ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fore

F AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fore-, *fore*
Possible hiragana form: ふぉれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Foreign Corrupt Practices Act(n, uniq) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ, See also: R. FCPA

English-Thai: Longdo Dictionary
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
foresaw(vt) รู้ล่วงหน้า (กริยาช่องที่ 2 ของ foresee)
foreword(n) คำนำ เช่น Usually a book’s Foreword consists of someone telling you a bunch of stuff about about the book you’re holding in your hand—either to encourage you to buy it, or to get you excited about the book before you read it., See also: preface
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fore(adj) ที่อยู่ส่วนหน้า (เรือ, เครื่องบิน, สัตว์), See also: ที่อยู่ข้างหน้า, Syn. front
fore(adv) ที่อยู่ส่วนหน้าของเรือและเครื่องบิน, Ant. aft
fore(prf) ก่อน, See also: ล่วงหน้า
forego(vi) นำมาก่อน (คำทางการ), See also: ไปก่อน, ล่วงหน้าไปก่อน
forego(vt) นำมาก่อน (คำทางการ), See also: ไปก่อน, ล่วงหน้าไปก่อน, Syn. precede
forest(n) ป่าไม้, See also: ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาลี, พนาลี
forest(vt) ปลูกป่า, Syn. afforest
forearm(n) แขนบริเวณระหว่างข้อศอกกับข้อมือ
foreign(adj) เกี่ยวกับต่างประเทศ, See also: เกี่ยวกับต่างชาติ
foreleg(n) เท้าหน้า (ของสัตว์ 4 เท้า), See also: ขาหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fore(ฟอร์) adj. ข้างหน้า, อยู่ข้างหน้า, หัวเรือหน้าสุด, ที่หนึ่ง, แรกเริ่ม, ก่อน, ไปข้างหน้า. adv. ที่หัวเรือ, ไปทางหัวเรือ, ก่อน, ไปข้างหน้า -Phr. (fore and aft หัวและท้ายเรือ) . n. หัวเรือ, ส่วนหน้า, เสากระโดงหน้า -prep., conj. ก่อน
fore-ก่อนหน้า , ข้างหน้า , เหนือกว่า
fore-and-aftadj. ขนานกับลำเรือ หัวและท้ายเรือ, ตามยาวของเรือ
forearm(ฟอร์'อาร์ม) n. ส่วนของแขนที่อยู่ระหว่างศอกกับข้อมือ, แขนช่วงแรก
forebear(s) (ฟอร์'แบร์ซฺ) n. บรรพบุรุษ., Syn. ancestors
forebode(ฟอร์'โบด) v. ทำนาย, บอกเหตุล่วงหน้า, แสดงว่าจะมี, เป็นลางสังหรณ์., See also: foreboder n.
foreboding(ฟอร์โบ'ดิง) n. ลาง, นิมิต, สังหรณ์ adj. เป็นกลาง, ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้า (มักเป็นเหตุร้าย), See also: forebodingly adv. forebodingness n., Syn. prediction
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) { forecast/forecasted, forecasting, forecasts } vt. ทำนาย, คาดคะเน, พยากรณ์, วางแผน. vi. พยากรณ์, ทำนาย. n. การทำนาย, การพยากรณ์, คำทำนาย, คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis
foreclose(ฟอร์'โคลส) v. ยึดทรัพย์สิน ที่จำนองไว้, เพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น, กำจัด, ขจัด, ขัดขวาง, ป้องกัน. -foreclosable n.
foreclosure(ฟอร์โคล'เชอะ) n. การเพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
fore(adj) ข้างหน้า, ด้านหน้า, แรกเริ่ม, ก่อน, ที่หนึ่ง
fore(n) ตอนหน้า, ส่วนหน้า, ด้านหน้า, ข้างเรือ
FORE-AND-fore-and-aft(adj) ตามยาวของตัวเรือ, ขนาดลำเรือ
forearm(n) แขนช่วงล่าง, ปลายแขน
forearm(vt) จัดเตรียม, เตรียม, ติดอาวุธ
forebear(n) บรรพบุรุษ, โคตรเหง้า, บรรพชน
