ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผลักดัน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลักดัน-, *ผลักดัน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลักดัน(v) push forward, See also: advance, carry forward, push on, Syn. สนับสนุน, ส่งเสริม, หนุน, Example: ครูผลักดันลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลักดันก. พยายามทำให้เป็นอย่างที่ต้องการ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have the power to create machines, the power to create happiness.คุณมีอำนาจ ที่จะสร้างแรงผลักดัน อำนาจที่จะสร้างความสุข The Great Dictator (1940)
I will push you in the public's eye.แน่ใจ ฉันจะผลักดันให้คุณอยู่ใน สายตาของประชาชน ของคุณ Pinocchio (1940)
He said he was gonna push my face in everybody's eye.เขาบอกว่าเขากำลังจะผลักดัน ใบหน้าของฉัน ในสายตาของทุกคน Pinocchio (1940)
There were other boats going out to sea... ... and the old man heard the dip and push of their oars.มีเรือลำอื่น ๆ ได้จากที่อื่น ๆ ชายหาดที่จะออกไปในทะเล และชายชรา ได้ยินกรมทรัพย์สินทางปัญญา และการผลักดันของพายของพวกเขา The Old Man and the Sea (1958)
Do push-ups. Clapper, on your belly.อย่าผลักดันอัพ คแลปเปอบน หน้าท้องของคุณ How I Won the War (1967)
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
- Start all over. - No pushing. Fair game, okay?เริ่มต้นอีกครั้ง ไม่มีการผลักดัน เกมที่ยุติธรรมนะ I Spit on Your Grave (1978)
Push me, shove you!ผลักดันให้ฉันซุกคุณ! Mad Max (1979)
Push me, shove you!ผลักดันให้ฉันซุกคุณ! Mad Max (1979)
Push me, shove you!ผลักดันให้ฉันซุกคุณ! โอ้ใช่? Mad Max (1979)
I'm a shadowy reflection of you. lt would take only a nudge to make you like me.ผมเป็นเงาสะท้อนภาพของคุณ. มันต้องการ แค่การผลักดันที่จะทำให้คุณเหมือนผม Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- To push you out of the light.- ผลักดันให้คุณออกจากแสงสว่าง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลักดัน[phlakdan] (v) EN: push forward ; advance ; carry forward ; push on

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barge(vi) ผลักดันอย่างแรง
beat off(phrv) ขับไล่, See also: ผลักดันให้ออกไป
carry forward(phrv) ผลักดัน
constrain from(phrv) ผลักดัน (ด้วยกำลังหรือกฎหมาย)
force into(phrv) ผลักดัน
goad on(phrv) กระตุ้น, See also: ผลักดัน
precipitate into(phrv) เร่ง, See also: ผลักดันให้เกิด
railroad(vt) ผลักดันอย่างเร่งรีบ, See also: ทำให้ผ่านไปอย่างเร็วๆ ลวกๆ, Syn. compel, hasten
run to(phrv) กระตุ้น, See also: ผลักดันไปยัง สถานที่
shove(vi) ดัน, See also: ผลักดัน, ผลักไส, Syn. push, jostle, shoulder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carry(แค'รี) { carries, carrying, carries } vt. ขนส่ง, แบก, ลำเลียง, หอบ, หาบ, อุ้ม, ยก, ถือติดตัว, นำติดตัว, นำไปสู่, สะพาย, บรรทุก, ส่ง, แพร่กระจาย, ออกข่าว, ประกอบด้วย, สนับสนุน, ค้ำจุน, ผลักดัน, ยืดได้, รับภาระ, วางตัว, ปฏิบัติ, ยกยอด, โอน, มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว, มีกำลังดัน, ดัน, ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
clamor(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม, เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก, ร้องเสียงดัง, ผลักดัน, ใช้เสียงดัง
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม, เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก, ร้องเสียงดัง, ผลักดัน, ใช้เสียงดัง
compel(คัมเพล') { compelled, compelling, compels } vt. บังคับ, ผลักดัน, เกณฑ์, ใช้วิธีบังคับ, ได้มาโดยการบังคับ, ต้อน. vi. ใช้กำลัง, มีอิทธิพลต่อ, See also: compeller n., Syn. enforce
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ, การบังคับ, ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) , แรงผลักดันทางใจ
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ, เป็นเชิงบังคับ, เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling
constrain(คันสเทรน') { constrained, constraining, constrains } vt. บังคับ, ผลักดัน, ขัง, จำกัด, ระงับความรู้สึก -Conf. restrain
drive(ไดรฟว) { drove, driving, drives } vt. ขับ, ขับไล่, ไล่, ผลัก, ไส, ผลักดัน, ขับขี่, ต้อน (สัตว์เลี้ยง) , ลอย (ซุง) vi. แล่น, พุ่ง, ขับรถ, ตี (ลูกกอล์ฟ, ตะปู) , มุ่งหมาย n. การขับ, การขับขี่, ทางรถ, สัตว์ที่ไล่ตาม, สัตว์ (ที่ต้อน) , การรุกทางทหาร, พลังงาน, แรงกระตุ้น, กลไกในการขับ, หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่, คนขับรถ, คนต้อนปศุสัตว์, เครื่องตอกเสาเข็ม, ค้อน, แรงผลักดัน, ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่, แรงผลักดัน, พลศาสตร์, ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง, การเจริญเติบโตและการพัฒนา, การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
compel(vt) บังคับ, ผลักดัน, ขู่เข็ญ, เคี่ยวเข็ญ, เกณฑ์
compulsion(n) แรงผลักดันทางใจ, การบีบบังคับ, แรงกดดัน
drive(vt) ขับรถ, ขับ, ไล่, กระตุ้น, ผลักไส, ผลักดัน, ต้อน
driver(n) ผู้ขับขี่, คนขับรถ, คนต้อนสัตว์, แรงผลักดัน, เครื่องตอกเสาเข็ม
further(vt) ส่งเสริม, ทำให้คืบหน้า, ต่อไป, ทำให้ก้าวหน้า, ผลักดัน
furtherance(n) ความคืบหน้า, ความก้าวหน้า, การส่งเสริม, การผลักดัน
momentum(n) กำลัง, การเคลื่อนไหว, แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน
subserve(vt) ส่งเสริม, เกื้อกูล, สนับสนุน, ผลักดัน, เอื้อประโยชน์
urge(vt) กระตุ้น, ผลักดัน, เร่ง, แนะนำ, สนับสนุน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
追い込む[おいこむ, oikomu] TH: ผลักดัน

German-Thai: Longdo Dictionary
drängen(vt) |drängte, hat gedrängt| ผลักดัน, กระตุ้น, เร่ง เช่น CDU und FDP wollen nach 39 Jahren die SPD aus der Regierungsverantwortung drängen. พรรคเซเดอูและเอฟเดเพต้องการผลักดันให้พรรคเอสเพเดออกจากหน้าที่การเป็นรัฐบาลในอีก 39 ปีหลังจากนี้
beitragen(vi) |trug bei, hat beigetragen, zu + D| สนับสนุน, มีบทบาท, ผลักดันให้เกิด, ทำประโยชน์ เช่น Jeder kann zur Reinhaltung der Umwelt beitragen.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top