับมานี่นะ เจ้าขโมยตัวจ้อย! Aladdin (1992)
What does it matter? I ran away, and I am not going back.สนอะไรล่ะ ฉันหนีออกมา และจะไม่กลับไปอีก Aladdin (1992)
I need a young pair of legs and a strong back to go in after it.ข้าต้องการขาของหนุ่มๆ และหลังที่เเข็งแรงที่จะตามหามัน Aladdin (1992)
I'm telling ya, nice to be back, ladies and gentlemen.ขา้กำลังบอกท่าน ดีใจที่ได้กลับมา สุภาพสตรีและสุภาพบุีรุษ สวัสดี ท่านมาจากไหนกัน Aladdin (1992)
You little punim, there. Rule three: I can't bring people back from the dead.เจ้าช่างน่ารักจริงๆ กฏข้อที่ 3 ข้าไม่สามารถฟื้นชีวิตผู้คนได้ Aladdin (1992)
On wishes? Some all powerful genie--can't even bring people back from the dead.ภูตที่ทรงพลัง ไม่สามารถแม้กระทั่งชุบชีวิตคนตาย Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backA ball hit the back of my head while I was playing soccer.
backA bank was built to keep back the water of the river.
backA camel can store a large amount of water in the hump on its back.
backAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
backA child on your back may guide you across a ford.
backAfter a long absence he came back.
backAfter a while he came back with a dictionary under his arm.
backAfter the accident, the police told the crowd to keep back.
backAfter using the knife, please be sure to put it back where it was.
backAfter you have read it, give the book back to me.
backAll his friends backed his plan.
backAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชผักสวนครัว(n) backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
แกนนำ(n) mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai Definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
ผู้เล่นกองหลัง(n) back
สปอนเซอร์(n) sponsor, See also: backer, patron, Syn. ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้เกื้อหนุน
เทียวไปเทียวมา(adv) to and fro, See also: back and forth, Example: เขาเดินเทียวไปเทียวมาอยู่หน้าโรงหนัง เพราะหงุดหงิดที่เพื่อนไม่มาตามนัด, Thai Definition: ไปมาบ่อยๆ
หลังบ้าน(n) backyard, See also: behind the house, Syn. ข้างหลังบ้าน, Ant. หน้าบ้าน, Example: เขาขวนขวายจนเรียนจบปริญญาเอก หลังจากนั้นก็ปักหลักปักฐานอยู่กับหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงฉบับหนึ่ง, Thai Definition: พื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน
หลัง(n) back (of body), See also: back part (of body), Syn. ปฤษฎางค์, ขนอง, Example: เด็กชายสองคนกำลังหาบน้ำจนหลังโก่ง เดินตุปัดตุเป๋ตรงมาที่บ้าน, Thai Definition: ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหน้าอก
หลัง(n) back, Example: หลังมือของเขามีรอยสักรูปดาว, Thai Definition: ส่วนเบื้องบน
ภูมิหลัง(n) background, Example: นักจิตวิทยาต้องศึกษาภูมิหลังและสภาพชีวิตของคนไข้แต่ละคน เพื่อจะช่วยเหลือคนไข้ได้ง่ายขึ้น, Thai Definition: ประวัติความเป็นไปแต่ดั้งเดิม
ไปๆ มาๆ(adv) back and forth, Example: เรือแล่นไปๆ มาๆ ระหว่างสตูลกับภูเก็ต, Thai Definition: ไป และกลับซ้ำๆ หลายครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
แบก[baēk] (v) EN: shoulder ; carry on the back ; bear  FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[baēk hām] (v, exp) EN: carry on the back ; shoulder  FR: transporter sur le dos
ใบระกา[bairakā] (n) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)
เบน[bēn] (v) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean  FR: tourner ; détourner
บูรณาการย้อนกลับ(ทางเศรษฐกิจ)[būranā kān yønklap (thāng sētthakit)] (n, exp) EN: backward integration

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
back
backe
backs
back's
backed
backer
backes
backup
backus
back-up

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
back
backs
backup
backed
backer
back-up
backbit
backers
backing
backlog

