ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อนุเคราะห์

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนุเคราะห์-, *อนุเคราะห์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุเคราะห์[V] help, See also: assist, aid, favor, do a good turn, Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, เอื้อเฟื้อ, สนับสนุน, Example: เขามีสปอนเซอร์รายใหญ่อนุเคราะห์เรื่องเครื่องแต่งกาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุเคราะห์ก. เอื้อเฟื้อ, ช่วยเหลือ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rescend Dr. Cockrach toybox privileges inmediatelyได้รับความอนุเคราะห์จากกล่องของเล่น\\ ของด๊อกเตอร์แมลงสาบเมื่อกี๊นี้เอง Monsters vs. Aliens (2009)
I've asked your obvious Maria-elect to do a cold reading with me, not from West Side Story, but from the play it's originally based on,ผมขอความอนุเคราะห์จาก คนที่คุณเลือกให้รับบท มาเรียแน่ๆ เผื่อมาเล่นอ่านใจกับผม ไม่ใช่จากเรื่อง West Side Story I Am Unicorn (2011)
Helping with the pigs seemed a fair price for such charity.ช่วยเลี้ยงดูแลหมูดูจะสมเหตุสมผลแล้วกับความอนุเคราะห์ที่ข้าได้รับ The Hunter's Heart (2011)
I did you the courtesy of sending you out of here, so let's just keep it professional, okay?ผมทำคุณได้รับความอนุเคราะห์ ในการส่งคุณออกจากที่นี่เพื่อให้เพียงให้มันเป็นมืออาชีพโอเค? White House Down (2013)
Supplies are generously provided by the Soviet Union.สหภาพโซเวียตช่วยอนุเคราะห์เสบียงให้ Guernica (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid,help)
merciful(เมอ'ซิฟูล) adj. กรุณาปรานี,เมตตา,มีความอนุเคราะห์ดี,เห็นอกเห็นใจ., See also: mercifully adv. mercifulness n.
mercy(เมอ'ซี) n. ความเมตตา,ความกรุณาปรานี,ความอนุเคราะห์,อำนาจของผู้พิพากษาในการให้อภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษ,พร -Phr. (at the mercy ขึ้นอยู่กับ อยู่ภายใต้อำนาจของ)

English-Thai: Nontri Dictionary
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top