ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backbite

B AE1 K B AY2 T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backbite-, *backbite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backbite[VT] นินทาลับหลัง, See also: พูดให้ร้าย, ลอบกัด, ทำลายชื่อเสียง, Syn. scandalize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backbite(แบค'ไบทฺ) {backbit,backbitten,backbiting,backbites} vi.,vt. ลอบกัด, See also: backbiter n. ดูbackbite, Syn. slander

English-Thai: Nontri Dictionary
backbite(vt) ลอบกัด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอบกัด[V] backbite, See also: attack (someone) behind his back, scheme behind one's back, Thai definition: ลอบทำลาย หรือกลั่นแกล้งลับหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอบกัด [v.] (løpkat) EN: backbite ; attack s.o. behind his back ; scheme behind one's back ; attack from behind   FR: attaquer à revers ; faire qqch. derrière le dos de qqn. ; médire de
นินทา[v.] (ninthā ) EN: gossip ; to have a gossip ; backbite ; gossip about ; blame in one's absence   FR: calomnier ; médire (de) ; cancaner (fam.) ; raconter des cancans ; faire des commérages ; commérer ; casser du sucre sur le dos de qqn (fam.) ; critiquer ; blâmer

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKBITE B AE1 K B AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backbite (v) bˈækbaɪt (b a1 k b ai t)
backbiter (n) bˈækbaɪtər (b a1 k b ai t @ r)
backbites (v) bˈækbaɪts (b a1 k b ai t s)
backbiters (n) bˈækbaɪtəz (b a1 k b ai t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄧˊ, ] backbite, #20,101 [Add to Longdo]
[, ㄗˇ, ] backbite; dislike, #53,191 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰口をたたく;陰口を叩く[かげぐちをたたく, kageguchiwotataku] (exp,v5k) to backbite [Add to Longdo]
後ろ指を指す;後指を指す[うしろゆびをさす, ushiroyubiwosasu] (exp,v5s) (obsc) to talk about someone behind their back; to backbite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backbite \Back"bite`\, v. t. [2d back, n. + bite.]
   To wound by clandestine detraction; to censure meanly or
   spitefully (an absent person); to slander or speak evil of
   (one absent). --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backbite \Back"bite`\, v. i.
   To censure or revile the absent.
   [1913 Webster]
 
      They are arrant knaves, and will backbite. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backbite
   v 1: say mean things [syn: {backbite}, {bitch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top