ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*再*

   
262 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -再-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[再, zài, ㄗㄞˋ] again, twice, re-
Radical: Decomposition: 一 (yī )  冉 (rǎn ㄖㄢˇ) 
Etymology: [pictographic] Two fish 冉 caught on a line 一,  Rank: 242
[冓, gòu, ㄍㄡˋ] secret, niche, hiding-hole, cabinet
Radical: Decomposition: 井 (jǐng ㄐㄧㄥˇ)  再 (zài ㄗㄞˋ) 
Etymology: []

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zài, ㄗㄞˋ, ] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then), #110 [Add to Longdo]
[zài cì, ㄗㄞˋ ㄘˋ, ] one more time; again; one more; once again, #893 [Add to Longdo]
[bù zài, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ, ] no more; no longer, #1,162 [Add to Longdo]
[zài shuō, ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ, / ] let's talk about it later; what's more; besides, #3,511 [Add to Longdo]
[zài dù, ㄗㄞˋ ㄉㄨˋ, ] once more; once again; one more time, #3,550 [Add to Longdo]
[zài jiàn, ㄗㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] good bye, #4,647 [Add to Longdo]
[zài lái, ㄗㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] come again, #5,225 [Add to Longdo]
[yī zài, ㄧ ㄗㄞˋ, ] repeatedly, #5,978 [Add to Longdo]
[zài shēng, ㄗㄞˋ ㄕㄥ, ] to be reborn; to regenerate, #7,185 [Add to Longdo]
[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to recreate; to reconstruct (a historical relic), #9,069 [Add to Longdo]
[zài sān, ㄗㄞˋ ㄙㄢ, ] over and over again; again and again, #11,944 [Add to Longdo]
[zài zào, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ, ] to give a new lease of life; to reconstruct; to reform; to rework; to recycle; to reproduce (copies, or offspring); restructuring; restoration; restructuring, #16,136 [Add to Longdo]
[zài zhě, ㄗㄞˋ ㄓㄜˇ, ] furthermore, #16,857 [Add to Longdo]
生产[zài shēng chǎn, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] producing a copy; to reproduce, #21,904 [Add to Longdo]
[zài hūn, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄣ, ] to remarry, #27,438 [Add to Longdo]
[zài shěn, ㄗㄞˋ ㄕㄣˇ, / ] to rehear (a case); rehearing, #28,064 [Add to Longdo]
东山[dōng shān zài qǐ, ㄉㄨㄥ ㄕㄢ ㄗㄞˋ ㄑㄧˇ, / ] lit. to return to office after living as a hermit on Mount Dongshan (成语 saw); fig. to make a comeback, #36,380 [Add to Longdo]
[zài huì, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to meet again; until we meet again; goodbye, #38,430 [Add to Longdo]
[zài jià, ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, ] remarry, #59,204 [Add to Longdo]
时不[shí bù zài lái, ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] the time will not come again (谚语 proverb); take the opportunity while you can, #81,762 [Add to Longdo]
[Chén Zài dào, ㄔㄣˊ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] Chen Zaidao, #129,089 [Add to Longdo]
一次[zài yī cì, ㄗㄞˋ ㄧ ㄘˋ, ] again [Add to Longdo]
使用[zài shǐ yòng, ㄗㄞˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使] to reuse [Add to Longdo]
保证[zài bǎo zhèng, ㄗㄞˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] reassure [Add to Longdo]
[zài rù, ㄗㄞˋ ㄖㄨˋ, ] re-enters [Add to Longdo]
出现[zài chū xiàn, ㄗㄞˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] reappear [Add to Longdo]
利用[zài lì yòng, ㄗㄞˋ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] to reuse [Add to Longdo]
[zài hǎo, ㄗㄞˋ ㄏㄠˇ, ] even better [Add to Longdo]
好不过[zài hǎo bù guò, ㄗㄞˋ ㄏㄠˇ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] (saying) can't be better [Add to Longdo]
屠现金[zài tú xiàn jīn, ㄗㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] (accounting) cash in transit [Add to Longdo]
