ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indorse

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indorse-, *indorse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน, รับรอง, เห็นด้วย, อนุมัติ, ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ, บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต, เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
indorseen. ผู้รับโอน, ผู้รับเอกสารหรือตั๋วเงินที่ผู้อื่นเซ็นมอบไว้ให้

English-Thai: Nontri Dictionary
indorse(adj) ที่สลักหลัง, ที่สนับสนุน, ที่รับรอง
indorsement(n) การสลักหลัง, การรับรอง, การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indorseสลักหลัก [ ดู endorse ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorseeผู้รับสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ ดู endorsee ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorsementการสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ ดู backing ความหมายที่ ๑ และ endorsement ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorsement in blankการสลักหลังลอย (ดู blank endorsement; blank indorsement ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorserผู้สลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ ดู endorser ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indorseสลักหลัง [การบัญชี]
Indorsementsการสลักหลังตั๋วเงิน [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลักหลัง(v) endorse, See also: indorse, Example: หากท่านอาจารย์จะกรุณามีจดหมายมาถึงเกล้ากระผม ขอได้โปรดสลักหลังซองส่งสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอนด้วย, Thai Definition: เขียนข้อความลงในด้านหลังตราสาร เพื่อโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตราสารนั้น, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลักหลัง[salaklang] (v) EN: endorse ; indorse

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indorse (v) ˈɪndˈɔːs (i1 n d oo1 s)
indorsed (v) ˈɪndˈɔːst (i1 n d oo1 s t)
indorses (v) ˈɪndˈɔːsɪz (i1 n d oo1 s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indorse \In*dorse"\, v. t. [imp. & p. p. {Indorsed}; p. pr. &
   vb. n. {Indorsing}.] [LL. indorsare. See {Endorse}.] [Written
   also {endorse}.]
   [1913 Webster]
   1. To cover the back of; to load or burden. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Elephants indorsed with towers.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To write upon the back or outside of a paper or letter, as
    a direction, heading, memorandum, or address.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law & Com.) To write one's name, alone or with other
    words, upon the back of (a paper), for the purpose of
    transferring it, or to secure the payment of a note,
    draft, or the like; to guarantee the payment, fulfillment,
    performance, or validity of, or to certify something upon
    the back of (a check, draft, writ, warrant of arrest,
    etc.).
    [1913 Webster]
 
   4. To give one's name or support to; to sanction; to aid by
    approval; to approve; as, to indorse an opinion.
    [1913 Webster]
 
   {To indorse in blank}, to write one's name on the back of a
    note or bill, leaving a blank to be filled by the holder.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indorse
   v 1: be behind; approve of; "He plumped for the Labor Party"; "I
      backed Kennedy in 1960" [syn: {back}, {endorse}, {indorse},
      {plump for}, {plunk for}, {support}]
   2: give support or one's approval to; "I'll second that motion";
     "I can't back this plan"; "endorse a new project" [syn:
     {second}, {back}, {endorse}, {indorse}]
   3: guarantee as meeting a certain standard; "certified grade AAA
     meat" [syn: {certify}, {endorse}, {indorse}]
   4: sign as evidence of legal transfer; "endorse cheques" [syn:
     {endorse}, {indorse}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top