ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -篮-, *篮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[篮, lán, ㄌㄢˊ] basket; goal
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  监 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 2,357

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, / ] basket; goal, #5,089 [Add to Longdo]
[lán qiú, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] basketball, #4,157 [Add to Longdo]
[lán bǎn, ㄌㄢˊ ㄅㄢˇ, / ] backboard, #5,660 [Add to Longdo]
[kòu lán, ㄎㄡˋ ㄌㄢˊ, / ] slam dunk, #16,785 [Add to Longdo]
[yáo lán, ㄧㄠˊ ㄌㄢˊ, / ] cradle, #19,173 [Add to Longdo]
板球[lán bǎn qiú, ㄌㄢˊ ㄅㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] rebound, #19,184 [Add to Longdo]
球场[lán qiú chǎng, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] basketball court, #23,867 [Add to Longdo]
[lán zi, ㄌㄢˊ ㄗ˙, / ] basket, #24,090 [Add to Longdo]
[tí lán, ㄊㄧˊ ㄌㄢˊ, / ] a basket, #63,219 [Add to Longdo]
[diào lán, ㄉㄧㄠˋ ㄌㄢˊ, / ] hanging basket (for flowers); gondola (of cable car) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Men's pajamas. Found them in the laundry hamper.[CN] 是男睡衣 是在洗衣里发现的 The Naked City (1948)
I hate to see anybody as plum beautiful as you riding in a moth-eaten old basket like this, let alone those two nags a- pulling' it.[CN] 我不喜欢看到你梅花一样美丽的身子 骑进一个这样虫蛀的旧子里 更何况这两匹病怏怏的瘦马了 Saratoga Trunk (1945)
He says he played basketball in college.[CN] 他说他在大学里打过 Late Spring (1949)
- There's a basket.[CN] - 拿好 Road House (1948)
The ladies will be aboard any minute now with huge, big baskets of fruit.[CN] 姑娘们随时会带着一大水果出现 The Long Voyage Home (1940)
Wages, five cents a box. No bruised fruit.[CN] 工资金是一5美分,不许碰伤水果 The Grapes of Wrath (1940)
Can you picture Hildy singing lullabies and hanging out didies?[CN] 你能想像海蒂唱摇曲 哄着小孩? His Girl Friday (1940)
- Cradle will do.[CN] - 摇 Dead Reckoning (1947)
- Cradle, or what?[CN] - 摇式还是什么? Dead Reckoning (1947)
A basket of fruit with Her Majesty's compliments... and these flowers from the grand duke... who instructed me to ride day and night for a week to be here in time.[CN] 一水果代表着女王 陛下的问候 而这些花是大公送的 他命令我一个星期日夜兼程 及时的赶到这里 The Scarlet Empress (1934)
A basket of good mushrooms and...[CN] 一子的蘑菇里... Shadow of a Doubt (1943)
Cupidon, go home with your basket and meet us later at begue's.[CN] Cupidon,带着子回家 之后我们在Begue's见 Saratoga Trunk (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top