ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

posterior

P AO2 S T IH1 R Y ER0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posterior-, *posterior*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
posterior[ADJ] ภายหลัง, See also: สมัยหลัง, ต่อมา, Syn. later, coming after, next
posterior[ADJ] ด้านหลัง, Syn. dorsal, in back of, at the rear
posterior[N] ส่วนหลัง, See also: ก้น, สะโพก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
posterior(โพสเทีย'เรีย) adj.,n. ภายหลัง,ข้างหลัง,ด้านหลัง,ก้น,สมัยหลัง,ส่วนก้น,ตะโพก., See also: posteriority n., Syn. hinder,later,back
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต

English-Thai: Nontri Dictionary
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posterior-หลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior-หลัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
posterior aspect of thighขาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior borderขอบด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior border positionตำแหน่งสุดขอบหลัง(ขากรรไกรล่าง) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior chamberห้องหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior cubital regionบริเวณศอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior dental canal; alveolar canal of maxillaคลองสู่เบ้าฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior embryotoxonขอบวงด้านในกระจกตาหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior fontanel; fontanel, occipital; fontanelle, occipital; fontanelle, posteriorขม่อมหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
posterior lobe (of pituitary gland)ต่อมใต้สมองส่วนหลัง, บริเวณส่วนหลังของต่อมใต้สมอง เป็นส่วนของเนื้อเยื่อประสาทที่มีกลุ่มปลายแอกซอนของเซลล์ประสาทจากสมองมาติดต่อด้วย  ซึ่งที่ปลายแอกซอนจะปล่อยฮอร์โมนวาโซเพรสซินและออกซิโทซินออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- posterior to anterior.- จากส่วนหลังไปด้านหน้า Mr. Monk Gets Fired (2004)
Posterior charring gives off a strong odor, suggesting perimortem immersion in burning fuel.จุดที่กระจายอยู่นั่นมันอะไร? คุณเห็นมัย? เหนี่ยว ๆ อาจจะเป็น สารบางอย่างที่ไม่เข้ากับน้ำ. Deja Vu (2006)
Lividity's fixed along the posterior aspectรอยช้ำแดงปรากฏเป็นแนวยาว ขนานกันอยู่บนแผ่นหลัง Art Imitates Life (2008)
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)
With a posterior approach.ด้วยการเข้าทางด้านหลัง Invasion (2009)
Corresponding microfractures to the posterior cranium indicate that Kurt was hit while resting his head on a hard surface.สอดรับกับรอยแตกเล็กๆ ตรงส่วนหลังของกะโหลกศรีษะ บ่งชี้ว่าเคิร์ดโดนตี ขณะที่ศรีษะกระทบ บนวัสดุแข็ง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Posterior and lateral cricoarytenoid musclesสะโพกและกล้ามเนื้อด้านข้าง Brown Betty (2010)
Okay, I found stab marks on the posterior and right lateral side.โอเค ผมพบรอยแทงด้านหลัง และที่ด้านข้าง The Death of the Queen Bee (2010)
Posterior iliac spine, L-1 and T-10 vertebrae, and here on the inferior angle of the scapula.ด้านหลังกระดูกสันหลัง L-1 และ T-10 และนี่อยู่ในมุมที่ต่ำลงมาของกระดูกสะบัก The Death of the Queen Bee (2010)
These are perimortem fractures, bilaterally on the fifth, sixth and seventh ribs on the posterior axillary lines.พวกนี้เป็นรอยแตก ของกระดูกหลังจากตาย ปรากฎทั้งสองข้างของกระดูกซี่โครง ชิ้นที่ห้า หก และเจ็ด ในกระดูกสันหลัง The Boy with the Answer (2010)
Most of the fractures on the female are localized to the left posterior side.รอยแตกร้าวส่วนใหญ่ ของซากศพเพศหญิงจะอยู่ตรง ด้านข้างแผ่นหลังทางซ้าย The Couple in the Cave (2010)
The injuries on the female indicate that the left posterior ribs eight through 11 shattered, piercing the heart, lungs and kidneys.รอยที่ได้รับบาดเจ็บของเพศหญิง บ่งบอกว่าเกิดขึ้นตรงแผ่นหลัง ตรงกระดูกชิ้นที่ 8-11 เกิดรอยแตก และทะลุผ่าน เข้าไปตรงหัวใจ ปอด และไต The Couple in the Cave (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTERIOR P AO2 S T IH1 R Y ER0
POSTERIORS P AO2 S T IH1 R Y ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posterior (n) pˈɒstˈɪəʳrɪəʳr (p o1 s t i@1 r i@ r)
posteriors (n) pˈɒstˈɪəʳrɪəʳz (p o1 s t i@1 r i@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
posterior {adj}posterior [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポステリオリ[, aposuteriori] (n,adj-na) a posteriori (lat [Add to Longdo]
後天[こうてん, kouten] (n) a posteriori; posteriority [Add to Longdo]
後天性[こうてんせい, koutensei] (n) acquired; a posteriori [Add to Longdo]
後天的[こうてんてき, koutenteki] (adj-na) a posteriori; acquired; (P) [Add to Longdo]
後嚢[こうのう, kounou] (n) posterior capsule (ophthalmology) [Add to Longdo]
後葉[こうよう, kouyou] (n) (1) posterity; future generations; descendant; (2) posterior pituitary; neurohypophysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posterior \Pos*te"ri*or\ (p[o^]s*t[=e]"r[i^]*[~e]r), a. [L.
   posterior, compar. of posterus coming after, from post after.
   See {Post-}.]
   1. Later in time; hence, later in the order of proceeding or
    moving; coming after; -- opposed to {prior}.
    [1913 Webster]
 
       Hesiod was posterior to Homer.    --Broome.
    [1913 Webster]
 
   2. Situated behind; hinder; -- opposed to {anterior}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) At or toward the caudal extremity; caudal; -- in
    human anatomy often used for {dorsal}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) On the side next the axis of inflorescence; -- said
    of an axillary flower. --Gray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 posterior
   adj 1: located at or near or behind a part or near the end of a
       structure [ant: {anterior}]
   2: coming at a subsequent time or stage; "without ulterior
     argument"; "the mood posterior to" [syn: {later(a)},
     {ulterior}, {posterior}]
   n 1: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
      deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
      your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
      {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
      {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
      {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
      {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
      {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   2: a tooth situated at the back of the mouth [syn: {back tooth},
     {posterior}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top