ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backbone

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backbone-, *backbone*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backbone(n) กระดูกสันหลัง, See also: สิ่งที่เหมือนกระดูกสันหลัง, Syn. spine
backbone(n) ความกล้า, See also: ความตั้งใจ, ความเข้มแข็ง, Syn. firmness, fortitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backbone(แบค'โบน) n. กระดูกสันหลัง, Syn. vertebrate, spine
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
backbone(n) กระดูกสันหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backboneแกนหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backboneแกนหลัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backbone; vertebraกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
Backboneกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Backboneโครงข่ายการสื่อสาร, Example: โครงข่ายการสื่อสารที่เป็นเส้นทางหลักสำหรับการรับส่งข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วสูงมีหน้าที่เชื่อมต่อโครงข่ายต่างพื้นที่หรือโครงข่ายขนาดเล็กเข้าด้วยกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

WordNet (3.0)
backbone(n) fortitude and determination, Syn. moxie, guts, grit, gumption, sand
backbone(n) the part of a network that connects other networks together
anchor(n) a central cohesive source of support and stability, Syn. lynchpin, linchpin, backbone, keystone, mainstay
spine(n) the part of a book's cover that encloses the inner side of the book's pages and that faces outward when the book is shelved, Syn. backbone

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Backbone

n. [ 2d back, n. + bone. ] [ 1913 Webster ]

1. The column of bones in the back which sustains and gives firmness to the frame; the spine; the vertebral or spinal column. [ 1913 Webster ]

2. Anything like , or serving the purpose of, a backbone. [ 1913 Webster ]

The lofty mountains on the north side compose the granitic axis, or backbone of the country. Darwin. [ 1913 Webster ]

We have now come to the backbone of our subject. Earle. [ 1913 Webster ]

3. Firmness; moral principle; steadfastness. [ 1913 Webster ]

Shelley's thought never had any backbone. Shairp. [ 1913 Webster ]


To the backbone, through and through; thoroughly; entirely. “Staunch to the backbone.” Lord Lytton.
[ 1913 Webster ]

Backboned

a. Vertebrate. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let him jump so that he will fill the sacs along his backbone with air... ... and then he cannot go deep to die. "ปล่อยให้เขากระโดดเพื่อที่เขา จะเติมถุง พร้อมแกนนำของเขากับอากาศ และแล้วเขาก็ไม่สามารถไปลึก ที่จะตาย The Old Man and the Sea (1958)
One of them looked down, and among the empty beer cans... ... and dead barracuda, she saw the long backbone of the great fish... ... that was now just garbage waiting to go out with the tide.หนึ่งของพวกเขามองลงไปที่น้ำ และในหมู่กระป๋องเบียร์เปล่า และคนตาย บาราคูดา เธอเห็นกระดูกสัน หลังยาว The Old Man and the Sea (1958)
More myself was the backbone, of course.เพิ่มเติมตัวเองเป็นแกนหลัก ของหลักสูตร ของคืนที่มืดมากของเจ้าหน้าที่ ของเรา How I Won the War (1967)
You were the backbone... the nerve centre of a great rhythm-and-blues band.คุณเป็นเหมือนกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมสำคัญของวง ริดึมและบลูส The Blues Brothers (1980)
Come on, show a little backbone, will you!ไม่เอาน่า! แสดงความกล้าหน่อย, ได้มัย? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They can buy anything, but they can't buy backbone.พวกเขาซื้ออะไรก็ได้ แต่ซื้อความกล้าไม่ได้ Rushmore (1998)
Still, a man ought to know what his single tastes like, seeing as how it's the backbone of the whiskey and all.อืม ชายคนนี้อยากรู้ว่า ซิงเกิ้ลของเขารสชาติเป็นอย่างไร ดูซิว่า แก่นของวิสกี้ทั้งหมดนี้ เป็นอย่างไร The Education of Little Tree (1997)
Justice is the backbone to every peaceful society.ความยุติธรรม... ...คือเสาหลัก ที่ทำให้เกิดความสงบสุขในสังคม Saw V (2008)
It's sad. The first time you've shown any backbone and it's such a waste.มันน่าเศร้า, ครั้งแรกที่เจ้าแสดงผีมือ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
If a country opens up gambling to foreigners, it will become a source of major profit and backbone to the country.ถ้าประเทศเปิดการพนันขึ้นกับคนต่างชาติ, มันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรายได้หลัก และกระดูกสันหลังของประเทศ Episode #1.9 (2008)
But I have the backbone not to run away from my responsibilities.แต่ฉันมีกระดูกสันหลังจะไม่วิ่งหนีออกไปจากความรับผิดชอบของฉัน Revolutionary Road (2008)
It takes backbone to lead the life you want, Frank.มันต้องใช้หัวใจที่จะนำไปสู่​​ชีวิตที่คุณต้องการของแฟรงก์ Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backboneHe is an American to the backbone.
backboneWill he have the backbone to speak out against the bill?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกนนำ(n) mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai Definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
สันหลัง(n) spine, See also: backbone, Syn. กระดูกสันหลัง, Example: เขาโดนไฟลวกบริเวณสันหลังเป็นแผลยาวเหวอะหวะ, Thai Definition: ส่วนของร่างกายด้านหลัง ซึ่งมีกระดูกเป็นแนวนูนลงมาตลอดหลัง
กระดูกสันหลัง(n) backbone, See also: spine, vertebral column, spinal column, Example: การนวดจากต้นคอลงมาถึงบั้นเอวช่วยให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณกระดูกสันหลังดีขึ้น, Thai Definition: กระดูกที่อยู่ในแนวกึ่งกลางทางด้านหลังของลำตัว เป็นแกนของร่างกาย มีลักษณะเป็นข้อๆ ต่อกันเป็นแนวตั้งแต่บริเวณคอจนถึงบริเวณด้านหลังของทวารหนัก
เสาหลัก(n) pillar, See also: backbone, mainstay, Syn. ที่พึ่ง, เครื่องยึดเหนี่ยว, หลัก, ที่ปรึกษา, Example: เขามีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างโชกโชน จนมีผู้ยกย่องว่าเป็นเสาหลักของประชาธิปไตย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกนนำ[kaēnnam] (n) EN: mainstay ; backbone  FR: pilier [ m ]
กระดูกสันหลัง[kradūk sanlang] (n) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [ pl ]  FR: épine dorsale [ f ] ; colonne vertébrale [ f ] ; vertèbres [ fpl ]
สัน[san] (n) EN: edge ; back ; backbone ; back edge ; spine ; ridge ; crest  FR: crête [ f ] ; arête [ f ]
สันหลัง[sanlang] (n) EN: spine ; backbone ; spinal column  FR: colonne vertébrale [ f ] ; échine [ f ] ; épine dorsale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
backbone
backbones

