ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

back

B AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -back-, *back*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป
back-to-back(adj) อย่างต่อเนื่อง, ติดๆกัน เช่น Japanese people are shocked by many back-to-back crimes against children., back-to-back meetings, Syn. consecutive
backorder(n, vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back(n) หลัง (ส่วนของร่างกาย), See also: แผ่นหลัง, Syn. posterior, rear, Ant. front
back(n) กระดูกสันหลัง, Syn. rear
back(n) ส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย, Syn. rear, Ant. front, fore
back(n) พนักเก้าอี้, See also: ที่พิง, พนักพิง
back(n) กองหลัง, Syn. fullback, halfback, Ant. forward
back(vt) ถอยหลัง, See also: ถอย รถ, Syn. reverse, Ant. forward
back(vt) สนับสนุน, See also: หนุนหลัง, ผลักดัน, Syn. support
back(vt) เดินทางกลับ, See also: กลับมา
back(vt) หันหลังพิงกัน, See also: หันหลังชิด
back(vt) เขียนสลักหลัง, See also: สลักหลัง เช็ค, เขียนบันทึกกำกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
back(แบค) { backed, backing, backs } n., adj., vi., vt., adv. หลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง, กองหลัง, ที่เปลี่ยว, กลับคืน, ตรงกันข้าม, ค้างจ่าย, กลับ, ถอย, สนับสนุน, ถือหาง, วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต
back roadn. ทางเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ราดยาง, ถนนชนบท
back seat)n. ที่นั่งข้างหลัง
backache(แบค'เอค) n. อาการปวดหลัง
backbend(แบค'เบนดฺ) n. การงอตัวมาข้างหลังจนมือทั้งสองแตะพื้น, Syn. acrobatic feat
backbite(แบค'ไบทฺ) { backbit, backbitten, backbiting, backbites } vi., vt. ลอบกัด, See also: backbiter n. ดูbackbite, Syn. slander
backbone(แบค'โบน) n. กระดูกสันหลัง, Syn. vertebrate, spine
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
backbreakingadj. ต้องใช้ความพยายามมาก, เหน็ดเหนื่อยมาก, See also: backbreaker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
back(adj) ด้านหลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง
back(adv) ถอยหลัง, ย้อนหลัง, กลับ
back(n) หลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง, ข้างหลัง
back(vt) สนับสนุน, หนุนหลัง, ถือหาง, วางเดิมพัน
backbite(vt) ลอบกัด
backbone(n) กระดูกสันหลัง
backcountry(n) เขตทุรกันดาร
backdoor(adj) ลับ, ผิดกฎหมาย
backdrop(n) ฉากหลัง, ม่านหลังเวที
backer(n) ผู้สนับสนุน, ผู้หนุนหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
back a billสลักหลังตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
back bench; bench, backที่นั่งแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
back bencher; bencher, backสมาชิกสภาแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
back lightingการจัดแสงหลัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
back of the tongue; dorsumลิ้นส่วนหลัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
back plateแผ่นประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
back pressureความดันต้านกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
back pressureความดันท้นกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
back pressureความดันต้านกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
back pressure valveวาล์วความดันต้านกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backหลัง [TU Subject Heading]
Backหลัง, สันหลัง [การแพทย์]
