ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

再者

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -再者-, *再者*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再者[zài zhě, ㄗㄞˋ ㄓㄜˇ, ] furthermore, #16,857 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are weak from a long war and have lost all immunity[CN] 再者十年征战身心疲惫 无力抵抗疾病的传播 Red Cliff II (2009)
Secondly the only thing that's better than torturing a woman's body is tormenting a woman's mind.[CN] 再者... ...唯一一件... ...比折磨女性身体还要好的事情... The Cell 2 (2009)
Besides, what if you got out there, and something major happened,[CN] 再者 万一你出去遇到大事怎么办 Deadfall (2012)
How for example in the inside of the pyramids in the tombs could they build granite and marble areas that were just so perfect and so clean?[CN] 再者说金字塔的内部墓室 他们是怎样用大理石和花岗岩 将其建造得如此简洁如此完美的呢? Chariots, Gods and Beyond (2009)
Besides, I only wish to convey a message.[CN] 再者,我只是来传个口信 Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
In the meantime, you are Incident Commander.[CN] 再者 你是事件指挥官 Unthinkable (2010)
And plus, your family listens.[CN] 再者 你的家人都听着呢 Welcome Home, Roscoe Jenkins (2008)
Plus, I need you to move out.[CN] 再者,我想你搬出去 Scott Pilgrim vs. the World (2010)
Furthermore, when these men have left, others will arrive.[CN] 再者说了,这些人走了还要来人 这农场还要办 The Ditch (2010)
By the way, what are you waiting for?[CN] 再者 你到底在等什麼? Special 26 (2013)
As unfortunate as this is, you may be uniquely qualified to cast light on our killer.[CN] 再者 姑且只有你能帮忙揭发凶手 The Raven (2012)
- Well.[CN] - 再者 August. Eighth (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top