活化假说[zài huó huà jiǎ shuō, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ ㄕㄨㄛ, / ] reactivation hypothesis [Add to Longdo]
生不良性贫血[zài shēng bù liáng xìng pín xuè, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] aplastic anemia [Add to Longdo]
生制动[zài shēng zhì dòng, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄓˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] regenerative brake [Add to Longdo]
[zài fā, ㄗㄞˋ ㄈㄚ, / ] reissue [Add to Longdo]
发生[zài fā shēng, ㄗㄞˋ ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] reoccur [Add to Longdo]
[zài lín, ㄗㄞˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] to come again [Add to Longdo]
融资[zài róng zī, ㄗㄞˋ ㄖㄨㄥˊ ㄗ, ] refinancing; restructuring (a loan) [Add to Longdo]
[zài dú, ㄗㄞˋ ㄉㄨˊ, / ] to read again; to revise [Add to Longdo]
造手术[zài zào shǒu shù, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] reconstructive surgery [Add to Longdo]
造业[zài zào yè, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ, / ] recycling industry [Add to Longdo]
[kě zài shēng, ㄎㄜˇ ㄗㄞˋ ㄕㄥ, ] renewable (resource) [Add to Longdo]
生原[kě zài shēng yuán, ㄎㄜˇ ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄩㄢˊ, ] renewable resource [Add to Longdo]
密闭式循环呼吸水肺系统[mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗㄞˋ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] closed-circuit rebreather scuba (diving) [Add to Longdo]
机不可失,时不[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, / ] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return. [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
出発[さいしゅっぱつ, saishuppatsu] (n) การเริ่มใหม่อีกครั้ง
循環[さいじゅんかん, saijunkan] (n) การรีไซเคิล
来年[さらいねん, sarainen] (n) ปีถัดจากปีหน้า
確認[さいかくにん, saikakunin] (vt) ยืนยันอีกครั้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さいこう, saikou] การพิจารณาใหม
[さいこん, saikon] การสร้างใหม่
入国許可書[さいにゅうこくきょうかしょ, sainyuukokukyoukasho] (n ) วีซ่าหรือใบอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
入国許可[さいにゅうこくきょか, sainyuukokukyoka] (n ) การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
発生[さいはっせい, saihassei] (n ) การเกิดซ้ำ
発生[saihatsu nama] reoccurance

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーブルの工事[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] (n) {comp} recabling [Add to Longdo]
チャネルパス接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] (n) {comp} CPR; Channel Path Reconnection [Add to Longdo]
データベース編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] (n) {comp} database restructure; database reorganization [Add to Longdo]
[やみさいはん, yamisaihan] (n) price-support measures for contraband goods [Add to Longdo]
[いっさい, issai] (n-adv,n-t) once or twice; repeatedly [Add to Longdo]
ならず[いっさいならず, issainarazu] (exp,adv) to over and over [Add to Longdo]
一事不[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down [Add to Longdo]
一事不[いちじふさいり, ichijifusairi] (n) double jeopardy (legal term) [Add to Longdo]
過去の[かこのさいしん, kakonosaishin] (n) historical revisionism [Add to Longdo]
拡大生産[かくだいさいせいさん, kakudaisaiseisan] (n) reproduction on an enlarged or expanded scale [Add to Longdo]
処理工場[かくさいしょりこうじょう, kakusaishorikoujou] (n) nuclear reprocessing plant [Add to Longdo]
核燃料処理[かくねんりょうさいしょり, kakunenryousaishori] (n) nuclear fuel reprocessing [Add to Longdo]
記録[きろくさいせい, kirokusaisei] (n) {comp} record and playback [Add to Longdo]
金融編成[きんゆうさいへんせい, kinyuusaihensei] (exp,n) restructuring of the financial industry; reorganization of financial systems [Add to Longdo]
