ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backup

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backup-, *backup*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backup(n) สนับสนุน, See also: ตัวแทน, ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วย, Syn. reinforcement, support
backup(adj) สำรอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน, สิ่งค้ำจุน, การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน, ตัวสำรอง, ตัวแทน
backup storageหน่วยเก็บสำรอง <คำแปล>หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บสำรองแทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backing store
battery backupแบตเตอรี่สำรอง <คำแปล>หมายถึง แบตเตอรี่ที่มีสำรองเอาไว้ให้ใช้ได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อว่าข้อมูลจะได้ไม่หายไป

English-Thai: Nontri Dictionary
backup(n) ผู้สนับสนุน, การค้ำจุน, การสะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backup๑. สำรอง๒. การสำรอง๓. สิ่งสำรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backup๑. สำรอง๒. การสำรอง๓. สิ่งสำรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backup light; reversing lightไฟถอยหลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
backup storageหน่วยเก็บสำรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backup systemระบบจัดการการสำรองข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about the backup device?สิ่งที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สำรอง? 2010: The Year We Make Contact (1984)
I had a meeting with Tuddy at 11:00, and here I am, a backup guy for Tommy.ผมมีนัดกับทัดดี้ ตอนห้าทุ่ม แต่ดูผมสิ ไม้กันหมาให้ทอมมี่ Goodfellas (1990)
Connection check to backup brain okay.เชื่อมระบบไปยังส่วนสมอง เรียบร้อย Ghost in the Shell (1995)
In its backup brain, there appeared to be every indication that a ghost is present.ในระบบสำรองข้อมูลส่วนสมองมีข้อมูลของทุกอย่าง ว่าจิตนั้นมาจากไหน Ghost in the Shell (1995)
Call the Chief to get some backup for the Major. Pronto!บอกหัวหน้าให้ส่งกำลังเสริมตามผู้พันไป... Ghost in the Shell (1995)
I can't even give you backup in a place like this.แต่แบบนี้ผมจะช่วยอะไรคุณไม่ได้เลย. Ghost in the Shell (1995)
If someone doesn't hear from you, they'll send backup or something.ถ้าหากพวกเขาไม่ได้รับการติดต่อจากคุณ เขาอาจจะส่งกองหนุนหรือบางอย่างมา Resident Evil (2002)
- My only backup is in a hospital bed!- การสำรองข้อมูลเฉพาะของฉันอยู่ในเตียงในโรงพยาบาล! Showtime (2002)
You going down, bitch. I got backup now.คุณจะลงตัวเมีย ผมได้รับการสำรองข้อมูลตอนนี้ Showtime (2002)
Well, you gave me backup at the bar.คุณให้ผมเป็นกำลังเสริมที่บาร์ได้ Inspector Gadget 2 (2003)
I thought I'd give you backup at the warehouse.ผมคิดว่าจะเป็นกำลังเสริมที่โกดัง ได้เช่นกัน Inspector Gadget 2 (2003)
The president's transferring to the backup bird.ประธานาธิปดีเพิ่งย้ายมาเครื่องสำรอง Yankee White (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backupWe frequently carry out manual simulation of backups and restorations but there is nothing so boring, tiring and liable to mistakes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยความจำสำรอง(n) backup memory, Syn. หน่วยความจำเสริม, หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง, Example: ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำสำรอง จะถูกเรียกเข้าไปในซีพียู เพื่อทำการประมวลผล, Count Unit: หน่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสำรอง[kān samrøng] (n) EN: backup ; reservation  FR: sauvegarde [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
backup
backups

