ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backing

B AE1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backing-, *backing*, back
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backing(n) ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. encouragement, subsidy
backing(n) ผู้ช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน
backing(n) ของที่บุหรือรองสิ่งของอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, สิ่งหนุน, Syn. support, Ant. ill-will
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage

English-Thai: Nontri Dictionary
backing(n) การสนับสนุน, ความช่วยเหลือ, การหนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backingแผ่นรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing๑. การสลักหลัง (ตั๋วเงิน) (ก. พาณิชย์) [ ดู endorsement และ indorsement ]๒. การสนับสนุน (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backing electrodeขั้วเชื่อมประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing ringแหวนรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing run; sealing runเที่ยวเชื่อมปิดหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing storeหน่วยเก็บหนุน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backing storeหน่วยเก็บหนุน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backing windลมเวียนซ้าย [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Still backing your Russia, Barley?ยังคงสนับสนุนรัสเซียของข้าวบาร์เลย์? The Russia House (1990)
So I'm backing out the door, right?ดังนั้นฉันสำรองออกประตูขวา? The Shawshank Redemption (1994)
The people on the elevator, there was no backing on it...คนในลิฟต์นั่น ลิฟต์ไม่มีผนัง มองทะลุเห็นคนด้านหลัง The Truman Show (1998)
Shadowlaw's backing Sadler...?ชาโดว์ลูว์อยู่เบื้องหลังแซดเลอร์งั้นหรือ? Street Fighter Alpha (1999)
They don't publicize it, but Kamakatsu's still backing her up.พวกเขาไม่ได้ปล่อยข่าวออกมา แต่ ยังไงKamakatsu's ก็ยังคงอยู่เบื้องหลัล ลิลลี่อยู่ All About Lily Chou-Chou (2001)
Lead vocals by ten-year-old Joanna Anderson, backing vocals coordinated by her mother, the great Mrs Jean Anderson.ร้องนำโดยสาวน้อยอายุ 10 ขวบ โจแอนนา แอนเดอร์สัน คอรัสคุมโดยคุณแม่ของเธอเอง คุณจีน แอนเดอร์สัน ผู้ยิ่งใหญ่ Love Actually (2003)
But I do know from experience backing down can become a way of lifeแต่ฉันรู้จากประสบการณ์ว่าชีวิตก็ต้องมีช่วงที่ไม่ดีบ้าง Raise Your Voice (2004)
Track 3, you know, I do backing vocals.เพลงสาม ผมร้องคลอ Pilot: Part 1 (2004)
Here's me backing away.ตกลง Here's me backing away. Crusade (2004)
You mind backing up, bud?นายควรถอยกลับ เพื่อน The Cave (2005)
Backing up.ถอยกลับ The Cave (2005)
I mean, to the unbiased eye, we're just backing a horse that died in the gate.ฉันหมายถึงเพื่อตาเป็นกลางเราเพียงการย้อนกลับม้าที่ตายในประตู. English, Fitz or Percy (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backingHe has the backing of a certain politician.
backingHis economical backing is secure.
backingI hope you'll get the backing of him.
backingI'm fed up with always backing you up.
backingThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
backingYou are backing yourself into a bad emotional corner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถอย(n) going back, See also: backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination, Syn. การถดถอย, การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน, Example: การถอยไปตั้งหลักของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการรุกในทางการเมืองครั้งต่อไปของเขาก็เป็นได้, Thai Definition: การเคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง, การขยับออกจากที่, การเลื่อนที่ รวมถึงการลดลง
การค้ำจุน(n) supporting, See also: backing, sponsoring, Syn. การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, Example: บรรดาประเทศด้อยพัฒนาต่างซาบซึ้งในการค้ำจุนของสหรัฐอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ท้าย[dāi thāi] (v, exp) EN: have the support of ; get the backing of
การช่วยงาน[kān chūay ngān] (n, exp) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing  FR: aide [ f ] ; assistance [ f ] ; support [ m ]
การสนับสนุน[kān sanapsanun] (n) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration  FR: soutien [ m ] ; support [ m ] ; appui [ m ] ; parrainage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BACKING B AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backing (v) bˈækɪŋ (b a1 k i ng)
backings (n) bˈækɪŋz (b a1 k i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seitenwechselspeicher { m }backing store [Add to Longdo]
Unterstützung { f }; Begleitung { f }; Zusatz { m }; Rückhalt { m } | Unterstützungen { pl }backing | backings [Add to Longdo]
Zusatzspeicher { m }; peripherer Speicherbacking storage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
支援[しえん, shien] (n, vs) support; backing; aid; assistance; (P) #997 [Add to Longdo]
支持[しじ, shiji] (n, vs, adj-no) (1) support; holding up; propping; (2) support; backing; endorsing; (P) #1,521 [Add to Longdo]
背景[はいけい, haikei] (n) (1) background; scenery; backdrop; setting; circumstance; context; (2) backing; support (from behind the scenes); (P) #1,925 [Add to Longdo]
後援[こうえん, kouen] (n, vs) support; backing; (P) #8,534 [Add to Longdo]
援護(P);掩護[えんご, engo] (n, vs) covering; protection; backing; relief; (P) #11,938 [Add to Longdo]
裏付け(P);裏づけ;裏付[うらづけ, uraduke] (n, adj-no) backing; support; endorsement; collateral; security; guarantee; proof; substantiation; foundation; lining (something); something lined; (P) #13,115 [Add to Longdo]
フォロー(P);フォロウ[foro-(P); forou] (n, vs) (1) follow; (2) (abbr) followup (e.g. netnews); (3) backing-up; covering for; (P) #14,058 [Add to Longdo]
後押し[あとおし, atooshi] (n, vs) pushing; backing; boosting; supporting; (P) #16,447 [Add to Longdo]
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お蔭様;御蔭様[おかげさま, okagesama] (n) (your) backing; assistance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Back \Back\ (b[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Backed} (b[a^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Backing}.]
   [1913 Webster]
   1. To get upon the back of; to mount.
    [1913 Webster]
 