WordNet (3.0)
back(n) the posterior part of a human (or animal) body from the neck to the end of the spine, Syn. dorsum
back(n) the part of something that is furthest from the normal viewer, Syn. rear, Ant. front
back(n) (football) a person who plays in the backfield
back(n) the part of a garment that covers the back of your body
back(n) a support that you can lean against while sitting, Syn. backrest
back(n) (American football) the position of a player on a football team who is stationed behind the line of scrimmage
back(v) be behind; approve of, Syn. indorse, endorse, plunk for, plump for, support
back(v) travel backward
back(v) cause to travel backward, Ant. advance
back(v) support financial backing for

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Back

a. 1. Being at the back or in the rear; distant; remote; as, the back door; back settlements. [ 1913 Webster ]

2. Being in arrear; overdue; as, back rent. [ 1913 Webster ]

3. Moving or operating backward; as, back action. [ 1913 Webster ]


Back blocks, Australian pastoral country which is remote from the seacoast or from a river. [ Webster 1913 Suppl. ] --
Back charges, charges brought forward after an account has been made up. --
Back filling (Arch.), the mass of materials used in filling up the space between two walls, or between the inner and outer faces of a wall, or upon the haunches of an arch or vault. --
Back pressure. (Steam Engine) See under Pressure. --
Back rest, a guide attached to the slide rest of a lathe, and placed in contact with the work, to steady it in turning. --
Back slang, a kind of slang in which every word is written or pronounced backwards; as, nam for man. --
Back stairs, stairs in the back part of a house; private stairs. Also used adjectively. See Back stairs, Backstairs, and Backstair, in the Vocabulary. --
Back step (Mil.), the retrograde movement of a man or body of men, without changing front. --
Back stream, a current running against the main current of a stream; an eddy. --
To take the back track, to retrace one's steps; to retreat. [ Colloq. ]
[ 1913 Webster ]

Back

v. t. [ imp. & p. p. Backed p. pr. & vb. n. Backing. ] [ 1913 Webster ]

1. To get upon the back of; to mount. [ 1913 Webster ]

I will back him [ a horse ] straight. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To place or seat upon the back. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Great Jupiter, upon his eagle backed,
Appeared to me. Shak. [ 1913 Webster ]

3. To drive or force backward; to cause to retreat or recede; as, to back oxen. [ 1913 Webster ]

4. To make a back for; to furnish with a back; as, to back books. [ 1913 Webster ]

5. To adjoin behind; to be at the back of. [ 1913 Webster ]

A garden . . . with a vineyard backed. Shak. [ 1913 Webster ]

The chalk cliffs which back the beach. Huxley. [ 1913 Webster ]

6. To write upon the back of; as, to back a letter; to indorse; as, to back a note or legal document. [ 1913 Webster ]

7. To support; to maintain; to second or strengthen by aid or influence; as, to back a friend. “The Parliament would be backed by the people.” Macaulay. [ 1913 Webster ]

Have still found it necessary to back and fortify their laws with rewards and punishments. South. [ 1913 Webster ]

The mate backed the captain manfully. Blackw. Mag. [ 1913 Webster ]

8. To bet on the success of; -- as, to back a race horse. [ 1913 Webster ]


To back an anchor (Naut.), to lay down a small anchor ahead of a large one, the cable of the small one being fastened to the crown of the large one. --
To back the field, in horse racing, to bet against a particular horse or horses, that some one of all the other horses, collectively designated “the field”, will win. --
To back the oars, to row backward with the oars. --
To back a rope, to put on a preventer. --
To back the sails, to arrange them so as to cause the ship to move astern. --
To back up, to support; to sustain; as, to back up one's friends. --
To back a warrant (Law), is for a justice of the peace, in the county where the warrant is to be executed, to sign or indorse a warrant, issued in another county, to apprehend an offender. --
To back water (Naut.), to reverse the action of the oars, paddles, or propeller, so as to force the boat or ship backward.
[ 1913 Webster ]

Back

v. i. 1. To move or go backward; as, the horse refuses to back. [ 1913 Webster ]

2. (Naut.) To change from one quarter to another by a course opposite to that of the sun; -- used of the wind. [ 1913 Webster ]

3. (Sporting) To stand still behind another dog which has pointed; -- said of a dog. [ Eng. ] [ 1913 Webster ]


To back and fill, to manage the sails of a ship so that the wind strikes them alternately in front and behind, in order to keep the ship in the middle of a river or channel while the current or tide carries the vessel against the wind. Hence: (Fig.) To take opposite positions alternately; to assert and deny. [ Colloq. ] --
To back out,
To back down
, to retreat or withdraw from a promise, engagement, or contest; to recede. [ Colloq. ]
[ 1913 Webster ]