経営[けいえいさいけん, keieisaiken] (n) management reorganization; management reorganisation [Add to Longdo]
[さい, sai] (pref) re-; again; repeated; deutero-; deuto-; deuter-; (P) [Add to Longdo]
々;[さいさい, saisai] (adv,n) often; frequently [Add to Longdo]
び(P);二度[ふたたび, futatabi] (adv) again; once more; a second time; (P) [Add to Longdo]
び取る[ふたたびとる, futatabitoru] (v5r) to reassume [Add to Longdo]
び述べる[ふたたびのべる, futatabinoberu] (v1) to restate [Add to Longdo]
び導入[ふたたびどうにゅう, futatabidounyuu] (n,vs) reintroduction [Add to Longdo]
び読む[ふたたびよむ, futatabiyomu] (v5m) to reread; to read again [Add to Longdo]
コンパイル[さいコンパイル, sai konpairu] (n,vs) {comp} recompile [Add to Longdo]
スタート[さいスタート, sai suta-to] (n,vs) restarting; (P) [Add to Longdo]
セットアップ[さいセットアップ, sai settoappu] (n) {comp} restoring a computer to factory settings (esp. through reinstallation of the operating system, or use of a recovery CD) [Add to Longdo]
ルーチング[さいルーチング, sai ru-chingu] (n) {comp} rerouting [Add to Longdo]
ロード[さいロード, sai ro-do] (n,vs) {comp} reload [Add to Longdo]
[さいあん, saian] (n) second plan; second draft; second draught [Add to Longdo]
委託[さいいたく, saiitaku] (n,vs) reconsignment (goods); recomissioning (task) [Add to Longdo]
[さいえい, saiei] (n,vs) rerun; reshow; revive (a movie) [Add to Longdo]
[さいえん, saien] (n,vs) (1) another showing (of a play); (2) recapitulation (biology); (P) [Add to Longdo]
[さいえん, saien] (n,vs) (See 婚) second marriage [Add to Longdo]
下付[さいかふ, saikafu] (n,vs) reissue; renewal [Add to Longdo]
加工[さいかこう, saikakou] (n) reprocessing [Add to Longdo]
[さいか, saika] (n,vs) remarriage [Add to Longdo]
[さいかい, saikai] (n,vs) another meeting; meeting again; reunion; (P) [Add to Longdo]
[さいかい, saikai] (n,vs) reopening; resumption; restarting; (P) [Add to Longdo]
開フェス[さいかいフェス, saikai fesu] (n) {comp} restart phase [Add to Longdo]
開発[さいかいはつ, saikaihatsu] (n,vs) redevelopment; (P) [Add to Longdo]
確認[さいかくにん, saikakunin] (n,vs) reaffirmation; reconfirmation; revalidation [Add to Longdo]
割引[さいわりびき, saiwaribiki] (n) rediscount [Add to Longdo]
割当[さいわりあて, saiwariate] (n) {comp} reassignment [Add to Longdo]
[さいかん, saikan] (n,vs) reprint; republication [Add to Longdo]
感染[さいかんせん, saikansen] (n) getting the same sickness [Add to Longdo]
[さいき, saiki] (n,adj-no) recursive [Add to Longdo]
帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] (n) {comp} recursive function [Add to Longdo]
帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] (n) {comp} recursive call [Add to Longdo]
帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] (n) {comp} recursive (function) call [Add to Longdo]
帰代名詞[さいきだいめいし, saikidaimeishi] (n) {ling} reflexive pronoun [Add to Longdo]
帰的[さいきてき, saikiteki] (adj-na) {comp} recursive [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He saw his home-town again only after ten years.10年後にようやく彼は、び故郷の町を見た。
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一世が政権の座についたとき、フットボールはび許可されたのです。
In 1955 the cancer returned and she died in 1956 at the age of 42.1955年にガンが発し、彼女は1956年に42歳で亡くなった。
In 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.1997年にマザー・テレサが死んだとき、世界の人々はび驚いた。
Please re-confirm the reservation by March 10.3月10日までに予約を確認して下さい。
Ah, when will they meet again?ああ、彼らはいつ会するだろうか。
I'm afraid your request for a pay raise was turned down again.あなたがたの賃上げの要求はび拒絶されました。
I can't seem to find your last email, I wonder if you can resend it to me?あなたからの最新のメールが見つかりません。送していただけるでしょうか。
I'm glad to see you again.あなたにび会えて嬉しい。
I am pleased to see you again.あなたに会できてうれしい。
I should point out that it is necessary to re-examine the validity of Emmet's theory.エメット理論の妥当性について検討する必要があることを指摘しなければならない。
