ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -籃-, *籃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[籃, lán, ㄌㄢˊ] basket; goal
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  監 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, / ] basket; goal, #5,089 [Add to Longdo]
篮球[lán qiú, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] basketball, #4,157 [Add to Longdo]
篮板[lán bǎn, ㄌㄢˊ ㄅㄢˇ, / ] backboard, #5,660 [Add to Longdo]
扣篮[kòu lán, ㄎㄡˋ ㄌㄢˊ, / ] slam dunk, #16,785 [Add to Longdo]
摇篮[yáo lán, ㄧㄠˊ ㄌㄢˊ, / ] cradle, #19,173 [Add to Longdo]
篮板球[lán bǎn qiú, ㄌㄢˊ ㄅㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] rebound, #19,184 [Add to Longdo]
篮球场[lán qiú chǎng, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] basketball court, #23,867 [Add to Longdo]
篮子[lán zi, ㄌㄢˊ ㄗ˙, / ] basket, #24,090 [Add to Longdo]
提篮[tí lán, ㄊㄧˊ ㄌㄢˊ, / ] a basket, #63,219 [Add to Longdo]
吊篮[diào lán, ㄉㄧㄠˋ ㄌㄢˊ, / ] hanging basket (for flowers); gondola (of cable car) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It knows what it wants![CN] и穦胓ウ! In the Realm of the Senses (1976)
And I will take his head, in a basket.[CN] 我會取他的人頭,放在子裡面 And I will take his head, in a basket. Mackenna's Gold (1969)
You'll see! Go on.[CN] 癸 膥尿,荷胓ウ! In the Realm of the Senses (1976)
Lidia and I have hated each other from the cradle.[CN] 莉蒂亞和我從在搖裏 就互相討厭了 La Notte (1961)
Is there an egg in this basket?[CN] 子裏有雞蛋嗎? East of Eden (1955)
I've asked Cook to fx you a hamper.[CN] 我叫廚子給你準備了一個食 Corridors of Blood (1958)
Since the age of one, you know, she kept throwing her toys out of her crib so that I would have to keep stooping over to pick them up.[CN] 從一歲開始 你知道她老是把玩具 丟掉搖外面 我必須不斷地彎腰撿玩具嗎? Lolita (1962)
After that to the basket.[CN] 288)}然後再放在子裏. The Deserter and the Nomads (1968)
Mr. Boulanger sent you this strawberry basket, but this man refused to give it to me.[CN] 博蘭格爾先生送你的這個草莓子 但這個男人不給我 Madame Bovary (1969)
- In the wicker, my lord.[CN] - 裝子裏了,大人 The Tomb of Ligeia (1964)
Five baskets![CN] 五大子! Corridors of Blood (1958)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top