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backbone
backbones

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨干[gǔ gàn, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ,   /  ] backbone; diaphysis #5,523 [Add to Longdo]
脊梁[jǐ liang, ㄐㄧˇ ㄌㄧㄤ˙,   /  ] backbone; spine #28,456 [Add to Longdo]
主干线[zhǔ gàn xiàn, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ,   线 /   ] backbone (cable) #40,400 [Add to Longdo]
脊梁骨[jǐ liang gǔ, ㄐㄧˇ ㄌㄧㄤ˙ ㄍㄨˇ,    /   ] backbone #72,369 [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, ] backbone; strength #144,694 [Add to Longdo]
脊骨[jí gǔ, ㄐㄧˊ ㄍㄨˇ,  ] backbone [Add to Longdo]
骨干网路[gǔ gàn wǎng lù, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ,     /    ] backbone network [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backbone { n }backbone [Add to Longdo]
Rückgrat { n } | Rückgrate { pl }backbone | backbones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na, n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P) #3,507 [Add to Longdo]
[みき(P);かん, miki (P); kan] (n) (tree) trunk; (arrow) shaft; (tool) handle; backbone; base; (P) #5,769 [Add to Longdo]
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n, adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P) #11,172 [Add to Longdo]
中枢[ちゅうすう, chuusuu] (n, adj-no) centre; center; pivot; mainstay; nucleus; backbone; central figure; pillar; key man; (P) #12,047 [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[kyanpasubakkubo-n] (n) { comp } campus backbone [Add to Longdo]
バックボーン[bakkubo-n] (n) { comp } backbone (e.g. of a network); (P) [Add to Longdo]
バックボーンネットワーク[bakkubo-nnettowa-ku] (n) { comp } backbone network [Add to Longdo]
マルチキャストバックボーン[maruchikyasutobakkubo-n] (n) { comp } multicast backbone (Mbone) [Add to Longdo]
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P) [Add to Longdo]
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
バックボーン[ばっくぼーん, bakkubo-n] backbone (of a network) [Add to Longdo]
バックボーンネットワーク[ばっくぼーんねっとわーく, bakkubo-nnettowa-ku] backbone network [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top