ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

back and forth

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -back and forth-, *back and forth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back and forth(adv) ไปๆ มาๆ, See also: กลับไปกลับมา, Syn. to and fro

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The boy in the grey flannel suit is bouncing' back and forth like a tennis ball.The boy in the grey flannel suit is bouncin' back and forth like a tennis ball. 12 Angry Men (1957)
There was much betting, and the odds changed back and forth all night... ... and they changed the referees every four hours... ... so that the referee could get some sleep.มีการพนันมากถูกและราคา การเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดทั้ง คืน และพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ตัดสิน The Old Man and the Sea (1958)
He cannot talk back and forth through a car radio that's been busted for two months.เขาไม่สามารถคุยผ่านวิทยุ ในรถที่เสียมา 2 เดือนได้แน่ๆ Oh, God! (1977)
Walking back and forth real slow, making sure I see 'em good.เดิน ไปมา ช้า จริง ตรวจสอบให้แน่ใจ ฉัน เห็นมันดี I Spit on Your Grave (1978)
Then I paced back and forth until my action ran down.จากนั้นกระผมก็เดินย่ำไปเรื่อยจนหมดลาน Return to Oz (1985)
- What? Well, we knew you had to get back and forth to Cambridge for your new job.ก็นายต้องเดินทางไปทำงานใหม่ที่ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ Good Will Hunting (1997)
God knows you can't spend the rest of your life traveling back and forth like some yo-yoพระเจ้ารู้นายไม่อาจใช้ชีวิต เดินทางขึ้นล่องเหมือนลูกดิ่ง The Legend of 1900 (1998)
You go back and forth about Adam. "Should I or shouldn't I?"ไม่นะ! Valentine (2001)
You walk out into the street and you hear some people having kind of a loud conversation about a musical act and they are passing headphones back and forth and going this is great!คุณเดินออกไปตามถนน แล้วก็ได้ยินคนคุยกันเสียงดัง เกี่ยวกับวงดนตรี The Corporation (2003)
Walking back and forth or carrying heavy stuffs is not good for her. Thank you for thinking about her.ท่านประธานต้องดีใจมากๆ? Something About 1% (2003)
Even if we were to put the Weeble in at point B... it's still going to bounce back and forth until it's kicked out at the B end.ต่อให้เราใส่ตุ๊กตาล้มลุกเข้าไปที่ปลาย B... มันก็จะเด้งไปมาระหว่างปลาย A กับปลาย B จนกระทั่งมันถูกเตะออกมาที่ปลาย B Primer (2004)
We commit to flying back and forth as much as we can.เราจะบินไปมาหากันให้บ่อยเท่าที่จะทำได้ The Holiday (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
back and forthA strange man was walking back and forth in front of my house.
back and forthA strange man was walking back and forth on the pavement.
back and forthFor 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.
back and forthHe is going back and forth in front of the station.
back and forthHe shook his head back and forth.
back and forthHe walked back and forth.
back and forthHe walked back and forth in front of the door, hesitating to enter.
back and forthHe walked back and forth in the room.
back and forthHe walked back and forth on the platform while waiting for the train.
back and forthHe walked back and forth on the street.
back and forthIn an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.
back and forthI walked back and forth on the street.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียวไปเทียวมา(adv) to and fro, See also: back and forth, Example: เขาเดินเทียวไปเทียวมาอยู่หน้าโรงหนัง เพราะหงุดหงิดที่เพื่อนไม่มาตามนัด, Thai Definition: ไปมาบ่อยๆ
ไปๆ มาๆ(adv) back and forth, Example: เรือแล่นไปๆ มาๆ ระหว่างสตูลกับภูเก็ต, Thai Definition: ไป และกลับซ้ำๆ หลายครั้ง
ไปมา(adv) back and forth, See also: to and fro, Syn. ไปๆ มาๆ, Example: เธอผ่านไปมาแถวนี้เป็นประจำ คนแถวนี้รู้จักเธอกันทุกคน, Thai Definition: อย่างวกเวียนมาสู่ที่เดิมเป็นประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินไป[doēn pai] (v, exp) EN: walk on ; walk up and down ; walk back and forth  FR: être à pied ; aller à pied
ไขว่[khwai] (adv) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly  FR: activement ; va-et-vient
ไปมา[pai-mā] (adv) EN: back and forth ; to and fro
ส่าย[sāi] (v) EN: swing ; swerve ; sway ; shake ; rock ; swish back and forth  FR: agiter ; balancer
วกเวียน[wokwīen] (v) EN: do something again and again ; go back and forth

