ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backed-, *backed*, back, backe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backed(แบคดฺ) adj. ซึ่งมีส่วนหลัง, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
bunchbacked(บันชฺ'แบคดฺ) adj. หลังคร่อม
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก, บนหลัง, หลังโกง, หลังค่อม, Syn. hunchbacked
hunchbackedadj. ซึ่งมีหลังค่อม
round-backed(เรานดฺ'แบคดฺ) adj. หลังค่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backed for bail, warrantหมายปล่อยโดยมีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backed for bail, warrantหมายปล่อยโดยมีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You almost backed into another country. What are you?เธอเกือบถอยเข้าไปในอีกประเทศนึงแล้ว The Little Prince (1974)
There's an occluded front stalled over the Dakotas, backed up all the way to Utah.มีอากาศเลวร้ายปิดกั้นเหนือดาโกต้าส์ กินระยะไปถึงยูทาห์ Airplane! (1980)
Hunt backed up against the air-lock door, his hand groping for the lever.ฮันท์ถอยหลัง แล้วโหนตัวกับคาน The Cement Garden (1993)
I backed off a little bit.ผมถอยออกไปนิด ๆ หน่อย ๆ The Birdcage (1996)
And some of our performerswill be backed up by members of the Bristol-Hillman House Band.และผู้แสดงบางคนได้รับการช่วยเหลือ จากสมาชิกวงบริสโตล-ฮิลแมนเฮ้าส์ Raise Your Voice (2004)
Girls are backed up 3 months to meet with him, 3 months!เขาน่ะฮอตมากเลย พวกผู้หญิงน่ะต้องเข้าคิวรอ 3 เดือนแน่ะกว่าจะได้เจอ 3 เดือนเชียวนะ Romance of Their Own (2004)
Look, the files were almost all backed up.ฟังนะ ไฟล์ข้อมูลทั้งหมดมีการสำรองข้อมูลเอาไว้ Mr. Monk Gets Fired (2004)
You heard the shopkeeper say he's all backed up on TV ordersเจ้าของร้านเขาบอกแล้วใช่ไหม ว่าลูกค้าเยอะ Always - Sunset on Third Street (2005)
If you didn't think it was safe, you shouldn't have backed down.ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ปลอดภัย คุณก็ไม่ควรพามา Eight Below (2006)
Well, at some point, this flow backed up.แต่ฉันว่ามันไหลย้อนยังกับท่อล้น Big Momma's House 2 (2006)
I just hope your hard drives are backed up.คุณเก็บสำรองไฟล์ในคอมพ์ไว้แล้วใช่มั๊ย Big Momma's House 2 (2006)
Traffic backed up as far as the eye can see.การจราจรสำรอง เท่าที่ตาสามารถมองเห็นได้ Ice Age: The Meltdown (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backedAll his friends backed his plan.
backedAt the moment she saw a tall man with a gun standing in the doorway, she instinctively backed away.
backedAt today's meeting almost everybody backed my plan.
backedEven while I was dithering it's like I was being backed further and further into a corner.
backedForeign investors backed off because of regional political unrest.
backedHe backed abruptly away.
backedHe backed his car into the garage.
backedHe backed us up during that incident.
backedHe backed us up in the case.
backedHis car was seriously damaged when he backed into a telephone pole.
backedMany of his friends backed his plan.
backedMy house is backed by woods.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อม[khǿm] (adj) EN: hunchbacked ; humpbacked  FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[langkhøm] (adj) EN: hunchbacked ; humpbacked  FR: bossu ; voûté
โลมาขาวเทา[lōmā khāo-thao] (n, exp) EN: Indo-Pacific Hump-backed Dolphin
งูปล้องหวายหลังเส้น[ngū plǿng wāi lang sen] (n, exp) EN: Stripe-backed Coral Snake
งูปล้องหวายเหลือง[ngū plǿng wāi leūang] (n, exp) EN: Stripe-backed Coral Snake
นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ[nok aen yai hūa tā dam] (n, exp) EN: Silver-backed Needletail ; White-vented Needletail  FR: Martinet de Cochinchine [ m ]
นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว[nok aen yai hūa tā khāo] (n, exp) EN: Brown-backed Needlatail ; Brown Needletail  FR: Martinet géant [ m ]
นกเด้าดินสวน[nok daodin sūan] (n, exp) EN: Olive-backed Pipit ; Olive Tree-Pipit  FR: Pipit à dos olive [ m ] ; Pipit indien [ m ] ; Pipit d’Hodgson [ m ] ; Pipit sylvestre [ m ]
นกหางรำดำ[nok hāng ram dam] (n, exp) EN: Dark-backed Sibia ; Black-headed Sibia ; Black-backed Sibia  FR: Sibia à tête noire ; Sibia pie ; Sibia de Tickell
นกหางรำหลังแดง[nok hāng ram lang daēng] (n, exp) EN: Rufous-backed Sibia  FR: Sibia à dos marron ; Sibia à dos roux ; Sibia de Blyth

