ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

front

F R AH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -front-, *front*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
front-line(n, adj) แนวหน้า, ที่เป็นแนวหน้า เช่น front-line soldier, front-line editor, Syn. front line
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
front(n) ด้านหน้า, See also: แถวหน้า, ส่วนหน้า, Syn. fore, forefront, Ant. back
front(adj) ข้างหน้า, See also: ด้านหน้า, แถวหน้า, เบื้องหน้า
front(vt) เผชิญหน้า, See also: หันหน้าเข้าหา
front(vi) เผชิญหน้า, See also: หันหน้าเข้าหา
front(n) หน้าแรก (หนังสือ)
fronts(sl) เสื้อผ้า, See also: เสื้อแจ็กเก็ตกีฬา
frontal(adj) ซึ่งอยู่ข้างหน้า, See also: ซึ่งอยู่ส่วนหน้า, Syn. front
frontage(n) ด้านหน้าของอาคาร, Syn. fa?ade
frontier(n) ชายแดน, See also: พรมแดน, เขตแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, Syn. border, borderline, boundary
frontier(n) ขอบเขตของความรู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
front(ฟรันทฺ) n., adj., interj. หน้า, ข้างหน้า, ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง, เผชิญหน้า, รับมือ, ต่อต้าน, Syn. anterior, face
front burnern. สิ่งสำคัญที่สุด, สิ่งสำคัญอันดับแรก, See also: front-burner n.
front endเสริมหน้าหมายถึง โปรแกรมหนึ่งโปรแกรมใด หรือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเครื่องใดที่ซ่อนรายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูลเอาไว้ สรุปง่าย ๆ ได้ว่า ตัวโปรแกรมนั้นเองที่มีตัวเสริมหน้า เป็นตัวกันมิให้ใครเข้าถึงข้อมูลได้ นอกจากจะรู้จักคำสั่งต่าง ๆ
front-page(ฟรันทฺ'เพจฺ) adj., v. (ลง) หน้าแรกของหนังสือพิมพ์, หน้าแรกของสิ่งตีพิมพ์.
frontage(ฟรัน'ทิจฺ) n. ด้านหน้า, ที่ว่างหน้าบ้าน, Syn. front
frontal(ฟรัน'เทิล) adj., n.ซึ่งอยู่ข้างหน้า, ซึ่งอยู่ด้านหน้า
frontier(ฟรันเทียร์') n., adj. ชายแดน, พรมแดน, แนวใหม่, Syn. boundary
frontlessadj. ไร้ยางอาย, หน้าด้าน., See also: frontless ness n.
frontletn. หน้าผาก, สิ่งประดับที่หน้าผาก,
frontwardadv. ไปข้างหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
front(adj) ข้างหน้า, ด้านหน้า, หน้า
front(n) หน้าผาก, ตอนหน้า, แนวหน้า, แนวรบ, ส่วนหน้า, โฉมหน้า
front(vt) เผชิญหน้า, , รับมือ, ต่อต้าน
frontage(n) ตอนหน้าเรือน, ที่ดินหน้าบ้าน, ที่ดินริมถนน
frontal(adj) เกี่ยวกับหน้าผาก, ซึ่งอยู่ตอนหน้า, ซึ่งอยู่ส่วนหน้า, ซึ่งอยู่ข้างหน้
frontier(n) พรมแดน, ชายแดน, เขตแดน, ขอบเขต
frontiersman(n) คนที่อยู่ตามชายแดน
frontispiece(n) ภาพตรงข้ามกับหน้าบอกชื่อหนังสือ
affront(n) การสบประมาท, การดูถูก, การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส, สบประมาท, ดูถูก, ดูหมิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
front -end geometryเรขาคณิตล้อหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front axleเพลาหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front benchที่นั่งแถวหน้า (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
front bencherสมาชิกสภาแถวหน้า (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
front of the tongueลิ้นส่วนหน้า [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
front panelแผงหน้ารถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front runnerตัวเต็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
front suspensionระบบรองรับล้อหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front vowelสระหน้า [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
front, popularแนวร่วมประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frontฟรอนท์ [การแพทย์]
Front end feeค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Front Side Bus ( FSB )ฟร้อนท์ไซด์บัส, บัสที่เชื่อมต่อระหว่างซีพียู กับหน่วยความจำ บัสนี้เป็นบัสที่มีความเร็วสูงที่สุดบนเมนบอร์ด ความถี่ของฟร้อนท์ไซด์บัสเป็นตัวกำหนดอัตราเร็วในการส่งข้อมูลระหว่างซีพียูกับอุปกรณ์อื่นๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Frontalกระดูกหน้าผาก, เกล็ดหน้าผาก(ของงู), กระดูกฟรอนตัล [การแพทย์]
Frontal Boneกระดูกหน้าผาก [การแพทย์]