forebode(vt) ทาย, พยากรณ์, สังหรณ์ใจ, บอกเหตุล่วงหน้า
foreboding(n) การทาย, การพยากรณ์, ลางสังหรณ์, นิมิต, ลาง
forecast(n) คำทำนาย, การคาดคะเน, การพยากรณ์, คำพยากรณ์
forecast(vt) ทำนาย, พยากรณ์, คาดคะเน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forearmแขนท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forebrain; prosencephalonสมองส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forecast๑. พยากรณ์๒. การพยากรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
forecasting, politicalการคาดคะเนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
foreclosure of mortgageการบังคับเอาทรัพย์จำนองหลุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foredeepร่องลึกหน้าเกาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
forefingerนิ้วชี้ [ มีความหมายเหมือนกับ index ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forefootเท้าส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foregiftเงินจ่ายล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreground๑. -พื้นหน้า๒. ภาวะพื้นหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fore Brainสมองส่วนหน้า [การแพทย์]
Fore Footเท้าส่วนหน้า [การแพทย์]
Fore Legขาคู่หน้า [การแพทย์]
Fore Manหัวหน้าคนงาน [การแพทย์]
Fore Shoreหาดส่วนหน้า, Example: บริเวณหาดที่นับจากแนวน้ำลงต่ำสุดไปจนถึงยอด ของสันทราย (Berm) ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตหาดส่วนหน้าและหาดส่วนหลัง หาดส่วนนี้จะเป็น บริเวณที่อยู่ใต้น้ำเกือบตลอดเวลา คือ เมื่อน้ำขึ้นน้ำจะท่วมและซัดกระเซ็น ขึ้นไปถึงยอดของสันทราย (Crest of Berm) แต่ในขณะที่น้ำลงส่วนนี้จะแห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Fore Watersถุงน้ำทูนหัว [การแพทย์]
Fore-and-Aft Carryอุ้มคู่กอดหลัง [การแพทย์]
Fore-Brain, Agenesis ofสมองส่วนหน้าไม่เกิด [การแพทย์]
Fore-Shankส่วนเนื้อขาตอนล่าง [การแพทย์]
Forearmปลายแขน, แขนท่อนล่าง, กระดูกแขนท่อนปลาย, ท้องแขน, ต้นแขน, แขนส่วนปลาย, แขนใต้ศอก, ปลายแขน, กระดูกปลายแขน, ท้องแขน, แขนท่อนปลาย, หลังแขนส่วนล่าง, แขนท่อนต้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
foregoing[ฟอร์-โก-อิ้ง] (n, adj) สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้, ข้อความก่อนหน้านี้ มักใช้ว่า the foregoing (อาจจะใช้ในเชิงกฎหมาย) เช่น The foregoing shall not affect the obligation of any person to comply with the applicable provisions of laws. ถ้าเป็น adj. จะใช้เติมนำหน้านามเท่านั้น, See also: A. following
foreign bodyสิ่งหรือสารแปลกปลอมที่พบภายในร่างกาย อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อที่ปกติไม่มีอยู่ในร่างกาย เช่น เศษอาหารในหลอดลม ฝุ่นในดวงตา
foreign correspondent(n, phrase) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
Foreign Corrupt Practices Act(n, uniq) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ, See also: FCPA
foreign matter(n) สิ่งแปลกปลอม, สารแปลกปลอม
forensic accountant(n) ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี, Syn. auditor
forensic anthropologyนิติมานุษยวิทยา
forensic archaeologyนิติโบราณคดี
foreplay(n) การเล้าโลม
foreseeable(adj) (อนาคต) ซึ่งสามารถแลเห็นล่วงหน้าได้, Syn. foreknowledge