Cleon at first . . . was willing to go; but, finding that he [ Nicias ] was in earnest, he tried to back out. Jowett (Thucyd. ) [ 1913 Webster ]

Back

n. [ AS. bæc, bac; akin to Icel., Sw., & LG. bak, Dan. bag; cf. OHG. bahho ham, Skr. bhaj to turn, OSlav. bēgŭ flight. Cf. Bacon. ] 1. In human beings, the hinder part of the body, extending from the neck to the end of the spine; in other animals, that part of the body which corresponds most nearly to such part of a human being; as, the back of a horse, fish, or lobster. [ 1913 Webster ]

2. An extended upper part, as of a mountain or ridge. [ 1913 Webster ]

[ The mountains ] their broad bare backs upheave
Into the clouds. Milton. [ 1913 Webster ]

3. The outward or upper part of a thing, as opposed to the inner or lower part; as, the back of the hand, the back of the foot, the back of a hand rail. [ 1913 Webster ]

Methought Love pitying me, when he saw this,
Gave me your hands, the backs and palms to kiss. Donne. [ 1913 Webster ]

4. The part opposed to the front; the hinder or rear part of a thing; as, the back of a book; the back of an army; the back of a chimney. [ 1913 Webster ]

5. The part opposite to, or most remote from, that which fronts the speaker or actor; or the part out of sight, or not generally seen; as, the back of an island, of a hill, or of a village. [ 1913 Webster ]

6. The part of a cutting tool on the opposite side from its edge; as, the back of a knife, or of a saw. [ 1913 Webster ]

7. A support or resource in reserve. [ 1913 Webster ]

This project
Should have a back or second, that might hold,
If this should blast in proof. Shak. [ 1913 Webster ]

8. (Naut.) The keel and keelson of a ship. [ 1913 Webster ]

9. (Mining) The upper part of a lode, or the roof of a horizontal underground passage. [ 1913 Webster ]

10. A garment for the back; hence, clothing. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

A bak to walken inne by daylight. Chaucer. [ 1913 Webster ]


Behind one's back, when one is absent; without one's knowledge; as, to ridicule a person behind his back. --
Full back,
Half back,
Quarter back
(Football), players stationed behind those in the front line. --
To be on one's back or
To lie on one's back
, to be helpless. --
To put one's back up or
to get one's back up
, to assume an attitude of obstinate resistance (from the action of a cat when attacked). [ Colloq. ] --
To see the back of, to get rid of. --
To turn the back, to go away; to flee. --
To turn the back on one, to forsake or neglect him.
[ 1913 Webster ]

Back

adv. [ Shortened from aback. ] 1. In, to, or toward, the rear; as, to stand back; to step back. [ 1913 Webster ]

2. To the place from which one came; to the place or person from which something is taken or derived; as, to go back for something left behind; to go back to one's native place; to put a book back after reading it. [ 1913 Webster ]

3. To a former state, condition, or station; as, to go back to private life; to go back to barbarism. [ 1913 Webster ]

4. (Of time) In times past; ago. “Sixty or seventy years back.” Gladstone. [ 1913 Webster ]

5. Away from contact; by reverse movement. [ 1913 Webster ]

The angel of the Lord . . . came, and rolled back the stone from the door. Matt. xxviii. 2. [ 1913 Webster ]

6. In concealment or reserve; in one's own possession; as, to keep back the truth; to keep back part of the money due to another. [ 1913 Webster ]

7. In a state of restraint or hindrance. [ 1913 Webster ]

The Lord hath kept thee back from honor. Numb. xxiv. 11. [ 1913 Webster ]

8. In return, repayment, or requital. [ 1913 Webster ]

What have I to give you back? Shak. [ 1913 Webster ]

9. In withdrawal from a statement, promise, or undertaking; as, he took back the offensive words. [ 1913 Webster ]

10. In arrear; as, to be back in one's rent. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]


Back and forth, backwards and forwards; to and fro. --
To go back on, to turn back from; to abandon; to betray; as, to go back on a friend; to go back on one's professions. [ Colloq. ]
[ 1913 Webster ]

Back

n. [ F. bac: cf. Arm. bag, bak a bark, D. bak tray, bowl. ] 1. A large shallow vat; a cistern, tub, or trough, used by brewers, distillers, dyers, picklers, gluemakers, and others, for mixing or cooling wort, holding water, hot glue, etc. [ 1913 Webster ]