Yesterday I saw a girl whom I had met in the library a month before.きのう私は、図書館で1ヶ月前に会った少女とび出会った。
But he suddenly felt dizzy and he sat down again in his old chair.けれども、急にめまいがして、び古びた椅子に座りこんだ。
Ken dare not try again.ケンは度試みる勇気がない。
Could you convert this file into a Windows 95 compatible file and re-send it?このファイルをウインドウズ95対応のファイルに変換して送してくれますか。
Let's take up this matter after lunch.この件は昼食後にびとり上げよう。
This program is a rerun.この番組は放送だ。
The machine again made the usual noise and printed out the following analysis.コンピューターはび音を立てると、以下のような診断書が出てきた。
After a while she began to play the piano again.しばらくして彼女はびピアノを弾き始めた。
Can you reissue them right away?すぐに発行していただけますか。
It will not be long before we meet again.すぐ会できるだろう。
Such an accident is likely to happen again.そういう事故は発するおそれがある。
We might otherwise have to reconsider the purchase.そうでないと、購入の考をしなければなりません。
And after a long time the boy came back again.そして何年ものちにび男の子は、戻ってきた。
Can such a thing happen again?そのようなことがび起こりうるだろうか。
The castle, burnt down in 1485, was not rebuilt.その城は、1485年に全焼して、建されなかった。
The scene was shown in slow motion.その場面はスローモーションで生された。
The player made a splendid comeback.その選手は見事に起した。
The man regained the use of his left arm.その男は左の腕がび動くようになった。
The problem has come to the fore again.その問題が燃した。
I'll reconsider the matter.その問題を検討しよう。
Then he went back over it to make sure it was right.それから、それが適切であることを確認するために度見直した。
I will see that such a thing does not come to pass again.そんなことがび起こらないように気をつけます。
I rediscovered the importance of constant efforts.たえまない努力の大切さを私は、発見した。
Discussion resumed after a short interruption.ちょっと中断したあとで討議がび始まった。
I lost my passport. I'll have to get a new one.パスポートなくした。発行しなくちゃ。
Could you please issue me a visa again?ビザの発給をお願いしたいのですが。
Flight reconfirmation, please.フライトの確認をお願いします。
Again Hawking was almost ready to give up.ホーキングは、び、ほとんどあきらめかけてしまった。
Bob saw him again.ボブはび彼にあった。
It was not long before we met again by chance.まもなく私たちは偶然に会した。
Let me apologize once again for missing out on our meeting.ミーティングに穴をあけてしまったことに対し、度お詫びします。
I sincerely hope you'll give me this second chance.ミーティングを持つ機会をびくださるよう懇願しております。
If I should fail again, I would give up the plan.もし万一び失敗すると、私はその計画を断念するだろう。
Most important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.もっとも重要なことは、脳にはこれらの解剖学的組織を結合する全体的な入経路が必要である。
All hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.わたしの組織計画案が失敗した後、昇進の願いは全て失敗に終わった。
I'll never be able to play again.わたしはび競技することはできないでしょう。
Doctors and hospitals should help the people who can get healthy again.医者や病院は、び健康体になれる人々の手助けをすべきです。
Once you leave here, you can't come back again.一度ここを発つと、び戻ることはできない。
After waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.一日中待った後、研究者達はまだ嵐がやむのを待っていたので、調査を開することができた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bye.[CN]  To Be or Not to Be (1942)
- Goodbye.[CN]  Doctor Dolittle (1998)
I've been trying to reconstruct the list.[JA] 私はしようとしていた リストを構築する。 これまでのところ、 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
We're approaching the target, so let's go over everything so there's no mistakes.[JA] もうすぐ目標地点だ 度チェックしろ Resident Evil: Vendetta (2017)
- Goodbye![CN] -见! The Burning (1981)
GOODBYE -[CN] "见 - Love Letter (1995)
Just press "play."[JA] 生ボタンを押して The Flag House (2017)
See you[CN]  Izu no odoriko (1974)
And the very second the sun starts shining, there's some kind of euphoria in people.[JA] だから空にび 太陽が昇り始めると 人々の顔が たちまち輝き出す Barbecue (2017)
As soon as Hamid is through disabling the virus, we'll begin again.[JA] ハミドはすぐに ウイルスを無効にすることによって, 私たちはび始めるでしょう。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