Frontal Bossหน้าผากโหนกยื่น [การแพทย์]
Frontal Bossingหัวโหนกทางด้านหน้า, หน้าผากโหนก [การแพทย์]
Frontal Connectiveฟรอนตัลคอนเนคตีฟ [การแพทย์]
Frontal fogหมอกในแนวปะทะอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Frontal Lobeสมองส่วนหน้าผาก, กลีบฟรอนตาล, สมองส่วนหน้า, ฟรอนตัลโลบ, สมอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
front-runner(n) ตัวเก็ง
Frontalisof or pertainingกล้ามเนื้อฟรอนทาลิส (Frontalis muscle) เป็นกล้ามเนื้อบางๆ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของศีรษะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเกาะกับพังผืดชั้นผิว (superficial fascia) มีลักษณะกว้างกว่ากล้ามเนื้อออกซิปิตาลิส (Occipitalis) และใยของกล้ามเนื้อนี้ยังยาวและสีซีดกว่ากล้ามเนื้อออกซิปิตาลิส กล้ามเนื้อนี้ไม่มีจุดเกาะอยู่กับกระดูก to the temple and jaw
frontier post(n) ที่ทำการพรมแดน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย Rebecca (1940)
Today tourists have their snapshots taken in front of them.ทุกวันนี้ นักท่องเที่ยวต่างก็ ใช้เป็นที่เก็บภาพ Night and Fog (1956)
He met some friends of his in front of a tavern about 8.45. Am I right so far?เขาได้พบกับเพื่อนบางคนของเขาในด้านหน้าของโรงเตี๊ยมเกี่ยวกับ 8.45 ฉันขวาจนถึง? 12 Angry Men (1957)
He said he went from his bedroom to the front door. Isn't that enough?เขาบอกว่าเขาเดินออกมาจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้า ไม่ว่าเพียงพอหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
No, but I'd like to know if an old man who drags one foot cos he had a stroke can get from his bedroom to his front door in 15 seconds.ไม่มี แต่ผมอยากจะรู้ว่าคนเก่าที่ลากหนึ่ง cos เท้าเขามีจังหวะ จะได้รับจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้าของเขาใน 15 วินาที 12 Angry Men (1957)
As the body hit the floor, he said he heard footsteps upstairs, running to the front door.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงฝีเท้าชั้นบนวิ่งไปที่ประตูหน้า 12 Angry Men (1957)
He would have had to walk 12 feet, open the bedroom door, walk 43 feet down and open the front door, all in 15 seconds.เขาจะมีที่จะเดิน 12 ฟุต, เปิดประตูห้องนอน เดิน 43 ฟุตลงและเปิดประตูหน้าทั้งหมดใน 15 วินาที 12 Angry Men (1957)
Will you stand there and mark the front door?คุณจะยืนอยู่ตรงนั้นและทำเครื่องหมายที่ประตูหน้า? 12 Angry Men (1957)
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก 12 Angry Men (1957)
Oh, no, not in front of your child's gas mask.โอ้ไม่ไม่ได้อยู่ในด้านหน้าของ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษของบุตรของท่าน How I Won the War (1967)
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ How I Won the War (1967)
Front lying... down!ด้านหน้านอนลง! How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frontA beautiful woman was seated one row in front of me.
frontA car drew up in front of my house.
frontA chauffeur sat in front.
frontAfter asking for my key at the front desk, I took the elevator to my floor.
frontAll of a sudden, three dogs appeared in front of us.
frontA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
frontAn empty stomach doesn't help on the mental front.
frontA new building is being built in front of my house.
frontA new car came to a standstill in front of the bank.
frontA number of cars are parked in front of my house.
frontA pine stands in front of his house.
frontAs soldiers they went to the front.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตชด.(n) frontier policeman, Syn. ตำรวจตระเวณชายแดน
หน้าหนึ่ง(n) front page
ล้อหน้า(n) front wheel, Example: ล้อหน้าจักรยานชนก้อนหินแล้วส่ายไปข้างทาง, Count Unit: ล้อ
สมรภูมิ(n) battlefield, See also: front, theatre of war, Syn. สนามรบ, Example: การรบดุเดือดที่สุดในสมรภูมิด้านตะวันตก, Count Unit: แห่ง, Notes: (สันสกฤต)
แนวรบ(n) battle front, See also: front, battle line, fighting front, Example: แนวรบของพม่ากับชนกลุ่มน้อยอยู่ใกล้ชายแดนไทย, Thai Definition: เขตที่ประเทศคู่สงครามจะปะทะกัน