Back Action Claspตะขอลอย [การแพทย์]
Back Carryอุ้มกอดหลัง [การแพทย์]
Back Crossการกลับสายพันธุ์ [การแพทย์]
back e.m.f.แรงเคลื่อนไฟฟ้ากลับ, แรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งมีทิศตรงข้ามกับกระแสในวงจรตามปกติ เช่น ขณะที่ขดลวดของมอเตอร์หมุนอยู่ในสนามแม่เหล็ก ขดลวดจะตัดเส้นแรงแม่เหล็ก ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งมีทิศตรงข้าม กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Back fileฉบับล่วงเวลา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Back issueฉบับล่วงเวลา, Example: <p>คำว่าฉบับล่วงเวลา (Back issue) หมายถึง วารสารฉบับพิมพ์ในรูปแบบตัวเล่มที่เป็นฉบับเก่า ไม่ใช่ฉบับปัจจุบันที่สำนักพิมพ์ตีพิมพ์หรือผลิตออกมา <p>วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ในการเป็นช่องทางเสนอ เผยแพร่ และติดตาม ข้อมูลผลงานวิจัยและวิชาการที่ทันสมัยและรวดเร็ว <p>การให้บริการวารสารในรูปแบบฉบับพิมพ์ โดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ คือ วารสารฉบับใหม่ และ วารสารฉบับล่วงเวลา (ฉบับเก่า) <p>วารสารฉบับใหม่ ให้บริการในระบบชั้นเปิด จัดวางไว้ที่ชั้นวารสารใหม่ จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยแยกเป็นวารสารภาษาไทย และ วารสารภาษาอังกฤษ <p>วารสารฉบับล่วงเวลา ขึ้นอยู่ว่าเป็นวารสารฉบับเก่าแค่ไหน หากย้อนหลังไม่มาก ให้บริการที่ชั้นวารสารล่วงเวลา จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยแยกเป็นวารสารภาษาไทย และ วารสารภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกัน หากฉบับเก่ามาก มักให้บริการในระบบชั้นปิด ผู้ใช้บริการที่ต้องการ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อหยิบให้บริการ <p>วารสารฉบับล่วงเวลา อาจมีทั้งฉบับปลีก และเย็บเล่ม <p>ทั้งนี้ห้องสมุดส่วนใหญ่มีระเบียบกำหนดไว้ ไม่ให้บริการยืมวารสารออกนอกห้องสมุด โดยเฉพาะวารสารฉบับปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อให้หมุนเวียนกันใช้อย่างทั่วถึง แต่บางแห่งก็ให้บริการยืมออกได้ แต่ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ <p>อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันห้องสมุดส่วนใหญ่ได้บอกรับวารสารในรูปแบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือฐานข้อมูล นอกเหนือจากวารสารฉบับพิมพ์มากขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง สืบค้นข้อมูล ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังลดภาระห้องสมุดในการบริหารจัดการตัวเล่ม และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลาเหล่านั้นด้วย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Back painปวดหลัง [TU Subject Heading]
Back Painปวดหลัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
back then(adv) ในขณะนั้น
back-end(adj) ส่วนหลัง
Backdoor account(n) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
Backplane { f } [ comp. ](n) ด้านหลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bring back her heart in this.นำกลับมาหัวใจของเธอในครั้ง นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't rob the poor girl, boys. Give her back her tomatoes.ฉันไม่ได้ทำร้ายใคร แต่ฉันเป็นผู้ให้มากกว่า The Great Dictator (1940)
In the papers it's rumored that Hynkel's going to give the Jews back their rights.ใน หนังสือพิมพ์ ลือว่าเกิดอะไรกับ เฮนเคิล เพื่อให้ชาวยิวกลับมามีสิทธฺิ The Great Dictator (1940)
- Not the back of his head!- ห้ามถ่ายหัวล้าน The Great Dictator (1940)
Come back here, Figaro.กลับมาที่นี่, ฟิกาโร Pinocchio (1940)
So that old rascal's back in town, eh?ดังนั้นกลับมาว่าคนพาลเก่าใน เมืองใช่มั้ย? Pinocchio (1940)
