ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consecutive

K AH0 N S EH1 K Y AH0 T IH0 V   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consecutive-, *consecutive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consecutive[ADJ] ที่ต่อเนื่องตามลำดับ, Syn. in order, in sequence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consecutive(คันเซค'คิวทิฟว) adj. ซึ่งต่อเนื่องกัน,ซึ่งตามกันมา,เป็นลำดับ, See also: consecutiveness n. ดูconsecutive, Syn. sequential ###A. interrupted

English-Thai: Nontri Dictionary
consecutive(adj) เป็นลำดับ,ติดต่อกัน,ซึ่งต่อเนื่องมา,ซึ่งตามกันมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consecutive numberจำนวนถัดไป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
consecutive sentencesคำพิพากษาลงโทษต่อเนื่องกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consecutive symptomอาการช่วงพักฟื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, well, technically, if an employee's been here for three consecutive years, he or, indeed, she, is qualified to apply.Technically, if an employee's been here for three consecutive years... ...he or, indeed, she, is qualified to apply. Maid in Manhattan (2002)
Not two consecutive summers, 'cause there was a summer in between...ช่วงที่ไปเรียนซัมเมอร์ 2 ครั้ง ซึ่งไม่ต่อเนื่องมา 2 ซัมเมอร์ เพราะในช่วงซัมเมอร์มี... . Mr. Monk and the Game Show (2004)
The first guy to give up walk-off home runs on consecutive days since 1998.คนแรอกออกไปแล้ว เดินกลับฐาน ต่อเนื่องตั้งแต่ 1998 Zathura: A Space Adventure (2005)
Fiery newcomer Juno's consecutives wins are the hope for all Zerg players.จูโน่ นักเล่นหน้าใหม่ไฟแรงที่ เอาชนะติดต่อกันมาหลายรอบ 650 01: 09: 24,320 Jenny, Juno (2005)
Husky Hall of Fame, three consecutive Pro Bowls.หอเกียรติยศทีมฮัสกี้ เล่นโพรโบว์ 3 ทีม The Marine (2006)
Three consecutive flips before he dismounts.เหวี่ยงตัวสามรอบก่อนดีดตัวลงมา Peaceful Warrior (2006)
With 32 consecutive wins 25 contestants seriously injured (?สู้ชนะต่อเนื่องกัน 32 ครั้ง 25ครั้งที่ผู้ท้าชิงบาดเจ็บสาหัส Fearless (2006)
This past summer in the American West, there were a lot of cities that broke all-time records for high temperatures and number of consecutive days with a 100-degree temperature or more.ฤดูร้อนที่แล้วนี้เองในแถบตะวันตกของอเมริกา มีเมืองจำนวนมากที่ทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกาล และจำนวนวันต่อเนื่องกันที่มีอุณหภูมิ เท่ากับ 100 องศาหรือมากกว่า An Inconvenient Truth (2006)
Phillip Brooks was pastor of this church for 22 consecutive years.ฟิลลิปบรูคส์เป็นบาทหลวงของ โบสถ์นี้สำหรับ 22 ปีติดต่อกัน Sex Trek: Charly XXX (2007)
This is the third consecutive year...นี่เป็นสามปีติดต่อกัน Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Six consecutive life terms, okay?ติดคุก 6 ช่วงชีวิต Orientación (2007)
I have five consecutive life sentences--ฉันต้องติดคุกอีกนาน Fire/Water (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consecutiveA majority of Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.
consecutiveIt snowed for ten consecutive days.
consecutiveNext Monday and Tuesday is a consecutive holiday.
consecutiveSteel output set a record for two consecutive years.
consecutiveStock prices declined for five consecutive days.
consecutiveThe trial lasted for ten consecutive days.
consecutiveThis is my little sister Sakiko. We were born in consecutive years and she is now studying for her exams.
consecutiveThis is the fifth consecutive day of decline of stock prices.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดต่อ[ADV] continually, See also: consecutively, Syn. ต่อเนื่อง, Example: หากคุณต้องทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ควรมีช่วงเวลาพักบ้างเป็นระยะ, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่มีขาดตอน, อย่างติดๆ กัน
ติดต่อกัน[ADV] consecutively, See also: continually, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เขารู้สึกเมื่อยล้าเพราะขับรถติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้ว, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย, ไม่ขาดตอน
อย่างต่อเนื่อง[ADV] continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง[ADV] continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนถัดไป[n. exp.] (jamnūan thatpai) EN: consecutive numbers   
เรียงรัน[v.] (rīengran) EN: arrange in consecutive order ; put something in order ; arrange in order   
รวด[adv.] (rūat) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly   FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
ตามลำดับ[adv.] (tām lamdap) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively   FR: dans l'ordre
ติด ๆ กัน[adv.] (tit-tit kan) EN: closely ; frequently ; consecutively ; successively   FR: de suite ; coup sur coup
ติดต่อกัน[X] (tittø kan) EN: succesive ; consecutive   FR: successif ; consécutif

