ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

back up

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -back up-, *back up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back up(phrv) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ
back up(phrv) กั้นขวาง, See also: กีดขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incremental back upการสำรองเพิ่มขึ้นหมายถึง กระบวนการของการคัดลอกแฟ้มข้อมูล ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ หรือไม่ก็เป็นแฟ้มที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้คัดลอกทำสำรองไปแล้วชุดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Back up and smash him off.ถอยหลังและชนเขาออก Help! (1965)
Yeah, I gotta get back up there.ต้องรีบหนีขึ้นฟ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
Back up off your brother! Don't mess up your brother!ถอยไป อย่ากวนลูกพี่เรา Blazing Saddles (1974)
Interest rates are going back up and I'm paying a demolition crew to sit around in a restaurant they're supposed to be knocking down.แล้วผมต้องมาจ่ายพนักงานรื้อตึก ให้มานั่ง... ในภัตตาคารที่พวกเขาต้องทำลายอีก ผมจะไล่พวกเขาภายในคืนนี้ครับ *batteries not included (1987)
You admit you have no physical evidence to back up your story?คุณยอมรับว่าคุณไม่มีหลักฐานทางกาย ภาพการสำรองเรื่องราวของคุณ? Contact (1997)
Listen, uh, Terry, why don't we, uh, just forget Spider Legs for now, and you get your backside back up here?ฟังเอ่อเทอร์รี่ ทำไมเราไม่เอ่อ เพียงแค่ลืมขาแมงมุมสำหรับตอนนี้ และคุณได้รับด้านหลังของคุณกลับมาที่นี่? Dante's Peak (1997)
- Get your ass back up now.- รับตูดของคุณกลับมาในขณะนี้ Dante's Peak (1997)
Feed line. Back up for chow.ได้เวลากินแล้ว เหลือไว้ให้ข้าวหมา American History X (1998)
Could you back up a bit?ได้โปรดรอ อีกนิดนะค่ะ... April Story (1998)
As long as the loo doesn't back up again.ขอแค่ส้วมไม่ตันเป็นพอ The Day After Tomorrow (2004)
Back up the car, Gregoire.ถอยรถกลับ เจจอร์ Hotel Rwanda (2004)
But he's back up into a neck-breaker.แต่ก็ลุกขึ้นมาอีก แล้วก็ล็อคคอ Robots (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
back upBy the look in your eyes, I sense that you have gotten your back up.
back upCould you put your seat back up a little?
back upHis selfish attitude put my back up.
back upI looked back upon my happy school days.
back upIn an emergency he had nothing to fall back upon.
back upShe got her back up when her husband came home drunk.
back upShe managed to back up through the narrow driveway.
back upThe harassed mule got his back up and began kicking up dust.
back upWhen I look back upon those days, it all seems like a dream.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนุนหลัง(v) support, See also: back up, Syn. สนับสนุน, Example: โดยทั่วไปแล้วเรามักจะไม่ค่อยพบงานการกุศลที่มีบริษัทใหญ่ๆ หนุนหลังเพื่อการสาธารณะนัก, Thai Definition: ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง
ดัน(v) support, See also: back up, Syn. ผลักดัน, สนับสนุน, ส่งเสริม, Example: ผู้จัดการฝ่ายบุคคลดันให้ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการผลิตขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายการผลิต
ดุน(v) support, See also: back up, Syn. ดัน, ผลัก, รุน, สนับสนุน, ผลักดัน, Ant. ดึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
มองย้อนหลังไป[møng yøn lang pai] (v, exp) EN: look back upon
หนุน[nun] (v) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster  FR: supporter ; soutenir
ผดุง[phadung] (v) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold  FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder
ปลิ้น[plin] (v) EN: turn inside out ; turn up ; turn back upon itself  FR: retourner l'intérieur
สำรอง[samrøng] (v) EN: keep back ; store up ; back up ; reserve ; set aside ; save for a special purpose  FR: réserver ; garder ; retenir ; tenir en réserve ; sauvegarder
สำรองข้อมูล[samrøng khømūn] (v, exp) EN: back up ; store data  FR: sauvegarder un fichier ; faire une sauvegarde (de données)
สนับสนุนข้ออ้างด้วยหลักฐาน[sanapsanun khø-āng dūay lakthān] (v, exp) EN: back up a claim
สงเคราะห์[songkhrǿ] (v) EN: aid ; help ; give a helping hand ; assist ; support ; ; back up ; subsidize  FR: assister ; aider
ถอยหลัง[thøilang] (v) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress  FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahren Sie etwas rückwärts!Back up a little! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゅるり[jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
思い直す(P);思いなおす[おもいなおす, omoinaosu] (v5s, vt) to re-think; to think back upon; to change one's mind; (P) [Add to Longdo]
思い返す[おもいかえす, omoikaesu] (v5s, vt) to re-think; to think back upon; to change one's mind [Add to Longdo]
跳ね返る;はね返る[はねかえる, hanekaeru] (v5r) to rebound; to recoil; to spring back up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 back up \back" up\, v. t.
   1. to serve as a backup[3] for (another person or persons);
    as, the patrolmen backed up the detectives as they went
    inside to make the arrest; the center fielder backed up
    the shortstop on the play.
    [PJC]
 
   2. (Computers) to make a backup[5] of; as, the sysop backed
    up the purchasing data files every night.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 back up \back" up\, v. i.
   1. to move in a reverse direction; -- used of vehicles or
    animals.
    [PJC]
 
   2. to accumulate due to a blockage of flow; as, a traffic
    backup due to an accident; a sewage backup.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 back up
   v 1: give moral or psychological support, aid, or courage to;
      "She supported him during the illness"; "Her children
      always backed her up" [syn: {support}, {back up}]
   2: move backwards from a certain position; "The bully had to
     back down" [syn: {back up}, {back off}, {back down}]
   3: establish as valid or genuine; "Can you back up your claims?"
     [syn: {back}, {back up}]
   4: make a copy of (a computer file) especially for storage in
     another place as a security copy; "You'd better back up these
     files!"
   5: become or cause to become obstructed; "The leaves clog our
     drains in the Fall"; "The water pipe is backed up" [syn:
     {clog}, {choke off}, {clog up}, {back up}, {congest},
     {choke}, {foul}] [ant: {unclog}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top