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fore !โฟร์ ระวังหัว The Legend of Bagger Vance (2000)
You wanna back up off this girl... fore I knock the taste out your mouth.ออกไปห่าง ๆเธอนะ ไม่งั้นแกปากเจ่อแน่ Big Momma's House 2 (2006)
The blast wave initiated here, hit the bulkhead and propagated fore and aft along the path of least resistance until it hits this access hatch.ห่วยแตก. ตรวจสอบรถตู้ และรถนั่งเอนกประสงค์ ที่ขึ้นทะเบียนในรัฐ เมื่อเร็ว ๆนี้ ทั้งรถเช่า หรือ ขาย, Deja Vu (2006)
# Fahoo fores Dahoo dores #Fahoo fores, dahoo dores. Welcome, Christmas, come this way. A Very Glee Christmas (2010)
# Fahoo fores Dahoo dores # # Welcome Christmas Christmas Day #Welcome, Christmas, Christmas Day. A Very Glee Christmas (2010)
# Fahoo fores Dahoo dores #Fahoo fores, dahoo dores. Welcome, Christmas, bring your cheer. A Very Glee Christmas (2010)
# Fahoo fores Dahoo dores #Welcome all Whos far and near. A Very Glee Christmas (2010)
# Fahoo fores Dahoo dores #Fahoo fores, dahoo dores. Welcome, Christmas, bring your light. A Very Glee Christmas (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foreA beautiful lake lay just beyond the forest.
foreAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
foreAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
foreAccording to the weather forecast, it will clear up tomorrow.
foreAccording to the weather forecast, it will rain tomorrow.
foreAccording to the weather forecast, it will snow tomorrow.
foreAccording to the weather forecast, the rainy season will set in before long.
foreAccording to the weather forecast, the rainy season will set in next week.
foreAccording to the weather forecast, there'll be more rain on the way.
foreAccording to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.
foreAccording to the weather forecast the typhoon is likely to approach the coast.
foreA foreigner asked me where the station was.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ทำการป่าไม้(n) forestry office
สวนป่า(n) forestry plantations, See also: wood lot
ชาติตระกูล(n) ancestor, See also: forebear, fore father, Syn. เทือกเถาเหล่ากอ, ตระกูล, ชาติกำเนิด, Example: ูในวงการนักแสดงส่วนมากเขาดูกันที่ความสามารถ ไม่ใช่ว่ามีชาติตระกูลดี แล้วจะมีงานเยอะเสมอไป, Thai Definition: เชื้อสายวงศ์ตระกูลที่สืบเนื่องกันมา
ผืนป่า(n) forest, See also: wild, Syn. ป่า, Example: อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอันสมบูรณ์มายาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของไทย, Thai Definition: พื้นที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นจำนวนมาก
เขตการค้าเสรี(n) foreign trade zone, See also: free trade zone, free trade area, Syn. เขตปลอดภาษี, Example: สหรัฐอเมริกามีการเจรจากับเม็กซิโก และแคนาดา สร้างเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือ (NAFTA), Count Unit: เขต, Thai Definition: บริเวณหรือท่าเรือ ซึ่งอนุญาตให้สินค้าที่สั่งเข้ามาเก็บไว้ได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องจ่ายภาษีภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง
เท้าหน้า(n) foreleg, See also: forefoot, Ant. เท้าหลัง, Example: เสือโคร่งสามารถย่อง วิ่งไล่ และจู่โจมเหยื่ออย่างรวดเร็วโดยใช้เท้าหน้าจับเหยื่อ, Count Unit: เท้า, ข้าง, Thai Definition: เท้าของสัตว์ 4 เท้าที่อยู่ด้านหน้า
นิติเวช(n) forensic laboratory, Example: เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของจ่าฤทธิ์ไปยังนิติเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ชั้นแนวหน้า(n) forefront, See also: leading position, Syn. ชั้นนำ, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทย, Thai Definition: ลำดับต้นๆ ที่มีความสำคัญกว่า, ลำดับที่มีคุณสมบัติเด่นกว่าหรือดีกว่า
เมืองนอก(n) foreign country, See also: nonnative country, Syn. ต่างประเทศ, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างแดน, Example: เขาจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกตามรอยพี่ของเขา, Count Unit: เมือง, Thai Definition: ต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆ
ไฟป่า(n) wildfire, See also: forest fire, Example: กลิ่นไอของหญ้าที่ถูกไฟป่าเผาเมื่อไม่นานมานี้ยังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณทุ่งกว้าง, Thai Definition: ไฟที่ไหม้ในบริเวณป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[āhān pā] (n, exp) EN: wild food ; jungle food  FR: gibier [ m ] ; spécialité culinaire de la forêt [ f ]
อนุรักษ์ป่า[anurak pā] (n, exp) EN: forestry preservation ; protect forest  FR: conservation de la forêt [ f ]
อารัมภกถา[āramphakathā] (n) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble  FR: préambule [ m ] ; prologue [ m ] ; introduction [ f ] ; préface [ f ]
อรุณรุ่ง[arun rung] (n, exp) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn
อาสาฬหบูชา[Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha] (n) EN: the day before the Buddhist Lent
บรรพบุรุษ[banphaburut] (n) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather  FR: ancêtre [ m, f ] ; ancêtres [ mpl ]
บัตรเจาะรู[bat jǿ rū] (n, exp) EN: punched card  FR: carte perforée [ f ]
เบิกโลง[boēklōng] (v, exp) EN: perform the rites before placing a body in a casket  FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
เบิกไม้[boēkmāi] (v, exp) EN: perform rites to appease the spirits of the forest  FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บุกรุกป่า[bukruk pā] (v, exp) EN: encroach on forests