Hop back,
Jack back
, the cistern which receives the infusion of malt and hops from the copper. --
Wash back, a vat in which distillers ferment the wort to form wash. --
Water back, a cistern to hold a supply of water; esp. a small cistern at the back of a stove, or a group of pipes set in the fire box of a stove or furnace, through which water circulates and is heated.
[ 1913 Webster ]

2. A ferryboat. See Bac, 1. [ 1913 Webster ]

backache

n. an ache localized in the back. [ WordNet 1.5 ]

back-and-forth

n. a discussion; give-and-take. [ PJC ]

Backarack

{ } n. A kind of wine made at Bacharach on the Rhine. [ 1913 Webster ]

Variants: Bacharach
Backarack

n. See Bacharach. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hòu, ㄏㄡˋ, / ] back; behind; rear; afterwards; after; later #42 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, / ] back of neck; item; thing; term (in a mathematical formula); surname Xiang #345 [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month) #908 [Add to Longdo]
背景[bèi jǐng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ,  ] background; backdrop #2,062 [Add to Longdo]
骨干[gǔ gàn, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ,   /  ] backbone; diaphysis #5,523 [Add to Longdo]
篮板[lán bǎn, ㄌㄢˊ ㄅㄢˇ,   /  ] backboard #5,660 [Add to Longdo]
向后[xiàng hòu, ㄒㄧㄤˋ ㄏㄡˋ,   /  ] backward #10,061 [Add to Longdo]
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ,   /  ] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter #11,315 [Add to Longdo]
备份[bèi fèn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˋ,   /  ] backup #14,306 [Add to Longdo]
后边[hòu biān, ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢ,   /  ] back; rear; behind #17,584 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
backen(vi) |bäckt/backt, backte/veraltet buk, hat gebacken| อบขนม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffüllung { f }back filling [Add to Longdo]
Auftragsrückstand { m }back orders [Add to Longdo]
Backaroma { n } [ cook. ]extracts (for baking) [Add to Longdo]
Back-Office { n }; technische Abwicklung von Büro-Vorgängenback-office [Add to Longdo]
Backblech { n } | Backbleche { pl }baking sheet; baking tin | baking tins [Add to Longdo]
Backbone { n }backbone [Add to Longdo]
Backbord { n } | backbord; backbords { adv }port; port side | on the port side [Add to Longdo]
Backbord { n }; backbordlarboard [Add to Longdo]
Backenbart { m } | mit einem Backenbartwhisker; whiskers | whiskered [Add to Longdo]
Backenbrecher { m }jawcrusher [Add to Longdo]
Backenknochen { m }cheekbone [Add to Longdo]
Backenknochen { m }; Kinnbackenknochen { m } [ anat. ]maxillary bone [Add to Longdo]
Backenzahn { m } [ anat. ] | Backenzähne { pl } | vorderer Backenzahnmolar; back tooth; grinder | molars | bicuspid [Add to Longdo]
Backfett { n }shortening [Add to Longdo]
Backform { f }baking dish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
復帰[ふっき, fukki] (n, vs, adj-no) (1) return; comeback; reinstatement; (2) carriage return; CR; (P) #612 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
文庫[ぶんこ, bunko] (n) (1) library; book collection; (2) (abbr. of 文庫本) paperback book; (P) #756 [Add to Longdo]
履歴[りれき, rireki] (n) personal history; background; career; log; record; (P) #925 [Add to Longdo]
支援[しえん, shien] (n, vs) support; backing; aid; assistance; (P) #997 [Add to Longdo]
背番号[せばんごう, sebangou] (n) number on player's back; (P) #1,281 [Add to Longdo]
[でん, den] (n) (1) legend; tradition; (2) biography; life; (3) method; way; (4) horseback transportation and communication relay system used in ancient Japan #1,400 [Add to Longdo]
支持[しじ, shiji] (n, vs, adj-no) (1) support; holding up; propping; (2) support; backing; endorsing; (P) #1,521 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
クランクバック[くらんくばっく, kurankubakku] crankback [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test [Add to Longdo]
テープバックアップ[てーぷばっくあっぷ, te-pubakkuappu] tape backup [Add to Longdo]
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback [Add to Longdo]
バックアップ[ばっくあっぷ, bakkuappu] backup [Add to Longdo]
バックアップディスケット[ばっくあっぷでいすけっと, bakkuappudeisuketto] backup diskette [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top