เขตแดน(n) border, See also: frontier, boundary, Syn. พรมแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวชายแดน, อาณาเขต, Example: เส้นแบ่งแขตแดนระหว่างไทย-ลาวคือแม่น้ำโขง, Count Unit: เขต, Thai Definition: พื้นที่ในขอบเขตที่กำหนด
พรมแดน(n) frontier, See also: border, boundary line, Syn. เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต, Example: ทิวเขาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่าเรียกนามว่าทิวเขาแดนลาว, Thai Definition: ขีดขั้นเขตแดน, แดนต่อแดน, Notes: (เขมร)
ฟันหน้า(n) front teeth, See also: incisor, Syn. ฟันตัด, ฟันฉีก, Example: สัตว์ที่ใช้ฟันแทะหรือกัดจะมีฟันหน้าที่แข็งแรงเป็นพิเศษ, Count Unit: ซี่, Thai Definition: ฟันด้านหน้า 4 ซี่ ของขากรรไกรแต่ละอัน ใช้สำหรับกัดและฉีก
หน้า(adj) front, Ant. หลัง, Example: ต้นแขนของมนุษย์เปรียบเหมือนขาหน้าของสัตว์ ที่ต้องเคลื่อนไหวไปมาเสมอ, Thai Definition: ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหลัง
หน้า(adj) front, Example: แสงอาทิตย์สะท้อนจากกระจกหลังของรถคันหน้ามาเข้าตาเขา, Thai Definition: ด้านของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของเรา หรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของเรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอชายแดน[amphoē chāidaēn] (n, exp) FR: ville frontalière [ f ]
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [ f ] ; frontière [ f ] ; territoire [ m ] ; espace [ m ]
เอาพยานมายันกัน[ao phayān mā yan kan] (v, exp) EN: confront the witnesses
บังโคลนหน้า[bangkhlōn nā] (n, exp) EN: front mudguard ; front fender (Am.)  FR: garde-boue avant [ m ]
เบื้องหน้า[beūang-nā] (adv) EN: in front ; in future
ชายแดน[chāidaēn] (n) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland  FR: frontière [ f ]
เฉพาะพระพักตร์[chaphǿphraphak] (adv) EN: in front of the king/queen
เชิดหน้า[choēt nā] (v, exp) EN: turn the face upwards  FR: porter la tête haute ; relever le front
ด่าน[dān] (n) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost  FR: poste frontière [ m ] ; poste de douane [ m ] ; douane [ m ] ; poste de contrôle [ m ]
ด้านหน้า[dān nā] (n) EN: front ; frontage ; facade  FR: front [ m ] ; devant [ m ] ; endroit [ m ] ; recto [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FRONT F R AH1 N T
FRONTZ F R AA1 N T S
FRONTS F R AH1 N T S
FRONTAL F R AH1 N T AH0 L
FRONTED F R AH1 N T IH0 D
FRONT'S F R AH1 N T S
FRONTAGE F R AH1 N T IH0 JH
FRONTIER F R AH0 N T IH1 R
FRONTING F R AH1 N T IH0 NG
FRONTERA F R OW0 N T EH1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
front (v) frˈʌnt (f r uh1 n t)
fronts (v) frˈʌnts (f r uh1 n t s)
frontal (j) frˈʌntl (f r uh1 n t l)
fronted (v) frˈʌntɪd (f r uh1 n t i d)
frontage (n) frˈʌntɪʤ (f r uh1 n t i jh)
frontier (n) frˈʌntɪəʳr (f r uh1 n t i@ r)
fronting (v) frˈʌntɪŋ (f r uh1 n t i ng)
frontages (n) frˈʌntɪʤɪz (f r uh1 n t i jh i z)
frontiers (n) frˈʌntɪəʳz (f r uh1 n t i@ z)
front-bench (n) frˈʌnt-bˈɛntʃ (f r uh1 n t - b e1 n ch)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一线[yī xiàn, ㄧ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] frontline #4,360 [Add to Longdo]
正面[zhèng miàn, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ, ] front; positive; direct; open #4,767 [Add to Longdo]
前线[qián xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] front line; military front; workface; cutting edge #7,197 [Add to Longdo]
边境[biān jìng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] frontier; border #7,203 [Add to Longdo]
边防[biān fáng, ㄅㄧㄢ ㄈㄤˊ, / ] frontier defense #11,673 [Add to Longdo]
前端[qián duān, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄢ, ] front; front end; forward part of sth #12,113 [Add to Longdo]
跟前[gēn qián, ㄍㄣ ㄑㄧㄢˊ, ] front; in front (of) #13,152 [Add to Longdo]