Again, looforwarto't![JA] び looforwarto't! Find This Thing We Need To (2017)
- I'll talk to Khasan again.[JA] - 私はびKhasanと話します。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
I went back to the house to change clothes, and I found this... in the mess.[JA] 私はび 衣服を交換するための家、 私はこれを混乱の中で見つけました。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
I want to talk to him again.[JA] 私は彼にび話したい。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
And the other one, he came after Ben after we reconnected.[JA] そしてもうひとつは、 私たちが接続した後、彼はベンの後に来た。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
I've set up a connection to an NSA satellite which we repositioned directly overhead.[JA] 私は接続を設定しました NSA衛星に 私たちは直接オーバーヘッドを配置しました。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
And I will re-dedicate my life to hunting you down.[JA] そして、私はび私を捧げます 人生を狩るまで 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
You might want to reconsider.[JA] 考したいかもしれません。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
- Bye.[CN] - To Be or Not to Be (1942)
[TV playing][JA] [テレビの生] 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Goodbye[CN]  Interrogation (1989)
When the Long Night comes again,[JA] 長き夜がび訪れれば The Queen's Justice (2017)
And if I hold it long enough, I can avoid reentry.[JA] 操縦桿を長く持つことができれば 突入を避けることができる Life (2017)
Bye![CN] 见! Where is the Friend's Home? (1987)
See you.[CN]  Whisper of the Heart (1995)
You just put the master copy into one machine, press play.[JA] 1台目でマスターを生して Close Encounters (2017)
Goodbye[CN]  Hong Kong, Hong Kong (1983)
Don't you want to see him again?[JA] 会したくはないのか? The Queen's Justice (2017)
Bye.[CN]  Bean (1997)
He and I will be together again soon.[JA] 彼と私はすぐにび一緒になります。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
I'm gonna ask you again.[JA] 私はあなたにび尋ねるつもりです。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
I'll double-check the intel on Gabriel, analyze digital forensics[JA] 私は情報を確認します ガブリエルでデジタルフォレンジックを分析する 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Just one more to go, and the list will be whole again.[JA] もう一回,行きたい リストはび完全になります。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
Ciao![CN] 见! Taxi Girl (1977)
I remember how happy he was to see me.[JA] 私と開した時 嬉しそうだったもの The Spoils of War (2017)
That's all?[CN] 没了? Midway (1976)
'Bye.[CN] 见。 The Hairdresser's Husband (1990)
- Bye.[CN] -  Episode #2.21 (1991)
- Bye.[CN] - Deep Red (1975)
We'll redirect satellite uplinks and reconnect with you on site.[JA] 衛星アップリンクをリダイレクトします あなたのサイトに接続してください。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
I'll just... we'll have to reboot it.[JA] 起動だな Sexy Rollercoasters (2017)
And I remind you again, if I see any sign that you're not alone...[JA] そして私はあなたにび思い出させる、 私が何か兆候を見たら あなたは一人じゃない... 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
So you can't reconstruct the list of sleepers?[JA] 春日: そうすることはできません 枕木のリストを構築するか? 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Bye.[CN]  Peyton Place (1957)
This is Dr. Miranda North, black box recording in case of death upon reentry.[JA] ミランダ・ノース博士 ブラックボックスに録音 突入に失敗した時のために Life (2017)
Okay, well,[JA] さて、まあ、私はスキャンを行うでしょう、 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Bye[CN]  Always on My Mind (1993)
Bye.[CN]  Red River (1948)
And i'd ask you to reconsider --[JA] 考していただきたいと The Flag House (2017)
The president is urging you and Congress to reauthorize certain provisions of the PATRIOT Act.[JA] 大統領があなたと議会を 愛国者法の特別条項の 承認をするために急がせています The Return (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルの工事[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] recabling [Add to Longdo]