- I'll be back in the morning.ฉันจะกลับมาในตอนเช้า Pinocchio (1940)
- Be back in the morning.จะกลับมาในตอนเช้า Pinocchio (1940)
Why, I'll take you apart and put you back together.ทำไมฉันจะพาคุณออกจากกัน และนำคุณกลับ ด้วยกัน. Pinocchio (1940)
Certainly feels good to be back on... dry land.แน่นอนว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมา บนดินแห้ง Pinocchio (1940)
We can never go back to Manderley again. That much is certain.เราไม่มีวันได้กลับไปที่เเมนเดอเลย์อีกเเน่ ไม่มีวัน Rebecca (1940)
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน... Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backA ball hit the back of my head while I was playing soccer.
backA bank was built to keep back the water of the river.
backA camel can store a large amount of water in the hump on its back.
backAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
backA child on your back may guide you across a ford.
backAfter a long absence he came back.
backAfter a while he came back with a dictionary under his arm.
backAfter the accident, the police told the crowd to keep back.
backAfter using the knife, please be sure to put it back where it was.
backAfter you have read it, give the book back to me.
backAll his friends backed his plan.
backAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชผักสวนครัว(n) backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
แกนนำ(n) mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai Definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
ผู้เล่นกองหลัง(n) back
สปอนเซอร์(n) sponsor, See also: backer, patron, Syn. ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้เกื้อหนุน
เทียวไปเทียวมา(adv) to and fro, See also: back and forth, Example: เขาเดินเทียวไปเทียวมาอยู่หน้าโรงหนัง เพราะหงุดหงิดที่เพื่อนไม่มาตามนัด, Thai Definition: ไปมาบ่อยๆ
หลังบ้าน(n) backyard, See also: behind the house, Syn. ข้างหลังบ้าน, Ant. หน้าบ้าน, Example: เขาขวนขวายจนเรียนจบปริญญาเอก หลังจากนั้นก็ปักหลักปักฐานอยู่กับหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงฉบับหนึ่ง, Thai Definition: พื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน
หลัง(n) back (of body), See also: back part (of body), Syn. ปฤษฎางค์, ขนอง, Example: เด็กชายสองคนกำลังหาบน้ำจนหลังโก่ง เดินตุปัดตุเป๋ตรงมาที่บ้าน, Thai Definition: ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหน้าอก
หลัง(n) back, Example: หลังมือของเขามีรอยสักรูปดาว, Thai Definition: ส่วนเบื้องบน
ภูมิหลัง(n) background, Example: นักจิตวิทยาต้องศึกษาภูมิหลังและสภาพชีวิตของคนไข้แต่ละคน เพื่อจะช่วยเหลือคนไข้ได้ง่ายขึ้น, Thai Definition: ประวัติความเป็นไปแต่ดั้งเดิม
ไปๆ มาๆ(adv) back and forth, Example: เรือแล่นไปๆ มาๆ ระหว่างสตูลกับภูเก็ต, Thai Definition: ไป และกลับซ้ำๆ หลายครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
แบก[baēk] (v) EN: shoulder ; carry on the back ; bear  FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[baēk hām] (v, exp) EN: carry on the back ; shoulder  FR: transporter sur le dos
ใบระกา[bairakā] (n) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)
เบน[bēn] (v) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean  FR: tourner ; détourner
บูรณาการย้อนกลับ(ทางเศรษฐกิจ)[būranā kān yønklap (thāng sētthakit)] (n, exp) EN: backward integration