前台[qián tái, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ, / ] front plaform; front of theatrical stage; foreground in politics etc (sometimes derog.); front desk; reception desk #14,993 [Add to Longdo]
前边[qián bian, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ˙, / ] front; the front side; in front of #24,837 [Add to Longdo]
前部[qián bù, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, ] front part; front section; nose (of a plane) #25,596 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beifahrersitz { m }front passenger seat [Add to Longdo]
Frontlader-Brennofen { m }front loading kiln [Add to Longdo]
Front { f }; Vorderseite { f } | Fronten { pl }; Vorderseiten { pl } | eine geschlossene Front bildenfront; front-side | fronts | to form a united front [Add to Longdo]
Front { f } [ mil. ]front [Add to Longdo]
Frontalangriff { m }frontal attack [Add to Longdo]
Frontalzusammenstoß { m }head-on collision; frontal crash [Add to Longdo]
Frontansicht-Schaltschrank { m } [ techn. ]front view switch panel [Add to Longdo]
Frontispiz { n } (Titelbild eines Buches)frontispiece [Add to Longdo]
Frontlader { m }front-loader [Add to Longdo]
Frontlader { m }front-end loader; loader; shovel loader [Add to Longdo]
Frontplatte { f }front panel [Add to Longdo]
Frontscheibe { f }; Windschutzscheibe { f }windscreen [ Br. ]; windshield [ Am. ] [Add to Longdo]
Frontwechsel { m }volte-face [Add to Longdo]
Hausschlüssel { m }front door key [Add to Longdo]
Haustür { f }front door [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まえ, mae] (n-adv, n-t, suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) #147 [Add to Longdo]
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n, adj-no, n-suf, pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P) #620 [Add to Longdo]
階;段階[きざはし;きだはし(ok);はし(階)(ok), kizahashi ; kidahashi (ok); hashi ( kai )(ok)] (n) (1) (はし refers to the stairs leading from a building to a garden) (See 階段) stairs; (2) (きざはし only) stairs at the front of a noh stage #1,097 [Add to Longdo]
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P) #1,174 [Add to Longdo]
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n, vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf, n) (7) around; about; approximately; nearly; (P) #1,822 [Add to Longdo]
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (arch) front and rear; front and back; before and behind #1,822 [Add to Longdo]
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P) #1,871 [Add to Longdo]
対立[たいりつ, tairitsu] (n, vs, adj-no) confrontation; opposition; antagonism; (P) #2,701 [Add to Longdo]
見える[みえる, mieru] (v1, vi) (1) (hum) to have an audience; to meet; to see; (2) to face (an enemy); to confront; (3) to serve (esp. as one's wife) #2,819 [Add to Longdo]
駅前[えきまえ, ekimae] (n) in front of station; (P) #3,106 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フロントエンド[ふろんとえんど, furontoendo] front-end (processor), FEP [Add to Longdo]
フロントエンドプロセッサ[ふろんとえんどぷろせっさ, furontoendopurosessa] FEP, front-end processor [Add to Longdo]
フロントエンド処理[フロントエンドしょり, furontoendo shori] front-end processing [Add to Longdo]
フロントエンド通信プロセッサ[フロントエンドつうしんプロセッサ, furontoendo tsuushin purosessa] front-end communications processor [Add to Longdo]
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view [Add to Longdo]
前向き[まえむき, maemuki] front facing [Add to Longdo]
前置プロセッサ[ぜんちぷろせっさ, zenchipurosessa] front end processor [Add to Longdo]
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
正面[しょうめん, shoumen] Front, Vorderseite [Add to Longdo]
正面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] Frontalzusammenstoss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Front \Front\ (fr[u^]nt), n. [F. frant forehead, L. frons,
   frontis; perh. akin to E. brow.]
   1. The forehead or brow, the part of the face above the eyes;
    sometimes, also, the whole face.
    [1913 Webster]
 