チャネルパス接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] CPR, Channel Path Reconnection [Add to Longdo]
データベース編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
記録[きろくさいせい, kirokusaisei] record and playback [Add to Longdo]
コンパイル[さいコンパイル, sai konpairu] recompile (vs) [Add to Longdo]
スタート[さいスタート, sai suta-to] restart [Add to Longdo]
ルーチング[さいルーチング, sai ru-chingu] rerouting [Add to Longdo]
ロード[さいロード, sai ro-do] reload (vs) [Add to Longdo]
[さいかい, saikai] restart [Add to Longdo]
開フェス[さいかいフェス, saikai fesu] restart phase [Add to Longdo]
割当[さいわりあて, saiwariate] reassignment [Add to Longdo]
[さいき, saiki] recursion [Add to Longdo]
帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] recursive function [Add to Longdo]
帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call [Add to Longdo]
帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive (function) call [Add to Longdo]
帰的[さいきてき, saikiteki] recursive [Add to Longdo]
帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] to call recursively [Add to Longdo]
帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] recursive subroutine [Add to Longdo]
帰的定義[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] recursive definitions [Add to Longdo]
起動[さいきどう, saikidou] re-starting (vs) [Add to Longdo]
計算[さいけいさん, saikeisan] recalculation, recalculate (vs) [Add to Longdo]
現率[さいげんりつ, saigenritsu] retrieval rate [Add to Longdo]
構成[さいこうせい, saikousei] reconfigure [Add to Longdo]
使用[さいしよう, saishiyou] reuse [Add to Longdo]
始動[さいしどう, saishidou] restart (vs) [Add to Longdo]
実行[さいじっこう, saijikkou] re-execute (vs) [Add to Longdo]
実行時間[さいじっこうじかん, saijikkoujikan] rerun time [Add to Longdo]
[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback [Add to Longdo]
生速度[さいせいそくど, saiseisokudo] refresh rate [Add to Longdo]
生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]
接続[さいせつぞく, saisetsuzoku] reconnect [Add to Longdo]
設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password) [Add to Longdo]
宣言[さいせんげん, saisengen] redeclaration [Add to Longdo]
組立[さいくみたて, saikumitate] reassembly [Add to Longdo]
[さいそう, saisou] re-transmission [Add to Longdo]
送信[さいそうしん, saisoushin] retransmission [Add to Longdo]
度組み立て[さいどふくみたて, saidofukumitate] reassemble [Add to Longdo]
投稿[さいとうこう, saitoukou] repost (to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
読込み[さいどくこみ, saidokukomi] reload (a document, e.g.) [Add to Longdo]
入可能[さいにゅうかのう, sainyuukanou] re-entrant (an) [Add to Longdo]
入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] reentrant subroutine [Add to Longdo]
入可能プログラム[さいにゅうかのうプログラム, sainyuukanou puroguramu] reentrant program [Add to Longdo]
入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] reentrant routine [Add to Longdo]
入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] reentrant procedure [Add to Longdo]
配置[さいはいち, saihaichi] relocation (vs) [Add to Longdo]
配置可能アドレス[さいはいちかのうアドレス, saihaichikanou adoresu] relocated address [Add to Longdo]
配置可能コード[さいはいちかのうコード, saihaichikanou ko-do] relocatable code [Add to Longdo]
配置可能プログラム[さいはいちかのうプログラム, saihaichikanou puroguramu] relocatable program [Add to Longdo]
配布[さいはいふ, saihaifu] resdistribution [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふたたび, futatabi] noch_einmal, wieder, zweimal [Add to Longdo]
[さいかい, saikai] Wiedersehen [Add to Longdo]
[さいこん, saikon] Wiederverheiratung, zweite_Ehe [Add to Longdo]
来週[さらいしゅう, saraishuu] uebernaechste_Woche [Add to Longdo]
編成[さいへんせい, saihensei] Umgruppierung [Add to Longdo]
[さいかい, saikai] Wiedereroeffnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top