Search result for

อำพราง

(43 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อำพราง-, *อำพราง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำพราง[V] conceal, See also: cover up, hide, keep secret, keep back, suppress the truth, maintain secrecy, bogus, hide, , Syn. ปิดบัง, งำ, Ant. เปิดเผย, Thai definition: ปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทางอื่น, พูดหรือแสดงอาการไม่ให้รู้ความจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อำพรางก. ปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทางอื่น, พูดหรือแสดงอาการไม่ให้รู้ความจริง.
อำพรางว. ที่ปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทางอื่น เช่น ฆาตกรรมอำพราง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm here because my boss, the United States of America, thinks Sarah Connor is a deluded, dangerousผมมานี่เพราะนายผม สหรัฐอเมริกา คิดว่า ซาร่าห์ คอนเนอร์ เป็นตัวอันตรายที่อำพรางอยู่ Pilot (2008)
- Camouflage suit.- ชุดอำพรางตัว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Yes, as a master of disguise, you have no equal, my friend.ใช่,ในฐานะจ้าวแห่งการอำพรางตัว จะไม่มีใครเทียบคุณได้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The Autobots must be shielding the signals.ออโต้บอท คงจะปล่อยสัญญาณอำพรางTransformers: Revenge of the Fallen (2009)
Hiding here.อำพรางกาย บนโลก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
He may have changed his appearance.เขาอาจจะอำพรางตัว Public Enemies (2009)
'The creature can camouflage itself. 'สัตวนั่นสามารถอำพรางตัวเองได้์ Episode #3.2 (2009)
Camouflage is nature's craftiest trick.การอำพรางตัวเป็นเล่ห์กล ที่มีศิลปะที่สุดของธรรมชาติ If I Had a Hammer (2009)
He's retreated to the safety of his camouflage.เขาล่าถอยไปเพื่อความปลอดภัยในการอำพรางตัว If I Had a Hammer (2009)
Unless it's more than just camouflage.เว้นแต่ว่า มันเป็นมากกว่าการอำพรางตัว If I Had a Hammer (2009)
So the shape-shifter is still alive, which means by now, it could be disguised as anyone.ดังนั้น มนุษย์แปลงร่าง ก็ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งหมายถึงว่าในขณะนี้ มันสามารถอำพรางตัว เป็นใครก็ได้ Momentum Deferred (2009)
His entire existence has been based on dissemblance and falsehood.การใช้คำพูดของเขา มักชอบอำพราง กลบเกลื่อน โกหกมดเท็จ 137 Sekunden (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camouflage[VT] อำพราง, See also: ซ่อน, ปกปิด, Syn. cover, conceal, disguise
dissemble[VI] อำพราง, See also: ปิดบัง, ปกปิด, ซ่อนเร้น, แสร้างทำกลบเกลื่อน, Syn. disquise, camouflage, Ant. reveal
dissimulate[VT] ปิดบัง, See also: อำพราง, แกล้งทำ, Syn. dissemble
dissimulate[VI] ปิดบัง, See also: อำพราง, แกล้งทำ, Syn. dissemble
obscure[VT] ปิดบัง, See also: อำพราง, ซ่อน, ทำให้ไม่ชัดเจน, Syn. hide, conceal, Ant. reveal
whitewash[VT] ปิดบังข้อเท็จจริง, See also: อำพรางความจริง, Syn. conceal, cover up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camouflage(แคม'มะฟลาจฺ) {camouflaged,camouflaging,camouflages} n. เครื่องลวงตา,สิ่งลวงตา,การอำพราง vt. อำพราง,ซ่อน,ลวงตา, See also: camouflager n. ดูcamouflage, Syn. disguise
dissemblance(ดิเซม'เบลินซฺ) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน,การอำพรางความกลบเกลื่อน, Syn. unlikeness
dissemble(ดิเซม'เบิล) vt. อำพราง,กลบเกลื่อน,แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น,กลบเกลื่อน., See also: dissembler n. ดูdissemble dissemblingly adv. ดูdissemble, Syn. conceal,pretend,affect
dissimulatevt. ซ่อนเร้น,อำพราง,แกล้งทำ. vi. อำพราง., See also: dissimulative adj. ดูdissimulate dissimulator n. ดูdissimulate
dissimulationn. การอำพราง,การซ่อนเร้น,การแกล้งทำ, Syn. feigning
gloze(โกลซ) v.,n. อำพราง,ปิดบัง,พูดกลบเกลื่อน,สอพลอ,อธิบาย,ให้ข้อคิดเห็น.
hide(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด
reticent(เรท'ทิเซินทฺ) adj. เงียบ,ไม่พูด,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,อำพราง,สงวนท่าที.
sconce(สคอนซฺ) n. ป้อมเล็ก ๆ ,ม่านปิด,ของอำพราง,ที่หลบภัย vt. ป้องกันด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว,ป้องกัน,หลบภัย
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,

English-Thai: Nontri Dictionary
camouflage(vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตัว,ปิดบัง,อำพราง,เสแสร้ง
dissemble(vt) ปลอมแปลง,ซ่อน,ปิดบัง,อำพราง,กลบเกลื่อน,เสแสร้ง
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น
gloze(vt) กลบเกลื่อน,ปิดบัง,อำพราง
hide(vi,vt) ซ่อน,ปิดบัง,แอบ,ปกคลุม,อำพราง
secrecy(n) การเก็บความลับ,การปกปิด,การปิดปัง,การอำพราง
secret(adj) ลับเฉพาะ,ลับ,เป็นความลับ,ปกปิด,ปิดบัง,อำพราง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top