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backup

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备份[bèi fèn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˋ,   /  ] backup #14,306 [Add to Longdo]
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ,  ] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc) #56,816 [Add to Longdo]
备用二级头呼吸器[bèi yòng èr jí tóu hū xī qì, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ,         /        ] backup regulator; octopus (diving) [Add to Longdo]
备用环[bèi yòng huán, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨㄢˊ,    /   ] backup ring [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereitschaftssystem { n } (bei Ausfall)backup system [Add to Longdo]
Ersatzrechner { m }; Reserverechner { m }backup computer [Add to Longdo]
Ersatzspur { f }backup track [Add to Longdo]
Redundanz...backup ...; stand-by ... [Add to Longdo]
Sicherung { f } [ comp. ] | Sicherungen { pl }backup | backups [Add to Longdo]
Sicherungs-Dateiverzeichnis { n } [ comp. ]backup directory [Add to Longdo]
Sicherungsaktion { f } [ comp. ]backup operation [Add to Longdo]
Sicherungsbit { n } [ comp. ]backup bit [Add to Longdo]
Sicherungsdatei { f } [ comp. ]backup file [Add to Longdo]
Sicherungsdiskette { f } [ comp. ]backup diskette [Add to Longdo]
Sicherungskopie { f }backup copy; archival backup copy [Add to Longdo]
Sicherungsprogramm { n }backup service [Add to Longdo]
Sicherungsverfahren { n }backup procedure [Add to Longdo]
Sicherungswert { m }backup value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
控え(P);扣え[ひかえ, hikae] (n) (1) reserve; spare; backup; (2) note; memorandum; (3) duplicate; copy; stub (of a ticket, etc.); (4) waiting one's turn; (P) #4,106 [Add to Longdo]
バックアップ[bakkuappu] (n, vs) { comp } backup; (P) #13,684 [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[inkurimentarubakkuappu] (n) { comp } incremental backup [Add to Longdo]
オンラインバックアップ[onrainbakkuappu] (n) { comp } online backup [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[ジョブかいふくせいぎょファイル, jobu kaifukuseigyo fairu] (n) { comp } backup file; job-recovery control file [Add to Longdo]
テープバックアップ[te-pubakkuappu] (n) { comp } tape backup [Add to Longdo]
バックアップコピー[bakkuappukopi-] (n) { comp } backup copy [Add to Longdo]
バックアップシステム[bakkuappushisutemu] (n) backup system [Add to Longdo]
バックアップスナップショット[bakkuappusunappushotto] (n) { comp } backup snapshot [Add to Longdo]
バックアップセットカタログ[bakkuappusettokatarogu] (n) { comp } backup set catalog [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
テープバックアップ[てーぷばっくあっぷ, te-pubakkuappu] tape backup [Add to Longdo]
バックアップ[ばっくあっぷ, bakkuappu] backup [Add to Longdo]
バックアップディスケット[ばっくあっぷでいすけっと, bakkuappudeisuketto] backup diskette [Add to Longdo]
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
バックアップルート[ばっくあっぷるーと, bakkuappuru-to] backup route [Add to Longdo]
ファイルバックアップ[ふぁいるばっくあっぷ, fairubakkuappu] file backup [Add to Longdo]
フルバックアップ[ふるばっくあっぷ, furubakkuappu] full backup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 backup \back"up\, n.
   1. anything kept in reserve to serve as a substitute in case
    of failure or unavailability of the normal or primary
    object; -- used for devices, plans, people, etc. Also used
    attributively; as, there was no backup for the electrical
    supply; a backup motor; a backup generator.
    [PJC]
 
   2. (Music) a musician or group of musicians accompanying a
    soloist, whether vocalists or instrumentalists.
 
   Syn: accompaniment. [PJC]
 
   3. a person or group of persons serving as reinforcement for
    another or others; as, the policeman called for backup
    when he was fired on.
    [PJC]
 
   4. an accumulation, overflow, or reverse flow (in traffic or
    a liquid flow system) caused by a stoppage or other
    malfunction.
    [PJC]
 
   5. (Computers) A copy of a program or data from a computer
    onto a data-storage medium, usually one that may be
    removed to safe storage at a distance from the computer;
    it is used to preserve data for use in the contingency
    that the original data on the computer may be lost or
    become unusable. A backup that is removed from the
    building housing the computer system (to provide
    protection against loss of data in a disastrous event such
    as a fire) is called off-site backup. Also used
    attributively; as, backup copy.
    [PJC]
 
   6. (Computers) The act or process of creating a backup[5];
    as, they performed a full system backup every weekend.
    [PJC] Backward

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backup
   n 1: an accumulation caused by clogging or a stoppage; "a
      traffic backup on the main street"; "he discovered a backup
      in the toilet"
   2: someone who takes the place of another (as when things get
     dangerous or difficult); "the star had a stand-in for
     dangerous scenes"; "we need extra employees for summer fill-
     ins" [syn: {stand-in}, {substitute}, {relief}, {reliever},
     {backup}, {backup man}, {fill-in}]
   3: a musical part (vocal or instrumental) that supports or
     provides background for other musical parts [syn:
     {accompaniment}, {musical accompaniment}, {backup},
     {support}]
   4: (computer science) a copy of a file or directory on a
     separate storage device; "he made a backup in case the
     original was accidentally damaged or erased" [syn: {backup},
     {computer backup}]
   5: the act of providing approval and support; "his vigorous
     backing of the conservatives got him in trouble with
     progressives" [syn: {backing}, {backup}, {championship},
     {patronage}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 backup /bɑkɵp/
  1. backup
  2. backup

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top