ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

再帰的

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -再帰的-, *再帰的*
Japanese-English: EDICT Dictionary
再帰的[さいきてき, saikiteki] (adj-na) {comp} recursive [Add to Longdo]
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] (exp,v5b) {comp} to call recursively [Add to Longdo]
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] (n) {comp} recursive subroutine [Add to Longdo]
再帰的定義[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] (n) {comp} recursive definitions [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We may be able to reconstruct the directory with a recursive algorithm.[JA] 再帰的アルゴリズムでディレクトリを 復元できるかもしれません Affliction (2005)
It's recursive. It's nonsensical.[JA] 再帰的で意味がない Interstellar (2014)
I think the acronym is hysterical.[JA] 再帰的頭文字語は 非常におかしいと思う Demolition (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再帰的[さいきてき, saikiteki] recursive [Add to Longdo]
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] to call recursively [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] recursive subroutine [Add to Longdo]
再帰的定義[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] recursive definitions [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top