       Bless'd with his father's front, his mother's
       tongue.                --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Grim-visaged war hath smoothed his wrinkled front.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His front yet threatens, and his frowns command.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. The forehead, countenance, or personal presence, as
    expressive of character or temper, and especially, of
    boldness of disposition, sometimes of impudence; seeming;
    as, a bold front; a hardened front; hence, an attitude and
    demeanor intended to represent one's feelings, even if not
    actually felt; as, to put on a good front.
    [1913 Webster +PJC]
 
       With smiling fronts encountering.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The inhabitants showed a bold front. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. The part or surface of anything which seems to look out,
    or to be directed forward; the fore or forward part; the
    foremost rank; the van; -- the opposite to back or rear;
    as, the front of a house; the front of an army.
    [1913 Webster]
 
       Had he his hurts before?
       Ay, on the front.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A position directly before the face of a person, or before
    the foremost part of a thing; as, in front of un person,
    of the troops, or of a house.
    [1913 Webster]
 
   5. The most conspicuous part.
    [1913 Webster]
 
       The very head and front of my offending. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. That which covers the foremost part of the head: a front
    piece of false hair worn by women.
    [1913 Webster]
 
       Like any plain Miss Smith's, who wears s front.
                          --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]
 
   7. The beginning. "Summer's front." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. (Fort.) All the works along one side of the polygon
    inclosing the site which is fortified.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. (Phon.) The middle of the upper part of the tongue, -- the
    part of the tongue which is more or less raised toward the
    palate in the pronunciation of certain sounds, as the
    vowel i in machine, e in bed, and consonant y in you. See
    Guide to Pronunciation, [sect]10.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. The call boy whose turn it is to answer the call, which
     is often the word "front," used as an exclamation. [Hotel
     Cant]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Bastioned front} (Mil.), a curtain connerting two half
    bastions.
 
   {Front door}, the door in the front wall of a building,
    usually the principal entrance.
 
   {Front of fortification}, the works constructed upon any one
    side of a polygon. --Farrow.
 
   {Front of operations}, all that part of the field of
    operations in front of the successive positions occupied
    by the army as it moves forward. --Farrow.
 
   {To come to the front}, to attain prominence or leadership.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Front \Front\, v. t.
   To have or turn the face or front in any direction; as, the
   house fronts toward the east.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Front \Front\, a.
   Of or relating to the front or forward part; having a
   position in front; foremost; as, a front view.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Front \Front\, v. t. [imp. & p. p. {Fronted}; p. pr. & vb. n.
   {Fronting}.]
   1. To oppose face to face; to oppose directly; to meet in a
    hostile manner.
    [1913 Webster]
 
       You four shall front them in the narrow lane.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To appear before; to meet.
    [1913 Webster]
 
       [Enid] daily fronted him
       In some fresh splendor.        --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To face toward; to have the front toward; to confront; as,
    the house fronts the street.
    [1913 Webster]
 
       And then suddenly front the changed reality. --J.
                          Morley.
    [1913 Webster]
 
   4. To stand opposed or opposite to, or over against as, his
    house fronts the church.
    [1913 Webster]
 
   5. To adorn in front; to supply a front to; as, to front a
    house with marble; to front a head with laurel.
    [1913 Webster]
 
       Yonder walls, that pertly front your town. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 front
   adj 1: relating to or located in the front; "the front lines";
       "the front porch" [ant: {back(a)}]
   n 1: the side that is forward or prominent [syn: {front}, {front
      end}, {forepart}] [ant: {back end}, {backside}, {rear}]
   2: the line along which opposing armies face each other [syn:
     {battlefront}, {front}, {front line}]
   3: the outward appearance of a person; "he put up a bold front"
   4: the side that is seen or that goes first [ant: {back},
     {rear}]
   5: a person used as a cover for some questionable activity [syn:
     {front man}, {front}, {figurehead}, {nominal head}, {straw
     man}, {strawman}]
   6: a sphere of activity involving effort; "the Japanese were
     active last week on the diplomatic front"; "they advertise on
     many different fronts"
   7: (meteorology) the atmospheric phenomenon created at the
     boundary between two different air masses
   8: the immediate proximity of someone or something; "she blushed
     in his presence"; "he sensed the presence of danger"; "he was
     well behaved in front of company" [syn: {presence}, {front}]
   9: the part of something that is nearest to the normal viewer;
     "he walked to the front of the stage" [ant: {back}, {rear}]
   10: a group of people with a common ideology who try together to
     achieve certain general goals; "he was a charter member of
     the movement"; "politicians have to respect a mass
     movement"; "he led the national liberation front" [syn:
     {movement}, {social movement}, {front}]
   v 1: be oriented in a certain direction, often with respect to
      another reference point; be opposite to; "The house looks
      north"; "My backyard look onto the pond"; "The building
      faces the park" [syn: {front}, {look}, {face}] [ant:
      {back}]
   2: confront bodily; "breast the storm" [syn: {front}, {breast}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 front /fʀɔ̃/ 
  front; battlefront; frontage; forehead

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Front /frɔnt/ 
  front

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 front /frɔnt/
  front; battlefront; frontage

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top