Japanese-English: EDICT Dictionary
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
くねる[kuneru] (v5r, vi) to bend loosely back and forth [Add to Longdo]
やり取り(P);遣り取り[やりとり, yaritori] (n, vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]
股座膏薬[またぐらごうやく;またぐらこうやく, mataguragouyaku ; matagurakouyaku] (n) double-dealer; timeserver; moving back and forth between two sides in a conflict [Add to Longdo]
行きつ戻りつ[ゆきつもどりつ;いきつもどりつ, yukitsumodoritsu ; ikitsumodoritsu] (exp, vs) going up and down; going back and forth [Add to Longdo]
行き交う;行交う[ゆきかう;いきかう, yukikau ; ikikau] (v5u, vi) to come and go; to go back and forth [Add to Longdo]
行ったり来たり(P);行ったりきたり[いったりきたり, ittarikitari] (exp, vs) going to and fro; back and forth; (P) [Add to Longdo]
折り返し運転[おりかえしうんてん, orikaeshiunten] (n) shuttling back and forth; shuttle service [Add to Longdo]
折れ曲がる[おれまがる, oremagaru] (v5r) to bend back and forth [Add to Longdo]
前後工程[ぜんごこうてい, zengokoutei] (n) to and fro process; back and forth process; cooperative process; collaborative process [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forth \Forth\, v.[AS. for[eth], fr. for akin to D. voort, G.
   fort [root]78. See {Fore}, {For}, and cf. {Afford},
   {Further}, adv.]
   1. Forward; onward in time, place, or order; in advance from
    a given point; on to end; as, from that day forth; one,
    two, three, and so forth.
    [1913 Webster]
 
       Lucas was Paul's companion, at the leastway from the
       sixteenth of the Acts forth.     --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
       From this time forth, I never will speak word.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I repeated the Ave Maria; the inquisitor bad me say
       forth; I said I was taught no more.  --Strype.
    [1913 Webster]
 
   2. Out, as from a state of concealment, retirement,
    confinement, nondevelopment, or the like; out into notice
    or view; as, the plants in spring put forth leaves.
    [1913 Webster]
 
       When winter past, and summer scarce begun,
       Invites them forth to labor in the sun. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Beyond a (certain) boundary; away; abroad; out.
    [1913 Webster]
 
       I have no mind of feasting forth to-night. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Throughly; from beginning to end. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {And so forth}, {Back and forth}, {From forth}. See under
    {And}, {Back}, and {From}.
 
   {Forth of}, {Forth from}, out of. [Obs.] --Shak.
 
   {To bring forth}. See under {Bring}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Back \Back\, adv. [Shortened from aback.]
   1. In, to, or toward, the rear; as, to stand back; to step
    back.
    [1913 Webster]
 
   2. To the place from which one came; to the place or person
    from which something is taken or derived; as, to go back
    for something left behind; to go back to one's native
    place; to put a book back after reading it.
    [1913 Webster]
 
   3. To a former state, condition, or station; as, to go back
    to private life; to go back to barbarism.
    [1913 Webster]
 
   4. (Of time) In times past; ago. "Sixty or seventy years
    back." --Gladstone.
    [1913 Webster]
 
   5. Away from contact; by reverse movement.
    [1913 Webster]
 
       The angel of the Lord . . . came, and rolled back
       the stone from the door.       --Matt.
                          xxviii. 2.
    [1913 Webster]
 
   6. In concealment or reserve; in one's own possession; as, to
    keep back the truth; to keep back part of the money due to
    another.
    [1913 Webster]
 
   7. In a state of restraint or hindrance.
    [1913 Webster]
 
       The Lord hath kept thee back from honor. --Numb.
                          xxiv. 11.
    [1913 Webster]
 
   8. In return, repayment, or requital.
    [1913 Webster]
 
       What have I to give you back?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. In withdrawal from a statement, promise, or undertaking;
    as, he took back the offensive words.
    [1913 Webster]
 
   10. In arrear; as, to be back in one's rent. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
   {Back and forth}, backwards and forwards; to and fro.
 
   {To go back on}, to turn back from; to abandon; to betray;
    as, to go back on a friend; to go back on one's
    professions. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 back and forth
   adv 1: moving from one place to another and back again; "he
       traveled back and forth between Los Angeles and New
       York"; "the treetops whipped to and fro in a frightening
       manner"; "the old man just sat on the porch and rocked
       back and forth all day" [syn: {back and forth}, {backward
       and forward}, {to and fro}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top