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
backed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backed

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウッドカーペット[uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering [Add to Longdo]
スミスネズミ[sumisunezumi] (n) Smith's red-backed vole (Eothenomys smithii); Smith's vole [Add to Longdo]
セグロオオトカゲ[seguroootokage] (n) tricolored monitor (Varanus yuwonoi, species of carnivorous monitor lizard from Halmahera Island in North Maluku, Indonesia); Moluccan black-backed monitor [Add to Longdo]
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet" [Add to Longdo]
ツノハタタテダイ[tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish [Add to Longdo]
家塾[かじゅく, kajuku] (n) (historical) government-backed school operated by a scholar out of his home [Add to Longdo]
資産担保証券[しさんたんぽしょうけん, shisantanposhouken] (n) asset-backed securities; ABS [Add to Longdo]
住宅ローン担保証券[じゅうたくローンたんぽしょうけん, juutaku ro-n tanposhouken] (n) residential mortgage-backed security [Add to Longdo]
小椋鳥[こむくどり, komukudori] (n) red-cheeked myna (Sturnus phillippensis); violet-backed starling [Add to Longdo]
谷地鼠;野地鼠[やちねずみ;ヤチネズミ, yachinezumi ; yachinezumi] (n) (1) (uk) Japanese red-backed vole (Myodes andersoni); (2) red-backed vole (any rodent of genus Myodes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Back \Back\ (b[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Backed} (b[a^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Backing}.]
   [1913 Webster]
   1. To get upon the back of; to mount.
    [1913 Webster]
 
       I will back him [a horse] straight.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To place or seat upon the back. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Great Jupiter, upon his eagle backed,
       Appeared to me.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To drive or force backward; to cause to retreat or recede;
    as, to back oxen.
    [1913 Webster]
 
   4. To make a back for; to furnish with a back; as, to back
    books.
    [1913 Webster]
 
   5. To adjoin behind; to be at the back of.
    [1913 Webster]
 
       A garden . . . with a vineyard backed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The chalk cliffs which back the beach. --Huxley.
    [1913 Webster]
 
   6. To write upon the back of; as, to back a letter; to
    indorse; as, to back a note or legal document.
    [1913 Webster]
 
   7. To support; to maintain; to second or strengthen by aid or
    influence; as, to back a friend. "The Parliament would be
    backed by the people." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Have still found it necessary to back and fortify
       their laws with rewards and punishments. --South.
    [1913 Webster]
 
       The mate backed the captain manfully. --Blackw. Mag.
    [1913 Webster]
 
   8. To bet on the success of; -- as, to back a race horse.
    [1913 Webster]
 
   {To back an anchor} (Naut.), to lay down a small anchor ahead
    of a large one, the cable of the small one being fastened
    to the crown of the large one.
 
   {To back the field}, in horse racing, to bet against a
    particular horse or horses, that some one of all the other
    horses, collectively designated "the field", will win.
 
   {To back the oars}, to row backward with the oars.
 
   {To back a rope}, to put on a preventer.
 
   {To back the sails}, to arrange them so as to cause the ship
    to move astern.
 
   {To back up}, to support; to sustain; as, to back up one's
    friends.
 
   {To back a warrant} (Law), is for a justice of the peace, in
    the county where the warrant is to be executed, to sign or
    indorse a warrant, issued in another county, to apprehend
    an offender.
 
   {To back water} (Naut.), to reverse the action of the oars,
    paddles, or propeller, so as to force the boat or ship
    backward.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backed \Backed\ (b[a^]kt), a.
   Having a back; fitted with a back; as, a backed electrotype
   or stereotype plate. Used in composition; as, broad-backed;
   hump-backed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backed
   adj 1: having a back or backing, usually of a specified type
       [ant: {backless}]
   2: used of film that is coated on the side opposite the emulsion
     with a substance to absorb light

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top