Search result for

backlog

(29 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backlog-, *backlog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backlog[VT] เก็บรวบรวมไว้, See also: ้สำรองไว้, Syn. reserve
backlog[N] งานคั่งค้าง, See also: งานที่ยังทำไม่เสร็จ, Syn. accumulation, reserve
backlog[N] ท่อนไม้ใหญ่สำหรับเล่นแคมป์ไฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backlogหนังสือค้าง
ออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้

1. บุคลากร

1.1จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ

1.2มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร บุคลากรใหม่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านทำรายการ

1.3มีเวลาในการปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา ต้องปฏิบัติงานด้านอื่นๆ อีกด้วย

1.4ไม่เข้าใจรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ทำให้ได้งานน้อยและล่าช้า

1.5ไม่มีความชำนาญในภาษาและเนื้อหาวิชาเฉพาะ

2. การจัดหาหนังสือ

2.1 การจัดซื้อหนังสือเป็นปริมาณมากๆ

2.2 การรับบริจาคหนังสือ (Gift) และหนังสืออภินันทนาการ (Donations) จำนวนมากๆ และห้องสมุดไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

2.3 ปริมาณการจัดหาหนังสือและกำลังคนไม่สัมพันธ์กัน มีการจัดหาหนังสือเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่บุคลากรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และลงรายการไม่ได้เพิ่มขึ้น หรือไม่ได้สัดส่วนกัน

3. ปัญหาการลงรายการ

ผู้ปฏิบัติงานนำกฎเกณฑ์มาใช้โดยไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป และการลงรายการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดเป็นข้อจำกัด และเป็นอุปสรรค์ต่อการเร่งดำเนินการลงรายการให้ทัน

4. การจัดหมวดหมู่หนังสือ

ความไม่สามารถวิเคราะห์หมวดหมู่ของหนังสือ เนื่องจาก เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเฉพาะวิชา ที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้

รายการอ้างอิง

[1] Osborn, A.D. 1951. "Arrearages-Ugly word." Library Journal 76 (November 15, 1951) : 1863-1867.

[2] Piternick, George. 1969. "University library arrearages." Library Resources & Technical Services 13,1 (Winter 1969) : 102-114.

[3] นันทพร แก้วบูชา. การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือค้างในขั้นตอนงานทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ อ.ม.] -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทย่าลัย, 2531. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Backlog of booksหนังสือค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Backlog of monographหนังสือค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you two dimwits, don't leave the cage until that backlog of repairs are finished.ส่วนนายสองคนมันทึ่ม แล้วอย่าหนีงานจนกว่างานที่ค้างไว้ จะเสร็จ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Backlog of bad guys, I guess.คงจะมีคดีคนร้ายที่ตัดสินยังไม่เสร็จ ฉันคิดว่า The Push (2010)
I think I'm gonna be dining on backlog.พี่ว่าจะไปกินมื้อเย็นบนกับงานที่ค้างอยู่น่ะ First Blood (2010)
These companies' defenses, they're overwhelmed by all the last-minute transactions in the system, so they're up all night trying to process the backlog.การคุ้มครองของบริษัทพวกนี้ พวกเขาเต็มไปด้วย การรูดบัตรในนาทีสุดท้ายในระบบ ดังนั้นพวกเขาต้องอยู่ทำงานที่ค้างไว้ตลอดทั้งคืน The Ho Ho Ho Job (2010)
- ...a backlog of flights... - No problem....ผู้โดยสารที่ตกค้าง ไม่มีปัญหา The Rite (2011)
I had the day off, the house to myself and a backlog of Oprahs waiting for me.ฉันได้ลางานหนึ่งวัน อยู่บ้านคนเดียว และโอปราที่รอให้ฉันดู Valentines Day II (2011)
We're suffering from a serious case of backlog.เรากำลังเผชิญหน้ากับ เรื่องซีเครียดอยู่นะเว้ย Talk to the Hand (2011)
And I found a backlog of six-months of trash magazines.และฉันก็เจอแม็กกาซีน ไร้สาระของเมื่อหกเดือนที่แล้ว It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
Yeah, but they're backlogged and you seem to enjoy explosions so much.ช่าย,แต่พวกเขามีงานค้างอยู่เยอะ และคุณดูเหมือนสนุก กับเรื่องการระเบิด The Gunk in the Garage (2012)
I've inherited quite a backlog.ผมมีกองสุมไว้เพียบเลย The Sisters Mills (2015)
We're through 15% of the backlog.เราดำเนินงานในส่วนที่เหลือไป 15%แล้ว Trompe L'Oeil (2016)
We can't have a backlog like this.เราปล่อยให้งานค้างแบบนี้ไม่ได้ Brothers of Nablus (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานค้าง[N] backlog, Ant. งานที่ทำสำเร็จแล้ว, Example: อาทิตย์นี้ฉันคงไปไหนกับเธอไม่ได้หรอกมีงานค้างอยู่อีกเยอะที่จะต้องรีบสะสาง, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ยังไม่สำเร็จ

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKLOG    B AE1 K L AA2 G
BACKLOGS    B AE1 K L AO2 G Z
BACKLOGGED    B AE1 K L AA2 G D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backlog    (n) (b a1 k l o g)
backlogs    (n) (b a1 k l o g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückstandsbuchung {f}backlog posting [Add to Longdo]
Rückstandsverfolgung {f}backlog investigation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックログ[, bakkurogu] (n) backlog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backlog \Back"log`\ (b[a^]k"l[o^]g`; 115), n. [Back, a. + log.]
   1. A large stick of wood, forming the back of a fire on the
    hearth. Contrasted to {forestick}. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
       There was first a backlog, from fifteen to four and
       twenty inches in diameter and five feet long,
       imbedded in the ashes.        --S. G.
                          Goodrich.
    [1913 Webster]
 
   2. An accumulation (of tasks or of materials) that were not
    performed or processed at the normal time and require
    attention; as, unexpected demand led to a large backlog of
    unfilled orders; politically motivated delays led to a
    large backlog of unconfirmed judicial appointments.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backlog
   n 1: an accumulation of jobs not done or materials not processed
      that are yet to be dealt with (especially unfilled customer
      orders for products or services)
   2: the large log at the back of a hearth fire
   3: something kept back or saved for future use or a special
     purpose [syn: {reserve}, {backlog}, {stockpile}]
   v 1: accumulate and create a backlog

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top