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BACK B AE1 K
BACKE B AE1 K
BACKS B AE1 K S
BACKED B AE1 K T
BACKUP B AE1 K AH2 P
BACKUS B AE1 K AH0 S
BACKES B AE1 K S
BACKER B AE1 K ER0
BACKERS B AE1 K ER0 Z
BACK-UP B AE1 K AH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
back (v) bˈæk (b a1 k)
backs (v) bˈæks (b a1 k s)
backup (n) bˈækʌp (b a1 k uh p)
backed (v) bˈækt (b a1 k t)
backer (n) bˈækər (b a1 k @ r)
back-up (n) bˈæk-ʌp (b a1 k - uh p)
backbit (v) bˈækbɪt (b a1 k b i t)
backers (n) bˈækəz (b a1 k @ z)
backing (v) bˈækɪŋ (b a1 k i ng)
backlog (n) bˈæklɒg (b a1 k l o g)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hòu, ㄏㄡˋ, / ] back; behind; rear; afterwards; after; later #42 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, / ] back of neck; item; thing; term (in a mathematical formula); surname Xiang #345 [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month) #908 [Add to Longdo]
背景[bèi jǐng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ, ] background; backdrop #2,062 [Add to Longdo]
骨干[gǔ gàn, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] backbone; diaphysis #5,523 [Add to Longdo]
篮板[lán bǎn, ㄌㄢˊ ㄅㄢˇ, / ] backboard #5,660 [Add to Longdo]
向后[xiàng hòu, ㄒㄧㄤˋ ㄏㄡˋ, / ] backward #10,061 [Add to Longdo]
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, / ] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter #11,315 [Add to Longdo]
备份[bèi fèn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˋ, / ] backup #14,306 [Add to Longdo]
后边[hòu biān, ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢ, / ] back; rear; behind #17,584 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
backen(vi) |bäckt/backt, backte/veraltet buk, hat gebacken| อบขนม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffüllung { f }back filling [Add to Longdo]
Auftragsrückstand { m }back orders [Add to Longdo]
Backaroma { n } [ cook. ]extracts (for baking) [Add to Longdo]
Back-Office { n }; technische Abwicklung von Büro-Vorgängenback-office [Add to Longdo]
Backblech { n } | Backbleche { pl }baking sheet; baking tin | baking tins [Add to Longdo]
Backbone { n }backbone [Add to Longdo]
Backbord { n } | backbord; backbords { adv }port; port side | on the port side [Add to Longdo]
Backbord { n }; backbordlarboard [Add to Longdo]
Backenbart { m } | mit einem Backenbartwhisker; whiskers | whiskered [Add to Longdo]
Backenbrecher { m }jawcrusher [Add to Longdo]
Backenknochen { m }cheekbone [Add to Longdo]
Backenknochen { m }; Kinnbackenknochen { m } [ anat. ]maxillary bone [Add to Longdo]
Backenzahn { m } [ anat. ] | Backenzähne { pl } | vorderer Backenzahnmolar; back tooth; grinder | molars | bicuspid [Add to Longdo]
Backfett { n }shortening [Add to Longdo]
Backform { f }baking dish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
復帰[ふっき, fukki] (n, vs, adj-no) (1) return; comeback; reinstatement; (2) carriage return; CR; (P) #612 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
文庫[ぶんこ, bunko] (n) (1) library; book collection; (2) (abbr. of 文庫本) paperback book; (P) #756 [Add to Longdo]
履歴[りれき, rireki] (n) personal history; background; career; log; record; (P) #925 [Add to Longdo]
支援[しえん, shien] (n, vs) support; backing; aid; assistance; (P) #997 [Add to Longdo]
背番号[せばんごう, sebangou] (n) number on player's back; (P) #1,281 [Add to Longdo]
[でん, den] (n) (1) legend; tradition; (2) biography; life; (3) method; way; (4) horseback transportation and communication relay system used in ancient Japan #1,400 [Add to Longdo]
支持[しじ, shiji] (n, vs, adj-no) (1) support; holding up; propping; (2) support; backing; endorsing; (P) #1,521 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
クランクバック[くらんくばっく, kurankubakku] crankback [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test [Add to Longdo]
テープバックアップ[てーぷばっくあっぷ, te-pubakkuappu] tape backup [Add to Longdo]
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback [Add to Longdo]
バックアップ[ばっくあっぷ, bakkuappu] backup [Add to Longdo]
バックアップディスケット[ばっくあっぷでいすけっと, bakkuappudeisuketto] backup diskette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Back \Back\, n. [F. bac: cf. Arm. bag, bak a bark, D. bak tray,
   bowl.]
   1. A large shallow vat; a cistern, tub, or trough, used by
    brewers, distillers, dyers, picklers, gluemakers, and
    others, for mixing or cooling wort, holding water, hot
    glue, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Hop back}, {Jack back}, the cistern which receives the
    infusion of malt and hops from the copper.
 
