Search result for

backing

(44 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backing-, *backing*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backing    [N] ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. encouragement, subsidy
backing    [N] ผู้ช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน
backing    [N] ของที่บุหรือรองสิ่งของอื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backingแผ่นรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing๑. การสลักหลัง (ตั๋วเงิน) (ก. พาณิชย์) [ดู endorsement และ indorsement]๒. การสนับสนุน (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backing electrodeขั้วเชื่อมประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing ringแหวนรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing run; sealing runเที่ยวเชื่อมปิดหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing storeหน่วยเก็บหนุน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backing storeหน่วยเก็บหนุน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backing windลมเวียนซ้าย [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backingI'm fed up with always backing you up.
backingThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
backingYou are backing yourself into a bad emotional corner.
backingHe has the backing of a certain politician.
backingI hope you'll get the backing of him.
backingHis economical backing is secure.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ,การสนับสนุน,ผู้สนับสนุน,สิ่งหนุน, Syn. support ###A. ill-will
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage

English-Thai: Nontri Dictionary
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถอย    [N] going back, See also: backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination, Syn. การถดถอย, การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน, Example: การถอยไปตั้งหลักของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการรุกในทางการเมืองครั้งต่อไปของเขาก็เป็นได้, Thai definition: การเคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง, การขยับออกจากที่, การเลื่อนที่ รวมถึงการลดลง
การค้ำจุน    [N] supporting, See also: backing, sponsoring, Syn. การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, Example: บรรดาประเทศด้อยพัฒนาต่างซาบซึ้งในการค้ำจุนของสหรัฐอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ท้าย[v. exp.] (dāi thāi) EN: have the support of ; get the backing of   
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay ngān) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing   FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsanun) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration   FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKING    B AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backing    (v) (b a1 k i ng)
backings    (n) (b a1 k i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seitenwechselspeicher {m}backing store [Add to Longdo]
Zusatzspeicher {m}; peripherer Speicherbacking storage [Add to Longdo]
Unterstützung {f}; Begleitung {f}; Zusatz {m}; Rückhalt {m} | Unterstützungen {pl}backing | backings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お蔭様;御蔭様[おかげさま, okagesama] (n) (your) backing; assistance [Add to Longdo]
バッキング[, bakkingu] (n) backing [Add to Longdo]
バッキングストア[, bakkingusutoa] (n) {comp} backing store [Add to Longdo]
バックバンド[, bakkubando] (n) backing band (for singer) (wasei [Add to Longdo]
フォロー(P);フォロウ[, foro-(P); forou] (n,vs) (1) follow; (2) (abbr) followup (e.g. netnews); (3) backing-up; covering for; (P) [Add to Longdo]
引っ込みが付かない;引っ込みがつかない[ひっこみがつかない, hikkomigatsukanai] (exp) there being no backing out; gone too far to retreat [Add to Longdo]
掩護射撃;援護射撃[えんごしゃげき, engoshageki] (n,vs) (1) (providing) covering fire; (2) supporting (backing up) someone (in a debate or argument) [Add to Longdo]
援護(P);掩護[えんご, engo] (n,vs) covering; protection; backing; relief; (P) [Add to Longdo]
押紙;押し紙[おしがみ;おうし(押紙), oshigami ; oushi ( ou kami )] (n) (1) (arch) paper on which questions and comments are pasted; (2) backing paper; (3) blotting paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Back \Back\ (b[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Backed} (b[a^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Backing}.]
   [1913 Webster]
   1. To get upon the back of; to mount.
    [1913 Webster]
 
       I will back him [a horse] straight.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To place or seat upon the back. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Great Jupiter, upon his eagle backed,
       Appeared to me.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To drive or force backward; to cause to retreat or recede;
    as, to back oxen.
    [1913 Webster]
 
   4. To make a back for; to furnish with a back; as, to back
    books.
    [1913 Webster]
 
   5. To adjoin behind; to be at the back of.
    [1913 Webster]
 
       A garden . . . with a vineyard backed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The chalk cliffs which back the beach. --Huxley.
    [1913 Webster]
 
   6. To write upon the back of; as, to back a letter; to
    indorse; as, to back a note or legal document.
    [1913 Webster]
 
   7. To support; to maintain; to second or strengthen by aid or
    influence; as, to back a friend. "The Parliament would be
    backed by the people." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Have still found it necessary to back and fortify
       their laws with rewards and punishments. --South.
    [1913 Webster]
 
       The mate backed the captain manfully. --Blackw. Mag.
    [1913 Webster]
 
   8. To bet on the success of; -- as, to back a race horse.
    [1913 Webster]
 
   {To back an anchor} (Naut.), to lay down a small anchor ahead
    of a large one, the cable of the small one being fastened
    to the crown of the large one.
 
   {To back the field}, in horse racing, to bet against a
    particular horse or horses, that some one of all the other
    horses, collectively designated "the field", will win.
 
   {To back the oars}, to row backward with the oars.
 
   {To back a rope}, to put on a preventer.
 
   {To back the sails}, to arrange them so as to cause the ship
    to move astern.
 
   {To back up}, to support; to sustain; as, to back up one's
    friends.
 
   {To back a warrant} (Law), is for a justice of the peace, in
    the county where the warrant is to be executed, to sign or
    indorse a warrant, issued in another county, to apprehend
    an offender.
 
   {To back water} (Naut.), to reverse the action of the oars,
    paddles, or propeller, so as to force the boat or ship
    backward.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backing \Back"ing\, n.
   1. The act of moving backward, or of putting or moving
    anything backward.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is behind, and forms the back of, anything,
    usually giving strength or stability.
    [1913 Webster]
 
   3. Support or aid given to a person or cause.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bookbinding) The preparation of the back of a book with
    glue, etc., before putting on the cover.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backing
   n 1: the act of providing approval and support; "his vigorous
      backing of the conservatives got him in trouble with
      progressives" [syn: {backing}, {backup}, {championship},
      {patronage}]
   2: something forming a back that is added for strengthening
     [syn: {backing}, {mount}]
   3: financial resources provided to make some project possible;
     "the foundation provided support for the experiment" [syn:
     {support}, {financial support}, {funding}, {backing},
     {financial backing}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top