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSECUTIVE K AH0 N S EH1 K Y AH0 T IH0 V
CONSECUTIVELY K AH0 N S EH1 K Y AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consecutive (j) kˈənsˈɛkjutɪv (k @1 n s e1 k y u t i v)
consecutively (a) kˈənsˈɛkjutɪvliː (k @1 n s e1 k y u t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连败[lián bài, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄞˋ, / ] consecutive defeats; to lose several times in a row [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folgesatz {m}consecutive clause [Add to Longdo]
fortlaufende Nummerierung {f}consecutive numbering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝ちっ放す[かちっぱなす, kachippanasu] (v5s) to win consecutive; to have a long winning streak [Add to Longdo]
逐次通訳[ちくじつうやく, chikujitsuuyaku] (n) consecutive interpretation; consecutive interpreting [Add to Longdo]
通し番号[とおしばんごう, tooshibangou] (n) serial number; consecutive number [Add to Longdo]
通巻[つうかん, tsuukan] (n) consecutive number of (or total) volumes [Add to Longdo]
年子[としご, toshigo] (n) child born within a year of another; children born in consecutive years [Add to Longdo]
立て[だて, date] (pref) (1) central; main; head; chief; (suf) (2) (uk) just (done); freshly (baked); indicates activity only just occurred; (ctr) (3) counter for consecutive losses [Add to Longdo]
歴任[れきにん, rekinin] (n,vs) successive jobs; consecutive jobs; (P) [Add to Longdo]
連休[れんきゅう, renkyuu] (n) consecutive holidays; (P) [Add to Longdo]
連休明け[れんきゅうあけ, renkyuuake] (n) end of consecutive holidays [Add to Longdo]
連写[れんしゃ, rensha] (n,vs) continuous shooting (photography); consecutive shooting; rapid shooting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連続[れんぞく, renzoku] consecutive [Add to Longdo]
連続関係[れんぞくかんけい, renzokukankei] consecutive relation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consecutive \Con*sec"u*tive\, a. [Cf. F. cons['e]cutif. See
   {Consequent}.]
   1. Following in a train; succeeding one another in a regular
    order; successive; uninterrupted in course or succession;
    with no interval or break; as, fifty consecutive years.
    [1913 Webster]
 
   2. Following as a consequence or result; actually or
    logically dependent; consequential; succeeding.
    [1913 Webster]
 
       The actions of a man consecutive to volition.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) Having similarity of sequence; -- said of certain
    parallel progressions of two parts in a piece of harmony;
    as, consecutive fifths, or consecutive octaves, which are
    forbidden.
    [1913 Webster]
 
   {Consecutive chords} (Mus.), chords of the same kind
    succeeding one another without interruption.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consecutive
   adv 1: in a consecutive manner; "we numbered the papers
       consecutively" [syn: {consecutive}, {sequentially}]
   adj 1: one after the other; "back-to-back home runs" [syn:
       {back-to-back}, {consecutive}]
   2: in regular succession without gaps; "serial concerts" [syn:
     {consecutive}, {sequent}, {sequential}, {serial},
     {successive}]
   3: successive (without a break); "sick for five straight days"
     [syn: {straight}, {consecutive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top