   {Wash back}, a vat in which distillers ferment the wort to
    form wash.
 
   {Water back}, a cistern to hold a supply of water; esp. a
    small cistern at the back of a stove, or a group of pipes
    set in the fire box of a stove or furnace, through which
    water circulates and is heated.
    [1913 Webster]
 
   2. A ferryboat. See {Bac}, 1.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Back \Back\ (b[a^]k), n. [AS. b[ae]c, bac; akin to Icel., Sw., &
   LG. bak, Dan. bag; cf. OHG. bahho ham, Skr. bhaj to turn,
   OSlav. b[=e]g[u^] flight. Cf. {Bacon}.]
   1. In human beings, the hinder part of the body, extending
    from the neck to the end of the spine; in other animals,
    that part of the body which corresponds most nearly to
    such part of a human being; as, the back of a horse, fish,
    or lobster.
    [1913 Webster]
 
   2. An extended upper part, as of a mountain or ridge.
    [1913 Webster]
 
       [The mountains] their broad bare backs upheave
       Into the clouds.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The outward or upper part of a thing, as opposed to the
    inner or lower part; as, the back of the hand, the back of
    the foot, the back of a hand rail.
    [1913 Webster]
 
       Methought Love pitying me, when he saw this,
       Gave me your hands, the backs and palms to kiss.
                          --Donne.
    [1913 Webster]
 
   4. The part opposed to the front; the hinder or rear part of
    a thing; as, the back of a book; the back of an army; the
    back of a chimney.
    [1913 Webster]
 
   5. The part opposite to, or most remote from, that which
    fronts the speaker or actor; or the part out of sight, or
    not generally seen; as, the back of an island, of a hill,
    or of a village.
    [1913 Webster]
 
   6. The part of a cutting tool on the opposite side from its
    edge; as, the back of a knife, or of a saw.
    [1913 Webster]
 
   7. A support or resource in reserve.
    [1913 Webster]
 
       This project
       Should have a back or second, that might hold,
       If this should blast in proof.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) The keel and keelson of a ship.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mining) The upper part of a lode, or the roof of a
    horizontal underground passage.
    [1913 Webster]
 
   10. A garment for the back; hence, clothing. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        A bak to walken inne by daylight.  --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
   {Behind one's back}, when one is absent; without one's
    knowledge; as, to ridicule a person behind his back.
 
   {Full back}, {Half back}, {Quarter back} (Football), players
    stationed behind those in the front line.
 
   {To be on one's back} or {To lie on one's back}, to be
    helpless.
 
   {To put one's back up} or {to get one's back up}, to assume
    an attitude of obstinate resistance (from the action of a
    cat when attacked). [Colloq.]
 
   {To see the back of}, to get rid of.
 
   {To turn the back}, to go away; to flee.
 
   {To turn the back on one}, to forsake or neglect him.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Back \Back\ (b[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Backed} (b[a^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Backing}.]
   [1913 Webster]
   1. To get upon the back of; to mount.
    [1913 Webster]
 
       I will back him [a horse] straight.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To place or seat upon the back. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Great Jupiter, upon his eagle backed,
       Appeared to me.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To drive or force backward; to cause to retreat or recede;
    as, to back oxen.
    [1913 Webster]
 
   4. To make a back for; to furnish with a back; as, to back
    books.
    [1913 Webster]
 
   5. To adjoin behind; to be at the back of.
    [1913 Webster]
 
       A garden . . . with a vineyard backed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The chalk cliffs which back the beach. --Huxley.
    [1913 Webster]
 
   6. To write upon the back of; as, to back a letter; to
    indorse; as, to back a note or legal document.
    [1913 Webster]
 
   7. To support; to maintain; to second or strengthen by aid or
    influence; as, to back a friend. "The Parliament would be
    backed by the people." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Have still found it necessary to back and fortify
       their laws with rewards and punishments. --South.
    [1913 Webster]
 
       The mate backed the captain manfully. --Blackw. Mag.
    [1913 Webster]
 
   8. To bet on the success of; -- as, to back a race horse.
    [1913 Webster]
 
   {To back an anchor} (Naut.), to lay down a small anchor ahead
    of a large one, the cable of the small one being fastened
    to the crown of the large one.
 