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORE F AO1 R
FOREX F AO1 R EH0 K S
FOREE F AO1 R IY1
FORET F AO1 R EH0 T
FORET F AO1 R T
FOREST F AO1 R IH0 S T
FOREST F AO1 R AH0 S T
FORERO F AO1 R OW0
FOREGO F AO0 R G OW1
FOREMEN F AO1 R M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fore (n) fˈɔːr (f oo1 r)
forego (v) fˈɔːgˈou (f oo1 g ou1)
forest (n) fˈɒrɪst (f o1 r i s t)
forearm (n) fˈɔːraːm (f oo1 r aa m)
forearm (v) fˌɔːrˈaːm (f oo2 r aa1 m)
foreign (j) fˈɒrən (f o1 r @ n)
foreleg (n) fˈɔːlɛg (f oo1 l e g)
foreman (n) fˈɔːmən (f oo1 m @ n)
foremen (n) fˈɔːmən (f oo1 m @ n)
foresaw (v) fˈɔːsˈɔː (f oo1 s oo1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永远[yǒng yuǎn, ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ,   /  ] forever; eternal #843 [Add to Longdo]
预测[yù cè, ㄩˋ ㄘㄜˋ,   /  ] forecast; predict #2,126 [Add to Longdo]
外国[wài guó, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ,   /  ] foreign (country) #2,628 [Add to Longdo]
外资[wài zī, ㄨㄞˋ ㄗ,   /  ] foreign investment #2,680 [Add to Longdo]
前景[qián jǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ,  ] foreground; vista; (future) prospects; perspective #3,084 [Add to Longdo]
[sēn, ㄙㄣ, ] forest #3,214 [Add to Longdo]
森林[sēn lín, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ,  ] forest #3,601 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, ] foreign; ocean #3,981 [Add to Longdo]
外汇[wài huì, ㄨㄞˋ ㄏㄨㄟˋ,   /  ] foreign (currency) exchange #3,999 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] forever; always; perpetual #4,328 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fock { f } [ naut. ]fore sail; jib [Add to Longdo]
längsschiffsfore and aft [Add to Longdo]
Forelle { f } [ zool. ] | Forellen { pl }trout | trout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no, n) (3) before; earlier; (P) #147 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-adv, n-t, suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) #147 [Add to Longdo]
[きん, kin] (n, n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf, ctr) (8) karat; carat; (P) #176 [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n, vs, adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) #224 [Add to Longdo]
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv, n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P) #312 [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1, 此れ・1, 其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) #451 [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) #474 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォアグランドジョブ[ふぉあぐらんどじょぶ, foagurandojobu] foreground job [Add to Longdo]
フォアシステムズ[ふぉあしすてむず, foashisutemuzu] Fore Systems [Add to Longdo]
印字前行送り[いんじまえおくり, injimaeokuri] before space [Add to Longdo]
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view [Add to Longdo]
前景画像[ぜんけいがぞう, zenkeigazou] foreground image, dynamic image [Add to Longdo]
動画像[どうがぞう, dougazou] foreground image, dynamic image [Add to Longdo]
表プロセス[おもてプロセス, omote purosesu] foreground process [Add to Longdo]
表プロセスグループ[おもてプロセスグループ, omote purosesuguru-pu] foreground process group [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fore \Fore\ (f[=o]r), a. [See {Fore}, adv.]
   Advanced, as compared with something else; toward the front;
   being or coming first, in time, place, order, or importance;
   preceding; anterior; antecedent; earlier; forward; -- opposed
   to {back} or {behind}; as, the fore part of a garment; the
   fore part of the day; the fore and of a wagon.
   [1913 Webster]
 