       I will back him [a horse] straight.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To place or seat upon the back. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Great Jupiter, upon his eagle backed,
       Appeared to me.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To drive or force backward; to cause to retreat or recede;
    as, to back oxen.
    [1913 Webster]
 
   4. To make a back for; to furnish with a back; as, to back
    books.
    [1913 Webster]
 
   5. To adjoin behind; to be at the back of.
    [1913 Webster]
 
       A garden . . . with a vineyard backed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The chalk cliffs which back the beach. --Huxley.
    [1913 Webster]
 
   6. To write upon the back of; as, to back a letter; to
    indorse; as, to back a note or legal document.
    [1913 Webster]
 
   7. To support; to maintain; to second or strengthen by aid or
    influence; as, to back a friend. "The Parliament would be
    backed by the people." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Have still found it necessary to back and fortify
       their laws with rewards and punishments. --South.
    [1913 Webster]
 
       The mate backed the captain manfully. --Blackw. Mag.
    [1913 Webster]
 
   8. To bet on the success of; -- as, to back a race horse.
    [1913 Webster]
 
   {To back an anchor} (Naut.), to lay down a small anchor ahead
    of a large one, the cable of the small one being fastened
    to the crown of the large one.
 
   {To back the field}, in horse racing, to bet against a
    particular horse or horses, that some one of all the other
    horses, collectively designated "the field", will win.
 
   {To back the oars}, to row backward with the oars.
 
   {To back a rope}, to put on a preventer.
 
   {To back the sails}, to arrange them so as to cause the ship
    to move astern.
 
   {To back up}, to support; to sustain; as, to back up one's
    friends.
 
   {To back a warrant} (Law), is for a justice of the peace, in
    the county where the warrant is to be executed, to sign or
    indorse a warrant, issued in another county, to apprehend
    an offender.
 
   {To back water} (Naut.), to reverse the action of the oars,
    paddles, or propeller, so as to force the boat or ship
    backward.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backing \Back"ing\, n.
   1. The act of moving backward, or of putting or moving
    anything backward.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is behind, and forms the back of, anything,
    usually giving strength or stability.
    [1913 Webster]
 
   3. Support or aid given to a person or cause.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bookbinding) The preparation of the back of a book with
    glue, etc., before putting on the cover.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backing
   n 1: the act of providing approval and support; "his vigorous
      backing of the conservatives got him in trouble with
      progressives" [syn: {backing}, {backup}, {championship},
      {patronage}]
   2: something forming a back that is added for strengthening
     [syn: {backing}, {mount}]
   3: financial resources provided to make some project possible;
     "the foundation provided support for the experiment" [syn:
     {support}, {financial support}, {funding}, {backing},
     {financial backing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top