   {To back the field}, in horse racing, to bet against a
    particular horse or horses, that some one of all the other
    horses, collectively designated "the field", will win.
 
   {To back the oars}, to row backward with the oars.
 
   {To back a rope}, to put on a preventer.
 
   {To back the sails}, to arrange them so as to cause the ship
    to move astern.
 
   {To back up}, to support; to sustain; as, to back up one's
    friends.
 
   {To back a warrant} (Law), is for a justice of the peace, in
    the county where the warrant is to be executed, to sign or
    indorse a warrant, issued in another county, to apprehend
    an offender.
 
   {To back water} (Naut.), to reverse the action of the oars,
    paddles, or propeller, so as to force the boat or ship
    backward.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Back \Back\, a.
   1. Being at the back or in the rear; distant; remote; as, the
    back door; back settlements.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in arrear; overdue; as, back rent.
    [1913 Webster]
 
   3. Moving or operating backward; as, back action.
    [1913 Webster]
 
   {Back blocks}, Australian pastoral country which is remote
    from the seacoast or from a river. [Webster 1913 Suppl.]
    
 
   {Back charges}, charges brought forward after an account has
    been made up.
 
   {Back filling} (Arch.), the mass of materials used in filling
    up the space between two walls, or between the inner and
    outer faces of a wall, or upon the haunches of an arch or
    vault.
 
   {Back pressure}. (Steam Engine) See under {Pressure}.
 
   {Back rest}, a guide attached to the slide rest of a lathe,
    and placed in contact with the work, to steady it in
    turning.
 
   {Back slang}, a kind of slang in which every word is written
    or pronounced backwards; as, nam for man.
 
   {Back stairs}, stairs in the back part of a house; private
    stairs. Also used adjectively. See {Back stairs},
    {Backstairs}, and {Backstair}, in the Vocabulary.
 
   {Back step} (Mil.), the retrograde movement of a man or body
    of men, without changing front.
 
   {Back stream}, a current running against the main current of
    a stream; an eddy.
 
   {To take the back track}, to retrace one's steps; to retreat.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Back \Back\, v. i.
   1. To move or go backward; as, the horse refuses to back.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To change from one quarter to another by a course
    opposite to that of the sun; -- used of the wind.
    [1913 Webster]
 
   3. (Sporting) To stand still behind another dog which has
    pointed; -- said of a dog. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {To back and fill}, to manage the sails of a ship so that the
    wind strikes them alternately in front and behind, in
    order to keep the ship in the middle of a river or channel
    while the current or tide carries the vessel against the
    wind. Hence: (Fig.) To take opposite positions
    alternately; to assert and deny. [Colloq.]
 
   {To back out}, {To back down}, to retreat or withdraw from a
    promise, engagement, or contest; to recede. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Cleon at first . . . was willing to go; but, finding
       that he [Nicias] was in earnest, he tried to back
       out.                 --Jowett
                          (Thucyd. )
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Back \Back\, adv. [Shortened from aback.]
   1. In, to, or toward, the rear; as, to stand back; to step
    back.
    [1913 Webster]
 
   2. To the place from which one came; to the place or person
    from which something is taken or derived; as, to go back
    for something left behind; to go back to one's native
    place; to put a book back after reading it.
    [1913 Webster]
 
   3. To a former state, condition, or station; as, to go back
    to private life; to go back to barbarism.
    [1913 Webster]
 
   4. (Of time) In times past; ago. "Sixty or seventy years
    back." --Gladstone.
    [1913 Webster]
 
   5. Away from contact; by reverse movement.
    [1913 Webster]
 
       The angel of the Lord . . . came, and rolled back
       the stone from the door.       --Matt.
                          xxviii. 2.
    [1913 Webster]
 
   6. In concealment or reserve; in one's own possession; as, to
    keep back the truth; to keep back part of the money due to
    another.
    [1913 Webster]
 
   7. In a state of restraint or hindrance.
    [1913 Webster]
 
       The Lord hath kept thee back from honor. --Numb.
                          xxiv. 11.
    [1913 Webster]
 
   8. In return, repayment, or requital.
    [1913 Webster]
 
       What have I to give you back?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. In withdrawal from a statement, promise, or undertaking;
    as, he took back the offensive words.
    [1913 Webster]
 
   10. In arrear; as, to be back in one's rent. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
   {Back and forth}, backwards and forwards; to and fro.
 