      The free will of the subject is preserved, while it is
      directed by the fore purpose of the state. --Southey.
   [1913 Webster]
 
   Note: Fore is much used adjectively or in composition.
      [1913 Webster]
 
   {Fore bay}, a reservoir or canal between a mill race and a
    water wheel; the discharging end of a pond or mill race.
    
 
   {Fore body} (Shipbuilding), the part of a ship forward of the
    largest cross-section, distinguished from {middle body}
    and {after body}.
 
   {Fore boot}, a receptacle in the front of a vehicle, for
    stowing baggage, etc.
 
   {Fore bow}, the pommel of a saddle. --Knight.
 
   {Fore cabin}, a cabin in the fore part of a ship, usually
    with inferior accommodations.
 
   {Fore carriage}.
   (a) The forward part of the running gear of a four-wheeled
     vehicle.
   (b) A small carriage at the front end of a plow beam.
 
   {Fore course} (Naut.), the lowermost sail on the foremost of
    a square-rigged vessel; the foresail. See Illust. under
    {Sail}.
 
   {Fore door}. Same as {Front door}.
 
   {Fore edge}, the front edge of a book or folded sheet, etc.
    
 
   {Fore elder}, an ancestor. [Prov. Eng.]
 
   {Fore end}.
   (a) The end which precedes; the earlier, or the nearer, part;
     the beginning.
     [1913 Webster]
 
        I have . . . paid
        More pious debts to heaven, than in all
        The fore end of my time.       --Shak.
   (b) In firearms, the wooden stock under the barrel, forward
     of the trigger guard, or breech frame.
 
   {Fore girth}, a girth for the fore part (of a horse, etc.); a
    martingale.
 
   {Fore hammer}, a sledge hammer, working alternately, or in
    time, with the hand hammer.
 
   {Fore leg}, one of the front legs of a quadruped, or
    multiped, or of a chair, settee, etc.
 
   {Fore peak} (Naut.), the angle within a ship's bows; the
    portion of the hold which is farthest forward.
 
   {Fore piece}, a front piece, as the flap in the fore part of
    a sidesaddle, to guard the rider's dress.
 
   {Fore plane}, a carpenter's plane, in size and use between a
    jack plane and a smoothing plane. --Knight.
 
   {Fore reading}, previous perusal. [Obs.] --Hales.
 
   {Fore rent}, in Scotland, rent payable before a crop is
    gathered.
 
   {Fore sheets} (Naut.), the forward portion of a rowboat; the
    space beyond the front thwart. See {Stern sheets}.
 
   {Fore shore}.
   (a) A bank in advance of a sea wall, to break the force of
     the surf.
   (b) The seaward projecting, slightly inclined portion of a
     breakwater. --Knight.
   (c) The part of the shore between high and low water marks.
     
 
   {Fore sight}, that one of the two sights of a gun which is
    near the muzzle.
 
   {Fore tackle} (Naut.), the tackle on the foremast of a ship.
    
 
   {Fore topmast}. (Naut.) See {Fore-topmast}, in the
    Vocabulary.
 
   {Fore wind}, a favorable wind. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sailed on smooth seas, by fore winds borne.
                          --Sandys.
 
   {Fore world}, the antediluvian world. [R.] --Southey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fore \Fore\ (f[=o]r), n. [AS. f[=o]r, fr. faran to go. See
   {Fare}, v. i.]
   Journey; way; method of proceeding. [Obs.] "Follow him and
   his fore." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fore \Fore\, adv. [AS. fore, adv. & prep., another form of for.
   See {For}, and cf. {Former}, {Foremost}.]
   1. In the part that precedes or goes first; -- opposed to
    aft, after, back, behind, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Formerly; previously; afore. [Obs. or Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The eyes, fore duteous, now converted are. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) In or towards the bows of a ship.
    [1913 Webster]
 
   {Fore and aft} (Naut.), from stem to stern; lengthwise of the
    vessel; -- in distinction from athwart. --R. H. Dana, Jr.
 
   {Fore-and-aft rigged} (Naut.), not rigged with square sails
    attached to yards, but with sails bent to gaffs or set on
    stays in the midship line of the vessel. See {Schooner},
    {Sloop}, {Cutter}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fore \Fore\, prep.
   Before; -- sometimes written 'fore as if a contraction of
   afore or before. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fore \Fore\, n.
   The front; hence, that which is in front; the future.
   [1913 Webster]
 
   {At the fore} (Naut.), at the fore royal masthead; -- said of
    a flag, so raised as a signal for sailing, etc.
 
   {To the fore}.
   (a) In advance; to the front; to a prominent position; in
     plain sight; in readiness for use.
   (b) In existence; alive; not worn out, lost, or spent, as
     money, etc. [Irish] "While I am to the fore." --W.
     Collins. "How many captains in the regiment had two
     thousand pounds to the fore?" --Thackeray.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fore
   adv 1: near or toward the bow of a ship or cockpit of a plane;
       "the captain went fore (or forward) to check the
       instruments" [syn: {fore}, {forward}] [ant: {abaft},
       {aft}, {astern}]
   adj 1: situated at or toward the bow of a vessel [ant: {aft(a)}]
   n 1: front part of a vessel or aircraft; "he pointed the bow of
      the boat toward the finish line" [syn: {bow}, {fore},
      {prow}, {stem}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top