   {To go back on}, to turn back from; to abandon; to betray;
    as, to go back on a friend; to go back on one's
    professions. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 back
   adv 1: in or to or toward a former location; "she went back to
       her parents' house"
   2: at or to or toward the back or rear; "he moved back";
     "tripped when he stepped backward"; "she looked rearward out
     the window of the car" [syn: {back}, {backward}, {backwards},
     {rearward}, {rearwards}] [ant: {forrad}, {forrard},
     {forward}, {forwards}, {frontward}, {frontwards}]
   3: in or to or toward an original condition; "he went back to
     sleep"
   4: in or to or toward a past time; "set the clocks back an
     hour"; "never look back"; "lovers of the past looking fondly
     backward" [syn: {back}, {backward}] [ant: {ahead}, {forward}]
   5: in reply; "he wrote back three days later"
   6: in repayment or retaliation; "we paid back everything we had
     borrowed"; "he hit me and I hit him back"; "I was kept in
     after school for talking back to the teacher"
   adj 1: related to or located at the back; "the back yard"; "the
       back entrance" [ant: {front(a)}]
   2: located at or near the back of an animal; "back (or hind)
     legs"; "the hinder part of a carcass" [syn: {back(a)},
     {hind(a)}, {hinder(a)}]
   3: of an earlier date; "back issues of the magazine"
   n 1: the posterior part of a human (or animal) body from the
      neck to the end of the spine; "his back was nicely tanned"
      [syn: {back}, {dorsum}]
   2: the side that goes last or is not normally seen; "he wrote
     the date on the back of the photograph" [syn: {rear}, {back}]
     [ant: {front}]
   3: the part of something that is furthest from the normal
     viewer; "he stood at the back of the stage"; "it was hidden
     in the rear of the store" [syn: {back}, {rear}] [ant:
     {front}]
   4: (football) a person who plays in the backfield
   5: the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and
     protecting the spinal cord; "the fall broke his back" [syn:
     {spinal column}, {vertebral column}, {spine}, {backbone},
     {back}, {rachis}]
   6: the protective covering on the front, back, and spine of a
     book; "the book had a leather binding" [syn: {binding}, {book
     binding}, {cover}, {back}]
   7: the part of a garment that covers the back of your body;
     "they pinned a `kick me' sign on his back"
   8: a support that you can lean against while sitting; "the back
     of the dental chair was adjustable" [syn: {back}, {backrest}]
   9: (American football) the position of a player on a football
     team who is stationed behind the line of scrimmage
   v 1: be behind; approve of; "He plumped for the Labor Party"; "I
      backed Kennedy in 1960" [syn: {back}, {endorse}, {indorse},
      {plump for}, {plunk for}, {support}]
   2: travel backward; "back into the driveway"; "The car backed up
     and hit the tree"
   3: give support or one's approval to; "I'll second that motion";
     "I can't back this plan"; "endorse a new project" [syn:
     {second}, {back}, {endorse}, {indorse}]
   4: cause to travel backward; "back the car into the parking
     spot" [ant: {advance}, {bring forward}]
   5: support financial backing for; "back this enterprise"
   6: be in back of; "My garage backs their yard" [ant: {face},
     {front}, {look}]
   7: place a bet on; "Which horse are you backing?"; "I'm betting
     on the new horse" [syn: {bet on}, {back}, {gage}, {stake},
     {game}, {punt}]
   8: shift to a counterclockwise direction; "the wind backed"
     [ant: {veer}]
   9: establish as valid or genuine; "Can you back up your claims?"
     [syn: {back}, {back up}]
   10: strengthen by providing with a back or backing

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top